Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


3 posters

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 11th 2010, 7:27 am

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam 100_3610
  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Leej tubnxhais lhuas twg muaj lajlim tswvyim xav khaws peb Hmoob dabneeg hais txog kev ua tubrog, kev phem thiab kev piamsij qeeyam tshwmsim nyob rau phaum kev ua r og uas yog Tub Bis Lifoom thiab Pov Vaj ua ob tug los coj Hmoob txij late 1940's los txog rau 1975 hauv lub tebchaws Lostsuas, neej yeejmeem taug qab nyeem qhov keebpuam no kom kawg. Nej yuav tsis paub tagnrho txhua yam hauv Hmoob lub neej phaum kev uarog no, tabsis nej yuav muaj kev totaub txog qeeyam, qee lub jiabtseeb hauv Hmoob kev coj fab kev ua tubrog.

  NTU 1:

  Kuv yog gawm niamtxiv Txawjxwm Vwj tus menyuam thij 5. Muaj kwvtij gaujmuam tagnrho 12 leeg. Niamtxiv yug kuv xyoo 1937 nyob lub zos Phableeb, xeev Xeevkhuam, Lostsuas teb. Tomqab yug tau kuv muaj 5 lhis, raws li niamtxiv tham, niam thiab txiv coj tsev neeg khiav mus nyob zos Najtoos xyoo 1937 txog thaum kuv muaj 12-13 xyoo.

  Xyoo 1949, kuv tau mus kawm ntawv rau lub tsev qhia ntawv hauv lub zos Nab baum (Ban Lan) nyob sab qabteb ntawm zos Najtoos. Kuv pib kawm cov ntawv thiab lus Lostsuas qib 1 ncezus rau qib siab.

  Xyoo 1952 uas yog xyoo 3, kuv tau mus sib tw nce qib kawm ntawv rau qib 4 nyob rau lub nroog Phonesavan. Kuv tau yeej kev sib tw nce qib thiab yuav tau mus kawm qib 4 nyob rau tsev kawm ntawv lub xeev Xeevkhuam.

  Kuv txiv coj kuv mus sau be kawm ntawv nyob Xeevkhuam. Ib nhub kuv thiab kuv txiv wb mus hais tsis tau chaw kawm nyob hauv Xeevkhuam. Tus xibfwb loj hais tias tsev kawm ntawv puv tas lawm.
  Kev sojjuam tej nomtswv tus xeebceem coj thiab hais lus, yus paub tias lawv muaj tsos saib tej pejxeem nyob yajsab qis. Ua lino ces cov nomtswv pheej rau tswvyim kom cov xibfwb dag li-ub li-no kom tsis txhob txais cov menyuam nyob tojsiab tuaj kawm. Lawv xav aws tej chaw kawm ntawv rau lawv tej neeg nruabze thiab neeg zej neeg zos. Lawv tsis xav kom tej tubnxhais tuaj yajsab tuaj muaj chaw kawm.Tej no yog kev lim-hiam, tsis muab kev ncajncee rau tej pejxeem huabhwm txog kev sib tw, tsis hais kev kawm ntawv lossis ua haulwm qib qis rau qib siab.

  Nhub tomqab, kuv thiab kuv txiv wb rov mus rau ntawm Tub Bis Lisfoom tsev thiab thov kom Tub Bis pab hais saib puas tau chaw rau kuv kawm ntawv hauv Xeevkhuam. Xav tias Tub Bis yog ib tug nom Hmoob nyob hauv Xeevkhuam thiab nrog tej nomtswv Blog sib paub zoo. Nxim nws yuav muaj peevxwm pab tau.

  Hais rau seem kev sib paub, Tub Bis thiab kuv txiv yog neeg sib paub zoo. Tsis paub tias gawv puas sib nug txog kev sib txheeb. Kuv txiv thiab Tub Bis gawv yog kwvtij kwvbawg, vimtias kuv txiv yawg tus kwvtij ib plab hu ua Zampov Vwj yuav Tub Bis yawg Pajtxhim Lis tus muam ua niamyau.

  Tub Bis txib rau Tub Nxawg, Tub Bis tus kwv, kom mus pab hais tsev kawm ntawv rau kuv. Tub Nxawg zaum ntawm lub rooj ib ntawm phabja hauv nrab tsev, sab xis gag nraum zoov no mus. Tamsim ntawd, niam Tub Bis nyob ntawm qhovrooj sab hauv tsev txawm tebntua hais tias, “Nxawg, txhob pab^ luag. Pab^ luag, lwmnhub luag tau zoo, luag tsis lhub yus.” Niam Tub Bis hais lintawd ces Tub Nxawg txawm tsis teb. Niam Tub Bis hais cov lus ntawd kuj yog ib qho rhuav jejmuag.

  Ibpliag tsis ntev tomqab ntawd, pom Bistsu Lauj (Lauj Tsu) tuaj txog ntawm Tub Bis tsev thiab. Tub Bis thiaj rov hais Lauj Tsu tias kom mus nrog hais saib puas tau chaw rau kuv kawm ntawv.

  Nhub tshiab tuaj, tagkis ntawd kuv txiv thiab kuv nrog Lauj Tsu mus rau tom tsev kawm ntawv. Bistsu gag mus hauv tsev lawm ntev tsis nhov hais dabtsi. Sijhawm kuv txiv wb nyob sab nraum zoov tos ntawd, pom tus thawj xibfwb tawm tuaj ncig nraum zoov. Kuv txiv thiaj hais rau tus thawj xibfwb tias, “Thov cia kuv tus tub kawm ntawv ntawm no thiab. Yog nws mus kawm lwm qhov los nws tsis muaj chaw nyob. Ib qho los kuj tsis muaj phoojywg nrog mus thiab.”

  Tus thawj xibfwb ntawd txawm cem tias, “Tsev kawm ntawv puv tag lawm. Kuj mus kawm lwmqhov thiab. Tsis muaj phoojywg no ho yuav kom kuv ua phoojywg nrog mus no los cas?” Hais li ntawd ces kuv txiv tsis hais dabtsi nxiv lawm. Paub tias luag saib tsis taus yus lawm.

  Tos ntev twb lig sijhawm lawm mam pom Bistsu tawm los hais tias tsev kawm ntawv puv tas lawm ces yuav ua tsis tau licas, ces tso tseg lintawd.


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 15th 2010, 11:59 pm; edited 1 time in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 12th 2010, 6:44 am

  Txawj wrote:Hehehehehe.......Vajhuamsibluag,

  Zoo siab koj yuav tuaj nthuav dab neeg Hmoob ua rog pab tog ywj pheej tawm tsam tog koos sam peb Hmoob lub neej ib ntus dhau los nyob sab Indochina os. Koj tuaj sau thiab tso duab rau peb saib es yuav muaj lus zoo siab rau koj kawg li os.

  Kuv xav tias tej real history no tsimnyog yuavtsum nyob rau tej website rau Hmoob ntiajteb khaws tseg for life time. Sad
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Tubzoonraug December 12th 2010, 10:20 am

  muab sau kom tag thiab tej duab ua kom tau ib daim video zoo zoo tseg vim tej website nov tsipaub hnub twg luag yuav muab kaws, yog thaum lawv muab kaws lawm ces peb yuav tsi tau pom tej keeb kwm nov lawm. Zoosiab ua koj muab tej keeb kwm zoo heev no lo tso rau peb tau saib. Kuv xav hai tias koj yog tus nyob ze, koj muaj caij koj muab Tej Keeb kwm ua Leej Vwj sau tseg khaw kom zoo thiab yuav muab ua kom tau ib phau book history tseg rau tej me tub menyuam ua luag kawm ntawv mus rau qib siab es yuav tshawb yuas txog. Yog thuam ua tau ib phau ntawv zoo lawm pua li pua tsim yog peb coj mus tso rau hauv library Hmoob ua tseem yuav tswm sim tom ntej nov.

  Yeej meem muab kom tag lo tso rau hauv nov. Thaum koj tso tag lawm kuv mam li muab kho kom zoo heev ces mam li muab daim page no kaws kom neeg tuaj nyeem tau xwb lawv los reply tsi tau lawm. Daim lawv reply tau nws muaj nws daim tuaj nyeem xwb los nws muaj nws. Tsi tag li lawv mus hauv google, lawv sau lub npe ntawm qhov keeb kwm nov xwb lo yeej tawm daim page no lo lawm ma.

  Koj yog tus nyob ze koj yuav tau mus tshawb cov ntawv ua sau tau tseg kom tag coj los tsim kom tau ib phau ntawv kom muaj nuj nqi tsim nyog Boua See qhov Lieutenant general txoj kev tiv thaiv lub tebchaw Laos kom ib tsoom neeg muaj kev peaceful ua noj ua hau rau lub caij ntawd.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Tubzoonraug December 12th 2010, 5:06 pm

  Txawj, yog lo ma. Boua see nws yog ib tus neeg txawj ntawv blog, ntawv Hmoob latin, ntawv fabki thiab nws muaj peev xwm heev yog sau constitution blog lo nws txawj nws muaj peev xwm sau tau tib si. Yam nej tsi paub nej tsi pom lo yog muab nws tej documents nws sau cia tso tawm ma nej yuav pom thiab paub txog cov nom hmoob nyob rau lau lub siab phem tawm tuaj. Kuv twb hnov ib tug txiv ntawm lau lawm nws kuj hai tau hai tias thaum ub lawv mus cuag Pha nya bi lawv ma yuav tau av kib kawg txhuv ib tus lau qaib sam ib choj yeeb av mus thaum mus yuav txog ntawm lawv qhov rooj ma yuav tau ua nyuj nkag mus kom txog rau ntawm taws rooj thaum nov mus txog lawm lawv cov poj niam tseem tuaj hai lu phem thiab cem neeg hmoob ruam hmoob tswv ntxhiab thiab.

  Tsi tag li tus ntxiv ntxawm hai tias menyuam yau yuav tuaj ntsib pha nya? lawv hai tias tsi nyob lawm es tso koj tej khoom tseg cia ntawm nov es koj rov qab mus tsev nom lo tso mam li hus koj rov uaj? yog li ce lub muab koj tej khoom koj av mus huab cia tag lawm koj rov lo tsev qhuav tsi tau kev pab no.. Tej nov tsi yog kuv lam ntxub lawv es kuv hai, yog ib tus txiv ntxawm hai rau kuv xwb.

  Tsi tag li lo kuv yeej muaj neeg nyob rau hauv lawv tsev neeg nov tam sim no lo tseem nyob. Lawv yeej tsi hlub peb hmoob kwv tij neej tsa kawg.. yog li yuav muaj tseeb li tus txiv ntxawm hai qhia rau kuv lawm tiag.


  Last edited by Tubzoonraug on December 12th 2010, 10:54 pm; edited 1 time in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 12th 2010, 10:47 pm

  Tubzoonraug wrote:muab sau kom tag thiab tej duab ua kom tau ib daim video zoo zoo tseg vim tej website nov tsipaub hnub twg luag yuav muab kaws, yog thaum lawv muab kaws lawm ces peb yuav tsi tau pom tej keeb kwm nov lawm. Zoosiab ua koj muab tej keeb kwm zoo heev no lo tso rau peb tau saib. Kuv xav hai tias koj yog tus nyob ze, koj muaj caij koj muab Tej Keeb kwm ua Leej Vwj sau tseg khaw kom zoo thiab yuav muab ua kom tau ib phau book history tseg rau tej me tub menyuam ua luag kawm ntawv mus rau qib siab es yuav tshawb yuas txog. Yog thuam ua tau ib phau ntawv zoo lawm pua li pua tsim yog peb coj mus tso rau hauv library Hmoob ua tseem yuav tswm sim tom ntej nov.

  Yeej meem muab kom tag lo tso rau hauv nov. Thaum koj tso tag lawm kuv mam li muab kho kom zoo heev ces mam li muab daim page no kaws kom neeg tuaj nyeem tau xwb lawv los reply tsi tau lawm. Daim lawv reply tau nws muaj nws daim tuaj nyeem xwb los nws muaj nws. Tsi tag li lawv mus hauv google, lawv sau lub npe ntawm qhov keeb kwm nov xwb lo yeej tawm daim page no lo lawm ma.

  Koj yog tus nyob ze koj yuav tau mus tshawb cov ntawv ua sau tau tseg kom tag coj los tsim kom tau ib phau ntawv kom muaj nuj nqi tsim nyog Boua See qhov Lieutenant general txoj kev tiv thaiv lub tebchaw Laos kom ib tsoom neeg muaj kev peaceful ua noj ua hau rau lub caij ntawd.

  Kuv tsis muaj nyob hauv video, tabsis muaj nyob hauv hard drive thiab external hard drive. Yuav ua cas neeg thiaj nyeem tau, nyiag tsis tau? Crying or Very sad
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Tubzoonraug December 12th 2010, 10:51 pm  Ok, yog koj sau xwb los yeej ok thaum ua tiav tag thiab ua tau tej duab zoo lawm kuv mam li ua kom neeg tuaj nyeem tau xwb lawv lo tsi tau rau hauv daim page thiab lawv copy tsi tau vim kuv muaj qhov kom lawv nia tsi tau copy tsi work rau ma.. kuv sim ntawm nov lawm koj yuav pom kuv sim qhov sentence ua ntej lawm .

  Koj yuav tau khaws kom tau cov history no rau hauv koj lub website ntev li yuav ntev tau nawb. Tsis hais ces yuav tsis muaj sijhawm hais lawm lau.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 12th 2010, 11:04 pm

  NTU 1, Part 2.

  Tshem Mus Kawm Ntawv Rau Phonesavan

  Kuv thiab kuv txiv taug kev ntawm nroog Xeevkhuam mus rau nroog Phonesavan. Siv sijhawm mus kotaw ib nhub thiaj txog.

  Kuv tau kawm ntawv hauv Phonesavan, tabsis tsis muaj chaw nyob. Tsis muaj ib tug txheebze nyob Phonesavan li. Kuv tau mus nrog tus xibfwb nyob thiab nrog luag noj mov. Vim lino, kuv thiaj yuav tau muab lub zog mus pab tus xibfwb tam li tus tubtxib luag thiaj xav cia kuv nrog luag nyob thiab noj. Ib kis nyiaj los tsis muaj. Vim lino kuv thiaj yuav tau niajnhub mus txiav taws, xov vaj, khawb vaj cog zaub pab tus xibfwb.

  Sijhawm ntawd tomthawj rau kev ua Rog Qabntuj Zaum II (World War II) xaus tsis ntev. Tseem tshuav Fabkis thiab Nyab-laj qaumteb tseem sib tua loj heev. Neeg Lostsuas thiab Hmoob tseem raug kee mus ua tubrog rau Fabkis tsis tu ncua. Vim pom tias kuv txoj kev kawm ntawv yuav tsis muaj chaw mus, kuv thiaj txiav txim siab tso kev kawm ntawv tseg tso cia mus ua tubrog rau Fabkis.

  Kuv Txoj Kev Jhaw.

  Qee yam kuv ibtxhis jhaw kom nrog luag muaj:
  A. Lus txawj je
  B. Muaj nyiaj
  C. Muaj tsoostsho nrog luag nhav
  D. Muaj noj qab nhav zoo
  E. Muaj vajtse zoo nrog luag nyob
  F. Nrog luag ua nom ua tswv
  G. Muaj tsheb nrog luag caij
  H. Kev tiaj tus nrog luag tau mus

  Yog lino, tsis hais kev kawm txuj kawm ci, kev ua haujlwm yam dabtsi los kuv tau txiav txim siab ua lawm, kuv muab siab rau thiab kawm tiag, ua tiag saib puas yuav raws cuag lub homphiaj tej yam yus jhaw ntawd. Txawm tsis tau loj, tsis tau ntau baum licas los kuj tsis poob qis heev.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Tubzoonraug December 12th 2010, 11:08 pm

  Kav tsij sau kom tag kuv mam li muab cov lus reply tshem kom tag ces tsua pub koj ib leeg los tau rau hauv daim page no lawm xwb ces neeg uaj lo lawv tuaj nyeem xwb lawv sau tsi tau lus rau lawm. Thiab mam li try kom lawv copy tsi tau cov lus tawm mus rau lwm qhov chaws ua u tsi tau tso cai.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 14th 2010, 6:50 am

  NTU 2:

  Tomqab txoj kev kawm ntawv poob tas txhua yam, kuv rov baj siab ntaus dua tswvyim taug txoj kev tshiab. Qhov yuav pib taug txoj kev tshiab, kuv yuav tau tos kom txog rau qee yam tshwmsim tuaj tom hauvntej.

  Thaum muaj kev sau neeg mus ua tubrog tomqab tiam Rog Qabntuj Zaum 2 xaus, kuv thiaj txiav txim siab gag ua tubrog zov zos, tiv tua tog Koomsas (koos mis niv). Sijhawm ntawd yuav yog xyoo 1953. Sim kuv lub peevxwm saib yuav mus tau siab baum licas. Ib fab kuj yog kev nrhiav nyiaj los daws teebmeem thiab txhawb nqa yus lub neej txoj kev txomnyem. Ristsho ntuagrhe ntawm yus cev los tsis muaj cev tshiab nhav.

  Tsis hais tus xav ua tubrog los tsis xav, yeej tau ua tubrog yuavluag txhua tus Hmoob, vimtias tej thawj coj kom sawvdaws yuavtsum mus sib pab tivthaiv tua koomsas.

  Lub tsamthawj ntawd, Fabkis ya cov davlhau dub puag Nyab-laj qabteb tuaj pov phoobpob rau ib cheebtsam Xeevkhuam mus rau ciam teb Nyab-laj qaubteb ntau heev, vimtias muaj Fabkis lub yeej tsovrog loj nyob Phonesavan thiab Loojhej. Fabkis yuavtsum tivthaiv tuagnthi. Kev Fabkis tuaj tso phoobpob ua rau muaj qhov phoobpob raug av tawg liabvog txhia chaw thoobplaws cheebtsam lub xeev Xeevkhuam, Phonesavan ua ntuzus rau Loojhej.

  Fakis lub yeej zov rog nyob Loojhej yog ib qho chaw nyob tiv tsovrog rau Fabkis thiab yog Fabkis ua tus tsim tsa muaj los ntev lawm. Vim lino, cov tubrog nyob rau Xeevkhuam thiaj tau mus nyob rau lub yeej Loojhej ua ntuzus tsis tuncua. Txij kuv gag ua tubrog, kuv tau mus nyob rau lub yeej Loojhej ntawd thiab. Cov tubrog Hmoob feem ntau kuj raug mus nyob rau lub yeej ntawd tibyam.

  Hmoob ua tubrog rau ntawm Fabkis coob thiab. Cov tubrog Hmoob tseemceeb tiam ntawd muaj: Vaj Pov, Lis Fwm, Neejtswb Thoj. Lawv 3 tug no ua tubrog rau ntawm Fabkis xubntiag. Fabkis thiaj tso Vaj Pov mus kawm kevcai tubrog. Thaum Vaj Pov rov los, nws tau nhubqub 1. Fabkis ho tso Lis Fwm thiab Neejtswb gawv mus kawm. Thaum gawv kawm tiav, gawv tau nhubqub 1 tibyam.

  Lub tsamthawj ntawd, Fabkis thiab Nyab-laj qaum teb sib tua mus^ los^ ces Fabkis thiab Nyab-laj qaumteb thiaj sib tham haum tias cias bav mus sib tua nyob Dien Bien Fu. Yog tog twg yuav swb los kom mus swb rau Dien Bien Fu. Thaum kawg, Fabkis swb rog rau Nyab-laj qaum teb nyob Dien Bien Fu.

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 14th 2010, 10:35 pm

  NTU 3: Fabkis Muab Cov Tubrog Neeg Lostsuas Tso Rau Nomtswv Lostsuas

  Tawmplaws rau xyoo 1954, Fabkis swb rog sab Indochine. Fabkis muab cov tubrog neeg tawv daj tso rau nomtswv Lostsuas saib xyuas. Ntawm cov Hmoob yog Tub Bis Lisfoom ua tus saib xyuas.

  Vaj Pov, Lis Fwm thiab Neejtswb Thoj lawv rov los nyob ua haulwm rau lub xeev Xeevkhuam. Vaj Pov yog tus xub kawm tau los uantej Lis Fwm thiab Neejtswb gawv. Vaj Pov thiaj tau nce mus rau nhubqub 2 xyoo 1954 lawm. Lis Fwm thiab Neejtswb tseem tau nhubqub 1 li qub xwb.

  Tiam Fabkis swb rog no yog tiam tsa nom tsa tswv tshiab. Lub sijhawm ntawd, Tub Bis yog tus Fabkis jeeg siab. Lub neej yuav mus licas tomntej, Fabkis yeej qhia rau nws paub tas, tabsis Tub Bis uatxuj tsis pom tsis nhov vimtias nws yog ib tug nom tsis tshua lhub Hmoob. Vaj Pov, Lis Fwm, Neejtswb Thoj thiab kuv los rau coob tus uas tsimnyog yuav tau nce qib ua nom theem siab thiaj tsis tau nce qib.

  Tub Bis yog ib tug nom qiadub. Tsis xav kom yus cov Hmoob tau ua nom, tau nai loj. Nws tsis mob siab nrog xyuas cov tubrog thiab tsis muab cov qib nom nce kom siab rau cov Hmoob. Qhov nws tsis mob siab no, ua rau tej mabsua muab lawv cov neeg mus jaws rau cov qib nom tagnrho los yog, thiaj ua rau cov mabsua tau nom qib siab coob. Tshuav cov Hmoob poob qis heev. Pivxam li Vaj Pov, Neejtswb thiab Lis Fwm lawv cov no tsimnyog yuav nrog cov neeg Lostsuas nce qib mus rau nhubqub 4-5 los lawv tsis tau li.

  Cov neeg Lostsuas tau nhubqub 1 tshem tawm ntawm pawg tubrog Fabkis los rau Koosthav Lao los kuj muaj coob. Cov Lostsuas mob siab saibxyuas luag cov neeg. Luag ciali muab cov neeg Lao nce kiag mus ua nom nhubqub 4 thiab 5 lha dhau uantej cov Hmoob tus puav hais saum toj no.

  Qhov tej mabsua tau nom qib siab los vim luag ciali muab luag cov neeg sau be tsawgtsua. (Tsis txawv tiam thaum Vaj Pov nyob Loojceeb). Thaum tsoomfwv muab nom tuaj ces mabsua tau feem ntau raws lawv kev xaiv muab lawv neeg sau rau daim ntawv nce qib nom. Ntawm cov Hmoob ces ua “Bua tshom rau dev noj!” vim Tub Bis tsis mob siab pab cov Hmoob. Vim lino, cov Hmoob ciali poob qab caum tsis cuag cov Lostsuas.

  Ntawm kuv tus kheej los tsimnyog tau nhubqub 1 rau xyoo 1954 lawm thiab, rauqhov Fabkis twb muab kuv ua tus saib pab tubrog guerrilla coob txog 30 leej lawm. Lub luag haujlwm no yog ib tug nai nhubqub 1 saib thiaj raug txoj cai.

  Tus Naiphone saib tubrog “Koosthav Lao” yog ib tug Caobmoos neeg Lostsuas. Nws lub be hu ua Sounthone Pathammavong. Thaum Lostsuas teeb tau pawg tubrog lawm, lawv mam sib tw rho ntaw. Leejtwg hmoov txog thiab coj tau zoo, rho tau leejtwg be ces cia tus ntawd ua tus tuav pawg tugrog Koosthav Lao. Ua lino ces Sounthone Pathammavong thiaj tau los ua tus thawj tug tuav tubrog Koosthav Lao.

  Thaum Fabkis muab cov tubrog guerrilla (Commando) Hmoob gag ua tubrog Lostsuas (thab ham liab), tag cov tubrog Hmoob thiab Lostsuas yeej gag tib lub sijhawm, tiamsis thaum muab cov qib nai tubrog yog Tub Bis Lisfoom thiab Neejthooj Lis gawv tso cai rau Pajxyeem Lis ua tus rau be. Pab Hmoob Lis ntawd coj cai tsis ncaj. Nws muab nws cov neeg nce rau qib siab tasnrho tsis txawv li tiam thaum Vaj Pov sawv los ua nom xyoo 1960 mus rau 1975 thiab.

  Lawv ua luajzus muab lawv tej neeg nyob hauv liaj hauv tsev gag tuaj txeeb cov tubrog tej qib nom tas. Pivxam li pawg Hmoob Lis Nongkheo, Loojhej thiab lwm qhov chaw tau coj nhubqub dajvog. Ua lintawd ces cov neeg ua tubrog thiab ua haujlwm tseemceeb tsimnyog nce qib nom rau los nce tsis tau, rauqhov cov qib nom ntau dhau kevcai tsoomfwv teeb muaj tseg lawm.

  Cov Hmoob Lis ntawd muaj kev jhai thiab khib tsam luag lwm pab lwm pawg tau zoo tshaj. Vim tej siab xav lim-hiam lintawd los txuas rau kev ua tsovrog, Hmoob thiaj muaj kev tsis xav sib pab tivthaiv tsovrog, thiab thiaj muaj kev nxheb nxhov los txog rau nhub Hmoob khiav tawm tebchaws Lostsuas xyoo 1975.

  Nyob rau Xeevkhuam tiam ntawd muaj ib pawg tubrog Battalion Guerrilla No. 2 uas Fabkis yog cov tsim tsa. Muaj ib tug neeg Lostsuas ua nom nhubqub 3 ua tus saib pawg tubrog Battalion Guerrilla No. 2 no. Nws lub be hu ua Xabkoun. Thaum Fabkis swb rog Indochine, Fabkis muab cov tubrog guerrilla uas yog neeg Hmoob gag rau hauv Battalion Guerrilla No. 2. Tub Bis Lisfoom ua tus nrog saib yuas. Tomqab Vaj Pov tau nhubqub 3 xyoo 1955, cov nom qib siab thiaj muab Vaj Pov los hloov tus Xabkoun. Txij ntawd, Vaj Pov thiaj muaj cai siab nxiv. Tiamsis Lis Fwm yog tus muaj kev txawjje siab dua Vaj Pov thiab Neejtswb Thoj.

  Ntawm kuv tuskheej, kuv tseem taug txoj kev ua tubrog mus nxiv. Lub luag haujlwm kuv ua nyob hauv tubrog yog ua tus sau ntawv hauv (Kooshuaib (Company)) thawj zaug. Zaum ob yog raug xaiv mus ua tub sau ntawv hauv (Koosphas( Battalion)). Zaum peb, nce mus ua tus sau ntawv hauv (Koosthav Lao (Lao Army Force)). Kuv tau mus kawm dhiakaus rau Nyab-laj qabteb xyoo 1954. Mus kawm kevcai tubrog rau Thaibteb xyoo 1963. Mus kawm kevcai tubrog nyob Khangkhai, Lostsuas teb. Qhov kuv raug xaiv mus ua tus sau ntawv (Secretary) hauv Koosthav tubrog ua ntuzus vimtias kuv yog ib tug txawj ntawv Blog thiab lus Blog zoo tshaj.

  Neejtswb Thoj yog Vaj Pov tus yawmyij nyob hauv kooshuaib tubrog guerrilla No. 3 nyob Loojhej uas Vaj Pov ibtxhis yog tus saib uantej nws yuav los lhoov tus Xabkoun. Vaj Pov ua-zaj ua-nxeev kom Neejtswb ciali tau saib pab tubrog guerrilla No. 3 no yam tsis muaj kev hloov. Neejtswb thiaj tau los saib pab tubrog guerrilla No. 3 nyob Loojhej raws li Vaj Pov lub tswvyim.

  Tib lub sijhawm 1954-55 ntawd, tau muab tagnrho cov tubrog guerrilla nyob Xeevkhuam sau los uake rau hauv Koosphas (Battalion) guerrilla No. 2. Muaj ntau kooshuaib, xwsli kooshuaib No.3 nyob Loojhej, Neejtswb yog tus saib. Kooshuaib No. 4 nyob Thajthoos Thajvees yog neeg Lostsuas saib. Kooshuaib No. 16 nyob Loojhej yog Lis Fwm ua tus saib. Kooshuaib No. 17 nyob Moosnyaj yog Juabvaj Lis ua tus saib. Kooshuaib No. 43 nyob Mooshiab, neeg Lostsuas ua tus saib.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 15th 2010, 11:58 pm

  NTU 4: Vaj Pov thiab Lis Fwm

  Vaj Pov yog tus tau nom qib siab dua Lis Fwm los zoo li Lis Fwm lub hwjchim pheej siab dua Vaj Pov rauqhov Lis fwm muaj kev txawj je dua Vaj Pov raws li hais uantej no, thiab muaj Tub Bis Lisfoom yog Lis Fwm kwvtij. Cov Hmoob Lis thiaj Vaj Pov hwjchim pestsawg los ua rau Vaj Pov ceevfajjoov txog cov neeg muaj kev txawjje nyob ntawm Vaj Pov ib puag ncig baum ntawd.

  Tomqab Lis Fwm tau ua tus saib pab tubrog guerrilla No. 16 nyob Loojhej tsis ntev, Lis Fwm ciali raug tshem tawm mus nyob rau Phamthi, Xeev Xasniam. Muab Camthaus Lauj Xeeb los saib pawg tubrog guerrilla No. 16 lhoov Lis Fwm.

  Xyoo 1955, Koosphas guerrilla No. 2 raug lhoov be ua Koosphas No. 21. Koosphas 21 raug xa mus zov lub yeej rog nyob Phou Pham Luab. Kuv yog ib tug nyob hauv Koosphas 21 uas yog tus sau ntawv txhua yam.

  Kuv kuj tsis paub qhov tseeb tias vim licas tiag, tabsis yuav piav tus xwmtxheej rau tus nyeem cov ntawv no nrog xav. Nyias mam juam xyuas thiab txiav txim rau nyias txoj kev jeeg.

  Txij li kuv mus gag ua tubrog, kuv ciali tau mus ua Vaj Pov, Lis Fwm thiab Neejtswb Thoj lawv 3 tug no tus neeg sau ntawv (Secretary) ncig mus ncig los. Kuv paub thiab pom tagnrho tej ntawv thiab lwmyam xov tseemceeb los txog rau ntawm kuv thiab tau nhov.

  Tomqab Koosphas 21 mus nyob tshavrog Phou Pham Luab, kwvyees qab xyoo 1956, losyog hauvxyoo 1957 txawm pom Lis Fwm tawm ntawm lub yeej Phamthi los nrog pawg tubrog guerrilla No. 16 nyob rau ntawm lub yeej zov rog Phou Pham Luab. Pawg tubrog No. 16 ntawd yog pab tubrog Lis Fwm tau saib uantej yuav muab Lauj Xeeb los lhoov Lis Fwm raws li hais uantej lawd.

  Tsis paub tias muaj teebmeem dabtsi. Lis Fwm los nyob rau ntawm lub yeej Phou Pham Luab tau tsis ntev ces txawm nhov lus hais tawm tias muaj kev teevhawm saub caobfab nyob hauv lub yeej tubrog No.16 uas yog Lis Fwm ua tus teevhawm.

  Dua lintawd kuj muaj qee lo lus hais tsis tshua raug cai, dhau cai, dhau qhov tseeb. Xwsli tias pom ib tug tsiaj qus xwsli qaib, os, nas noog nws mus dua nws kab, nws kev los kuj hais tias yog niamtxiv caobfab yuav nqis los. Tej yeebncuab uas yeej zov yuav nrog yus sib tua los hais tias yog niamtxiv caobfab neeg xwb. Kom tsis txhob tua lawv. Hais lintawd mas nws cuamtshuam rau kev ua haujlwm tsovrog tivthaiv yus lub tebchaws lawm thiab.

  Tomqab ua lintawd tsis ntev, pab tubrog guerrilla No. 16 txawm khiav tawm ntawm lub yeej zov rog rov los rau Xeevkhuam. Tsis ntev tomqab qhov lhoov ntawd, Lis Fwm ris ib rab phom tasxoos nrog rau tshamtiam raj muastxwv puagncig duav tuaj ntawm Lis Fwm chaw nyob deb kwvyees muaj 1 kilo mev ntawm lub yeej loj Vaj Pov nyob. Lis Fwm gag los txog hauv kuv chaw ua haujlwm. Nws los zaum ntawm rooj. Kuv tseem tabtom ntaus ntawv ntawm rooj nyob ib sab ze^ ntawd thiab.

  Kwvyees li 5 nathis tomqab, pom Vaj Pov tuaj ntawm Vaj Pov chaw nyob deb kwvyees 50 mev, tuaj txog ntawm kuv chaw ua haulwm thiab. Thaum Vaj Pov tabtom gag los hauv kuv chaw ua haujlwm, Vaj Pov tsa ncauj hais rau Lis Fwm tias, “Leejtwg nim yuav tua nej na!” Vaj Pov mus zaum ntawm lub rooj sab tim ceskaum tsev. Vaj Pov thiab Lis Fwm pheej sib tham lujloos ntev li 10 nathis. Kuv tsis nco mloog xyov nkawv cov lus yog hais licas. Tas ntawd, gawv sawv tawm mus nraum zoov. Nyias rov mus nyias tsev lawm jiagto.

  Dhau ntawd los tsis ntau lhi, Lis Fwm tawm khiav ntawm lub yeej tubrog guerrilla No. 16 los rau Xeevkhuam. Lis Fwm ris ib rab phom Mat 49, ntim 30 lub muastxwv. Muab txoj lhua phom khuam ntawm cajdab. Rab phom dai ntawm xubntiag. Muaj ib tug tubrog ua Lis Fwm luag los mus thiab, tabsis tus tubrog ua Lis Fwm ntej. Lis Fwm caij nees tawm hauv yeej zovrog taug kev los deb kwvyees 5 kilomev ces Lis Fwm txawm raug neeg phem tua. Tus tubrog ua Lis Fwm luag ua Lis Fwm ntej lawm. Thawj phom raug Lis Fwm hauvsiab, tabsis mhoov zoo thiab. Lub muastxwv mus jia rau rab phom ntawm yav kavphom txuas rau lub raj ntim rau thooj lhau tus koob gaug plavtooj, ua rau lub muastxwv tshabkiag rau hauv nrog phom thiaj tsis raug cev nqaij.

  Thaum nhov phom nrov, Lis Fwm tsa qhovmuag hlo saib ntawm qhov suab phom nrov tuaj. Nws pom ob tug neeg tua nws. Ib tug yog Thoj Yob (Bliajyob) Vaj Pov tus yawmyij. Ib tug yog Lwm Vaj (Nyiajlwm Vaj) Vaj Pov kwvtij Hmoob Vaj. (Cov neeg no Lis Fwm ua tus piav rau kuv tomqab no, nxiv rau cov ntawv kuv tau nyeem nhub Lis Fwm raug tua).

  Thaum Lis Fwm pom tseeb lintawd, Lwm Vaj tiglho khiav lawm. Tus khiav lawvqab yog Thoj Yob. Thoj Yob tsa lho phom rov tua Lis Fwm ib phom loos nxiv. Tamsim ntawd, Lis Fwm tso cev vaulho saum nees nraubqaum rau hauv av. Lis Fwm txhais ceg tsalho ces muastxwv thiaj raug kiag ntawm txhais cajlhaub thiab raug ib tug pobtxha. Lis Fwm twb ntakiag phom tua ob tug neeg ntawd tabsis Lis Fwm rab phom daig lawm. Tua tsis tau.

  Tomqab phom nrov tas, tus tubrog nrog Lis Fwm mus mam lug kev rov los xyuas, rauqhov tus tubrog mus uantej dhau debzog lawm. Nws pom Lis Fwm twb raug mob lawm. Tus tubrog mam khiav rov qab los hais rau cov tubrog nyob ntawm yeej zovrog paub. Cov tubrog tom qab mam txhij neeg mus xyuas thiab muab Lis Fwm xa mus kho mob lawm.

  Nhubntawd, nhubqaij, pom Camthaus Lauj Xeeb, tus thawj coj pab tubrog guerrilla No. 16, nyob ntawm lub yeej me tuaj txog hauv kuv chaw ua haujlwm. Nws muab tau ib daim ntawv sau muaj 4-5 kab cev rau kuv. Kuv txais los nyeem. Cov lus sau hais tias “Lis Fwm raug tua tim kev mus rau zos Nasmoos, ncaujkev yuav los lawm Xeevkhuam. Thoj yob thiab Lwm Vaj yog ob tug tua.”

  Lauj Xeeb luag^ thiab hais tias “Uacas thiaj ua lintawd?” Camthaus Lauj Xeeb muab daim ntawv rau kuv khaws cia ib mhos. Nhub tomqab, nws rov tuaj nqa mus lawm ces tas lintawd.

  Raws li lus hais, Vaj Pov yuav kom cov tubrog kwv Lis Fwm rov mus rau ntawm lub yeej loj Phou Pham Luab Vaj Pov nyob es coj Lis Fwm rov mus kho ntawd, tiamsis cov tubrog uas yog Lis Fwm kwvtij tis pom zoo.

  Dhau ntawd los tomqab no, Vaj Pov thiab Lis Fwm nyias mus daws nyias plaubntug tas, nkawv kuj rov los ua haujlwm nyob rau Xeevkhuam li qub. Vaj Pov raug hloov tawm hauv Koosphas 21. Lis Fwm rov los ua haujlwm hauv Koosphas 21.

  Vaj Pov yog hom neeg muaj pluaj siab khuvhiv nrognraim. Nws tsis nyiam nyob hauv rooj ntaub ntawv. Nws nyiam khiav fabtawsjos rau-ub rau-no. Ua yam twg nyiam ua ywj siab. Muaj lub xeebceem nyiam tus-ub tus-no.

  Vaj Pov tawm ntawm Hmoob mus nyob qhovtwg los kuj tsis yoojyim, rauqhov nws yog ib tug tau nom nyob qib loj lawm. Yuav tau tuav lub luag haujlwm loj thiaj phim, tiamsis nws tsis muaj lus txawjje txaus yuav los ua tau tej haujlwm ntawd. Txog kawg, hauv koos bas xas kas loj thiaj tso Vaj Pov ua tus saib cov tubrog kawm nyob rau lub tsev kawm ntawv Khaabkhaim.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Vajhuamsibluag December 16th 2010, 10:25 pm

  NTU 5: Lis Fwm Khiav Tawm Ntawm Hmoob

  Vaj Pov thiab Lis Fwm zoo ib yam li roj thiab lhuavtaws. Yog muab roj los ces yuav tau tshem lhuavtaws tawm. Lhuavtaws thiab roj nyob uake yuavtsum kubnyhiab xwb.

  Vimtias Vaj Pov thiab Lis Fwm yog ob tug neeg sib muaj teebmeem lawm, Lis Fwm yuav tau tawm mus nyob lwm pab pawg tubrog los yog lwm lub xeev. Vim lintawd, Lis Fwm thiaj tau yaum coj qee tus phoojywg tubrog xwsli kuv, Xoom Tsab thiab Lis Txhim kom nrog Lis Fwm mus nyob rau Savannakhet, yav qabteb hauv tebchaws Lostsuas.

  Peb 3 leeg mus nrog Lis Fwm nyob tau 4 lhis xwb ho tshem mus nyob rau Luangprabang tau 3 lhis. Dhau ntawd, peb raug los nyob rau Veescas. Lis Fwm kuj tsis qhia qhov tseeb tias yog vim licas peb thiaj mus nyob tsis muaj chaw lintawd. Txog thaum kawg, kuv, Xoom Tsab thiab Lis Txhim thiaj txiav txim siab tshem rov mus nyob rau pawg tubrog Koosphas 21 nyob Xeevkhuam li qub. Thaum ntawd yuav yog xyoo 1958-59 lawm.

  Kev rov los nyob rau Xeevkhuam. Lub sijhawm ntawd tebchaws raug tubrog Koosles nce Veescas tuaj tua tawg khiav tas. Vaj Pov coj tubrog khiav mus gaum pem tej hauv roob siab tas. Mus nyob rau Pajdoos, Phakhao thiab Loojceeb. Tej tubrog Hmoob thiab Lostsuas nyob rau Loojhej los rau Xeevkhuam tawg khiav tag rau havzoo. Nyias khiav nyias kom dim txoj sia. Muaj tej pab khiav 4-5 leeg ua ke los muaj. Cov tuag los tuag lawm coob.

  Thaum tebchaws thiab tej tubrog tawg rirws rau-ub rau-no ntawd, cov tuav ntawv tseemceeb hauv Koosphas 21 uas yog neeg Lostsuas tau ya davlhau mus gaum rau Paksan tag. Lawv jhai tuag. Lawv tsis kam nce tuaj rau pem tshavrog Xeevkhuam. Thaum ntawd kuv yog tus los tuav tej ntawv txhua yam nyob hauv Koosphas 21.

  Luag lo lus hais tias, “Thooj siab koom plawv ces sau tau ua pab ua pawg.Tsis thooj siab koom plawv ces yuav sib tawg ploj plag tsis muaj tag.”

  Nomtswv Rhuav Hmoob

  Thaum luag pom Hmoob sib tawg lintawd ces luag ciali kavxyeem tshum lub qhov ntawd kom tawg loj nxiv. Vim licas paub tau lintawd? Kuv yog tus tuav tej ntawv txhua yam nyob hauv Koomphas 21. Hauv qhov chaw loj sau ntawv tuaj hais tias cov nom nhubqub 1 coob tshaj lawm. Muab cov Hmoob tshem 1-2 tug tawm, nom ho xa cov neeg Lostsuas nhubqub 1 thiab 2 tuaj lhoov rau. Qhov no yog qhov luag yuav muab cov Hmoob tshem tawm kom sau tsis tau ua pab pawg. Luag muab cov nai tubrog loj mejis ncaws tawm uantej. Xwsli Vaj Pov yog thawj tug raug ncaws tawm vim teebmeem Vaj Pov thiab Lis Fwm.

  Cawm Neejtswb Thoj Nyob Koosphas 21

  Neejtswb Thoj nhubqub 2 raug ncaws tawm hauv koosphas 21. Thaum Neejtswb pom lino lawd, nws jhai tias yog nws tawm ntawm cov Hmoob lawm ces yuav txomnyem. Neejtswb tsis xav khiav tawm Koosphas 21. Neejtswb thiaj tau thov tus nai nhubqub 4 hu ua Khamsouk uas yog neeg Lostsuas thiab yog tus los saib Koosphas 21 hloov Vaj Pov, kom Khamsouk pab tawm tswvyim sau ntawv thov cov tub tuav haujlwm ntaubntawv xee be sawvcev hais tias cov tubrog hauv Koosphas 21 tseem nyiam Neejtswb. Thov kom hauv chaw loj lhoov Neejtswb rov los nyob Koosphas 21 li qub. Sijhawm ntawd, muaj kuv (Leej Vwj), Muas Pos, Lis Tsas, Nxhais Xyooj thiab 2 tug Lostsuas yog cov tub sau ntawv thiab tuav cov be tubrog kooshuaib thiaj xee be thov Neejtswb rov los nyob rau Koosphas 21 hauv Xeevkhuam li qub. Neejtswb Thoj thiaj los nyob hauv Koosphas 21 txuas nxiv los rau thaum nws tau nhubqub 4.

  Kev Coj Tsis Ncaj Qee Yam Ntawm Neejtswb Thoj

  Thaum Neejtswb Thoj los coj los yeej coj tsis ncaj. Cov be tubrog tshiab nyob rau cim rog Vaj Pov coj ntawd, cov nom tubrog coj nhubqub ib tug muaj 2-3 lub be. Tus tswv be yuav ib lub lawm, tseem tshuav 1-2 lub be. Nai Cam los muaj, nhubqub 1 los seem coob tus. Muaj be tsis muaj tus neeg. Lino los Neejtswb tsis kam muab cov be seem ntawd lhoov rau cov tubrog uas siv siav siv zog tiv thaiv lub tebchaws tabsis tseem poob qab deb tsis tau nce qib. Pivxam li kuv tus kheej twb tsimnyog tau nhubqub 1 puagthaum Fabkis muab cov tubrug Fabkis uas yog neeg Hmoob thiab Lostsuas cob rau tsoomfwm Lostsuas thaum Fabkis swb rog rau Nyab-laj qaumteb los kuv tsis tau nce qib nom. Txawm tsis tau thaum ntawd los, tsimnyog Neejtswb thiab Vaj Pov gawv muab nhubqub 1 lossis 2 (qhov qis kawg) rau kuv thaum nyob Phakhao lawm, vim kuv twb nrog Vaj Pov, Neejtswb thiab Lis Fwm lawv ua tubrog Fabkis, kuv tseem yog tus txawj ntawv tshaj lawv, thiab yog tus tuav tagnrho cov tubrog cov ntaubntawv.

  Thaum Neejtswb Thoj los coj, kuv yog tus tseemceeb tuav tagnrho cov tubrog cov be thiab ua haujlwm txhua yam nyob hauv Koosphas 21 nyob rau Phakhao raws lis hais los. Neejtswb lawv muab nyuag Castri rau kuv xwb. Tshaj ntawd, tseem nhov kuv cov kwvtij uas niaj nhub niaj mho ntaus yeeb rau Neejtswb Thoj haus nxhi qhia rau kuv tias yog Neejtswb lawv muaj nom qib siab rau kuv mas lub tebchaws Moospham ntawd yuav yog kuv ua tus saib tagnrho. Vim lino, Neejtswb Thoj thiaj txiav kuv kev tsis pub kuv tau nce nom qib siab. Cov Hmoob Lis uas yog neeg liaj neeg teb sab Nongkheo, Loojhej thiab ib thamtsam ze coob tus tau coj nhubqub dajvog vimtias Tubpos Lis lawv pab no coj tsis ncaj thiab raws li hais tas los saum toj no.

  Hais txog ntawm feem nyiaj xa tuaj rau cov tubrog nyob hauv Vaj Pov kev tswjfwm, Neejtswb yuav ib tug neeg Puabyib be hu ua Kham Uan ua tus tuav nyiaj. Neejtswb thiab tus puabyib muab cov be tubrog ntawd zais (tuag lawm los lub be tseem nyob hauv ntawv yuav nyiaj) ua nyiaj sib faib yuav, cia yus cov Hmoob txomnyem, poob qab thiab ua qhev rau lawv noj nyiaj. Tus puabyib nyiag tau nyiaj ntau. Nws coj mus ua tsev rau nram Savannakhet kom tsis muaj cov tubrog Koosphas 21 paub pom txog li.

  Qhov tseeb tiag twb yog Neejtswb ua tus koom tawm tswvyim zais cov be tubrog cuav lintawd, nws thiaj tsis kam cia Hmoob ua tus tuav cov nyiaj. Tej no yog lub tswvyim “Ua liaj rau yus cov neeg Hmoob nraubqaum” ib yam li los lus hais tias “Tus noj mas noj tsau. Tus tau mas tau tshaj. Tus noj mas tau noj qab nhav zoo. Tus yoo mas yoo^ tuagkus!”
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Tubzoonraug December 19th 2010, 5:19 pm  NTU 6: Khamhou Raug Tua

  Vaj Pov tau rov los ua tus tuav cov tubrog nyob Xeevkhuam. Lub tsamthawj no Lostsuas teb muaj kev sib tua nxhovniab. Cov nomtswv los raug lhoov tsis tseg. Tabtom raug rau yawg nhubqub 5 Khamhou zeeg los ua tus saib cov tubrog thiab lub tebchaws Xeevkhuam.

  Xyoo 1958-59. Muaj ib nhub, nhubqub 5 Khamhou tawm hauv nroog Xeevkhuam mus ua haujlwm rau sab qaumteb ntawm nroog Xeevkhuam. Thaum nws rov los txog ntawm tus choj lha dej ntawm ntug zos Lathuang rov sab qaumteb, deb kwvyees li 1 mile. Khamhou raug neeg phem tos kev tua, tabsis muastxwv mus raug lub tshuab (engine) lub tsheb Khamhou tabtom tsav khiav taug kev tokiag, ua dej tshaulug. Khamhou khiav dhau los txog Lathuang. Nws los gaum hauv Tub Bis Lisfoom tsev ib mhos mam rov gag hauv yeej tubrog hauv nroog Xeevkhuam.

  Tsis ntev ntawd, Khamhou raug lhoov tawm lub luag haujlwm ua tus saib cov tubrog thiab saibxyuas Xeevkhuam. Tsoomfwv tso Vaj Pov rov los lhoov Khamhou.

  Rog Koosles (Tog Nruabnrab)

  Txog rau lub 9/8/1960, Koosles nxeev Veescas. Cov tubrog tog Koomsas tabtom gag los sib hais haumxeeb rau tog tsoofwm Veescas. Ib pab tubrog Lao Koomsas los nyob rau tiaj rhawv zeb. Kev sib cog lus koom uake hais tsis haum, rauqhov tog tsoomfwv Veescas tsis muab cov qib theem ua nom raws li tau sib cog lus. Tog Lao Koomsas thiaj tawg khiav mus gag havzoov dua. Vaj Pov thiaj coj cov tubrog tabtom kawm thiab cov tubrog nyob rau Xeevkhuam mus raws cov tubrog Lao Koomsas mus rau sab qabteb Xeevkhuam.

  America thiab Vaj Pov

  Xyoo 1961, America ntiav cov Hmoob ua tubrog pab tivthaiv tua cov Koomsas nyob phab Axias nhubtuaj sab nram hav. Kob rog no Vaj Pov yog tus coj. Lis Tubpos yog tus tuav cov tubrog tshiab be, ua rau cov Hmoob Lis sab tebchaws Loojhej tawm tom liaj tom teb tuaj chob nhubqub dajvog thaum los nyob Phakhao thiab Loojceeb raws li hais tas los no. Kev nce qib ua nom tsis txawv li tiam neeg Lostsuas ua thaum phaum rog Fabkis thiab tso tebchaws muaj “em kaj laj” rau Blog.

  Sijhawm no, cov Hmoob nyob lub zos Najtoos, lub zos kuv loj lhob tiav neeg, uas muaj Xaivtuam Vaj ua tus thawj coj kuj tau nqa ib co phom los zov zos tivthaiv tus yeebncuab Koomsas. Cov tubrog zov zos no muaj kuv cov kwvtij koom pog koom yawg thiab muaj nhubnyoog tsuav nqa tau rab phom tau ua haujlwm caum Vaj Pov ua ntuzus mus txog rau Phakhao. Lawv raug mus nyob zov rog rau saum lub roob siab^ saum qaum zos Phakhao sab nhubtuaj qabteb, tabsis Xaivtuam Vaj khiav rov mus nyob puag tim qub zog Najtoos. Txog caij nyiaj tuaj, Xaivtuam mam rov tuaj nqa nyiaj xwb.

  Muaj ib nhub Xaivtuam Vaj tuaj txog Phakhao. Vaj Pov tuaj rau hauv lub tsev kuv ua haulwm thiab. Kuv hais rau Vaj Pov tias yuav tau hais kom Xaivtuam tuaj saib nws pab tubrog. Vaj Pov teb tias, “Nws tsis ua los nws tus kwvtij twb ua lawm.” Ntaus nqi tias Xaivtuam tsis ua los Vaj Pov twb ua lawm. Nqe lus kuv hais ntawd ces tso tseg tsis haiv nxiv lawm.

  Thaum pab tubrog zov zos no pom tias ua haujlwm li ntawd xwb yuav tsis muaj nqi dabtsi rau lawv lub neej yav tomntej. Lawv xav gag ua tubrog Koosthav. Lawv tau sau ntawv rau Vaj Pov, tiamsis tsis nhov Vaj Pov teb dabtsi li. Txog thaum kawg, pab tubrog zov zos no thiaj tawg ib leeg mus ib qho. Feem coob mus gag ua tubrog Koosphas 24 nyob Mooscab. Pab tubrog zov zos uas yog Hmoob Najtoos ces xaus rau qhov ntawd.

  Vaj Pov ua haujlwm nyiam ua ywjsiab. Vaj Pov yeej ibtxhis hais tias “Tus neeg twg txawm nyob xwb los Vaj Pov xav muab ua nom, ua nai ces tus ntawd yeej yuav tau. Tus neeg twg txawm ua haujlwm zoo baum licas los Vaj Pov tsis xav muab nom, muab nai rau ces tus ntawd yeej tsis tau.” Vaj Pov ib txhis hais tias “Tus neeg txawj neeg je, tus neeg ua haujlwm zoo mas tus ntawd yog tus yuav nxeev siab, yuav nxeev Vaj Pov tus nom.”

  Vaj Pov tus xeebceem ua hauhlwm nyiam siv “Phab dev kas”, nyiam tuav ntawm tes nxo ntawm ncauj. Lauj tau los noj. Noj tas povtseg ntawm taw. Mus tom ntej tsis nug xubtw. Tsis xav pom tsis xav jib cov neeg twg ua paub zoo txog nws lub lajlim tswvyim.
  YawgLaus
  YawgLaus


  Registration date : 2009-12-07

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Tij laug vajhuamsibluag

  Post by YawgLaus January 12th 2011, 4:05 pm

  Kuv nyeem cov neej neeg uas koj tso rau hauv nov tag kuv tus kheej hub xwv tu siab los kua muag uas peb Hmoob ib txheej dhau ib txheej muaj tus xeeb ceem phem lim hiam rau yus tsev neeg Hmoob es yus thiaj nyob tsis ruaj tsis khov rau ib qhov chaw los sis muaj daim av nrog luag tsuj...!
  avatar
  Guest
  Guest


  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Guest January 12th 2011, 4:40 pm

  Yog lawm os Yawg Laus,

  Koj mus saib Buag Txim (Leej Vwj) keeb puam kom tag koj thiaj li paub. Hauv Buag Txiv qhov keeb puam thiaj li muaj tab si peb sawv daws nyeem tau xwb sau tsi tau peb yuav tau lo sau rau hauv nov xwb.

  Sponsored content


  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam Empty Re: Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam

  Post by Sponsored content


   Current date/time is October 4th 2023, 4:29 pm