Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Share

  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 22nd 2010, 11:39 pm

  PUAMFAB HMOOB

  KHIAV TEB-CHAWS LOS-TSUAS

  By: Buasee Vue
  Tomqab Xyoo 1975.


  Last edited by Vajhuamsibluag on August 18th 2016, 10:51 pm; edited 2 times in total

  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 23rd 2010, 8:50 am

  Txiav Txim Siab Khiav.

  Mho-ntawd yog mho 15. Lub lhi tab-tom tawm tuaj nto tim boo-ntuj. Jia pom duab lhi ci dawb-lias rau saum tej pob-ntoos thiab tej yav cav loj thiab siab. Jia rov hauv tej theem qis tseem tsaus-ntuj-nyos. Pom cav dub-vog lig-goov rau pem-toj nram-hav.

  Nyob tej teb quav blej twb muab nthua tau thiab lhawv du-lug, tos cog blej rau xwb. Cua ib sij tuaj ib nthwv jawj tej xyoob ntoo nyob ze ntuj teb nrov zawj-qees, sib jwj qij-qej. Nyob hauv lub tsev teb ze-ze ntug kwj- deg, muaj 10 tawm leej neeg zaum maub dub-nyos sisb tham lus nxhi. Yog sab laj txog txoj kev yuav tawm khiav. Ib leeg hais ib yam. Kaum leej hais kaum yam. Ib txhia ke hais ke rov hem kom yus jhai.

  Txoj hau kev tawm khiav muaj ntau txoj. Txoj yoo-jyim jhai yuav yog txoj ntiav tsheb caij taug kev mus txog ze^ rau lub rooj-vag tawm ntawm ntug Naj-khoom lawm mam nyiag lha dej. Dua li yog mus taw, lav hav-zoov kuj muaj ntau txoj. Ib txhia pom tias ua li no yuav zoo thiab yooj-yim. Ib txhia ho tsis pom zoo.

  Cov muaj me-nyuam yau coob, xav ntiav tsheb ua neeg seej tawm mus. Cov muaj neeg loj, mus taw yooj-yim ho tsis kam. Tsuas zoo luag tsis paub. Yog luag paub ces yuav raug ntes tas. Yeem mus taw, lav hav-zoov yuav zoo dua. Hais-mus hais-los, muab hais haum rau qhov tias cia nyias nrhiav nyias kev tawm. Nyob ntawm yus xam pom txoj twg yuav yooj-yim. Nyias mus raws nyias siab nyiam.

  Sawv-daws sib tham tas, tig saib moo twb txog 3:00 sawv-nxov lawm. Nyias mam mus nrhiav chaw pw me-jis xwb ces kaj-ntug. Txawm ua li cas los qhov yuav ntom, ua kom Nyab-laj tsis paub mas sawv-daws yeej-meem rau siab-jo ua teb. Ua zoo yam li yog tus neeg yuav muaj siab nyob ruaj tiag. Tab-sis lub siab niaj-nhub ntaus tswv-yim yuav khiav. Pob-jeg mloog-ncuv rau pem-toj nram-hav. Qhov tseem-ceeb cov yuav caij tsheb tawm mas tseem yuav tau ua ntawv taug kev thiaj mus dhau tau tej rooj-vag tub rog zov kev. Ua ntawv dag tias yuav mus xyuas kwv-tij neej-tsa, los yog mus ua liaj ua teb rau qhov-ub qhov-no. Ib sij nhov tias tus ntawd mus rau qhov-ub, mus rau qhov-no lawm. Tab-sis yus yeej paub, twb yog khiav lawm. Txawm ua li ntawd los nyias nyob nyias twj-ywm. Ua-txuj tsis paub txog li. Luag piv lus hais tias: Qav tuag vim lub suab, nquab tuag vim lub ncauj. Hais ntau kuj tsis zoo thiab.

  Nyob muaj ib nhub txawm nhov ib co poj-niam Hmoob nyob nruab zog sib tham hais tias ntu no cov Hmoob mas khiav coob. Tus be hu li-ub li- no los khiav lawm. Muaj ib txhia ces ntiav tsheb caij tawm rau Vees-cas mus txog rau Baj-duas, Nas-nyos mam mus taw mus lha Naj-khoom ces ze^ lawm. Muab ib tug poj-niam ho nug tias, “Ais ua-li haj tseem muaj tsheb mus txog Baj-duas thiab?”

  Ib tug tsuas ho teb tias, “Muaj kawg. Cov tsheb mus yuav blej, thauj blej tom zos Hmoob Phoo-xai, Baj-duas. Thaum tsis tau los nag tseem mus taus ti-gaus Nas-nyos thiab.”

  Ib tug tsuas ho nug tias, “Es ua-li niag tsheb muaj coob muaj ntau. Ua li-cas yus thiaj paub lub twg yob lug mus? Yus mus nug ub nug no me-jis Nyab-laj ntes yus ne?”

  Ib tug txawm teb tias, “Tsis nyuaj li. Cov tsheb mus tod mas yog tsheb loj mus thauj blej xwb. Lawv niaj-nhub tuaj nres rau ntawm lub tshav tsheb khw tsaus-ntuj. Lawv niaj-nhub caij cov tsheb ntawd mus yuav khoom yuav blej tom Baj-duas. Yus nug cov Hmoob ntawd ces paub los mas.”

  Tej-zaum luag pheej hais tias “ntuj pab” no jhe yuav yog li no. Ntev niaj ntau xyooj los tsis lam nhov leej twg hais tej lus no paug yus pob-jeg. Tab-sis ua ntej yuav tau nce lub tsheb kuj tsis yooj-yim. Tseem yuav tau ua daim ntawv taug kev mam mus tau.

  Tom-qab ua tau ntawv taug kev tiav, nhub ntawd tos tau tsheb caij mus txog rau hauv khw tsaus-ntuj, nroog Vees-cas twb lig nhub tig-lho qaij lawm. Muaj ib co poj-niam Hmoob muag khoom hauv lub khw tsaus-ntuj tiag. Thiaj nug rau cov poj-niam Hmoob tias, “Nej puas paub nhub no puas muaj tsheb mus tom Baj-duas?”

  Ib tug poj-niam Hmoob kuj qhia ncaj tias, “Muaj kawg. Tab-sis tsam no lig lawm. Cov mus twb mus dhau tas lawm. Hos muaj ib lub nag hmo mus. Kuv twb nrog lawv mus yuav blej tom zos Phoo-xai los txog tsaus ntuj. Nhov niag saws-faws (tus tsav tsheb) hais tias nhub no tsis mus lawm. Yog leej twg xav mus no tos tag-kis mam rov mus dua no.”

  “Uali cov tsheb yuav mus tod nres qhov chaw twg?” Kuv nug.

  “Tuaj nres ntawd.” Tus poj-niam Hmoob teb thiab taw tes rau kuv.

  Txog rau tag-kis sawv-nxov 8 moo xwb cov neeg twb rov tuaj sib sau tas rau ntawm chaw nce tsheb qhov qub. Cov neeg muag khoom twb teeb khoom muag puv rooj tas, rau-qhov lawv yeej qhib rooj puag-thaum kaj-ntug pom kev huv xwb. Rov mus nug tus poj-niam Hmoob tias, “Puas pom lub tsheb yuav mus tuaj?”

  Tus poj-niam Hmoob tig jia ntawm qhov chaw nres tsheb. Tseem tsis tau pom lub tsheb nres ces nws thiaj teb tias, “Tsis tau tuaj. Tab-sis yeej yuav tuaj. Yog tuaj txog yeej nres ntawd.”

  Tos txog 9 teev thiaj pom ib lub tsheb loj cuas-qab. Yog hom nruab 6 lub log. Lub tsheb khiav nrov kig-koog, nxhib-qhoj nxhib-qhawv tuaj nres kiag rau qhov chaw qub uas tus poj-niam Hmoob hais tiag. Tus poj-niam Hmoob lub rooj muag khoom los yeej nyob ze^ jia-joov rau ntawm lub tshav nres tsheb thiab. Tus poj-niam Hmoob thiaj rov taw tes thiab qhia tias, “Lub tsheb yuav mus yog lub ntawd ntag. Nej mus nug saib nws puas mus.”

  Tom-qab muab lus nug rau tus tsav tsheb as, jiag-to. (Lub yeeb-yam cov neeg nrog luag muaj taus tsheb, cov neeg Los-tsuas mas yeej coj zoo li ntawd. Ua neeg muab-lhob tsawv. Luag lo lus twb dhau jiag lawm ntev mas lawv mam teb. Neeg Lao los yog Hmoob yeej muaj pluaj siab zoo li ntawd). Cov lus nug dhau kiag jiag-zog me-jis mam nhov teb nyuag yau-tsawv tias, “Nej yuav mus qhov twg?”

  “Peb xav mus Baj-duas,” kuv teb.

  Tus tswv tsheb rov hais tias, “Mus tau thiab.”

  “Koj yuav ib tug neeg nqi li cas.” Kuv nug.

  “Cov neeg laus los neeg loj ib tug 600 kis. Cov me-nyuam yaus tsis yuav nyiaj,” tus tswv tsheb teb.

  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 23rd 2010, 10:36 pm  NTU 3

  Sawv-daws tsawv khoom tsawg-tsuag rau saum tsheb tas, tseem tsis tau sawv kev thiab. Tus tsav tsheb haj-tseem mus ncig khw noj fawm, haus kas-fes lawm. Yus mas txhawj lhob txhawj yau, zaum tsis tus li. Tos ib nas-thi mas ntev baum ib xuaj-moo. Tos ib xuaj-moo ntev baum li ib nhub. Siab xav tau ntau yam. Jhai tsam cov niag Los-tuas liab ho lam los nug tias muaj ib cov neeg yuav khiav li ub li no mas jhe yuav nyuaj li.

  Tos-tos ntev, twb txog 10 moo mam pom tus tsav tsheb los. Qhov tseeb mas yog nws yuav tos saib puas muaj neeg mus coob me-jis nws thiaj tau nyiaj ntau xwb. Nhov tus tsav tsheb hais tias, “Mus nawb, mus nawb.”

  Nws kuj tsis nug txog cov neeg tias leej twg puas muaj ntawv taug kev, vim tias nws yeej niaj-nhub khiav tsheb taug txoj kev ntawm Vees-cam rau Baj-duas. Cov Hmoob kuj niaj-nhub mus-mus los-los nchuav-ntws. Luag thiaj tsis nug tog cov neeg caij tsheb ntawd.

  Tsheb pib ntog, txav-zuav, tshoj tig taub-hau mus rau txoj ncauj-ke twg los yus yeej paub. Ncauj tsis hais los siab xav tau tias txhia-niaj txhia-zaus caij tsheb tawm li no yog yuav mus tsev. Tab-sis zaum no yog yuav khiav tawm teb-chaws. Xyov yuav txog nhub twg li tau rov los pom Vees-cam. Xav txog yus tej chaw nyob, kev nrhiav noj nrhiav haus, ib qho rau ib qho.

  Tos nco tsa qhov-muag jia tsheb twb tawm dhau tshav dav lhau Xim-khais txog puag tom twb tsis muaj zos neeg lawm. Tsheb khiav quaj-qees taug kev. Leej-twg yuav zaum saum nruab-qaum, yuav mus ua dab-tsi, ciaj tuag, nyuaj siab li cas los tsheb tsis nrog leej twg paub. Tsuas paub khiav taug txoj kev raws li tus tsav jwj lub kauj mus kom txog qhov chaw tsheb mus tau xwb. Yuav lha ib lub rooj-vag zov kev twg mas txhawj, jhai tuav plig-raws tsam tub-rog lam nug yuam-kev ncaj yus ces muab yus khuav cia mas xyov yuav ua li cas. Tab-sis kuj zoo hmoov. Tsis nhov nug txog los tshawb xyuas ntawv mus kev li-cas. Dhau kiag Phu-phaj, Heem-hawj ob lub chaw zov kev uas ua nruj tshaj tas mas yus thiaj mam tso siab zog.

  Nhub qaij-lho lawm mam txog rau zos Baj-duas. Muaj 2-3 leeg neeg Laos nqis rau ntawm zos Baj-duas lawm. Pom cov niag koos-luam kwv phom ncig zom-zaws thiab. Xyov yuav nqis los xyov yuav caij tsheb twj-ywm. Xyov tsheb tseem yuav mus tom ntej nxiv los xyov yuav nres rau qhov-twg. Yuav tsa ncauj nug los kuj jhai tsam luag paub tias yus yog neeg tshiab.

  Nyob hauv tsheb tseem tshuav 2 tug poj-niam Los-tsuas thiab. Ob tug poj-niam ntawd yeej tuaj ntau zaus lawm. Ob tug poj-niam thiaj hais tias, “Ua li nej yuav nqis nov los nej yuav mus nqis pem zos Hmoob?”

  Kuv teb thiab nug tias, “Ua tom ntej tseem muaj zos Hmoob thiab?”

  Gawv teb tias, “Tseem muaj ib lub zos Hmoob coob^ nyob ped. Lub tsheb no yuav mus thauj blej pem zos Hmoob. Yog nej mus no mus txog pem zos Hmoob mam nqis los tau.”

  Nhub twb tig lho lawm tsheb tseem khiav qu-qees taug ib txog kev me^ mus dua puag pem hav-zoov lawm. Yog yuav mus rau pem lub zos Hmoob hu ua Phoo-xai no. Kuv thiaj nug tias, “Lub zos Hmoob nyob puas deb?”

  Tus poj-niam Los-tsuas teb tias, “Nyob tsis deb heev lawm lau.”

  Tsheb mus ntev li 30 nas-thi nxiv. Jia pom neeg taug kev sib-nrhav. Nhov me-nyuam yaus qw ij-uaij ntawm tej ntug kev. Mloog zoo^ yog hais lus Hmoob. Yus paub hauv lub siab tias ze^ yuav txog Hmoob zos lawm. Jia raws tej ntug kev tsis tau pom dab-tsi txawv, rau-qhov Hmoob los ua zos tshiab thiab ua tsev rau hauv hav-zoov. Hmoob tseg tej ntoo nyob ze zos tsis ntov. Ua kom tshav txhob kub.

  Mloog lub tsheb tseem mus quaj-qees nxiv kwv-yees yuav deb li 500 mev ces tsheb txo zog, khiav qeeb swb-zuav deb li 100 mev mam nres. Tig jiab ntawm tej ntug kev, pom tsev xov xyoob, vov xyoob pawg-lug rau pem tej hav ntoo. Hmoob sib tham jho-tsuam tawm tuaj xyuas. Nhov ib txhia hais tias cov yuav mus yuav khoom nram Vees-cam kuj nrog lub tsheb no mus.

  Peb sawv-daws tsaws khoom nqis thiab them nyiaj tas rau tus tswv tsheb. Sab-laj tias mho ntawd nrhiav chaw so ntawm lub zos ntawd tso mam mloog saib Hmoob ua li-cas, mus li-cas mam ntaus tswv-yim saib yuav ua zaj twg zoo.

  Hmoob mus ua teb tas. Muaj ib lub tsev khoom dav, nyob ze^ ntug kev. Peb cia-li gag mus so hauv Hmoob lub tsev ib hmos. Twb tsaus-ntuj lawm tseem pheej nhov neeg sib tham luj-loos taug kev. Mam ua zoo mloog no yog Hmoob ib txhia pheej hu ib txhia, “Nej txawm-siv mus tam-sim no ntag?”

  Ib co ho teb tias, “Aws, peb cab nyuj thiab ces yuav mus nxov tsam tshav ntuj kub kub mus tsis taus. Tshuav lawv cov coob. Kaj-ntug lawv mam lawv-qab.” Luag piv lus tias “cheem dej lhob zoo dov cav.”  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 25th 2010, 9:12 am

  NTU 4.

  Tsis Muaj Ncaujkev 1

  Tag-kis peb nrog pab neeg coob^ no ua-ke rau-qhov nyob taug txoj ntuj kev tsheb no mus au Nas-nyos muaj cov khaib Nyab-laj nyob ua ntu-zus mus. Tsis tas li xwb, cov neeg pej-xeem nyob thaj-tsam no yeej yog neeg tuaj Nyab-laj tog xwb. Yus nrog cov neeg no mus ua teb ua tib pab ces luag yeej tsis paub tau tseeb tias leej twg yog leej twg.

  Tag-kis ntawd twb tsis tau kaj-ntug, cov neeg twb mus dhau ua ntej lawm coob. Taug kev nhov neeg sib tham jho-tsuam. Cov lawv-qab los muaj. Nhov ib tug tshuab rab qeej nrov laus^ ua-ntej. Peb maj-mam sib maub nrog pab neeg no mus kaj-ntug rau hauv Hmoob cov teb quav blej do-dus.

  Tus yawg Hmoob tshuab qeej ho tso kawm zaum tos cov lawv qab. Qhov tseeb mas yawg cov poj-niam me-nyuam twb tuaj ua ntej rau Nas-nyos lawm. Yawg ib leeg rov mus muag tej khoom, blej thiab ev khoom qho me-jis xwb. Cov twb dhau ua-ntej tas los muaj. Cov nrog yus mus ua-ke los muaj. Cov lawv-qab los muaj coob. Nyias taug nyias kev nrwb-nris, jiag twb-to. Ib tug tis nug ib tug.

  Yus yeej xav twj-ywm tias lub be mas nrom tias mus ua teb no, tab-sis feem coob yeej yog baj khiav xwb. Txoj kev no raws li yus saib hauv kab ntiaj-teb mas mus taug lub tiaj no ncaj-nraim mus rau sab nhub poob nram hav mus ti-gaus rau ntug Naj-khoom.

  Tsuas yog tej tsiaj mus tuj-toog tas nhub los ib tug tsis paub hais lus rau tug. Yus yog tib neeg taug kev ua-ke coob leej yuav tau nrhiav lus sib tham-ub tham-no kev thiaj luv. Kuv txawm nug tias, “Txoj kev no mus ncaj qhov-twg lawm?”

  Ib yawg txawm teb tias, “Mus dua puag tom cov roob pob-tsuas dub-nciab tod lawm.” Tus yawg Hmoob ntawd nhub nyoog kwv-yees tsuas muaj li 35 xyoos. Yawg tuaj mus ua teb rau Nas-nyos. Yawg mus los ntau fij. Yawg paub txoj kev ntawd zoo.

  Kuv tsuas ho nug nxiv tias, “Nhub no peb mus puas txog Nas-nyos?”

  Yawg Hmoob teb tias, “Jhai yuav tsis txog. Mus li peb mus no yuav yog ib nhub thiab ib tav-su thiaj txog. Yog neeg loj xwb es mus nquas thiab sawv kev puag thaum tsis tau pom kev no tsaus-ntuj-zuag kuj txog thiab.”

  Kuv ho nug tias, “Nej sawv-daws cov neeg no puav-leej mus ua liaj ua teb rau Nas-nyos tag nrho yuam?”

  Yawg Hmoob teb tias, “Yog kawg. Sawv-daws puav-leej mus ua teb tag-nrho, tab-sis tej neeg no ces, koj-e, lam ua-txuj hais tias mus ua teb no. Nyuag poj qaib, niam bua twb muag tas. Khub-yog niag baj khiav xwb. Cov lawv qab twb mus tsis tau txhij, cov ua-ntej nws twb khiav tas. Twb tsis ua teb li-as.”

  Tshav-ntuj kub-zus, neeg taug kev sib-zus. Cov mus taus, tsis ev nra nyhav, tsis coj poj-niam me-nyuam yau twb dhau ua yus ntej lawm. Cov mus tsis taus, poob qab tas. Tshav-ntuj kub tawg-ntiv, pom dab-pog lhawv teb laim-txias tom hauv-ntej. Tsa pob-jeg mloog nhov kab, noog puj-daub quaj joog-qees tim ntav roob pob-tsuas. Jia ntawm tej ntug kev uas muaj dej haus pom rauv taws tshiab qub pawg-lug.

  Qee lub cub-tawg tseem pom pa taws ncho-tsawv. Yog cov neeg cab tsiaj so es rauv-taws ua mov noj. Pom raj xyoob puj-tswm pov-tseg nxeev kwb-kus ntawm tej chaw zaum, chaw so. Tej ntu kev lug roob hav deb kuj tsis muaj zos neeg thiab. Qee ntu ho rov los tshuam rau zos neeg. Qee lub zos, cov neeg yeej mus ua Nyab-laj tag. Mus nyob gaum hav-zoo, nyuam-qhuav tawm rov los ua vaj ua tsev tshiab khwb-khiv xwb los muaj. Noj sij-hawm ib nhub thiab ib tav-su li hais mam rov jib neeg.

  Nyob hauv lub zos Nas-nyos tseem muaj neeg nyob qw zom-zaws. Jia tej tsev tseem nyob nqog-bo, tab-sis jia cov nruab vov sev twb tawm tsos dawb muag-lias, txho-taws zoo li tsis raug pa taws txhawb ntev lawm. Jia ntawm tej qab vag tsi taug pom tej nrog-tsuag twb tuaj juab-xiab. Tsis pom ib yam neev tsiaj. Nag twb naus tej neev nyuj twm tsuj ntev los lawm.

  Yus nug rau cov neeg nyob tej tsev ntawd tias lawv nyob tau hov ntev los lawm. Lawv teb tias lawv nyuam-qhuav los nyob tau 3-4 nhub no xwb. Ho nug tias ua cov tswv tsev no rau qhov-twg tas lawm. Cov neeg tsuas teb tias lawv tsis paub no thiab xwb.

  Mua qee yim, yus mus xyuas hauv tsev, pom txaj chaw, pom dai vij-tsam, pua du-lug cia. Yus nug tias yog lawv muaj taus no thov qiv coj mus txiav taws rauv. Lawv teb tias lawv nyuam-qhuav los nyob tag-kis no thiab xwb. Lawv tsis muaj dab-tsi li thiab no. Yus ho rov nug tias ua tej pam vov pam pua, vij-tsam nyob pawg-lug no ho yog leej twg li. Tej neeg los ua-ntej tsuas teb tias lawv los txog ces yeej muaj li ntawd lawm. Lawv lam pua hauv av pw xwb. Lawv xav tias me-jis tus tswv yuav los. Tos tsis pom los li lawm. Xyov nws yog leej twg cov. Tsis paub tus tswv li.

  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 25th 2010, 8:14 pm

  NTU 5

  Pom tej tus neeg ev ib kawm blej, nqa ib tug mhuv cog blej taug kev nruj-nris. Yus nug tias lawv yuav mus cog blej los mus dab-tsi. Lawv kuj teb tias yuav mus cog blej thiab xwb. Tab-sis tej neeg sib paub zoo ho qhia rau yus tias tsis yog mus cog blej. Twb yog lawv khiav lawm ntag. Lawv lam ua-txuj ev kawm blej mus tso rau hauv teb xwb. Xuas kev ncaj dua tom hav-zoov lawm ncaj-nraim tsis rov los cog blej lawm li, rau-qhov lawv twb xub xa cov poj-niam me-nyuam tawm ua-ntej tag lawm.

  Muaj qee yim tseem tab-tom ua neeb kho. Muab bua tua lhab dej kub, kuam tau tso tseg tsis pom tus tswv lawm. Xav tais lawv tseem mus ua lwm yam hauj-lwm, me-jis mam rov los tsev no. Tab-sis tus tswv twb khiav lawm, tso pov-tseg rau ntawd. Ua li no los muaj, vim tias luag cov twb sawv-kev khiav lawm. Yog yus tseem ua neeb kho tas ces caum tsis pom luag qab lawm ces cia-li ua siab tsis noj pluas mov ua neeb li.

  Luag hais tias neeg coob koom ua-ke mas zoo dua. Tab-sis nws tsuas zoo rau nws txoj kev xwb. Muaj qee yam neeg tsawg kuj tau txhiaj-jim zoo dua los muaj.

  Tsis Muaj Ncaujkev 2.

  Tag-kis ntawd tab-tom kaj-ntug pom kev hu- zog xwb, tseem tsis tau muaj neeg tawm nraum zoov. Ib tug kwv-tij Hmoob Vwj nyob rau lub zos Av-xiav tau qhia tias txoj kev no mus rau ntug Naj-khoom kuj tsis deb heev. “Nej taug txoj kev tid (nws taw tes rau kuv). Kuv mam tso ib tug me-nyuam xa nej mus qhia xub ke. Nej taug-nraim txoj kev ntawd mus kom txog-kiag tus kwj-deg ces nej muab-nraim tus kwj-deg taug nqis hav. Txhob tso tus kwj-deg tseg ces nej yeej tshwm Naj-khoom xwb. Peb cov neeg twb mus daus jes tshwm kiag Naj-khoom lawm. Yam qeeb los nhub jeg xwb nej tshwm ntug Naj-khoom lawm.”

  Peb taug-nraim txoj kev li nws qhia. Ncaim kiag kev loj gag rau txoj kev me deb li 100 mev xwb txawm-siv nrov plig-plawg hauv kev ua sawv-daws ceeb-gaus. Yog 2 tug qaib qus ya dua puag saum cov ntoo hav-zoov siab^ lawm. Luag tej laus hais tias mus txoj kev twg yog jib qaib qus no zoo tsis heev no. Tsuav yog ya rov tom hauv-ntej lawm tseem muaj qhov zoo thiab. Txawm li-cas los twb sawv kev lawm ces cia ua siab mus kiag.

  Ncua kev deb li 1 mais tawm mam tshwm rau tus kwj-deg. Tus kwj-deg tseem muaj dej ntws-sis. Qee ntu tob txij hauv-caug. Qee ntu ntiav dua ntawd. Ob txhais taw lam tshais ruam, lub qhov-muag xam ncig-lees rau tom ntej tom qab ib pliag-ub pliag-no. Lub siab xav tau ntau yam. Xav txhij xav txhua. Xav mus txog rau yus tej qub vaj qub tsev, tej teb tej chaw. Kev ua noj ua haus. Yam yus tsis tau pom los lub siab pheej dag yus hais tias jhai yuav zoo li-no, zoo li-ntawd. Pheej ua bau-suav pom pliag-ub pliag-no.

  Ze-zus rau lub caij-nyoog teev tseg. Yus saib tej nroj-tsuag xyoob ntoo txawv zuj-zus. Pem ntu ua roob siab no muaj cov xyoob puj-tswm tej tug loj luaj caj-bab, dab-taws, tab-sis mus ze-zus rau ntug Naj-khoom cov xyoob me-zus luaj ntiv tes ntiv taw. Mus txog rau qhov tsis muaj xyoob ntoo, dej los saus qhuav zuj-zus mus txog rau qhov tsis muaj dej.

  Tej xyoob ntoo yuav pauv ua ciam zoj ib yam li tas cov xyoob puj-tswm yuav mus txais rau cov maib pha. Dhau cov maib pha mus txuas rau cov maib laib, nxhov-nyho ua xyuv-qees. Dhau cov hav maib laib mus ib ntus, jia pom tej tsob xyoob dos juab loj jis rawv vwb-vos ua nxooj-nyes. Pom tej lub me-nyuam goj ntoo nyob xyaw blooj qhua daws hauv tejlus pas-dej; tsis paub ntws tog twg. Yus yuav ce haus los tsis pom qab cev tes rau qhov twg. Tej no qhia rau yus paub tias yus tshwm dej Naj-khoom lawm.

  Mus tsawg-tsuag nxiv deb li ib daim me-nyuam teb. Tsa qhov-muag jia tom ntej, pom to qhov kaj-lug, dawb-lias. Tsis muaj xyoob ntoo loj ntis. Ua-zoo saib yog tshwm rau tus ntug dej Naj-khoom lawm, tab-sis tseem tsis tau pom dej. Feem ntau nyob rau tus ntug Naj-khoom pem toj thoob nram-hav ua tiaj tus ntau, ua rau yus jia tsis pom tom hauv- ntej tias zoo li-cas, thiaj yuav tau nce ntoo los yog tuaj qhov siab thiaj pom.

  Jia txij li tej yus qhov-muag pom txog rau pem-toj nram-hav, qee koog muaj nroj. Tej koog tsis muaj nrog, pom hav suab-puam dawb-paug. Jia mus kawg kiag ntug suab-puam rau puag tom plawv hav, pom ci-blas hos laim-ntoom. Jia lha kiag rov sab tid, pom xyoob daj-lis, lig-goov muaj jis thooj li hav txwv-yeem laus, tab-sis vim yog sab tim Thaib-teb cov xyoob ntoo yeej ga-tawv zog.

  Jia raws tus ntug dej rau pem-toj nram-hav, pom qee koog ua hav tsawb juab-xiab, laim-txias. Dua-li, koog twg muaj blooj moj-phob txaij-vog no koog ntawd yog zos neeg.

  Yuav ua zaj twg zoo? Lub siab xav. Thaum nyob deb mas xav tias ua kiag li no, ua kiag li ntawd. Tab-sis thaum los ti-kiag ntuj dej lawm, yuav ua txoj twg twb yog qhov nyuaj.

  Nyob deb pom tsis tseeb, xyov dej ntws zoo li-cas tiag. Cia tos tsaus-ntuj mam mus xyuas ze^ saib yuav lha tau licas. Ob yam los sib sau ua yus lub cev tib-si. Nyob raws tus ntug dej Na-jkhoom sab tim Los-tsuas av, cov neeg khiav los taug nce-toj nqis-taug ua kev du-lug. Tso nhab pov-tseg pawg-lug. Nyuag lauj-kaub tais-diav pov pawg-lug cia. Jhai tsam Nyab-laj tuaj pom thiab mas xyov yuav ua licas.

  Tos tsaus-ntuj mam mus xyuas dej. Paub tau tias siv phuaj xyoob yuav lha tsis tau. Yog neeg laus xwb mas kuj yuav tau nyog. Muaj me-nyuam yau thiab yuav mus tsis tau. Tau nrhiav kev lha dej dua tshiab. Kawg yuav siv goj lha xwb thiaj tau.

  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 26th 2010, 9:19 am

  NTU XAUS

  Nrhiav Goj

  Kev yuav ua kom tau goj yuav-tsum tos txog tag-kis kaj-ntug thaum sawv-nxov mam mus nyob ntawm ntug dej tos saib puas muaj neeg Thaib tuaj cuab jes sab tim av Laos. Yog muaj no mam ntiav lawv coj goj tuaj tos thiaj lha tau yooj-yim. Tab-sis cov niag Los-tsuas liab pheej caij goj mus ^ los^. Yuav kom nws tsis paub los yog tsis ua rau tej neeg jia txawv qhov-muag, sij-hawm tawm mus rau qhov chaw do yuav tau lhe ris-tsho ntev cia. Nhav ris-tsho luv tawm mus kom luag xav tias yog neeg cuab jes xwb.

  Yam li ntuj pab thiab. Txog rau tag-kis 7 moo sawv-nxov txawm muaj ib tug neeg pej-xeem Thaib nquam goj lha dej tuaj daws moo cuab jes sab tim av Blog. Ncaj-nraim tuaj ze^ ntawm qhov chaws sawv-dawss los gaum. Thaum tus neeg pej-xeem Thaib tab-tom khoov mus rub moo hauv dej nyuj-nyos, thooj-txhij thaum nws nhov lo lus tias “Thov koj pab muab goj nquam peb mus rau sab tid puas tau?” no, nws tsa qhov-muag lho tuaj jia. Jiag-zog tsis tau teb li-cas. Jias mas yog nws tseem xav tswv-yim, thiab muab qhov-muag jia kiag ib puag-ncig rov los xaus saib puas muaj neeg los muaj yam dab-tsi txawv-txav. Nws mam teb tias, “Nej gaum twj-ywm tos kuv rov mus coj goj tso.”

  Tus pej-xeem Thaib yaws moo nrawm-nroos tau ces nquam goj sis rov sab tim Thaib lawm. Jiag-zog li 1 xuaj-moo mam pom rov loo tuaj txog thiab hais tias ntawm qhov peb nyob ntawd muaj neeg pom coob tsis zoo lha. Nws taw tes kom peb mus rau puag nram hav deb li 600-700 mev.

  Sawv-daws tab-tom mus txog-kiag ntawm ntug dej, sib hais txog nqi lha dej xwb, muaj ib lub goj loj pes-nrab khiav-loo taug dej tuaj txog. Tus tswv peb ntiav xa neeg muaj ib tug tub-sab loj lawv qab loo tuaj txog, txheeb-kiag cov nyiaj nqi lha dej tag-nrho tuav-kiag ua-ke thiab hais tias, “Kav-tsij nquam lawv rau sab tid sai^. Me-jis Los-tsuas laib tuaj pom, lawv yeej tsis paub tias nej yog neeg Thaib no. Lawv ua luaj-zus ib tog tuaj ces peb yuav nxi nhiav tas tus lau. Nyiaj ces mam sib faib.”

  Tshwm Thaib Teb

  Tus nquam goj muab peb xa tsawg-tsuag tas rau sab Thaib av. Nws ib co tau nyiaj ces rov loo ploj tag mus tsev lawm. Cov Thaib tuaj ua-ke ntawd hais tias cov pus-liv thiab tub-rog los ua phem heev. Cov neeg los poob theem nrad raug lawv ntaus thiab tsim-txom sab heev kawg li. Tus thawj tub-sab loj hais tias, “Tsis jhai. Yus tsis hais qhia, leej twg yuav paub.”

  Thaum tus neeg nquam goj xa peb dhau av ces nws hais tias, “Lawv cov pus-liv thiab tub-rog zov zos ua lim him heev. Nruab-nhub jhai yuav tawm tsis tau. Nej gaum twj-ywm nov. Peb mam xa mov tuaj rau nej noj. Tos tsaus-ntuj tso mam coj nej nyiag lav kev hmo-ntuj mus lawv thiaj tsis pom.”

  Zaum xav tswv-yim. Xav tau ntau yam tsis zoo, tsis jeeg lawv siab. Tub-sab neeg phem coob ua boj-ntws taug dej. Cov Los-tsuas liab los kuj caij goj taug dej mus los baum-li. Yog nws pom yus neev-taw ces nws yuav taug qab tuaj muab yus tua kiag ntawm ntug dej los yeej tas-li. Twb lha dhau dej, dhau lub rooj-vag nyuaj lawm, thiab twb muaj lub zos neeg pej-xeem Thaib nyob ze^ ntawd. Xav tau li no ces kuv thiaj coj kiag cov poj-niam me-nyuam tawm kiag los rau pem kev loj no. Peb taug kev tsawg-tsuag tib-pliag xwb ces peb tshwm-plaws tom ib lub zos neeg Thaib. Cov pej-xeem Thaib pom peb ces lawv thiaj coj peb mus cuag tus tswv lub zos ntawd. Lawv nrhiav mov rau cov me-nyuam noj.

  Muaj ib tug poj-niam Thaib laus los hais rau peb kom peb txhob mus tom tej ntug zos tsam muaj neeg ntaus los tua peb rau-qhov muaj neeg phem coob^ li. Nws kom peb nyob twj-ywm ib chim tsheb ntiav los tso peb mam caij tsheb mus lawm tom nroog loj.

  Peb so ib chim ntev-loo ces muaj ib lub tsheb ntiav thiaj los txog. Peb nce rau hauv lub tsheb ntawd ces thaum kawg peb thiaj los ua neeg thoj-nam nyob rau hauv yeej tawg rog Vibnais, Thailand.

  September 15, 1991

  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on October 15th 2011, 6:01 pm

  [Only admins are allowed to see this image]

  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 9th 2012, 11:48 pm

  PUAMFAB HMOOB

  KHIAV TEB-CHAWS LOS-TSUAS

  By: Buasee Vue


  [Only admins are allowed to see this image]Tomqab Xyoo 1975.


  Nyob rau teb-chaws Los-tsuas xyoo 1975, lub teb-chaws poob rau tog Kooj-sam (communist) los tuav, ua rau lub teb-chaws muaj kev kub nxhov. Niam-txiv pej-xeem lub siab thiab kev nrhiav noj haus nyob tsis tus.

  Tej tub rog txij tus nom loj nqis los ti gaus rau tus tub rog dawb (xab xoom), tej nom pej-xeem (xeebveeb) raug koos-mis-niv coj mus kawm (xammabnas). Tej nom loj nom me feem coob mus kawm tsis rov los lawm. Cov tseem tsis tau mus los luag tshawb nrhiav los ti zujzus, thiab tshawb nrhiav cov uas tau ua tub rog los-puas ua nom ua tswv yav tas los rau luag. Luag muab tej qub nom qub tswv txo pov-tseg. Luag mus nrhiav tej tus neeg ib txwm tsis tau nrog luag ua nom ua tswv, los-puas tej tus neeg quav-yeeb los ua tus thawj coj. Vim coj kev phem zoo li no, tej pej-xeem thiab qub nom qub tswv yuav nrog koom tsis tau txoj kev-cai tshiab.

  Ib sij nhov hais khiav ib pab hla dej Najkhoom rau Thaib-teb lawm.Qee pab hla dhau, qee pab raug tua tuag rau hauv dej thiab tom tej hav-zoov. Ib txhia khiav dim rau Thaib-teb lawm. Muaj qee pab raug tua tuag tag nrho huv-huv. Muaj ib txhia mob tuag thiab tuag tshaib ib tog kev lawm los muaj. Muaj ib txhia men-yuam yau tshaib plab ces quaj, ua rau niam-txiv muab kua yeeb lom kom qaug es txhob quaj tsam Blog liab nhov ces lawv caum qab tuaj. Muaj qee tus, niam-txiv muab tau kua yeeb ntau zog lawm. Cav zoo siab tias me-nyuam tsis quaj lawm. Mus ib tsam muab txo los noj mis. Men-yuam twb tuag lawm nxov.Muaj ib txhia men-yuam raug niam-txiv tso tseg huas tsis tau sij-hawm raug Blog liab tua ib tog kev. Muaj qee gawm niam-txiv los txog tog kev, tus niam yug men-yuam mos ces los tsis taus kev. Tus txiv muab tso cia rau hauv tej qab zeb, qab ca. Tus txiv los nrhiav tau kev tso mam rov mus tos. Los lawm ces tus niam cia li tuag nrog tus men-yuam yug tshiab lawm los muaj.

  Ntev zus, cov neeg uas muaj feem-xyuam nrog tog ywj-pheej tau tawm khiav tag lawm feem coob vim tias koos-mis-niv txoj cai tuaj ti zus, zoo li lub voj hlua uas zawm los yau zuj-zus. Cov neeg khiav thiab khiav ces txog rau yus zos.

  Thaum xub thawj yus zos nyob tom plawv. Thaum kawg ces yus zos nyob tom ntug. Tej kwv-tij phooj-ywg txheeb-ze nyob tog vaj tog tsev sau nra khiav zu-zus lawm thiab. Qee yim hais tias mus ua teb, nrog teb mus lawm ncaj-nraim. Qee yim hais tias mus saib neej-tsa. Mus txog tog kev ces xuas kev ncaj dua pem hav-zoov rau ib qhov lawm los muaj.

  Kuv xav tias ua siab nrog luag khiav los ho xav txog yus lub teb-chaws mas tshua kawg. Xav txog tej pab neeg uas raug cov nquam goj muab nchuav rau hauv hav dej, tej pab raug Blog liab tua tuag tag thiab kev nyuaj siab ntau yam ces ho ua tiag nyob nhub thiab nhub nxiv. Yus mas nyuaj siab ua nxeev ua bhau. Xav tias tej kwv-tij phooj-ywg khiav tab lawm ces yus puamchawj tsis ua teb los ho xav tias yog yus tsis ua teb jhai cov Blog liab ho yuav tsis jeeg yus.

  Yus lam ncig mus txog hauv teb, neeb khiav tas, jiag to. Nce mus rau saum tej cav, tsa pob-jeg mloog, tso qhov-muag jia, tshav ntuj nrig. Tawv cav nti nrov ntij ntoj xwb. Cua tuaj komsis ua rau yus twb paub tau tias yog caij luaj teb kawg lawm. Tsa qhov-muag jia rau tej ntug teb, pom blooj ntoo thiab nxhuav tauj co blawgntia. Cua tuaj sab twg tuaj ces blooj qaug lais raws cua lawm. Cua tuaj ib vuag ces nhov tej me qhov raj xyoob nrov vibvaub pem tej tuaj. Nhov tej me xyoob ntoo siab tshiav nrov qijqej. Tig mus jia hauv tej kev uas muaj hmoov av, pom me neev nas txaij-vog. Neeg twb tsis tau tej kev los ntev lawm.
  Taug kev mus txog qhov twg los kev twb bhob xwb-xuav. Nhov tej blooj blej nrov rig-ruag. Tig saib yog yus mus phoom cov nyuaj kooj txaij dhia zam yus kev rau tom ntuj kev xwb. Qee niam txiv kooj tseem sib ev caij nrwb-nrees. Tsa qhov-muag jia tej ru-tsev, pom ru-tsev dawb-lias. Tsis muaj neeg tuaj rauv-taws ntev li 2-3 hlis lawm. Mus ze zog ntawm tej tsev teb, pom tej tus noog dub tsaws rau saum ru-tsev. Pom noog nxias teb ya sib caum-daws tawm mus tsaws saum ceg khaub.

  Gag mus txog hauv tej tsev teb, pom qhov-cub tshauv twb tiaj tag, ri tag. Nas-tsuag dhia-dhia ua neev nas txaij-vog. Saib saum cuam nqeeb nyob ncaj qhov-cub, pom tej tus duav do mov lo-lo mov tab-sis twb tuaj pwm dub-nyos lawm. Nhov blooj qhua nrov kig-kuag zoo li yog neeg mus ua hau-lwm sab nraum zoov es rov los tsev. Yus tsa qhov-muag saib yog nab tsiav caum tom kooj es nrov xwb. Xauj hauv qab txag, pom tej tus ko hlau muab hle tso tseg puag thaum dob blej ntev los lawm. Jaum twb muab kaws khis tas ib sab. Pom tej tus hmuv ntoo tawm teev-keem cog blej tas es luag muab hle lub ncauj lawm es muab yav ntoo tso tseg. Jaum twb xwv av rau thiab muab kaws khis tas. Muab tej cuab-yeej no piv rau neeg mas yam li luag muab nxias noj zog tsuag tag ces muab tso tseg.

  Tig xub-ntiag rov tawm mus nraum-zoov, ntuj teb jiab moo to. Maj-mam taug kev rov qab los teb li 50 mev, rov tig mus jia pom cua tshuab tej blooj tsawb cog ncig tsev teb co laim-txias. Muaj qee daim vau fee-hlo rau sab, ho vau fee-hlo rov rau sab, zoo ib yam li tus tib-neeg uas luag muab ntaus ib teg sab phlu tod, fee hlo rau tod.

  Pom tej tsob kab-tsib cog ze taug ntuj kev. Tshav-ntuj ziab blooj jws tas. Tus kav kab-tsib nyuam-qhuav tshoom siab li ib tshim ntawm boo av xwb. Jia tom ntug kev, pom xwb-kuab dai da-jvog. Qee lub twb qhuav tas lawm los muaj. Jia tej quav nyab bleg ntawm ntug kev bhob-tsus. Txheej saud twb tawm tsos liab dub nyos. Paub tias tsis muaj neeg tuaj tsuj ntev lawm. Qhov txhia chaw jiag-to. Cov neeg uas tsis nhov tuaj ua suab-sab ntawd yog lawv khiav tas lawm.


  Tsa qhov-muag xam puag ncig qab teb qaum teb ib lwm rov los tsis pom yam dab-tsi txawv. Pom tej xyoob ntoo nyob lig-goov li qub. Qee tsob ntoo twb zeeg blooj tas. Muaj qee tsob tseem tab-tom zeeg ya da-jvog. Cua tuaj ib nthwv nhov xyoob sib jwj, sib qoj nrov qij-qej hos blooj ntoos zeeg nrov rig-ruag

  Sijhawm ntawd mas blooj siab blooj jws ua voj ua viag, yam gaus li tej hluas-gauj hluas-nraug uas sib-sib hlub tsis sib tau los-puas sib ncaim lawm es yus ho rov ncig mus txog tej kev uas ob leeg tau mus ncig ua-si ntag. Sim neej no yog ua neeg es txhom-nyem siab baum li tej lub sij-hawm no xwb, thov txhob tshwm-sim los ua neeg ib zaum nxiv lawm.

  Ncig mus txog tej chaw yos hav-zoov. Nyob rau tej chaw so, chaw pw sawv-daws mus yos tua nqaij nruab nrag bhob-xuav. Blooj ntoos zeeg paug chaw nyob, chaw pw tsis muaj neeg cheb, tsis muaj leej twg rauv-taws rau tej qhov-cub los ntev lawm. Hav-zoov jiag-to. Pom ib tug noog nxai-jxub ya nrog cov men-yuam noog da ua-si rau-ub rau-no. Nhov men-yuam noog puj-deeb ib sij khob ntoo nrov mos-mos “nrawv..nrawb..” no qhov-ub qhov-no tuaj. Cua tuaj ib nthwv nhov nas quaj ib suab “qag” no, ho nhov hos-huam quaj “kuag…kuag…kuag” no pem hauv hav tuaj. Tej kab bloos tseem tawm du-lug, tab-sis tsis muaj leej twg tsuab los-puas zaum zov tshiab qhov-twg li.

  Sawv-nxov-tsees, cuam kau joo-gqees, tab-sis jiag-to tsis nhov suab phom nrov li yam nram ntej ub lawm. Suab phom nrov nhub no ces yog kuv thiab ib tug kwv-tij nrog kuv ua ke. Wb ob leeg tua xwb. Ib leeg tua tau ob tug nas thiab tua tau ib tug bloos xwb. Siab ua yoj ua yees.

  Rov los txog tsev, siab nrom-nrus. Yog zoo li no xwb mas xyov luaj teb los tsis luaj lau. Tab-sis txawm ua li cas los xij, yuav txiav txim siab saib yuav khiav los yuav nyob. Xav tsawg zaj los xaus qhov khiav thiaj tag xwb. Ib nhub Nyab laj los-tsuas liab tuaj hais ib yam. Ob nhub tuaj hais ob yam. Kaum nhub hais kaum zaj tshiab. Kuv los yeej ib txwm yog neeg tog pav-tis-kas ces lis cas los yeej yuav tsis dim.

  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 9th 2012, 11:52 pm

  [Only admins are allowed to see this image] Txiav Txim Siab Khiav.

  Mho-ntawd yog mho 15. Lub lhi tab-tom tawm tuaj nto tim boo-ntuj. Jia pom duab lhi ci dawb-lias rau saum tej pob-ntoos thiab tej yav cav loj thiab siab. Jia rov hauv tej theem qis tseem tsaus-ntuj-nyos. Pom cav dub-vog lig-goov rau pem-toj nram-hav.

  Nyob tej teb quav blej twb muab nthua tau thiab lhawv du-lug, tos cog blej rau xwb. Cua ib sij tuaj ib nthwv jawj tej xyoob ntoo nyob ze ntuj teb nrov zawj-qees, sib jwj qij-qej. Nyob hauv lub tsev teb ze-ze ntug kwj- deg, muaj 10 tawm leej neeg zaum maub dub-nyos sisb tham lus nxhi. Yog sab laj txog txoj kev yuav tawm khiav. Ib leeg hais ib yam. Kaum leej hais kaum yam. Ib txhia ke hais ke rov hem kom yus jhai.

  Txoj hau kev tawm khiav muaj ntau txoj. Txoj yoo-jyim jhai yuav yog txoj ntiav tsheb caij taug kev mus txog ze^ rau lub rooj-vag tawm ntawm ntug Naj-khoom lawm mam nyiag lha dej. Dua li yog mus taw, lav hav-zoov kuj muaj ntau txoj. Ib txhia pom tias ua li no yuav zoo thiab yooj-yim. Ib txhia ho tsis pom zoo.

  Cov muaj me-nyuam yau coob, xav ntiav tsheb ua neeg seej tawm mus. Cov muaj neeg loj, mus taw yooj-yim ho tsis kam. Tsuas zoo luag tsis paub. Yog luag paub ces yuav raug ntes tas. Yeem mus taw, lav hav-zoov yuav zoo dua. Hais-mus hais-los, muab hais haum rau qhov tias cia nyias nrhiav nyias kev tawm. Nyob ntawm yus xam pom txoj twg yuav yooj-yim. Nyias mus raws nyias siab nyiam.

  Sawv-daws sib tham tas, tig saib moo twb txog 3:00 sawv-nxov lawm. Nyias mam mus nrhiav chaw pw me-jis xwb ces kaj-ntug. Txawm ua li cas los qhov yuav ntom, ua kom Nyab-laj tsis paub mas sawv-daws yeej-meem rau siab-jo ua teb. Ua zoo yam li yog tus neeg yuav muaj siab nyob ruaj tiag. Tab-sis lub siab niaj-nhub ntaus tswv-yim yuav khiav. Pob-jeg mloog-ncuv rau pem-toj nram-hav. Qhov tseem-ceeb cov yuav caij tsheb tawm mas tseem yuav tau ua ntawv taug kev thiaj mus dhau tau tej rooj-vag tub rog zov kev. Ua ntawv dag tias yuav mus xyuas kwv-tij neej-tsa, los yog mus ua liaj ua teb rau qhov-ub qhov-no. Ib sij nhov tias tus ntawd mus rau qhov-ub, mus rau qhov-no lawm. Tab-sis yus yeej paub, twb yog khiav lawm. Txawm ua li ntawd los nyias nyob nyias twj-ywm. Ua-txuj tsis paub txog li. Luag piv lus hais tias: Qav tuag vim lub suab, nquab tuag vim lub ncauj. Hais ntau kuj tsis zoo thiab.

  Nyob muaj ib nhub txawm nhov ib co poj-niam Hmoob nyob nruab zog sib tham hais tias ntu no cov Hmoob mas khiav coob. Tus be hu li-ub li- no los khiav lawm. Muaj ib txhia ces ntiav tsheb caij tawm rau Vees-cas mus txog rau Baj-duas, Nas-nyos mam mus taw mus lha Naj-khoom ces ze^ lawm. Muab ib tug poj-niam ho nug tias, “Ais ua-li haj tseem muaj tsheb mus txog Baj-duas thiab?”

  Ib tug tsuas ho teb tias, “Muaj kawg. Cov tsheb mus yuav blej, thauj blej tom zos Hmoob Phoo-xai, Baj-duas. Thaum tsis tau los nag tseem mus taus ti-gaus Nas-nyos thiab.”

  Ib tug tsuas ho nug tias, “Es ua-li niag tsheb muaj coob muaj ntau. Ua li-cas yus thiaj paub lub twg yob lug mus? Yus mus nug ub nug no me-jis Nyab-laj ntes yus ne?”

  Ib tug txawm teb tias, “Tsis nyuaj li. Cov tsheb mus tod mas yog tsheb loj mus thauj blej xwb. Lawv niaj-nhub tuaj nres rau ntawm lub tshav tsheb khw tsaus-ntuj. Lawv niaj-nhub caij cov tsheb ntawd mus yuav khoom yuav blej tom Baj-duas. Yus nug cov Hmoob ntawd ces paub los mas.”

  Tej-zaum luag pheej hais tias “ntuj pab” no jhe yuav yog li no. Ntev niaj ntau xyooj los tsis lam nhov leej twg hais tej lus no paug yus pob-jeg. Tab-sis ua ntej yuav tau nce lub tsheb kuj tsis yooj-yim. Tseem yuav tau ua daim ntawv taug kev mam mus tau.

  Tom-qab ua tau ntawv taug kev tiav, nhub ntawd tos tau tsheb caij mus txog rau hauv khw tsaus-ntuj, nroog Vees-cas twb lig nhub tig-lho qaij lawm. Muaj ib co poj-niam Hmoob muag khoom hauv lub khw tsaus-ntuj tiag. Thiaj nug rau cov poj-niam Hmoob tias, “Nej puas paub nhub no puas muaj tsheb mus tom Baj-duas?”

  Ib tug poj-niam Hmoob kuj qhia ncaj tias, “Muaj kawg. Tab-sis tsam no lig lawm. Cov mus twb mus dhau tas lawm. Hos muaj ib lub nag hmo mus. Kuv twb nrog lawv mus yuav blej tom zos Phoo-xai los txog tsaus ntuj. Nhov niag saws-faws (tus tsav tsheb) hais tias nhub no tsis mus lawm. Yog leej twg xav mus no tos tag-kis mam rov mus dua no.”

  “Uali cov tsheb yuav mus tod nres qhov chaw twg?” Kuv nug.

  “Tuaj nres ntawd.” Tus poj-niam Hmoob teb thiab taw tes rau kuv.

  Txog rau tag-kis sawv-nxov 8 moo xwb cov neeg twb rov tuaj sib sau tas rau ntawm chaw nce tsheb qhov qub. Cov neeg muag khoom twb teeb khoom muag puv rooj tas, rau-qhov lawv yeej qhib rooj puag-thaum kaj-ntug pom kev huv xwb. Rov mus nug tus poj-niam Hmoob tias, “Puas pom lub tsheb yuav mus tuaj?”

  Tus poj-niam Hmoob tig jia ntawm qhov chaw nres tsheb. Tseem tsis tau pom lub tsheb nres ces nws thiaj teb tias, “Tsis tau tuaj. Tab-sis yeej yuav tuaj. Yog tuaj txog yeej nres ntawd.”

  Tos txog 9 teev thiaj pom ib lub tsheb loj cuas-qab. Yog hom nruab 6 lub log. Lub tsheb khiav nrov kig-koog, nxhib-qhoj nxhib-qhawv tuaj nres kiag rau qhov chaw qub uas tus poj-niam Hmoob hais tiag. Tus poj-niam Hmoob lub rooj muag khoom los yeej nyob ze^ jia-joov rau ntawm lub tshav nres tsheb thiab. Tus poj-niam Hmoob thiaj rov taw tes thiab qhia tias, “Lub tsheb yuav mus yog lub ntawd ntag. Nej mus nug saib nws puas mus.”

  Tom-qab muab lus nug rau tus tsav tsheb as, jiag-to. (Lub yeeb-yam cov neeg nrog luag muaj taus tsheb, cov neeg Los-tsuas mas yeej coj zoo li ntawd. Ua neeg muab-lhob tsawv. Luag lo lus twb dhau jiag lawm ntev mas lawv mam teb. Neeg Lao los yog Hmoob yeej muaj pluaj siab zoo li ntawd). Cov lus nug dhau kiag jiag-zog me-jis mam nhov teb nyuag yau-tsawv tias, “Nej yuav mus qhov twg?”

  “Peb xav mus Baj-duas,” kuv teb.

  Tus tswv tsheb rov hais tias, “Mus tau thiab.”

  “Koj yuav ib tug neeg nqi li cas.” Kuv nug.

  “Cov neeg laus los neeg loj ib tug 600 kis. Cov me-nyuam yaus tsis yuav nyiaj,” tus tswv tsheb teb.

  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 9th 2012, 11:54 pm


  NTU 3

  Sawv-daws tsawv khoom tsawg-tsuag rau saum tsheb tas, tseem tsis tau sawv kev thiab. Tus tsav tsheb haj-tseem mus ncig khw noj fawm, haus kas-fes lawm. Yus mas txhawj lhob txhawj yau, zaum tsis tus li. Tos ib nas-thi mas ntev baum ib xuaj-moo. Tos ib xuaj-moo ntev baum li ib nhub. Siab xav tau ntau yam. Jhai tsam cov niag Los-tuas liab ho lam los nug tias muaj ib cov neeg yuav khiav li ub li no mas jhe yuav nyuaj li.

  Tos-tos ntev, twb txog 10 moo mam pom tus tsav tsheb los. Qhov tseeb mas yog nws yuav tos saib puas muaj neeg mus coob me-jis nws thiaj tau nyiaj ntau xwb. Nhov tus tsav tsheb hais tias, “Mus nawb, mus nawb.”

  Nws kuj tsis nug txog cov neeg tias leej twg puas muaj ntawv taug kev, vim tias nws yeej niaj-nhub khiav tsheb taug txoj kev ntawm Vees-cam rau Baj-duas. Cov Hmoob kuj niaj-nhub mus-mus los-los nchuav-ntws. Luag thiaj tsis nug tog cov neeg caij tsheb ntawd.

  Tsheb pib ntog, txav-zuav, tshoj tig taub-hau mus rau txoj ncauj-ke twg los yus yeej paub. Ncauj tsis hais los siab xav tau tias txhia-niaj txhia-zaus caij tsheb tawm li no yog yuav mus tsev. Tab-sis zaum no yog yuav khiav tawm teb-chaws. Xyov yuav txog nhub twg li tau rov los pom Vees-cam. Xav txog yus tej chaw nyob, kev nrhiav noj nrhiav haus, ib qho rau ib qho.

  Tos nco tsa qhov-muag jia tsheb twb tawm dhau tshav dav lhau Xim-khais txog puag tom twb tsis muaj zos neeg lawm. Tsheb khiav quaj-qees taug kev. Leej-twg yuav zaum saum nruab-qaum, yuav mus ua dab-tsi, ciaj tuag, nyuaj siab li cas los tsheb tsis nrog leej twg paub. Tsuas paub khiav taug txoj kev raws li tus tsav jwj lub kauj mus kom txog qhov chaw tsheb mus tau xwb. Yuav lha ib lub rooj-vag zov kev twg mas txhawj, jhai tuav plig-raws tsam tub-rog lam nug yuam-kev ncaj yus ces muab yus khuav cia mas xyov yuav ua li cas. Tab-sis kuj zoo hmoov. Tsis nhov nug txog los tshawb xyuas ntawv mus kev li-cas. Dhau kiag Phu-phaj, Heem-hawj ob lub chaw zov kev uas ua nruj tshaj tas mas yus thiaj mam tso siab zog.

  Nhub qaij-lho lawm mam txog rau zos Baj-duas. Muaj 2-3 leeg neeg Laos nqis rau ntawm zos Baj-duas lawm. Pom cov niag koos-luam kwv phom ncig zom-zaws thiab. Xyov yuav nqis los xyov yuav caij tsheb twj-ywm. Xyov tsheb tseem yuav mus tom ntej nxiv los xyov yuav nres rau qhov-twg. Yuav tsa ncauj nug los kuj jhai tsam luag paub tias yus yog neeg tshiab.

  Nyob hauv tsheb tseem tshuav 2 tug poj-niam Los-tsuas thiab. Ob tug poj-niam ntawd yeej tuaj ntau zaus lawm. Ob tug poj-niam thiaj hais tias, “Ua li nej yuav nqis nov los nej yuav mus nqis pem zos Hmoob?”

  Kuv teb thiab nug tias, “Ua tom ntej tseem muaj zos Hmoob thiab?”

  Gawv teb tias, “Tseem muaj ib lub zos Hmoob coob^ nyob ped. Lub tsheb no yuav mus thauj blej pem zos Hmoob. Yog nej mus no mus txog pem zos Hmoob mam nqis los tau.”

  Nhub twb tig lho lawm tsheb tseem khiav qu-qees taug ib txog kev me^ mus dua puag pem hav-zoov lawm. Yog yuav mus rau pem lub zos Hmoob hu ua Phoo-xai no. Kuv thiaj nug tias, “Lub zos Hmoob nyob puas deb?”

  Tus poj-niam Los-tsuas teb tias, “Nyob tsis deb heev lawm lau.”

  Tsheb mus ntev li 30 nas-thi nxiv. Jia pom neeg taug kev sib-nrhav. Nhov me-nyuam yaus qw ij-uaij ntawm tej ntug kev. Mloog zoo^ yog hais lus Hmoob. Yus paub hauv lub siab tias ze^ yuav txog Hmoob zos lawm. Jia raws tej ntug kev tsis tau pom dab-tsi txawv, rau-qhov Hmoob los ua zos tshiab thiab ua tsev rau hauv hav-zoov. Hmoob tseg tej ntoo nyob ze zos tsis ntov. Ua kom tshav txhob kub.

  Mloog lub tsheb tseem mus quaj-qees nxiv kwv-yees yuav deb li 500 mev ces tsheb txo zog, khiav qeeb swb-zuav deb li 100 mev mam nres. Tig jiab ntawm tej ntug kev, pom tsev xov xyoob, vov xyoob pawg-lug rau pem tej hav ntoo. Hmoob sib tham jho-tsuam tawm tuaj xyuas. Nhov ib txhia hais tias cov yuav mus yuav khoom nram Vees-cam kuj nrog lub tsheb no mus.

  Peb sawv-daws tsaws khoom nqis thiab them nyiaj tas rau tus tswv tsheb. Sab-laj tias mho ntawd nrhiav chaw so ntawm lub zos ntawd tso mam mloog saib Hmoob ua li-cas, mus li-cas mam ntaus tswv-yim saib yuav ua zaj twg zoo.

  Hmoob mus ua teb tas. Muaj ib lub tsev khoom dav, nyob ze^ ntug kev. Peb cia-li gag mus so hauv Hmoob lub tsev ib hmos. Twb tsaus-ntuj lawm tseem pheej nhov neeg sib tham luj-loos taug kev. Mam ua zoo mloog no yog Hmoob ib txhia pheej hu ib txhia, “Nej txawm-siv mus tam-sim no ntag?”

  Ib co ho teb tias, “Aws, peb cab nyuj thiab ces yuav mus nxov tsam tshav ntuj kub kub mus tsis taus. Tshuav lawv cov coob. Kaj-ntug lawv mam lawv-qab.” Luag piv lus tias “cheem dej lhob zoo dov cav.”

  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 10th 2012, 12:02 am

  NTU 4.

  Tsis Muaj Ncaujkev 1

  Tag-kis peb nrog pab neeg coob^ no ua-ke rau-qhov nyob taug txoj ntuj kev tsheb no mus au Nas-nyos muaj cov khaib Nyab-laj nyob ua ntu-zus mus. Tsis tas li xwb, cov neeg pej-xeem nyob thaj-tsam no yeej yog neeg tuaj Nyab-laj tog xwb. Yus nrog cov neeg no mus ua teb ua tib pab ces luag yeej tsis paub tau tseeb tias leej twg yog leej twg.

  Tag-kis ntawd twb tsis tau kaj-ntug, cov neeg twb mus dhau ua ntej lawm coob. Taug kev nhov neeg sib tham jho-tsuam. Cov lawv-qab los muaj. Nhov ib tug tshuab rab qeej nrov laus^ ua-ntej. Peb maj-mam sib maub nrog pab neeg no mus kaj-ntug rau hauv Hmoob cov teb quav blej do-dus.

  Tus yawg Hmoob tshuab qeej ho tso kawm zaum tos cov lawv qab. Qhov tseeb mas yawg cov poj-niam me-nyuam twb tuaj ua ntej rau Nas-nyos lawm. Yawg ib leeg rov mus muag tej khoom, blej thiab ev khoom qho me-jis xwb. Cov twb dhau ua-ntej tas los muaj. Cov nrog yus mus ua-ke los muaj. Cov lawv-qab los muaj coob. Nyias taug nyias kev nrwb-nris, jiag twb-to. Ib tug tis nug ib tug.

  Yus yeej xav twj-ywm tias lub be mas nrom tias mus ua teb no, tab-sis feem coob yeej yog baj khiav xwb. Txoj kev no raws li yus saib hauv kab ntiaj-teb mas mus taug lub tiaj no ncaj-nraim mus rau sab nhub poob nram hav mus ti-gaus rau ntug Naj-khoom.

  Tsuas yog tej tsiaj mus tuj-toog tas nhub los ib tug tsis paub hais lus rau tug. Yus yog tib neeg taug kev ua-ke coob leej yuav tau nrhiav lus sib tham-ub tham-no kev thiaj luv. Kuv txawm nug tias, “Txoj kev no mus ncaj qhov-twg lawm?”

  Ib yawg txawm teb tias, “Mus dua puag tom cov roob pob-tsuas dub-nciab tod lawm.” Tus yawg Hmoob ntawd nhub nyoog kwv-yees tsuas muaj li 35 xyoos. Yawg tuaj mus ua teb rau Nas-nyos. Yawg mus los ntau fij. Yawg paub txoj kev ntawd zoo.

  Kuv tsuas ho nug nxiv tias, “Nhub no peb mus puas txog Nas-nyos?”

  Yawg Hmoob teb tias, “Jhai yuav tsis txog. Mus li peb mus no yuav yog ib nhub thiab ib tav-su thiaj txog. Yog neeg loj xwb es mus nquas thiab sawv kev puag thaum tsis tau pom kev no tsaus-ntuj-zuag kuj txog thiab.”

  Kuv ho nug tias, “Nej sawv-daws cov neeg no puav-leej mus ua liaj ua teb rau Nas-nyos tag nrho yuam?”

  Yawg Hmoob teb tias, “Yog kawg. Sawv-daws puav-leej mus ua teb tag-nrho, tab-sis tej neeg no ces, koj-e, lam ua-txuj hais tias mus ua teb no. Nyuag poj qaib, niam bua twb muag tas. Khub-yog niag baj khiav xwb. Cov lawv qab twb mus tsis tau txhij, cov ua-ntej nws twb khiav tas. Twb tsis ua teb li-as.”

  Tshav-ntuj kub-zus, neeg taug kev sib-zus. Cov mus taus, tsis ev nra nyhav, tsis coj poj-niam me-nyuam yau twb dhau ua yus ntej lawm. Cov mus tsis taus, poob qab tas. Tshav-ntuj kub tawg-ntiv, pom dab-pog lhawv teb laim-txias tom hauv-ntej. Tsa pob-jeg mloog nhov kab, noog puj-daub quaj joog-qees tim ntav roob pob-tsuas. Jia ntawm tej ntug kev uas muaj dej haus pom rauv taws tshiab qub pawg-lug.

  Qee lub cub-tawg tseem pom pa taws ncho-tsawv. Yog cov neeg cab tsiaj so es rauv-taws ua mov noj. Pom raj xyoob puj-tswm pov-tseg nxeev kwb-kus ntawm tej chaw zaum, chaw so. Tej ntu kev lug roob hav deb kuj tsis muaj zos neeg thiab. Qee ntu ho rov los tshuam rau zos neeg. Qee lub zos, cov neeg yeej mus ua Nyab-laj tag. Mus nyob gaum hav-zoo, nyuam-qhuav tawm rov los ua vaj ua tsev tshiab khwb-khiv xwb los muaj. Noj sij-hawm ib nhub thiab ib tav-su li hais mam rov jib neeg.

  Nyob hauv lub zos Nas-nyos tseem muaj neeg nyob qw zom-zaws. Jia tej tsev tseem nyob nqog-bo, tab-sis jia cov nruab vov sev twb tawm tsos dawb muag-lias, txho-taws zoo li tsis raug pa taws txhawb ntev lawm. Jia ntawm tej qab vag tsi taug pom tej nrog-tsuag twb tuaj juab-xiab. Tsis pom ib yam neev tsiaj. Nag twb naus tej neev nyuj twm tsuj ntev los lawm.

  Yus nug rau cov neeg nyob tej tsev ntawd tias lawv nyob tau hov ntev los lawm. Lawv teb tias lawv nyuam-qhuav los nyob tau 3-4 nhub no xwb. Ho nug tias ua cov tswv tsev no rau qhov-twg tas lawm. Cov neeg tsuas teb tias lawv tsis paub no thiab xwb.

  Mua qee yim, yus mus xyuas hauv tsev, pom txaj chaw, pom dai vij-tsam, pua du-lug cia. Yus nug tias yog lawv muaj taus no thov qiv coj mus txiav taws rauv. Lawv teb tias lawv nyuam-qhuav los nyob tag-kis no thiab xwb. Lawv tsis muaj dab-tsi li thiab no. Yus ho rov nug tias ua tej pam vov pam pua, vij-tsam nyob pawg-lug no ho yog leej twg li. Tej neeg los ua-ntej tsuas teb tias lawv los txog ces yeej muaj li ntawd lawm. Lawv lam pua hauv av pw xwb. Lawv xav tias me-jis tus tswv yuav los. Tos tsis pom los li lawm. Xyov nws yog leej twg cov. Tsis paub tus tswv li.

  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 10th 2012, 12:08 am

  NTU 5

  Pom tej tus neeg ev ib kawm blej, nqa ib tug mhuv cog blej taug kev nruj-nris. Yus nug tias lawv yuav mus cog blej los mus dab-tsi. Lawv kuj teb tias yuav mus cog blej thiab xwb. Tab-sis tej neeg sib paub zoo ho qhia rau yus tias tsis yog mus cog blej. Twb yog lawv khiav lawm ntag. Lawv lam ua-txuj ev kawm blej mus tso rau hauv teb xwb. Xuas kev ncaj dua tom hav-zoov lawm ncaj-nraim tsis rov los cog blej lawm li, rau-qhov lawv twb xub xa cov poj-niam me-nyuam tawm ua-ntej tag lawm.

  Muaj qee yim tseem tab-tom ua neeb kho. Muab bua tua lhab dej kub, kuam tau tso tseg tsis pom tus tswv lawm. Xav tais lawv tseem mus ua lwm yam hauj-lwm, me-jis mam rov los tsev no. Tab-sis tus tswv twb khiav lawm, tso pov-tseg rau ntawd. Ua li no los muaj, vim tias luag cov twb sawv-kev khiav lawm. Yog yus tseem ua neeb kho tas ces caum tsis pom luag qab lawm ces cia-li ua siab tsis noj pluas mov ua neeb li.

  Luag hais tias neeg coob koom ua-ke mas zoo dua. Tab-sis nws tsuas zoo rau nws txoj kev xwb. Muaj qee yam neeg tsawg kuj tau txhiaj-jim zoo dua los muaj.

  Tsis Muaj Ncaujkev 2.

  Tag-kis ntawd tab-tom kaj-ntug pom kev hu- zog xwb, tseem tsis tau muaj neeg tawm nraum zoov. Ib tug kwv-tij Hmoob Vwj nyob rau lub zos Av-xiav tau qhia tias txoj kev no mus rau ntug Naj-khoom kuj tsis deb heev. “Nej taug txoj kev tid (nws taw tes rau kuv). Kuv mam tso ib tug me-nyuam xa nej mus qhia xub ke. Nej taug-nraim txoj kev ntawd mus kom txog-kiag tus kwj-deg ces nej muab-nraim tus kwj-deg taug nqis hav. Txhob tso tus kwj-deg tseg ces nej yeej tshwm Naj-khoom xwb. Peb cov neeg twb mus daus jes tshwm kiag Naj-khoom lawm. Yam qeeb los nhub jeg xwb nej tshwm ntug Naj-khoom lawm.”

  Peb taug-nraim txoj kev li nws qhia. Ncaim kiag kev loj gag rau txoj kev me deb li 100 mev xwb txawm-siv nrov plig-plawg hauv kev ua sawv-daws ceeb-gaus. Yog 2 tug qaib qus ya dua puag saum cov ntoo hav-zoov siab^ lawm. Luag tej laus hais tias mus txoj kev twg yog jib qaib qus no zoo tsis heev no. Tsuav yog ya rov tom hauv-ntej lawm tseem muaj qhov zoo thiab. Txawm li-cas los twb sawv kev lawm ces cia ua siab mus kiag.

  Ncua kev deb li 1 mais tawm mam tshwm rau tus kwj-deg. Tus kwj-deg tseem muaj dej ntws-sis. Qee ntu tob txij hauv-caug. Qee ntu ntiav dua ntawd. Ob txhais taw lam tshais ruam, lub qhov-muag xam ncig-lees rau tom ntej tom qab ib pliag-ub pliag-no. Lub siab xav tau ntau yam. Xav txhij xav txhua. Xav mus txog rau yus tej qub vaj qub tsev, tej teb tej chaw. Kev ua noj ua haus. Yam yus tsis tau pom los lub siab pheej dag yus hais tias jhai yuav zoo li-no, zoo li-ntawd. Pheej ua bau-suav pom pliag-ub pliag-no.

  Ze-zus rau lub caij-nyoog teev tseg. Yus saib tej nroj-tsuag xyoob ntoo txawv zuj-zus. Pem ntu ua roob siab no muaj cov xyoob puj-tswm tej tug loj luaj caj-bab, dab-taws, tab-sis mus ze-zus rau ntug Naj-khoom cov xyoob me-zus luaj ntiv tes ntiv taw. Mus txog rau qhov tsis muaj xyoob ntoo, dej los saus qhuav zuj-zus mus txog rau qhov tsis muaj dej.

  Tej xyoob ntoo yuav pauv ua ciam zoj ib yam li tas cov xyoob puj-tswm yuav mus txais rau cov maib pha. Dhau cov maib pha mus txuas rau cov maib laib, nxhov-nyho ua xyuv-qees. Dhau cov hav maib laib mus ib ntus, jia pom tej tsob xyoob dos juab loj jis rawv vwb-vos ua nxooj-nyes. Pom tej lub me-nyuam goj ntoo nyob xyaw blooj qhua daws hauv tejlus pas-dej; tsis paub ntws tog twg. Yus yuav ce haus los tsis pom qab cev tes rau qhov twg. Tej no qhia rau yus paub tias yus tshwm dej Naj-khoom lawm.

  Mus tsawg-tsuag nxiv deb li ib daim me-nyuam teb. Tsa qhov-muag jia tom ntej, pom to qhov kaj-lug, dawb-lias. Tsis muaj xyoob ntoo loj ntis. Ua-zoo saib yog tshwm rau tus ntug dej Naj-khoom lawm, tab-sis tseem tsis tau pom dej. Feem ntau nyob rau tus ntug Naj-khoom pem toj thoob nram-hav ua tiaj tus ntau, ua rau yus jia tsis pom tom hauv- ntej tias zoo li-cas, thiaj yuav tau nce ntoo los yog tuaj qhov siab thiaj pom.

  Jia txij li tej yus qhov-muag pom txog rau pem-toj nram-hav, qee koog muaj nroj. Tej koog tsis muaj nrog, pom hav suab-puam dawb-paug. Jia mus kawg kiag ntug suab-puam rau puag tom plawv hav, pom ci-blas hos laim-ntoom. Jia lha kiag rov sab tid, pom xyoob daj-lis, lig-goov muaj jis thooj li hav txwv-yeem laus, tab-sis vim yog sab tim Thaib-teb cov xyoob ntoo yeej ga-tawv zog.

  Jia raws tus ntug dej rau pem-toj nram-hav, pom qee koog ua hav tsawb juab-xiab, laim-txias. Dua-li, koog twg muaj blooj moj-phob txaij-vog no koog ntawd yog zos neeg.

  Yuav ua zaj twg zoo? Lub siab xav. Thaum nyob deb mas xav tias ua kiag li no, ua kiag li ntawd. Tab-sis thaum los ti-kiag ntuj dej lawm, yuav ua txoj twg twb yog qhov nyuaj.

  Nyob deb pom tsis tseeb, xyov dej ntws zoo li-cas tiag. Cia tos tsaus-ntuj mam mus xyuas ze^ saib yuav lha tau licas. Ob yam los sib sau ua yus lub cev tib-si. Nyob raws tus ntug dej Na-jkhoom sab tim Los-tsuas av, cov neeg khiav los taug nce-toj nqis-taug ua kev du-lug. Tso nhab pov-tseg pawg-lug. Nyuag lauj-kaub tais-diav pov pawg-lug cia. Jhai tsam Nyab-laj tuaj pom thiab mas xyov yuav ua licas.

  Tos tsaus-ntuj mam mus xyuas dej. Paub tau tias siv phuaj xyoob yuav lha tsis tau. Yog neeg laus xwb mas kuj yuav tau nyog. Muaj me-nyuam yau thiab yuav mus tsis tau. Tau nrhiav kev lha dej dua tshiab. Kawg yuav siv goj lha xwb thiaj tau.

  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 10th 2012, 12:14 am

  [Only admins are allowed to see this image] NTU XAUS (The End)

  Nrhiav Goj
  Kev yuav ua kom tau goj yuav-tsum tos txog tag-kis kaj-ntug thaum sawv-nxov mam mus nyob ntawm ntug dej tos saib puas muaj neeg Thaib tuaj cuab jes sab tim av Laos. Yog muaj no mam ntiav lawv coj goj tuaj tos thiaj lha tau yooj-yim. Tab-sis cov niag Los-tsuas liab pheej caij goj mus ^ los^. Yuav kom nws tsis paub los yog tsis ua rau tej neeg jia txawv qhov-muag, sij-hawm tawm mus rau qhov chaw do yuav tau lhe ris-tsho ntev cia. Nhav ris-tsho luv tawm mus kom luag xav tias yog neeg cuab jes xwb.

  Yam li ntuj pab thiab. Txog rau tag-kis 7 moo sawv-nxov txawm muaj ib tug neeg pej-xeem Thaib nquam goj lha dej tuaj daws moo cuab jes sab tim av Blog. Ncaj-nraim tuaj ze^ ntawm qhov chaws sawv-dawss los gaum. Thaum tus neeg pej-xeem Thaib tab-tom khoov mus rub moo hauv dej nyuj-nyos, thooj-txhij thaum nws nhov lo lus tias “Thov koj pab muab goj nquam peb mus rau sab tid puas tau?” no, nws tsa qhov-muag lho tuaj jia. Jiag-zog tsis tau teb li-cas. Jias mas yog nws tseem xav tswv-yim, thiab muab qhov-muag jia kiag ib puag-ncig rov los xaus saib puas muaj neeg los muaj yam dab-tsi txawv-txav. Nws mam teb tias, “Nej gaum twj-ywm tos kuv rov mus coj goj tso.”

  Tus pej-xeem Thaib yaws moo nrawm-nroos tau ces nquam goj sis rov sab tim Thaib lawm. Jiag-zog li 1 xuaj-moo mam pom rov loo tuaj txog thiab hais tias ntawm qhov peb nyob ntawd muaj neeg pom coob tsis zoo lha. Nws taw tes kom peb mus rau puag nram hav deb li 600-700 mev.

  Sawv-daws tab-tom mus txog-kiag ntawm ntug dej, sib hais txog nqi lha dej xwb, muaj ib lub goj loj pes-nrab khiav-loo taug dej tuaj txog. Tus tswv peb ntiav xa neeg muaj ib tug tub-sab loj lawv qab loo tuaj txog, txheeb-kiag cov nyiaj nqi lha dej tag-nrho tuav-kiag ua-ke thiab hais tias, “Kav-tsij nquam lawv rau sab tid sai^. Me-jis Los-tsuas laib tuaj pom, lawv yeej tsis paub tias nej yog neeg Thaib no. Lawv ua luaj-zus ib tog tuaj ces peb yuav nxi nhiav tas tus lau. Nyiaj ces mam sib faib.”


  Tshwm Thaib Teb

  Tus nquam goj muab peb xa tsawg-tsuag tas rau sab Thaib av. Nws ib co tau nyiaj ces rov loo ploj tag mus tsev lawm. Cov Thaib tuaj ua-ke ntawd hais tias cov pus-liv thiab tub-rog los ua phem heev. Cov neeg los poob theem nrad raug lawv ntaus thiab tsim-txom sab heev kawg li. Tus thawj tub-sab loj hais tias, “Tsis jhai. Yus tsis hais qhia, leej twg yuav paub.”

  Thaum tus neeg nquam goj xa peb dhau av ces nws hais tias, “Lawv cov pus-liv thiab tub-rog zov zos ua lim him heev. Nruab-nhub jhai yuav tawm tsis tau. Nej gaum twj-ywm nov. Peb mam xa mov tuaj rau nej noj. Tos tsaus-ntuj tso mam coj nej nyiag lav kev hmo-ntuj mus lawv thiaj tsis pom.”

  Zaum xav tswv-yim. Xav tau ntau yam tsis zoo, tsis jeeg lawv siab. Tub-sab neeg phem coob ua boj-ntws taug dej. Cov Los-tsuas liab los kuj caij goj taug dej mus los baum-li. Yog nws pom yus neev-taw ces nws yuav taug qab tuaj muab yus tua kiag ntawm ntug dej los yeej tas-li. Twb lha dhau dej, dhau lub rooj-vag nyuaj lawm, thiab twb muaj lub zos neeg pej-xeem Thaib nyob ze^ ntawd. Xav tau li no ces kuv thiaj coj kiag cov poj-niam me-nyuam tawm kiag los rau pem kev loj no. Peb taug kev tsawg-tsuag tib-pliag xwb ces peb tshwm-plaws tom ib lub zos neeg Thaib. Cov pej-xeem Thaib pom peb ces lawv thiaj coj peb mus cuag tus tswv lub zos ntawd. Lawv nrhiav mov rau cov me-nyuam noj.

  Muaj ib tug poj-niam Thaib laus los hais rau peb kom peb txhob mus tom tej ntug zos tsam muaj neeg ntaus los tua peb rau-qhov muaj neeg phem coob^ li. Nws kom peb nyob twj-ywm ib chim tsheb ntiav los tso peb mam caij tsheb mus lawm tom nroog loj.

  Peb so ib chim ntev-loo ces muaj ib lub tsheb ntiav thiaj los txog. Peb nce rau hauv lub tsheb ntawd ces thaum kawg peb thiaj los ua neeg thoj-nam nyob rau hauv yeej tawg rog Vibnais, Thailand.

  September 15, 1991

  Tojxeem
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Tojxeem on February 20th 2013, 5:08 pm

  Davdub.
  Koj zaj khiav teb chaws los tsuas tsis tau tag nawb yog koj tsis tuaj txuas ntxiv no kuv yuav tuaj txuas kom tuaj txog ntua USA no nawb.

  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 22nd 2013, 7:05 am

  Tojxeem wrote:Davdub.
  Koj zaj khiav teb chaws los tsuas tsis tau tag nawb yog koj tsis tuaj txuas ntxiv no kuv yuav tuaj txuas kom tuaj txog ntua USA no nawb.
  Koj yuav ua cas txuas tau na? Dav dub los yeej nxiv tsis
  tau.

  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Tubzoonraug on February 22nd 2013, 3:06 pm

  Yog lawm O Vaj Huam thiab TojXeem,

  Cov Keeb kwm nov nws muaj tswv lawm ces yus yeej tsi muaj peev xwm txua yus tug ua tsi yog qhov keeb kwm ntawd rau o. Yog muaj ntxiv Vaj Huam li muab tuaj ntxiv rau xwb os.   [Only admins are allowed to see this link]

  Sponsored content

  Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Sponsored content Today at 3:48 am


   Current date/time is December 11th 2016, 3:48 am