Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag August 8th 2011, 12:07 am


  PUAMFAB HMOOB
  Hais txog
  Tsis sib tau vim Tebchaws tsis thaj-yeeb

  Ntawm

  KIAB thiab SIAB

  (Ntawv Tshiab: B=NP, G=NK, J=NTS, NX=NTX

  Cov lus hais ob los zoo ib yam xwsli COOB COOB=COOB^. Cov lus hais ob los mam yog ib yam khoom xwsli KAB TSIB=KABTSIB, LIAB PLOOG= LIABPLOOG, DUB VOG= DUBVOG, TUAJ OS=TUAJ’OS, VUAG!=’UAG!)

  Siab yog nws niam thiab txiv tus men-yuam thij peb. Siab muaj tij-laug niam-tij thiab cov muam hlob yau peb leeg nrog niam thiab txiv tau ib tse neeg coob. Yog li-no thaum Siab loj tiav hluas, nws thiaj muaj sij-hawm mus yos hluas-gauj ntau. Hais txog gauj kev deb los Siab lub plawv nrom-nrus. Hais txog gauj nruab zog los Siab lub plawv ua nyuj-nyas tsis xav tso tseg thiab.

  Txog rau cim tsiab peb-caug ntawd, yog xyoo Siab loj tsheej hluas-nraug hnub-nyoog nce 18 xyoo. Siab ua luaj-zus ncig xyuas tag-nrho tej hluas-gauj. Tus zoo-gauj li-cas los muaj, tab-sis tus Siab pom tias zoo tau xis siab dau yog Kiab. Kiab yog hom neej los pes-nrab, dawb liab, cev yiag-txias thiab lhob tsis tau tiav gauj thiab puv tsis tau kawg. Vim li-no, Siab thiaj txiav txim siab tso txoj kev gauj-nraug tseg rau ntawm Kiab.

  Siab thiab Kiab gawv ob lus zos nyob sib nrug deb li ib tag-kis kev. Yog mus ko-taw, kwv-yees li ob xuaj-moo thiaj txog.

  Siab loj pab tau hau-lwm hauv tsev rau thaum muaj hau-lwm ntau. Hau-lwm tas ces ho mus xyuas Kiab. Ib hlis twg, Kiab thiab Siab gawv tau sib cuag li ob rau peb zaug. Gawv muaj kev sib cuag los xwm-yeem puagniaj puagxyoo, ua rau gawv txoj kev gaujnraug sib swm zoo zuj-zus, tab-sis Siab tseem tsis tau txiav txim siab qhov yuav.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag August 11th 2011, 10:50 pm  Ntu 2

  ]Lub niaj xyoo puag ncig rov los txog rau cim peb-caug xyoo tomqab. Tej lhuas-gauj lhuas-nraug muaj sij-hawm tawm tuaj sib fim thiab sib jib txhijtxhua. Kiab thiab Siab gawv kuj muaj sij-hawm tuaj sib jib li luag teb luag chaw lhuas-gauj lhuas-nraug thiab. Siab mus pov pob ntawm Kiab zos.

  Thawj lo lus Siab hnov Kiab hais ua Siab taub-hau dias-daws yog Siab nug hais tias, “Kiab, xyoo no nej yuav mus luaj teb rau qhov-twg?”

  “Ab, xyov es. Hnov cov laus hais tias ntawm no tsis muaj teb ua noj lawm ces lawv yuav mus xyuas lawm tim peb cov kwv-tij. Yog nyiam thiab no yuav mus luaj teb tso lwm xyoo yuav tsiv mus no es,” Kiab teb.

  Baum gaus li muaj neeg xa tib qws rau Siab taub-hau. “Yog li nej yuav mus lau, yuam!” Siab lam hais li-ntawd, tab-sis lub siab twb quaj dhawv-dhi lawm.

  Siab thiab Kiab gawv muaj kev lom-zem hauv kev dhia-qaib thiab pov pob nrog phooj-ywg coob^ jhoo-rooj, tab-sis Siab lub plawv poob deej duj-daws xav tias ib hnub twg Kiab yuav tsiv. Lub zos Kiab cov neeg yuav mus luaj teb ntawd, mus taw ib hnub thiaj txog. Siab nug Kiab tias, “Hnub-twg nej mam sawv-kev mus nab?”

  Kiab tev seev-yees tias, “Xyov hnov tias xiab tsib tsis mus no xiab rau sawv-kev no.”

  Siab rov nug tias, “Ua koj mus thib lov?” Siab lub plawv kua-muag poob dawb-vog lawm.

  Kiab teb tias, “Cia txog hnub saib hais haum li-cas. Ho hnov tias yuav mus los yog qoob siav mam tshem mus no. Kam yog lwm-xyoo diam mam tau mus ces tseg ib-txhia nyob, ib txhia mus luaj teb xwb, thiab kuv niam hais tias yuav luaj ib qho teb cog pob-kws rau ntawm no tsam tej qaib bua tsis muaj dab-tsi noj no. Tej-zaum yog kuv tsis mus no kuv nyob ua kuv niam luag mus luaj teb. Cia txog thaum sawv-kev saib ua li-cas.” Thaum Kiab hais lino ces Siab txoj sia ib-nyuaj loj zog tuaj.

  Tsib hnub dhau lawm. Hnub xiab rau, cov lhuas-gauj lhuas-nraug koom zej koom zos tseem tuaj pov pob khee kev lom-zem xauv-bo, tab-sis cov nyob deb tuaj twb rov mus tsev tshawv-tsaws. Hnub ntawd, twb lig txog 10 moo sawv-nxov lawm. Tsis pom Kiab tuaj pov pob. Siab mas poob-siab loj kawg, jhai tsam Kiab mus luaj teb lawm. Siab ua hlawv-hlwb yuav pov pob rau tus lhuas-gauj twg los pov tsis tsheej.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag August 13th 2011, 11:14 pm

  NTU 3

  Muaj ib tug lhuas-gauj nrog Kiab nyob koom zos jia pom Siab txwm jej-muag zoo-li muaj tsos poob-siab heev ces thiaj hais tias, “Siab’e, ua-luaj ces yuav kiag las mas!”

  Siab lam teb tias, “Dag ua luaj li’os!”

  Nyob ze^ ntawm qhov chaw Siab nrog cov lhuas-gauj pov pob, Siab muaj ib tug muam kwv-tij los yuav Kiab cov nus kwv-tij nrog Kiab lawv nyob ua ib zog tuaj nrog ib pab poj-niam pog laus Hmoob sawv ib pawg. Nyias soj nyias tus nxhais saib hmoob yuav nyiam leej twg tus heev dua. Tab-sis tag cov lhuas-gauj, Kiab yog tus zoo tau xis neeg dua cov lhuas-gauj nyob lub zos ntawd. Lawv sib tham dab-tsi los Siab yeej nhov. Muaj ib tug poj hmoob nug hais tias, "Ua li-cas nhub no ho tsis pom Kiab tuaj pov pob lawm’awv?"

  Siab tus muam kwv-tij uas yog tus paub meej thiaj teb tias, "Twb yog cov niag laus yuav mus xyuas teb lawm tim cov kwv-tij no es tseem pheej tu nra rau lawv."

  Rov muaj ib tug nug tias,"Ua Kiab tsis mus los’ov?”

  Siab tus muam teb tias, “Kiab tsis mus. Hais tias niam-hlob tsis mus no. Kiab yuav nyob nrog luaj teb. Mus hlob thiab cov niam-txiv tub-nyab hlob xwb, thiab Maiv Tooj mus nrog zov me-nyuam thiab pab ua hau-lwm xwb. Ob niam-txiv tub-nyab yau nrog niam-hlob luaj ib qho teb cog me^ pob-kws. Kam yog lwm xyoo mam tshais mus diam ces tsam qaib bua tsis muaj dab-tsi noj no.” Nhov lawv tham li-ntawd ces Siab zoo-siab twj-ywm lawm tias Kiab nyob tom tsev ntag.

  Tam-sim ntawd pom ib tug nxhais kwv ib lub kaus txaij liab tawm tim qhov-rooj maj-mam tuaj yuj-yeev, tuaj ploj tom koog tsev tuab^ lawm. Siab yeej ua tav muag nyiag jia xwm-yeem rau tim Kiab qhov-rooj. Siab pom Kiab tuaj lawm.

  Cov lhuas-gauj sawv ua ib kab sab. Lawv puav-leej yog Kiab cov viv-ncaus thiab phooj-ywg zoo. Lawv pom Kiab tuaj tshwm-plaws ces sawv-daws hu zom-zaws tias, "Tsawg-tsuag’os yawg’e, yuav huajcheej tiag li lau!"

  Kiab teb tias, "Ua cas yuav dag ua luaj naj!"

  Nhub xiab rau yog nhub baj yuav xaus qaib. Khoom lhuas-gauj lhuas-nraug sib qiv, sib swb qaib, muaj li cas sib xa kom tas. Xiab xya yog nhub kawg tom qab.

  Noj peb-caug tas yog mus txuas rau caij luaj teb. Ib sij nhov hais tias tus lhuas-gauj no yuav txiv lawm, tus lhuas-nraug ntawd yuav poj-niam lawm. Plawv mob tej niag zag, xav tias tsam lam muaj tej tus lhuas-nraug tuaj zij kiag los puas nqis tsev hais Kiab es Kiab niam thiab txiv cia li muab Kiab rau lawv lawm. Thaum xav txog li mas siab mob tsheej zaj ua qhov-muag tsaus ntawv-ntais.

  Siab los ua hau-lwm pab hau tsev li 2-3 hmos ho rov mus cuag Kiab ib hmos rauqhov ncua kev deb thiab.

  Hlawv teb tag-nrho, Siab tus muam kwv-tij tuaj ev pob-kws ntawm Siab zos. Siab los nram teb los txog. Nhov tus muam tham tias Kiab yuav mus cog pob-kws, tab-sis ho tsis paub tias yuav mus cog pob-kws lawm thaj teb twg. Siab lub plawv poob ti-gaus nram jis taw!

  Nyob tim Kiab cov kwv-tij los yog zos loj. Kwvtij neej-tsa thiab pej-kum cuab los kuj nyob coob. Nhov tias Kiab cov neeg mus txog lawv zos lawm no. Nhov qee leej hais tias tsis pom Kiab tshwm tim lawv zos. Cov tub-hluas nruab-zej nruab-zos mas tos kawg. Lawv xav pom Kiab kawg. Muaj cov poj-niam nyob hauv Kiab cov kwv-tij mus zom zeb rau yim Hmoob pem lawv qaum-tsev tham. Ib tug poj-hmoob nug tias, “Peb cov niag tub tos^ thiab xav^ pom nej tus nxhais no. Ib txhia hais tias tuaj. Ib txhia hais tias tsis pom tuaj. Ua zaum no puas tuaj?”

  Ib tug poj-niam thiaj teb tias, “Kiab tsis tuaj. Yog tus niam-hluas Tooj tuaj xwb. Tooj tseem zoo tau dawb mos-zog Kiab thiab, tab-sis tsis tshua tau txawj nrog Hmoob hais lus pes-tsawg. Kiab nrog niam thiab tus nus thiab nyab nyob tim tsev rau-qhov tus nyab tseem tau me-nyuam mos. Kiab tseem muaj ib tug niam-hluas yau-zog tus Maiv Tooj. Nws lub be hu ua Mai Nxawm no. Nws tseem zov me-nyam ntau xwb. Tsis tau txawj ua teb.”

  Txawm nhov cov lus tham li-ntawd los Siab yuav-tsum mus xyuas kiag tso. Siab mus ua teb los txog lig-zog lawm. Siab muab kev-sis tuaj txog ib tog kev xwb, tshav-ntuj twb ntab ha tag. Tab-tom txog ib tog kev xwb nhub twb poob-tog-nthav lawm. Nyob rau tej qab-kev qaum-kev, Hmoob luaj teb pob-kws. Hluav-taws kub tej hav-tsawb blooj tuag daj-vog. Tej cav qhuav tseem kub-nyhiab ncho pa niab qhov txhia chaw. Nhov me puav-noog quaj ntij-ntoj. Tus tseem ya txais kab tav yuj-yees rau-ub rau-no los muaj.

  Siab tuaj nrawm-nroos li ib xuajmoo nxiv ces ze-zog rau Kiab lawv zos. Yav kev ntawd mus rau tom Kiab zos tsaus-ntuj lawm. Siab tau taws teeb li 30 nas-thi mam txog. Siab ncaj-nraim tuaj rau ntawm Kiab lawv tsev. Thaum tuaj txog, tej yim neeg pw nxov twb pw tas lawm. Qee yim nyob jiag-to. Xauj no lawv tab-tom noj hmo nhov diav sib tsoo nrov dij-dawj.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag August 26th 2011, 10:19 am

  NTU 4

  Siab mus xauj zoj hauv Kiab lawv tsev. Ua-cas jiag-to. Ua-zoo saib tseeb^ no ua-cas tseem pom ib tug poj-niam ua hau-lwm nyuj-nyos. Tus ntawd yog Kiab niam. Pom ob tug me-nyam me^ zaus ncaws dab-ntub nyuj-nyos ntawm ntug-cub. Nhov tus poj-niam hais tias, “Me naib’aw, kuv hais mov neb noj es mam tsaug-zog’ov.”

  Siab poob siab-nthav cas tsis pom Kiab nyob hauv tsev lawm. Ua-zoo mloog cas nhov zom-zeb nrov kig-koog lub tsev pem-toj tuaj. Lub tsev ntawd yog Kiab tus txiv-nxawm lub. Siab thiaj lug kev sab vaj tom-ub ua kom txhob muaj neeg paub. Siab mus xauj qhov zom-zeb kig-koog saib yog leej-twg. Pom taws ib lub teeb-tsav (teeb taws roj bua) cig daj-lis dai ntawm phab-ja. Pom ob tug neeg zom-zeb zig-zawg. Tus siab-zog yog Kiab. Ib tug yog Kiab tus nyab.

  Thaum pom li-ntawd, Siab zoo-siab lawm. Siab mus sawv ib-ai rau ntawm ib lub pob-zeb tab-tom zoo sawv tso cev pheeb-ai rau, mloog ib puag ncig. Sab rov pem roob siab nhov cua tuaj vig-voog. Nhov noog dab-pograu-taum quaj zom-zaws. Siab xav tau tias niag dab-pog-rau-taum no yuav qog li-cas los yog. Tig xub-ntiag xam rau yav qab-zog. Pom hmoob tej teb puag tim ntav-toj tseem pom tej tsab-ntoos qhuav cig ci-vus yam-li muaj neeg zaum zov tshuab pa rau. Qee tus tsab-ntoos kub me-jis, pom tawg tej niag jhua txim liab-vog rau hauv av lawm.

  Tos Siab nco tig rov los mloog hauv tsev no, cas lub suab zom-zeb zig-zawg twb jiag lawm. Tsuas nhov ib tug hais tias, “Nyab’aw, peb mus lawm es nej kaw qhovrooj rau’ov.”

  Nhov ib tug hais lus xa tias, “Mus neb ho tuaj’ov niam-nxawd.” Tus no yog Kiab tus nyab kwv-tij.

  Siab jia pom peb tug los dub-lus ua ib kab-sab rau nram Kiab lawv tsev lawm. Siab xav rau lub siab tias, “Hmo no mas tsis pub leej-twg paub kiag saib yuav zoo licas.”
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag September 2nd 2011, 1:14 pm

  NTU 5 (Txuas los ntawm NTU 4)

  Sij-hawm ntawd lhi twb qaij lawm, tab-sis muaj huab roos lhi thiab tseem pom kev dawb-lias xwb. Neeg mus qhov-twg los tseem pom dub-lus. Siab rov los nyob nraum-zoov ntawm Kiab tsev. Nws los sawv rau qhov chaw muaj duab lhi nxoov tsaus-nyos kom neeg jia tsis pom. Mloog rau hauv tsev, nhov suab hu tias, “Los noj mov es yuav mus pw’os. Tsaug^zog lawm.” Tus hais lus ntawd yog Kiab niam.

  Jiag-zog lawm li 30 nas-thi. Nhov Kiab nug nrhiav tshuaj txhuam nhiav, thiab muaj ib tug ntaus aub rau nraum-zoov. Tus ntawd yog Kiab tus niam-hluas Maiv Nxawm. Siab yeej xub los zaum ntawm phab-ja mloog lawm. Lhuas-gauj hais lus dab-tsi li-cas, Siab nhov tag. Kiab thiab Maiv Nxawm los kho tau chaw ces qhau cev pw. Nhov tub Maiv Nxawm nug tias, “Oj twb da dej thaum-twg lawm na?”

  Kiab teb tias, “Da puas tas ne.”

  Maiv Nxawm tseem tsis tseg. Nws rov nug tias, “Oj ua li-cas da. Cas oj daim poj-tiab tsis ntub?”

  Kiab bau-taws. Kiab txawm teb nyha-zog tias, “Liab qab da na. Ua-as pheej yuav nug ua-luaj li!”

  Maiv Nxawm ua twj-ywm lawm. Me-jis ho nug yam ob tuaj tias, “Es ua-cas uv nhov lawv hais dab-neeg tias yuav tos dab-pog to qhov tso mam tham txiv-neej no yog dab-tsi ne, Kiab?”

  Kiab teb tias, “Ab-yab, neeg dab-tsi cas yuav txawj nhov luag-tej tham ua-luaj.”

  Maiv Nxawm tsuas rov hais tias, “Haj-tsis tiag. Es lawv hais tias muaj ib zaug ib pab poj-niam pheej tham^ li-ntawd ces ib-tsam ib tag-mho txawm pom ib tug dab-pog nqis saum nthav los rau hauv txaj los muab tus nxhais ntawd tho qhov no. Tag-kis nws txawm hais nws cov nyab thiab nws niam hais tias lawv pheej tham^ li-ntawd saib nag-mho nws pom dab-pog los. Lawv nug tias tus dab-pog ntawd zoo li-cas no. Nws hais tias tus zoo-gaus txiv-laus no. Es dab-pog zoo-li neeg thiab lov?”

  Kiab, "Hob-yob! Tsem yuav yog dab-pog li cas. Jhai nws niag txiv-laus tsis muab nws tho qhov ua pov-khawv gaus lawm."

  Ob tug sib cav ntev tsawv. Tsaug-zog ces txawm pw jiag twj-ywm lawm.

  Ntev li 5 nas thi, Siab maj-mam lauj ncas los tshuab ob peb suab tas. Muab lub teeb xais pos zoo^ tso ib qho me^ gag lub qhov-tsev mus xauj saib Kiab pw ncaj qhov twg. Pom lub xib-teg dawb thaiv gaus lub yeem teeb. Ib pliag nhov hais tias, "Muab teeb rau kuv saib."

  Siab cev teeb rau Kiab ib nyuag tso ci vog ces Kiab nug tias, "Koj tuaj thaum twg nab?"
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag September 5th 2011, 2:25 pm  NTU 6 (Txuas nxiv ntawm NTU 5)


  Siab teb tias, "Kuv tuaj txog thaum nej tseem zom-zeb."

  Kiab nug tias, "Ua koj los zaum ntawm ko thaum twg nab?"

  Siab teb tias, "Kuv los zaum no thaum nej tseem noj mov."

  Kiab poob siab nthav tias jhai Siab nhov dab-tsi lawm. Kiab teb poob siab nthav tias, "’uag! koj nhov wb tham dab-tsi?"

  Siab teb tias, "Nhov kawg."

  Kiab rov teb zoj tias, "Tuag li lau yuam. Ua cas yuav hais lus xuaj ua luaj. Twg kom tuaj tsis ua luag paub li los." Kiab rov nug hais tias, "Kuv twb nhov hmoob tham hais tias koj yuav poj-niam lawm no ne?"

  Siab teb tias, "Ua li-cas dag ua luaj. Awd, tus koj hais ntawd muaj tiag mas, tab-sis yog tus Siab me nyob lub zos nram hav yuav xwb. Hos kuv yog tus Siab loj. Kuv twb tsis muaj lhuas-gauj nyob qhov twg. Yog yuav ces yuav koj xwb."

  Kiab zoo siab thiab teb tias, "Uaib yab! Cas yuav hais khws ua luaj, ua kom luag cav muaj siab kawg."

  Siab teb, "Kuv hais tiag hos. Kuv nhov hais tias koj mus cog pob-kws lawm no. Kuv taug kev tuaj mas lub siab yeej quaj dhawv-dhi, jhai koj mus lawm tiag es tuaj txog txaj chaw txias-to mas xyov kuv yuav ua licas nyob tos kaj-ntug. Puag ta kuv tuaj xauj hauv nej tsev tsis pom neeg tas lawm. Kuv poob siab loj kawg. Kuv mloog no ho nhov zom zeb nrov kig-koog. Kuv xav tias lam mus xyuas saib puas yog koj."

  Kiab lam ua-txuj teb tias, "Es kuv mus lawm los tseem tshuav lhuas-gauj coob^. Tshuav Paj, Yiv thiab Maiv Tooj loj lawv ne."

  Siab teb tu^ siab tias, "Tshuav los lawv hais tias kuv twb muaj koj lawm thiab nyias twb muaj nyias ib tug niaj hmo khawm-nrees lawm ces luag kuj tsis muaj sij-hawm nrog yus tham li thiab no."

  Kiab lam xav paub tias pom tiag los dag. Kiab nug tias, "Es koj niam pom luag-tej sib khawm-nrees ntag?"

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag October 3rd 2011, 11:28 pm  NTU 7


  Kho^ kuv siab li. Kuv tsis tsaug-zog lawm. Dab-ntub ploj lawm."

  Siab hais thawj nqe lus tias, "Muaj ib nhub twg jhai kuv yuav tseg ncua tsis tuaj nyob, tsis tuaj sawv, tsis tuaj zaum ntawm phab ja no lawm lau."

  Kiab nug tias, "Es ua li cas tsis tuaj lawm no? Jhai koj ho yuav poj-niam lawm xwb."

  Siab teb seev^ tias, "Mas nej twb yuav tsiv no nev."

  Kiab hais tias, "Tsis tau mus sai li’os." Wb txawm tso tseg nqe lus no tsis tham nxiv lawm.

  Siab tsuas ho rov nug hais tias, "Tag-kis koj mus ua dab-tsi?"

  Kiab teb tias, "Kuv yuav mus cog ib qho pob-kws me^."

  "Koj mus cog qhov-twg?" Siab nug nxiv.

  "Mus pem thaj teb uas thaum‑i koj twb mus txog ib zuag xwb mas." Kiab teb.

  Siab hais tias, "Yam li muaj ntau txoj kev diam, jhai yuam-kev xwb. Yog koj mus ua-ntej no koj tsuab blooj rau."

  Luag-tej tsuab kev mas yog tsuab blooj rau txoj twg kom txhob mus txoj ntawd, tab-sis Siab thiab Kiab gawv tsuab yog pom tso ib lub jis nroj mos' rau txoj kev twg mas kom mus txoj ntawd thiaj yog. Tsuab kev li ntawd tsuas muaj Kiab ib tug viv-ncaus thiaj paub xwb. Siab nug tias, "Koj thiab leejtwg nrog koj mus?"

  Kiab teb tias, "Kuv coj Maiv Nxawm ua kuv luag. Wb ob leeg xwb." (Maiv Nxawm yog Kiab tus niam-lhuas pheej xij nrog Kiab pw ua-ke).

  Kiab tsaug-zog ib nrab, ho teb nrog Siab sib txuas lus ib nrab. Gawv pheej tham li ntawd ces tsis ntev qaib twb qua. Siab xyuas moo twb txog 3 moo sawv nxov lawm. Kiab nug tias, "Qaib qua lawm es dag xwb los yog kaj-ntug tiag?"

  Siab teb tias, "Yuav kaj-ntug tias hos. Twb txog 3 moo lawm."

  Kiab cia li sawv kig-kaug, qaws plaub-hau, ntoo phuam tau ces tawm dua nraum qhov cub lawm. Siab xav tias Kiab yuav rauv taws, tab-sis Kiab tsuas ho tsis rau taws. Kiab qhib qhov-rooj nrov kig-kuag tawm tuaj nqa taws. Siab yeej sawv los nyob ntawm qhov-rooj tos lawm. Kiab tawm plaws tuaj nraum zoov. Siab tuav-gaus Kiab tes. Xyov Kiab xav tau li cas, Kiab txawm hais tias, "Ab, txhob ua li no^ kuv’os."

  Siab tsis tau hais dab-tsi. Qhov tseeb tiag Kiab lub siab yeej xav tau lawm tias txiv-neej nhub-nyoog 18‑19 xyoos lawm, thiab Kiab los yog ib tug lhuas-gauj nhub-nyoog 17‑18 xyoo lawm. Nws yuav tawm tuaj rau nraum zoov yam tsaus ntuj-nti li ntawd thiab nrog ib tug lhuas-nraug nyob es yuav kom luag tsis ua li cas rau nws mas tsis muaj ib zaug. Kiab ho rov hais tias, "No^ kuv li txhob ua li’os. Ab, tsis txaj-muag los!"

  Siab teb tias, "Yuav txaj rau leej twg? Twb-tsis muaj leej-twg pom. Txaj-muag rau ntuj los twb muaj tsev vov lawm, ntuj tsis pom." Siab lub siab xav tias yuav nce ntuj los nce, yuav nqis qhov los nqis. Yam tus nqaij pom lawm mas tua kiag, tsis pub dim. Kev ua siab loj tso dim yog yuav ua rau yus khuv-xim mus tag ib sim neej.

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Vajhuamsibluag October 3rd 2011, 11:29 pm  NTU 8


  "Uaib..ab! Txhob ua li maj!" Kiab lam hais li xwb. Nws mloog tsis raug kiag lawm. Yam li Kiab muaj ob txhais tes hos Siab muaj 4 txhais tes. Tuav-gaus qhov daws tsis tau plam, txawm-siv tuav-gaus qhov lawm. Tsuas nhov Kiab ua "Uaib, ab, tsis txaj muag los. Ub siab phem ua luaj li es" no xwb. Kiab mloog xyov yog li cas lawm. Yam li txoj sia me^ yaj jhawv-jhis hos tsaus^ ntuj, jia tsis pom kev qhov-twg li lawm. Xyov yog qi muag lawm los ua li cas. Zoo thooj li Kiab nyob hauv dav hlau ya yuj-yees ib nta ntuj. Tsis nhov kot-aw chwv av li hos nco tsis tau, xav tsis tawm xyov yus yog leej twg, es hu li cas lawm.

  Ib pliag ntev li yus bo ib pas ntev^ raus tob-hau rau hauv dej xwb ces Kiab qhov-muag rov pom kev. Kiab sawv ib ntawm phab- ja tsis hais ib los lus. Muab ntiv-tes kes txig rau Siab sab phlu.

  Siab tig pob-jeg mloog qaib twb rov qua zom-zaws; txog 3:30 moo lawm. Kiab ua-txuj nqa ob peb daim taws mus pov kig-kuag rau hauv tsev. Kiab rauv-taws ua jhais. Kiab ua hau-lwm rau nraum zoov hauv tsev.

  Siab jia pom qab-ntug twb ja yuav kaj-ntug ces Siab txawm mus rau tom Siab tus muam kwv-tij uas yuav Kiab cov nus nyob ua ke tib zog ntawd. Siab mus los zaum twg los yeej mus so hauv tus muam ntawd. Siab tus muam lawv twb sawv rauv taws tsev cig lamlug lawm.

  Nyob hauv tsev tshuav Siab tus muam, ib tug pog laus thiab ib co me-nyam yaus zov tsev xwb. Cov neeg laus mus cog pob-kws tim Kiab lawv cov kwv-tij lawm. Siab kom plaws mus hauv tsev. Siab tus muam hu tias, "Koj tuaj los dab-laug. Koj tuaj thaum twg ua cas tsis los tsev?"


  Sponsored content


  Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv) Empty Re: Buagtxhim Vwj Keeb-Puam (Txuas Nxiv)

  Post by Sponsored content


   Current date/time is November 27th 2022, 3:52 am