Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


  Nom Yeeb Vwj Keeb kwm

  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  Nom Yeeb Vwj Keeb kwm Empty Nom Yeeb Vwj Keeb kwm

  Post by Tubzoonraug May 20th 2019, 5:41 pm

  May 15 at 7:15 PM ·

  Nomyeeb Vwj Keebkwm
  [Only admins are allowed to see this link]

  Ntawv Tshiab sau hauv no:

  B=NP (tseem siv ua tus cim teB)
  G=NK (tseem siv ua tus cim neeG
  J=NTS (tseem siv ua tus cim koJ
  NX=NTX
  X^=X equals any word while ^ equals any integer greater than 1.
  Siv rau cov lus hais ib lub suab ob zaug.
  Pivtxwv: coob coob = coob^(coob2)
  (-) = Siv kem cov lus hais ob los, xwsli Ja-iab, Nyab-laj

  Nomyeeb Vwj yug lub 12/12/1946 nyob rau lub zos Najtuas, xeev Xeevkhuam, tebchaws Lostsuas. Kuv pib kawm ntawv nyob rau lub zos Ban Lan uas yog zos haiv neeg Blog xyoo 1955 txog xyoo 1960. Vim kev ua tsovrog, kuv thiaj tso txoj kev kawm ntawv tseg xyoo1960. Xyoo 1960, kuv kawm P-6 nyob lub lub nroog Xeevkhuam. Xyoo ntawd kuj yog xyoo tsovrog tog nruabnrab tshwmsim. Kong Le yog tus tuav tog nruabnrab. Vaj Pov yog tus thawj tuav cov tubrog tog Ywjpheej (sab xis).

  Nrab xyoo 1960, kuv tau zwm ua tubrog rau pawg txhiab (Battalion/kong phan) tubrog BV25 nyob Phakhao (Tsua Dawb). Lub nrab xyoo 1961, kuv thiab cov phoojywg coob leej uas yog thawj pab tubrog raug xa mus kawm kevcai tubrog nyob rau Thaibteb. Tomqab kawm tiav, kuv thiab cov phoojywg tau los ua xibfwb qhia cov tubrog tuaj tshiab nyob Thaibteb.

  Lub nrab xyoo 1962, kuv thiab pab phoojywg ua xibfwb qhia tubrog nyob Thaibteb tau rov los tebchaws Blog. Kuv tau rov los nyob lub zos Tsua Dawb dua. Sijhawm ntawd, lub tebchaws muaj kev nxhebnxhov ua nqeqees. Kuv raug tuav 2 yam haulwm uake, xwsli (1) ua tus tuav Pawg Special Operation Tactic (SOT), thiab (2) ua tus lis ntaubntawv rau lub yeej qhia cov thawj tubrog nyob Tsua Dawb.

  Xyoo 1963, kuv tseem raug xa mus soj-juam xyuas cov lajmej pejxeem nyob sab tebchaws Mooscab. Yog thawj zaug kuv muaj kev sib jib ntawm ib pab neeg nyob uake, tabsis ib pab muaj kev jeeg tog Koomsas. Ib pab muaj kev jeeg tog Ywjpheej.

  Kuv mus Mooscab zaum ntawd txawm yog lub sij-hawm luv^ (luv luv) xwb los kuv kuj tsim tau kev zoo ntau yam rau 2 pab neeg no, xwsli ua rau 2 pab neeg no muaj kev sib jeeg, sib raug zoo ua ntuzus los rau yav tomqab no. Tshaj ntawd, kuv tseem pab tsim tsa tau ib lub tsev qhia ntawv uas yog thawj lub tsev qhia ntawv nyob rau Mooscab yam tsis muaj dua thiab tsis mauj neeg xav txog. Lub tsev qhia ntawv no tau huajvam rau yav tomqab los txog niajnhub no. Tsis muaj leejtwg paub tias tus tsimtsa thawj lub tsev qhia ntawv no yog leejtwg thiab pib thaumtwg, thawj tug xibfwb yog leejtwg. Tus xibfwb tuajyeem (volunteer) los qhia ntawv thaum pib lub tsev qhia ntawv yog tus phoojywg Liab Xyooj. Yog tus Liab Xyooj pom kuv cov ntawv no, nws yuav nrog kuv zoo siab thiab.

  Lub hauv xyoo 1963, tsoom thawjcoj tau hu cov SOT mus sib sau rau Loojceeb. Lub qab xyoo 1963 peb ib pab (team) SOT (kuv nyob hauv thiab) uas yog Capitain Lis Xab ua tus coj raug xa mus nyob rau Song Hak Meuang Kheung, xeev Xeevkhuam. Kev mus zaum ntawd yog mus sib jib nrog pawg tubrog nrhuabnrab uas Kong Le ua tus thawj coj. Txoj haulwm yog mus jib cov tubrog nruabnrab, Kong Le. Yog mus tham txog qhov Vaj Pov thiab Kong Le yuav rov los sibraug zoo. Thaum Lis Xab peb nrog Kong Le tham tiav tas, peb rov mus Loojceeb.

  Lub 3 lhis 1964, kuv tau txais nce qib nxiv hu ua Vajthij Loib Tri uas yog tus coj ib lub nhubqub dawb thiab qis dua tus coj ib lub nhubqub daj. Tomqab ntawd, kuv raug mus ua xibfwb qhia tubrog pawg txhiab (Battalion) (SGU#2 & 3) nyob Loojceeb. Tomqab qhia 2 pawg tugrog tas, kuv raug tsa los ua tus Lwmthawj (Assistant) saib pawg SGU#3 thiab tau tawm mus tawmtsam nrog yeebncuab puagncig txog 1966

  Lub 1 lhis 1966, kuv coj pawg SGU#3 mus ntaus tau lub looj Banlan, Banpha uas poob rau yeebncuab tes los lawm ntau xyoo, thiab tsim tau lub tshav davlhau me nyob Banpha. Tomqab ntawd, kuv raug hu rov mus nyob Loojceeb thiab kawm kevcai ua thawj tubrog nxiv.

  Lub 6 lhis 1966, kuv raug xa mus saib koog av (Zone 12/A) nyob sab xeev Huaphan uas muaj 4 thaj chaw tseemceeb xwsli Meuang Son, Pham Bong, Phou Ce (tiaj tshuaj) thiab Hoimoun.

  Lub 8 lhi 1968, kuv raug lhoov rov los rau Loojceeb. Kuv raug tsa ua tus tuav thiab saib pawg pua (koos loib) tubrog uas tsis muaj haulwm ua thiab kuv ua tus lwmthawj (Assistant) saib lub nroog Loojceeb(Longcheng City Manager) uas muaj Vamxeeb Vaj yog tus thawj.

  Lub 1 lhis 1969, kuv raug lhoov mus saib pawg tubrog pov khoom nruabntug, thiab zov tshav davlhau Loojceeb. Ua tej haulwm ua ntuzus zooli hais tas los no los yam-li tsoom lhob yeej tsis pom yus zoo kiag li.

  Tsis tasli, America uas yog cov txhawb nqa cov tubrog SGU los niajnhub ua ncaujnrus yuav thim rov qab. Thaum zoo lintawd, kuv thiab ntau tus phoojywg thiaj tau txiavtxim siab tso haulwm tseg uantej tej xwmtxheej tsis zoo los txog yus raws li sawvdaws tau paub thiab pom thaum Hmoob poob tebchaws lub 5 lhis 1975.

  Nrab xyoo 1975, kuv tau coj tsev neeg khiav lha dej Najkhoom tuaj rau Thaibteb. Nyob Thaibteb tau 4 xyoos tos cov kwvtij uas tseem khuam nyob Blog teb. Xyoo 1978, kuv thiab tsev neeg tau tuaj rau America.

  Nyob America, kuv yog thawj tus nresxeem rau tsev neeg Hmoob Vwj uas pib txij-li 1984 txog rau lub 6 lhi 1986. Tas caijnyoog thiaj tau lhoov rau lwm tus los tuas txoj haulwm ua tus nresxeem ua ntuzus los mus. Dhau ntawd los, tseem tau tuav ob lub koom-haum tuav povhwm thiab koomtes nrog Lao Family ua ntuzus txog xyoo 2002 thiaj ua siab tso tseg.

  Tus sau yog: Nomyeeb Vwj
  Tus nyeem thiab kho yog: Gajyis Vwj
  Kho tiav: 5/15/2019
  See Translation

   Current date/time is November 27th 2022, 3:39 am