Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


4 posters

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug December 16th 2010, 4:12 pm

  [Only admins are allowed to see this image]  

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam


  Leej tubnxhais lhuas twg muaj lajlim tswvyim xav khaws peb Hmoob dabneeg hais txog kev ua tubrog, kev phem thiab kev piamsij qeeyam tshwmsim nyob rau phaum kev ua rog uas yog Tub Bis Lifoom thiab Pov Vaj ua ob tug los coj Hmoob txij late 1940's los txog rau 1975 hauv lub tebchaws Lostsuas, nej yeejmeem taug qab nyeem qhov keebpuam no kom kawg. Nej yuav tsis paub tagnrho txhua yam hauv Hmoob lub neej phaum kev uarog no, tabsis nej yuav muaj kev totaub txog qeeyam, qee lub jiabtseeb hauv Hmoob kev coj fab kev ua tubrog.

  NTU 1:

  Kuv yog gawm niamtxiv Txawjxwm Vwj tus menyuam thij 5. Muaj kwvtij gaujmuam tagnrho 12 leeg. Niamtxiv yug kuv xyoo 1937 nyob lub zos Phableeb, xeev Xeevkhuam, Lostsuas teb. Tomqab yug tau kuv muaj 5 lhis, raws li niamtxiv tham, niam thiab txiv coj tsev neeg khiav mus nyob zos Najtoos xyoo 1937 txog thaum kuv muaj 12-13 xyoo.


  Xyoo 1949, kuv tau mus kawm ntawv rau lub tsev qhia ntawv hauv lub zos Nab baum (Ban Lan) nyob sab qabteb ntawm zos Najtoos. Kuv pib kawm cov ntawv thiab lus Lostsuas qib 1 ncezus rau qib siab.

  Xyoo 1952 uas yog xyoo 3, kuv tau mus sib tw nce qib kawm ntawv rau qib 4 nyob rau lub nroog Phonesavan. Kuv tau yeej kev sib tw nce qib thiab yuav tau mus kawm qib 4 nyob rau tsev kawm ntawv lub xeev Xeevkhuam.

  Kuv txiv coj kuv mus sau be kawm ntawv nyob Xeevkhuam. Ib nhub kuv thiab kuv txiv wb mus hais tsis tau chaw kawm nyob hauv Xeevkhuam. Tus xibfwb loj hais tias tsev kawm ntawv puv tas lawm.
  Kev sojjuam tej nomtswv tus xeebceem coj thiab hais lus, yus paub tias lawv muaj tsos saib tej pejxeem nyob yajsab qis. Ua lino ces cov nomtswv pheej rau tswvyim kom cov xibfwb dag liub lino kom tsis txhob txais cov menyuam nyob tojsiab tuaj kawm. Lawv xav aws tej chaw kawm ntawv rau lawv tej neeg nruabze thiab neeg zej neeg zos. Lawv tsis xav kom tej tubnxhais tuaj yajsab tuaj muaj chaw kawm.Tej no yog kev lim-hiam, tsis muab kev ncajncee rau tej pejxeem huabhwm txog kev sib tw, tsis hais kev kawm ntawv lossis ua haulwm qib qis rau qib siab.

  Nhub tomqab, kuv thiab kuv txiv wb rov mus rau ntawm Tub Bis Lisfoom tsev thiab thov kom Tub Bis pab hais saib puas tau chaw rau kuv kawm ntawv hauv Xeevkhuam. Xav tias Tub Bis yog ib tug nom Hmoob nyob hauv Xeevkhuam thiab nrog tej nomtswv Blog sib paub zoo. Nxim nws yuav muaj peevxwm pab tau.

  [Only admins are allowed to see this image]
   
  Hais rau seem kev sib paub, Tub Bis thiab kuv txiv yog neeg sib paub zoo. Tsis paub tias gawv puas sib nug txog kev sib txheeb. Kuv txiv thiab Tub Bis gawv yog kwvtij kwvbawg, vimtias kuv txiv yawg tus kwvtij ib plab hu ua Zampov Vwj yuav Tub Bis yawg Pajtxhim Lis tus muam ua niamyau.


  Tub Bis txib rau Tub Nxawg, Tub Bis tus kwv, kom mus pab hais tsev kawm ntawv rau kuv. Tub Nxawg zaum ntawm lub rooj ib ntawm phabja hauv nrab tsev, sab xis gag nraum zoov no mus. Tamsim ntawd, niam Tub Bis nyob ntawm qhovrooj sab hauv tsev txawm tebntua hais tias, “Nxawg, txhob pab^ luag. Pab^ luag, lwmnhub luag tau zoo, luag tsis lhub yus.” Niam Tub Bis hais lintawd ces Tub Nxawg txawm tsis teb. Niam Tub Bis hais cov lus ntawd kuj yog ib qho rhuav jejmuag.


  Ibpliag tsis ntev tomqab ntawd, pom Bistsu Lauj (Lauj Tsu) tuaj txog ntawm Tub Bis tsev thiab. Tub Bis thiaj rov hais Lauj Tsu tias kom mus nrog hais saib puas tau chaw rau kuv kawm ntawv.

  Nhub tshiab tuaj, tagkis ntawd kuv txiv thiab kuv nrog Lauj Tsu mus rau tom tsev kawm ntawv. Bistsu gag mus hauv tsev lawm ntev tsis nhov hais dabtsi. Sijhawm kuv txiv wb nyob sab nraum zoov tos ntawd, pom tus thawj xibfwb tawm tuaj ncig nraum zoov. Kuv txiv thiaj hais rau tus thawj xibfwb tias, “Thov cia kuv tus tub kawm ntawv ntawm no thiab. Yog nws mus kawm lwm qhov los nws tsis muaj chaw nyob. Ib qho los kuj tsis muaj phoojywg nrog mus thiab.”

  Tus thawj xibfwb ntawd txawm cem tias, “Tsev kawm ntawv puv tag lawm. Kuj mus kawm lwmqhov thiab. Tsis muaj phoojywg no ho yuav kom kuv ua phoojywg nrog mus no los cas?” Hais li ntawd ces kuv txiv tsis hais dabtsi nxiv lawm. Paub tias luag saib tsis taus yus lawm.


  Tos ntev twb lig sijhawm lawm mam pom Bistsu tawm los hais tias tsev kawm ntawv puv tas lawm ces yuav ua tsis tau licas, ces tso tseg lintawd.

  Tshem Mus Kawm Ntawv Rau Phonesavan

  Kuv thiab kuv txiv taug kev ntawm nroog Xeevkhuam mus rau nroog Phonesavan. Siv sijhawm mus kotaw ib nhub thiaj txog.

  Kuv tau kawm ntawv hauv Phonesavan, tabsis tsis muaj chaw nyob. Tsis muaj ib tug txheebze nyob Phonesavan li. Kuv tau mus nrog tus xibfwb nyob thiab nrog luag noj mov. Vim lino, kuv thiaj yuav tau muab lub zog mus pab tus xibfwb tam li tus tubtxib luag thiaj xav cia kuv nrog luag nyob thiab noj. Ib kis nyiaj los tsis muaj. Vim lino kuv thiaj yuav tau niajnhub mus txiav taws, xov vaj, khawb vaj cog zaub pab tus xibfwb.


  Last edited by Tubzoonraug on December 22nd 2010, 9:23 am; edited 1 time in total
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug December 16th 2010, 4:21 pm

  Ntu 2

  Sijhawm ntawd tomthawj rau kev ua Rog Qabntuj Zaum II (World War II) xaus tsis ntev. Tseem tshuav Fabkis thiab Nyab-laj qaumteb tseem sib tua loj heev. Neeg Lostsuas thiab Hmoob tseem raug kee mus ua tubrog rau Fabkis tsis tu ncua. Vim pom tias kuv txoj kev kawm ntawv yuav tsis muaj chaw mus, kuv thiaj txiav txim siab tso kev kawm ntawv tseg tso cia mus ua tubrog rau Fabkis.

  Kuv Txoj Kev Jhaw.

  Qee yam kuv ibtxhis jhaw kom nrog luag muaj:
  A. Lus txawj je
  B. Muaj nyiaj
  C. Muaj tsoostsho nrog luag nhav
  D. Muaj noj qab nhav zoo
  E. Muaj vajtse zoo nrog luag nyob
  F. Nrog luag ua nom ua tswv
  G. Muaj tsheb nrog luag caij
  H. Kev tiaj tus nrog luag tau mus  Yog lino, tsis hais kev kawm txuj kawm ci, kev ua haujlwm yam dabtsi los kuv tau txiav txim siab ua lawm, kuv muab siab rau thiab kawm tiag, ua tiag saib puas yuav raws cuag lub homphiaj tej yam yus jhaw ntawd. Txawm tsis tau loj, tsis tau ntau baum licas los kuj tsis poob qis heev.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug December 16th 2010, 4:23 pm

  [Only admins are allowed to see this image]

  Tomqab txoj kev kawm ntawv poob tas txhua yam, kuv rov baj siab ntaus dua tswvyim taug txoj kev tshiab. Qhov yuav pib taug txoj kev tshiab, kuv yuav tau tos kom txog rau qee yam tshwmsim tuaj tom hauvntej.


  Thaum muaj kev sau neeg mus ua tubrog tomqab tiam Rog Qabntuj Zaum 2 xaus, kuv thiaj txiav txim siab gag ua tubrog zov zos, tiv tua tog Koomsas (koos mis niv). Sijhawm ntawd yuav yog xyoo 1953. Sim kuv lub peevxwm saib yuav mus tau siab baum licas. Ib fab kuj yog kev nrhiav nyiaj los daws teebmeem thiab txhawb nqa yus lub neej txoj kev txomnyem. Ristsho ntuagrhe ntawm yus cev los tsis muaj cev tshiab nhav.


  Tsis hais tus xav ua tubrog los tsis xav, yeej tau ua tubrog yuavluag txhua tus Hmoob, vimtias tej thawj coj kom sawvdaws yuavtsum mus sib pab tivthaiv tua koomsas.


  Lub tsamthawj ntawd, Fabkis ya cov davlhau dub puag Nyab-laj qabteb tuaj pov phoobpob rau ib cheebtsam Xeevkhuam mus rau ciam teb Nyab-laj qaubteb ntau heev, vimtias muaj Fabkis lub yeej tsovrog loj nyob Phonesavan thiab Loojhej. Fabkis yuavtsum tivthaiv tuagnthi. Kev Fabkis tuaj tso phoobpob ua rau muaj qhov phoobpob raug av tawg liabvog txhia chaw thoobplaws cheebtsam lub xeev Xeevkhuam, Phonesavan ua ntuzus rau Loojhej.


  Fakis lub yeej zov rog nyob Loojhej yog ib qho chaw nyob tiv tsovrog rau Fabkis thiab yog Fabkis ua tus tsim tsa muaj los ntev lawm. Vim lino, cov tubrog nyob rau Xeevkhuam thiaj tau mus nyob rau lub yeej Loojhej ua ntuzus tsis tuncua. Txij kuv gag ua tubrog, kuv tau mus nyob rau lub yeej Loojhej ntawd thiab. Cov tubrog Hmoob feem ntau kuj raug mus nyob rau lub yeej ntawd tibyam.  


  Hmoob ua tubrog rau ntawm Fabkis coob thiab. Cov tubrog Hmoob tseemceeb tiam ntawd muaj: Vaj Pov, Lis Fwm, Neejtswb Thoj. Lawv 3 tug no ua tubrog rau ntawm Fabkis xubntiag. Fabkis thiaj tso Vaj Pov mus kawm kevcai tubrog. Thaum Vaj Pov rov los, nws tau nhubqub 1. Fabkis ho tso Lis Fwm thiab Neejtswb gawv mus kawm. Thaum gawv kawm tiav, gawv tau nhubqub 1 tibyam.  


  Lub tsamthawj ntawd, Fabkis thiab Nyab-laj qaum teb sib tua mus^ los^ ces Fabkis thiab Nyab-laj qaumteb thiaj sib tham haum tias cias bav mus sib tua nyob Dien Bien Fu. Yog tog twg yuav swb los kom mus swb rau Dien Bien Fu. Thaum kawg, Fabkis swb rog rau Nyab-laj qaum teb nyob Dien Bien Fu.


  Last edited by Tubzoonraug on December 20th 2010, 7:43 pm; edited 1 time in total
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug December 16th 2010, 4:24 pm

  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug July 23rd 2013, 6:19 pm

  [Only admins are allowed to see this image]
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag September 2nd 2014, 9:15 pm

  Zaj keebpuam no koj muab lhoov licas es tus author ho yog koj lawm ne?
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug September 3rd 2014, 12:08 am

  Lub topic Boua See Keeb Puam nov  Kuv yeej tsim tau los rau ntawm nov lawm,  koj tsi tau los sau rau hauv nov, Kuv thiaj li copy koj cov Topic lo tso rau hauv ces koj thiaj li tsi pom tus (Author)  Cov koj sau muaj tus Author ces yog 2 lub "Topic" Khiav Tebchaws Los Tsuas thiab lub "Topic" Teb Chaws Laos.

  2 lub Topic  koj sau cev yog li hauv qab nov. Ntev lawm kuv tsi tau lo saib cov duab zoo li tsi pom lawm yuav tau mus nrhiav cov duab lo kho rau kom rov pom li qub rau.  [Only admins are allowed to see this link]
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag November 4th 2014, 8:10 pm

  Tubzoonraug wrote:Lub topic Boua See Keeb Puam nov  Kuv yeej tsim tau los rau ntawm nov lawm,  koj tsi tau los sau rau hauv nov, Kuv thiaj li copy koj cov Topic lo tso rau hauv ces koj thiaj li tsi pom tus (Author)  Cov koj sau muaj tus Author ces yog 2 lub "Topic" Khiav Tebchaws Los Tsuas thiab lub "Topic" Teb Chaws Laos.

  2 lub Topic  koj sau cev yog li hauv qab nov. Ntev lawm kuv tsi tau lo saib cov duab zoo li tsi pom lawm yuav tau mus nrhiav cov duab lo kho rau kom rov pom li qub rau.  [Only admins are allowed to see this link]

  Cas cov ntawv ho yog kuv cov ntawv sau tshiab ne? Confuse kuv kawg tiag.

  Davdub
  Davdub
  member
  member


  Registration date : 2009-12-19

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Davdub November 4th 2014, 10:38 pm

  Vaj Huam,  Koj Confused lawm sub,  Koj 2 lub topic  koj sau nyob ntawm nov  koj saib  lub npe Author  mus Laos    2 lub ntawd yog koj sau ces nws puav leej nws nyob nws.

  Lub Bua Txhim Keeb Puam, ces  kuv mam li copy koj cov lo tso rau xwb es koj thiaj li pom  kuv yog tus Author xwb.  Koj saib  qhov nov es koj ntsia  2 lub koj sau muaj koj npe, lub kuv copy koj li lo tso rau ces muaj kuv npe os.


  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag January 19th 2019, 11:52 am

  Cas tsis pom cov history lawm? Kuv muaj neeg yuav tuaj research.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug January 19th 2019, 9:20 pm

  Vajhuamsibluag wrote:Cas tsis pom cov history lawm? Kuv muaj neeg yuav tuaj research.

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag January 23rd 2019, 8:22 am

  Koj nrog kho rau es neeg thiaj tuaj nrhiav tau nyeem.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug January 23rd 2019, 8:10 pm

  Kuv mam li nrhiav cov duab seb pua tau cov qub duab yav tag lo tso rau, cov duab to ploj tag lawm lo vim siv lub niag photo bucket ce lawv muab closed lawm ce cov duab thiaj li tsi pom tag lawm. Cia kuv khoom kom txhob muaj kev nyuaj siab tso kuv li tuaj siv sij hawm ib pliag rau ce yeej tau lawm.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag March 26th 2020, 5:57 am

  Yog li es neeg yuav tuaj nyeem tau licas no?
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug March 26th 2020, 11:06 pm

  Vajhuamsibluag wrote:Yog li es neeg yuav tuaj nyeem tau licas no?
  niam nov ce tsi muaj neeg tuaj lawm.. vim neeg mus ua zog tag lawm cov phooj ywg tuaj tuaj lo lawv ploj tag lawm thiab.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag May 8th 2024, 9:08 pm

  Licas los kavliam. Kuv tijlaug Buagtxhim cov biography no twb yog kuv muab revised ntau zaus kom zoo es kuv thiaj coj tuaj tso rau hauvno rau neeg nyeem. Kuv xav tias koj yog vauv ces koj yuav tsis lhoov dabtsi. Kuv ho tsis paub tias koj twb tsim tau li koj hais. Tabsis thaum kuv xub coj tuaj post rau hauv no, kuv twb xyuas tas lawm. Tsis muaj Buagtxhim Vwj Keebkwm tshaj tawm rau qhovtwg es kuv thiaj coj tua post. Thiab kuv xav tias cia nyob rau koj lub website ces yuav zoo rau koj dua. Tabsis koj ho haistias koj yog tus tsim thiab post rau hauv no los tsis uacas nawb.
  Admin
  Admin


  Registration date : 2008-08-21

  Character Sheet
   :

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Admin May 11th 2024, 9:48 pm

  Cov forum nov ce  ntev lo lawm  lawv muab lock lawm ce tuaj sau tau ntawv rau xwb ho yuav nkag mus kho  thiab update rau hauv nws cov  program tsi tau lawm, vim lawv  muab lock lawm ce tsua tuaj sau tau ntawv li nov xwb mus kho rau hauv tsi tau lawm os. xyov  sau ntawv rau lawv qhov forum supporter lo lawv tsi muaj tus teb li ce ntshe lam nyob li nov lawm xwb.

  Sponsored content


  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm Empty Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Sponsored content


   Current date/time is June 24th 2024, 3:13 am