Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 22nd 2010, 11:39 pm

  PUAMFAB HMOOB

  KHIAV TEB-CHAWS LOS-TSUAS

  By: Buasee Vue
  Tomqab Xyoo 1975.


  Last edited by Vajhuamsibluag on August 18th 2016, 10:51 pm; edited 2 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 23rd 2010, 8:50 am

   Txiav Txim Siab Khiav.

  Mhontawd yog mho 15. Lub lhi tabtom tawm tuaj nto tim boontuj. Jia pom duab lhi ci dawb-lias rau saum tej pobntoos thiab tej yav cav loj thiab siab. Jia rov hauv tej theem qis tseem tsaus-ntuj-nyos. Pom cav dubvog liggoov rau pemtoj nram-hav.

  Nyob tej teb quav blej twb muab nthua tau thiab lhawv dulug, tos cog blej rau xwb. Cua ib sij tuaj ib nthwv jawj tej xyoob ntoo nyob ze ntuj teb nrov zawjqees, sib jwj qijqej. Nyob hauv lub tsev teb zeze ntug kwjdeg, muaj 10 tawm leej neeg zaum maub dubnyos sisb tham lus nxhi. Yog sab laj txog txoj kev yuav tawm khiav. Ib leeg hais ib yam. Kaum leej hais kaum yam. Ib txhia ke hais ke rov hem kom yus jhai.

  Txoj hau kev tawm khiav muaj ntau txoj. Txoj yooj-yim jhai yuav yog txoj ntiav tsheb caij taug kev mus txog ze^ rau lub roojvag tawm ntawm ntug Najkhoom lawm mam nyiag lha dej. Dua li yog mus taw, lav havzoov kuj muaj ntau txoj. Ib txhia pom tias ua li no yuav zoo thiab yooj-yim. Ib txhia ho tsis pom zoo.

  Cov muaj menyuam yau coob, xav ntiav tsheb ua neeg seej tawm mus. Cov muaj neeg loj, mus taw yooj-yim ho tsis kam. Tsuas zoo luag tsis paub. Yog luag paub ces yuav raug ntes tas. Yeem mus taw, lav havzoov yuav zoo dua. Hais-mus haislos, muab hais haum rau qhov tias cia nyias nrhiav nyias kev tawm. Nyob ntawm yus xam pom txoj twg yuav yoojyim. Nyias mus raws nyias siab nyiam.

  Sawvdaws sib tham tas, tig saib moo twb txog 3:00 sawvnxov lawm. Nyias mam mus nrhiav chaw pw me-jis xwb ces kajntug. Txawm ua li cas los qhov yuav ntom, ua kom Nyab-laj tsis paub mas sawvdaws yeejmeem rau siabjo ua teb. Ua zoo yam li yog tus neeg yuav muaj siab nyob ruaj tiag. Tabsis lub siab niajnhub ntaus tswvyim yuav khiav. Pobjeg mloogncuv rau pemtoj nram-hav. Qhov tseemceeb cov yuav caij tsheb tawm mas tseem yuav tau ua ntawv taug kev thiaj mus dhau tau tej roojvag tub rog zov kev. Ua ntawv dag tias yuav mus xyuas kwvtij neejtsa, los yog mus ua liaj ua teb rau qhov-ub qhov-no. Ib sij nhov tias tus ntawd mus rau qhov-ub, mus rau qhov-no lawm. Tabsis yus yeej paub, twb yog khiav lawm. Txawm ua li ntawd los nyias nyob nyias twjywm. Ua-txuj tsis paub txog li. Luag piv lus hais tias: Qav tuag vim lub suab, nquab tuag vim lub ncauj. Hais ntau kuj tsis zoo thiab.

  Nyob muaj ib nhub txawm nhov ib co pojniam Hmoob nyob nruab zog sib tham hais tias ntu no cov Hmoob mas khiav coob. Tus be hu liub lino los khiav lawm. Muaj ib txhia ces ntiav tsheb caij tawm rau Veescas mus txog rau Bajduas, Nasnyos mam mus taw mus lha Najkhoom ces ze^ lawm. Muab ib tug pojniam ho nug tias, “Ais uali haj tseem muaj tsheb mus txog Bajduas thiab?”

  Ib tug tsuas ho teb tias, “Muaj kawg. Cov tsheb mus yuav blej, thauj blej tom zos Hmoob Phooxai, Bajduas. Thaum tsis tau los nag tseem mus taus ti-gaus Nasnyos thiab.”
   
  Ib tug tsuas ho nug tias, “Es uali niag tsheb muaj coob muaj ntau. Ua licas yus thiaj paub lub twg yob lug mus? Yus mus nug ub nug no me-jis Nyab-laj ntes yus ne?”

  Ib tug txawm teb tias, “Tsis nyuaj li. Cov tsheb mus tod mas yog tsheb loj mus thauj blej xwb. Lawv niajnhub tuaj nres rau ntawm lub tshav tsheb khw tsaus-ntuj. Lawv niajnhub caij cov tsheb ntawd mus yuav khoom yuav blej tom Baj-duas. Yus nug cov Hmoob ntawd ces paub los mas.”

  Tej-zaum luag pheej hais tias “ntuj pab” no jhe yuav yog li no. Ntev niaj ntau xyooj los tsis lam nhov leej twg hais tej lus no paug yus pobjeg. Tabsis ua ntej yuav tau nce lub tsheb kuj tsis yoojyim. Tseem yuav tau ua daim ntawv taug kev mam mus tau.

  Tomqab ua tau ntawv taug kev tiav, nhub ntawd tos tau tsheb caij mus txog rau hauv khw tsausntuj, nroog Veescas twb lig nhub tig-lho qaij lawm. Muaj ib co pojniam Hmoob muag khoom hauv lub khw tsausntuj tiag. Thiaj nug rau cov pojniam Hmoob tias, “Nej puas paub nhub no puas muaj tsheb mus tom Bajduas?”

  Ib tug pojniam Hmoob kuj qhia ncaj tias, “Muaj kawg. Tabsis tsam no lig lawm. Cov mus twb mus dhau tas lawm. Hos muaj ib lub nag hmo mus. Kuv twb nrog lawv mus yuav blej tom zos Phooxai los txog tsaus ntuj. Nhov niag sawsfaws (tus tsav tsheb) hais tias nhub no tsis mus lawm. Yog leej twg xav mus no tos tagkis mam rov mus dua no.”

  “Uali cov tsheb yuav mus tod nres qhov chaw twg?” Kuv nug.

  “Tuaj nres ntawd.” Tus poj-niam Hmoob teb thiab taw tes rau kuv.

  Txog rau tagkis sawv-nxov 8 moo xwb cov neeg twb rov tuaj sib sau tas rau ntawm chaw nce tsheb qhov qub. Cov neeg muag khoom twb teeb khoom muag puv rooj tas, rauqhov lawv yeej qhib rooj puag-thaum kajntug pom kev huv xwb. Rov mus nug tus pojniam Hmoob tias, “Puas pom lub tsheb yuav mus tuaj?”

  Tus poj-niam Hmoob tig jia ntawm qhov chaw nres tsheb. Tseem tsis tau pom lub tsheb nres ces nws thiaj teb tias, “Tsis tau tuaj. Tabsis yeej yuav tuaj. Yog tuaj txog yeej nres ntawd.”

  Tos txog 9 teev thiaj pom ib lub tsheb loj cuasqab. Yog hom nruab 6 lub log. Lub tsheb khiav nrov kigkoog, nxhibqhoj nxhibqhawv tuaj nres kiag rau qhov chaw qub uas tus pojniam Hmoob hais tiag. Tus pojniam Hmoob lub rooj muag khoom los yeej nyob ze^ jia-joov rau ntawm lub tshav nres tsheb thiab. Tus pojniam Hmoob thiaj rov taw tes thiab qhia tias, “Lub tsheb yuav mus yog lub ntawd ntag. Nej mus nug saib nws puas mus.”

  Tom-qab muab lus nug rau tus tsav tsheb as, jiagto. (Lub yeebyam cov neeg nrog luag muaj taus tsheb, cov neeg Los-tsuas mas yeej coj zoo li ntawd. Ua neeg muab-lhob tsawv. Luag lo lus twb dhau jiag lawm ntev mas lawv mam teb. Neeg Lao los yog Hmoob yeej muaj pluaj siab zoo li ntawd). Cov lus nug dhau kiag jiag-zog me-jis mam nhov teb nyuag yau-tsawv tias, “Nej yuav mus qhov twg?”

  “Peb xav mus Baduas,” kuv teb.

  Tus tswv tsheb rov hais tias, “Mus tau thiab.”

  “Koj yuav ib tug neeg nqi li cas.” Kuv nug.

  “Cov neeg laus los neeg loj ib tug 600 kis. Cov me-nyuam yaus tsis yuav nyiaj,” tus tswv tsheb teb.  


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 25th 2016, 3:18 pm; edited 2 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 23rd 2010, 10:36 pm

  NTU 3

  Sawvdaws tsawv khoom tsawgtsuag rau saum tsheb tas, tseem tsis tau sawv kev thiab. Tus tsav tsheb hajtseem mus ncig khw noj fawm, haus kasfes lawm. Yus mas txhawj lhob txhawj yau, zaum tsis tus li. Tos ib nasthi mas ntev baum ib xuajmoo. Tos ib xuajmoo ntev baum li ib nhub. Siab xav tau ntau yam. Jhai tsam cov niag Lostuas liab ho lam los nug tias muaj ib cov neeg yuav khiav li ub li no mas jhe yuav nyuaj li.

  Tos-tos ntev, twb txog 10 moo mam pom tus tsav tsheb los. Qhov tseeb mas yog nws yuav tos saib puas muaj neeg mus coob me-jis nws thiaj tau nyiaj ntau xwb. Nhov tus tsav tsheb hais tias, “Mus nawb, mus nawb.”

  Nws kuj tsis nug txog cov neeg tias leej twg puas muaj ntawv taug kev, vim tias nws yeej niajnhub khiav tsheb taug txoj kev ntawm Veescam rau Bajduas. Cov Hmoob kuj niaj-nhub musmus loslos nchuavntws. Luag thiaj tsis nug tog cov neeg caij tsheb ntawd.

  Tsheb pib ntog, txavzuav, tshoj tig taub-hau mus rau txoj ncaujke twg los yus yeej paub. Ncauj tsis hais los siab xav tau tias txhianiaj txhiazaus caij tsheb tawm li no yog yuav mus tsev. Tab-sis zaum no yog yuav khiav tawm tebchaws. Xyov yuav txog nhub twg li tau rov los pom Veescam. Xav txog yus tej chaw nyob, kev nrhiav noj nrhiav haus, ib qho rau ib qho.

  Tos nco tsa qhovmuag jia tsheb twb tawm dhau tshav dav lhau Ximkhais txog puag tom twb tsis muaj zos neeg lawm. Tsheb khiav quajqees taug kev. Leejtwg yuav zaum saum nruabqaum, yuav mus ua dabtsi, ciaj tuag, nyuaj siab li cas los tsheb tsis nrog leej twg paub. Tsuas paub khiav taug txoj kev raws li tus tsav jwj lub kauj mus kom txog qhov chaw tsheb mus tau xwb. Yuav lha ib lub roojvag zov kev twg mas txhawj, jhai tuav pligraws tsam tubrog lam nug yuamkev ncaj yus ces muab yus khuav cia mas xyov yuav ua li cas. Tabsis kuj zoo hmoov. Tsis nhov nug txog los tshawb xyuas ntawv mus kev licas. Dhau kiag Phuphaj, Heem-hawj ob lub chaw zov kev uas ua nruj tshaj tas mas yus thiaj mam tso siab zog.

  Nhub qaij-lho lawm mam txog rau zos Bajduas. Muaj 2-3 leeg neeg Laos nqis rau ntawm zos Bajduas lawm. Pom cov niag koosluam kwv phom ncig zomzaws thiab. Xyov yuav nqis los xyov yuav caij tsheb twjywm. Xyov tsheb tseem yuav mus tom ntej nxiv los xyov yuav nres rau qhovtwg. Yuav tsa ncauj nug los kuj jhai tsam luag paub tias yus yog neeg tshiab.  

  Nyob hauv tsheb tseem tshuav 2 tug pojniam Lostsuas thiab. Ob tug pojniam ntawd yeej tuaj ntau zaus lawm. Ob tug pojniam thiaj hais tias, “Ua li nej yuav nqis nov los nej yuav mus nqis pem zos Hmoob?”

  Kuv teb thiab nug tias, “Ua tom ntej tseem muaj zos Hmoob thiab?”

  Gawv teb tias, “Tseem muaj ib lub zos Hmoob coob^ nyob ped. Lub tsheb no yuav mus thauj blej pem zos Hmoob. Yog nej mus no mus txog pem zos Hmoob mam nqis los tau.”

  Nhub twb tig lho lawm tsheb tseem khiav qujqees taug ib txog kev me^ mus dua puag pem havzoov lawm. Yog yuav mus rau pem lub zos Hmoob hu ua Phooxai no. Kuv thiaj nug tias, “Lub zos Hmoob nyob puas deb?”

  Tus pojniam Lostsuas teb tias, “Nyob tsis deb heev lawm lau.”

  Tsheb mus ntev li 30 nasthi nxiv. Jia pom neeg taug kev sibnrhav. Nhov menyuam yaus qw ij-uaij ntawm tej ntug kev. Mloog zoo^ yog hais lus Hmoob. Yus paub hauv lub siab tias ze^ yuav txog Hmoob zos lawm. Jia raws tej ntug kev tsis tau pom dabtsi txawv, rauqhov Hmoob los ua zos tshiab thiab ua tsev rau hauv havzoov. Hmoob tseg tej ntoo nyob ze zos tsis ntov. Ua kom tshav txhob kub.

  Mloog lub tsheb tseem mus quajqees nxiv kwvyees yuav deb li 500 mev ces tsheb txo zog, khiav qeeb swbzuav deb li 100 mev mam nres. Tig jiab ntawm tej ntug kev, pom tsev xov xyoob, vov xyoob pawg-lug rau pem tej hav ntoo. Hmoob sib tham jhotsuam tawm tuaj xyuas. Nhov ib txhia hais tias cov yuav mus yuav khoom nram Veescam kuj nrog lub tsheb no mus.

  Peb sawvdaws tsaws khoom nqis thiab them nyiaj tas rau tus tswv tsheb. Sab-laj tias mho ntawd nrhiav chaw so ntawm lub zos ntawd tso mam mloog saib Hmoob ua li-cas, mus licas mam ntaus tswvyim saib yuav ua zaj twg zoo.

  Hmoob mus ua teb tas. Muaj ib lub tsev khoom dav, nyob ze^ ntug kev. Peb ciali gag mus so hauv Hmoob lub tsev ib hmos. Twb tsausntuj lawm tseem pheej nhov neeg sib tham lujloos taug kev. Mam ua zoo mloog no yog Hmoob ib txhia pheej hu ib txhia, “Nej txawmsiv mus tamsim no ntag?”

  Ib co ho teb tias, “Aws, peb cab nyuj thiab ces yuav mus nxov tsam tshav ntuj kub kub mus tsis taus. Tshuav lawv cov coob. Kajntug lawv mam lawvqab.” Luag piv lus tias “cheem dej lhob zoo dov cav.”


  Last edited by Vajhuamsibluag on January 2nd 2017, 7:21 pm; edited 3 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 25th 2010, 9:12 am

  NTU 4.


  Tsis Muaj Ncaujkev 1


  Tagkis peb nrog pab neeg coob^ no uake rauqhov nyob taug txoj ntuj kev tsheb no mus au Nasnyos muaj cov khaib Nyab-laj nyob ua ntuzus mus. Tsis tas li xwb, cov neeg pejxeem nyob thajtsam no yeej yog neeg tuaj Nyab-laj tog xwb. Yus nrog cov neeg no mus ua teb ua tib pab ces luag yeej tsis paub tau tseeb tias leej twg yog leej twg.


  Tagkis ntawd twb tsis tau kaj-ntug, cov neeg twb mus dhau ua ntej lawm coob. Taug kev nhov neeg sib tham jhotsuam. Cov lawvqab los muaj. Nhov ib tug tshuab rab qeej nrov laus^ uantej. Peb majmam sib maub nrog pab neeg no mus kajntug rau hauv Hmoob cov teb quav blej dodus.


  Tus yawg Hmoob tshuab qeej ho tso kawm zaum tos cov lawv qab. Qhov tseeb mas yawg cov pojniam me-nyuam twb tuaj ua ntej rau Nasnyos lawm. Yawg ib leeg rov mus muag tej khoom, blej thiab ev khoom qho me-jis xwb. Cov twb dhau uantej tas los muaj. Cov nrog yus mus ua-ke los muaj. Cov lawvqab los muaj coob. Nyias taug nyias kev nrwbnris, jiag twbto. Ib tug tis nug ib tug.


  Yus yeej xav twjywm tias lub be mas nrom tias mus ua teb no, tabsis feem coob yeej yog baj khiav xwb. Txoj kev no raws li yus saib hauv kab ntiaj-teb mas mus taug lub tiaj no ncajnraim mus rau sab nhub poob nram hav mus ti-gaus rau ntug Najkhoom.


  Tsuas yog tej tsiaj mus tujtoog tas nhub los ib tug tsis paub hais lus rau tug. Yus yog tib neeg taug kev uake coob leej yuav tau nrhiav lus sib tham-ub tham-no kev thiaj luv. Kuv txawm nug tias, “Txoj kev no mus ncaj qhovtwg lawm?”


  Ib yawg txawm teb tias, “Mus dua puag tom cov roob pobtsuas dubnciab tod lawm.” Tus yawg Hmoob ntawd nhub nyoog kwvyees tsuas muaj li 35 xyoos. Yawg tuaj mus ua teb rau Nasnyos. Yawg mus los ntau fij. Yawg paub txoj kev ntawd zoo.


  Kuv tsuas ho nug nxiv tias, “Nhub no peb mus puas txog Nasnyos?”


  Yawg Hmoob teb tias, “Jhai yuav tsis txog. Mus li peb mus no yuav yog ib nhub thiab ib tavsu thiaj txog. Yog neeg loj xwb es mus nquas thiab sawv kev puag thaum tsis tau pom kev no tsausntuj-zuag kuj txog thiab.”


  Kuv ho nug tias, “Nej sawvdaws cov neeg no puavleej mus ua liaj ua teb rau Nasnyos tag nrho yuam?”


  Yawg Hmoob teb tias, “Yog kawg. Sawv-daws puavleej mus ua teb tagnrho, tabsis tej neeg no ces, koj~e, lam uatxuj hais tias mus ua teb no. Nyuag poj qaib, niam bua twb muag tas. Khubyog niag baj khiav xwb. Cov lawv qab twb mus tsis tau txhij, cov uantej nws twb khiav tas. Twb tsis ua teb li as.”


  Tshavntuj kubzus, neeg taug kev sibzus. Cov mus taus, tsis ev nra nyhav, tsis coj pojniam menyuam yau twb dhau ua yus ntej lawm. Cov mus tsis taus, poob qab tas. Tshavntuj kub tawgntiv, pom dabpog lhawv teb laimtxias tom hauvntej. Tsa pobjeg mloog nhov kab, noog puj-daub quaj joogqees tim ntav roob pobtsuas. Jia ntawm tej ntug kev uas muaj dej haus pom rauv taws tshiab qub pawglug.


  Qee lub cubtawg tseem pom pa taws nchotsawv. Yog cov neeg cab tsiaj so es rauvtaws ua mov noj. Pom raj xyoob pujtswm povtseg nxeev kwbkus ntawm tej chaw zaum, chaw so. Tej ntu kev lug roob hav deb kuj tsis muaj zos neeg thiab. Qee ntu ho rov los tshuam rau zos neeg. Qee lub zos, cov neeg yeej mus ua Nyab-laj tag. Mus nyob gaum havzoo, nyuamqhuav tawm rov los ua vaj ua tsev tshiab khwbkhiv xwb los muaj. Noj sij-hawm ib nhub thiab ib tav-su li hais mam rov jib neeg.


  Nyob hauv lub zos Nasnyos tseem muaj neeg nyob qw zomzaws. Jia tej tsev tseem nyob nqogbo, tabsis jia cov nruab vov sev twb tawm tsos dawb muag-lias, txhotaws zoo li tsis raug pa taws txhawb ntev lawm. Jia ntawm tej qab vag tsi taug pom tej nrogtsuag twb tuaj juabxiab. Tsis pom ib yam neev tsiaj. Nag twb naus tej neev nyuj twm tsuj ntev los lawm.


  Yus nug rau cov neeg nyob tej tsev ntawd tias lawv nyob tau hov ntev los lawm. Lawv teb tias lawv nyuamqhuav los nyob tau 3-4 nhub no xwb. Ho nug tias ua cov tswv tsev no rau qhovtwg tas lawm. Cov neeg tsuas teb tias lawv tsis paub no thiab xwb.


  Mua qee yim, yus mus xyuas hauv tsev, pom txaj chaw, pom dai vijtsam, pua du-lug cia. Yus nug tias yog lawv muaj taus no thov qiv coj mus txiav taws rauv. Lawv teb tias lawv nyuamqhuav los nyob tag-kis no thiab xwb. Lawv tsis muaj dabtsi li thiab no. Yus ho rov nug tias ua tej pam vov pam pua, vijtsam nyob pawg-lug no ho yog leej twg li. Tej neeg los uantej tsuas teb tias lawv los txog ces yeej muaj li ntawd lawm. Lawv lam pua hauv av pw xwb. Lawv xav tias me-jis tus tswv yuav los. Tos tsis pom los li lawm. Xyov nws yog leej twg cov. Tsis paub tus tswv li.


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 25th 2016, 3:31 pm; edited 1 time in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 25th 2010, 8:14 pm

  NTU 5


  Pom tej tus neeg ev ib kawm blej, nqa ib tug mhuv cog blej taug kev nrujnris. Yus nug tias lawv yuav mus cog blej los mus dabtsi. Lawv kuj teb tias yuav mus cog blej thiab xwb. Tabsis tej neeg sib paub zoo ho qhia rau yus tias tsis yog mus cog blej. Twb yog lawv khiav lawm ntag. Lawv lam uatxuj ev kawm blej mus tso rau hauv teb xwb. Xuas kev ncaj dua tom havzoov lawm ncajnraim tsis rov los cog blej lawm li, rauqhov lawv twb xub xa cov pojniam me-nyuam tawm uantej tag lawm.


  Muaj qee yim tseem tabtom ua neeb kho. Muab bua tua lhab dej kub, kuam tau tso tseg tsis pom tus tswv lawm. Xav tais lawv tseem mus ua lwm yam hauj-lwm, me-jis mam rov los tsev no. Tab-sis tus tswv twb khiav lawm, tso povtseg rau ntawd. Ua li no los muaj, vim tias luag cov twb sawvkev khiav lawm. Yog yus tseem ua neeb kho tas ces caum tsis pom luag qab lawm ces cia-li ua siab tsis noj pluas mov ua neeb li.


  Luag hais tias neeg coob koom uake mas zoo dua. Tab-sis nws tsuas zoo rau nws txoj kev xwb. Muaj qee yam neeg tsawg kuj tau txhiaj-jim zoo dua los muaj.


  Tsis Muaj Ncaujkev 2.


  Tagkis ntawd tabtom kaj-ntug pom kev huvzog xwb, tseem tsis tau muaj neeg tawm nraum zoov. Ib tug kwvtij Hmoob Vwj nyob rau lub zos Avxiav tau qhia tias txoj kev no mus rau ntug Najkhoom kuj tsis deb heev. “Nej taug txoj kev tid (nws taw tes rau kuv). Kuv mam tso ib tug menyuam xa nej mus qhia xub ke. Nej taugnraim txoj kev ntawd mus kom txogkiag tus kwjdeg ces nej muabnraim tus kwjdeg taug nqis hav. Txhob tso tus kwjdeg tseg ces nej yeej tshwm Najkhoom xwb. Peb cov neeg twb mus daus jes tshwm kiag Najkhoom lawm. Yam qeeb los nhub jeg xwb nej tshwm ntug Najkhoom lawm.”


  Peb taugnraim txoj kev li nws qhia. Ncaim kiag kev loj gag rau txoj kev me deb li 100 mev xwb txawm-siv nrov pligplawg hauv kev ua sawv-daws ceebgaus. Yog 2 tug qaib qus ya dua puag saum cov ntoo havzoov siab^ lawm. Luag tej laus hais tias mus txoj kev twg yog jib qaib qus no zoo tsis heev no. Tsuav yog ya rov tom hauvntej lawm tseem muaj qhov zoo thiab. Txawm licas los twb sawv kev lawm ces cia ua siab mus kiag.


  Ncua kev deb li 1 mais tawm mam tshwm rau tus kwjdeg. Tus kwj-deg tseem muaj dej ntwssis. Qee ntu tob txij hauvcaug. Qee ntu ntiav dua ntawd. Ob txhais taw lam tshais ruam, lub qhovmuag xam ncig-lees rau tom ntej tom qab ib pliag-ub pliagno. Lub siab xav tau ntau yam. Xav txhij xav txhua. Xav mus txog rau yus tej qub vaj qub tsev, tej teb tej chaw. Kev ua noj ua haus. Yam yus tsis tau pom los lub siab pheej dag yus hais tias jhai yuav zoo lino, zoo lintawd. Pheej ua bau-suav pom pliag-ub pliagno.


  Zezus rau lub caijnyoog teev tseg. Yus saib tej nrojtsuag xyoob ntoo txawv zujzus. Pem ntu ua roob siab no muaj cov xyoob pujtswm tej tug loj luaj cajbab, dabtaws, tabsis mus zezus rau ntug Najkhoom cov xyoob mezus luaj ntiv tes ntiv taw. Mus txog rau qhov tsis muaj xyoob ntoo, dej los saus qhuav zujzus mus txog rau qhov tsis muaj dej.


  Tej xyoob ntoo yuav pauv ua ciam zoj ib yam li tas cov xyoob pujtswm yuav mus txais rau cov maib pha. Dhau cov maib pha mus txuas rau cov maib laib, nxhovnyho ua xyuvqees. Dhau cov hav maib laib mus ib ntus, jia pom tej tsob xyoob dos juab loj jis rawv vwbvos ua nxoojnyes. Pom tej lub menyuam goj ntoo nyob xyaw blooj qhua daws hauv tejlus pasdej; tsis paub ntws tog twg. Yus yuav ce haus los tsis pom qab cev tes rau qhov twg. Tej no qhia rau yus paub tias yus tshwm dej Najkhoom lawm.


  Mus tsawgtsuag nxiv deb li ib daim menyuam teb. Tsa qhovmuag jia tom ntej, pom to qhov kajlug, dawb-lias. Tsis muaj xyoob ntoo loj ntis. Uazoo saib yog tshwm rau tus ntug dej Najkhoom lawm, tabsis tseem tsis tau pom dej. Feem ntau nyob rau tus ntug Najkhoom pem toj thoob nram-hav ua tiaj tus ntau, ua rau yus jia tsis pom tom hauvntej tias zoo licas, thiaj yuav tau nce ntoo los yog tuaj qhov siab thiaj pom.


  Jia txij li tej yus qhovmuag pom txog rau pemtoj nram-hav, qee koog muaj nroj. Tej koog tsis muaj nrog, pom hav suabpuam dawbpaug. Jia mus kawg kiag ntug suabpuam rau puag tom plawv hav, pom ci-blas hos laimntoom. Jia lha kiag rov sab tid, pom xyoob daj-lis, liggoov muaj jis thooj li hav txwvyeem laus, tab-sis vim yog sab tim Thaibteb cov xyoob ntoo yeej gatawv zog.


  Jia raws tus ntug dej rau pemtoj nram-hav, pom qee koog ua hav tsawb juab-xiab, laim-txias. Dua-li, koog twg muaj blooj mojphob txaijvog no koog ntawd yog zos neeg.


  Yuav ua zaj twg zoo? Lub siab xav. Thaum nyob deb mas xav tias ua kiag li no, ua kiag li ntawd. Tab-sis thaum los ti-kiag ntuj dej lawm, yuav ua txoj twg twb yog qhov nyuaj.


  Nyob deb pom tsis tseeb, xyov dej ntws zoo licas tiag. Cia tos tsausntuj mam mus xyuas ze^ saib yuav lha tau licas. Ob yam los sib sau ua yus lub cev tibsi. Nyob raws tus ntug dej Najkhoom sab tim Lostsuas av, cov neeg khiav los taug ncetoj nqistaug ua kev dulug. Tso nhab povtseg pawg-lug. Nyuag laujkaub taisdiav pov pawg-lug cia. Jhai tsam Nyab-laj tuaj pom thiab mas xyov yuav ua licas.


  Tos tsausntuj mam mus xyuas dej. Paub tau tias siv phuaj xyoob yuav lha tsis tau. Yog neeg laus xwb mas kuj yuav tau nyog. Muaj menyuam yau thiab yuav mus tsis tau. Tau nrhiav kev lha dej dua tshiab. Kawg yuav siv goj lha xwb thiaj tau.


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 25th 2016, 3:43 pm; edited 1 time in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 26th 2010, 9:19 am

  NTU XAUS

  Nrhiav Goj

  Kev yuav ua kom tau goj yuavtsum tos txog tagkis kajntug thaum sawvnxov mam mus nyob ntawm ntug dej tos saib puas muaj neeg Thaib tuaj cuab jes sab tim av Laos. Yog muaj no mam ntiav lawv coj goj tuaj tos thiaj lha tau yoojyim. Tabsis cov niag Lostsuas liab pheej caij goj mus ^ los^. Yuav kom nws tsis paub los yog tsis ua rau tej neeg jia txawv qhovmuag, sij-hawm tawm mus rau qhov chaw do yuav tau lhe ristsho ntev cia. Nhav ristsho luv tawm mus kom luag xav tias yog neeg cuab jes xwb.

  Yam li ntuj pab thiab. Txog rau tagkis 7 moo sawvnxov txawm muaj ib tug neeg pejxeem Thaib nquam goj lha dej tuaj daws moo cuab jes sab tim av Blog. Ncajnraim tuaj ze^ ntawm qhov chaws sawvdawss los gaum. Thaum tus neeg pej-xeem Thaib tabtom khoov mus rub moo hauv dej nyujnyos, thoojtxhij thaum nws nhov lo lus tias “Thov koj pab muab goj nquam peb mus rau sab tid puas tau?” no, nws tsa qhovmuag lho tuaj jia. Jiagzog tsis tau teb licas. Jias mas yog nws tseem xav tswvyim, thiab muab qhovmuag jia kiag ib puagncig rov los xaus saib puas muaj neeg los muaj yam dabtsi txawvtxav. Nws mam teb tias, “Nej gaum twjywm tos kuv rov mus coj goj tso.”

  Tus pejxeem Thaib yaws moo nrawmnroos tau ces nquam goj sis rov sab tim Thaib lawm. Jiagzog li 1 xuajmoo mam pom rov loo tuaj txog thiab hais tias ntawm qhov peb nyob ntawd muaj neeg pom coob tsis zoo lha. Nws taw tes kom peb mus rau puag nram hav deb li 600-700 mev.

  Sawv-daws tabtom mus txogkiag ntawm ntug dej, sib hais txog nqi lha dej xwb, muaj ib lub goj loj pesnrab khiavloo taug dej tuaj txog. Tus tswv peb ntiav xa neeg muaj ib tug tubsab loj lawv qab loo tuaj txog, txheebkiag cov nyiaj nqi lha dej tagnrho tuavkiag uake thiab hais tias, “Kavtsij nquam lawv rau sab tid sai^. Me-jis Lostsuas laib tuaj pom, lawv yeej tsis paub tias nej yog neeg Thaib no. Lawv ua luajzus ib tog tuaj ces peb yuav nxi nhiav tas tus lau. Nyiaj ces mam sib faib.”

  Tshwm Thaib Teb

  Tus nquam goj muab peb xa tsawgtsuag tas rau sab Thaib av. Nws ib co tau nyiaj ces rov loo ploj tag mus tsev lawm. Cov Thaib tuaj uake ntawd hais tias cov pusliv thiab tubrog los ua phem heev. Cov neeg los poob theem nrad raug lawv ntaus thiab tsimtxom sab heev kawg li. Tus thawj tubsab loj hais tias, “Tsis jhai. Yus tsis hais qhia, leej twg yuav paub.”

  Thaum tus neeg nquam goj xa peb dhau av ces nws hais tias, “Lawv cov pusliv thiab tubrog zov zos ua lim him heev. Nruabnhub jhai yuav tawm tsis tau. Nej gaum twjywm nov. Peb mam xa mov tuaj rau nej noj. Tos tsausntuj tso mam coj nej nyiag lav kev hmontuj mus lawv thiaj tsis pom.”

  Zaum xav tswv-yim. Xav tau ntau yam tsis zoo, tsis jeeg lawv siab. Tubsab neeg phem coob ua bojntws taug dej. Cov Lostsuas liab los kuj caij goj taug dej mus los baum-li. Yog nws pom yus neevtaw ces nws yuav taug qab tuaj muab yus tua kiag ntawm ntug dej los yeej tasli. Twb lha dhau dej, dhau lub roojvag nyuaj lawm, thiab twb muaj lub zos neeg pejxeem Thaib nyob ze^ ntawd. Xav tau li no ces kuv thiaj coj kiag cov poj-niam me-nyuam tawm kiag los rau pem kev loj no. Peb taug kev tsawg-tsuag tibpliag xwb ces peb tshwmplaws tom ib lub zos neeg Thaib. Cov pejxeem Thaib pom peb ces lawv thiaj coj peb mus cuag tus tswv lub zos ntawd. Lawv nrhiav mov rau cov menyuam noj.

  Muaj ib tug pojniam Thaib laus los hais rau peb kom peb txhob mus tom tej ntug zos tsam muaj neeg ntaus los tua peb rauqhov muaj neeg phem coob^ li. Nws kom peb nyob twjywm ib chim tsheb ntiav los tso peb mam caij tsheb mus lawm tom nroog loj.

  Peb so ib chim ntevloo ces muaj ib lub tsheb ntiav thiaj los txog. Peb nce rau hauv lub tsheb ntawd ces thaum kawg peb thiaj los ua neeg thojnam nyob rau hauv yeej tawg rog Vibnais, Thailand.

  September 15, 1991


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 25th 2016, 3:48 pm; edited 1 time in total
  Davdub
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 9th 2012, 11:48 pm

  PUAMFAB HMOOB


  KHIAV TEBCHAWS LOS-TSUAS


  By: Buasee Vue  [Only admins are allowed to see this image]Tomqab Xyoo 1975.
  Nyob rau tebchaws Los-tsuas xyoo 1975, lub tebchaws poob rau tog Koojsam (communist) los tuav, ua rau lub teb-chaws muaj kev kub nxhov. Niamtxiv pejxeem lub siab thiab kev nrhiav noj haus nyob tsis tus.


  Tej tub rog txij tus nom loj nqis los ti gaus rau tus tub rog dawb (xab xoom), tej nom pejxeem (xeebveeb) raug koos-mis-niv coj mus kawm (xammabnas). Tej nom loj nom me feem coob mus kawm tsis rov los lawm. Cov tseem tsis tau mus los luag tshawb nrhiav los ti zujzus, thiab tshawb nrhiav cov uas tau ua tub rog lospuas ua nom ua tswv yav tas los rau luag. Luag muab tej qub nom qub tswv txo povtseg. Luag mus nrhiav tej tus neeg ib txwm tsis tau nrog luag ua nom ua tswv, lospuas tej tus neeg quavyeeb los ua tus thawj coj. Vim coj kev phem zoo li no, tej pejxeem thiab qub nom qub tswv yuav nrog koom tsis tau txoj kev-cai tshiab.


  Ib sij nhov hais khiav ib pab hla dej Najkhoom rau Thaibteb lawm.Qee pab hla dhau, qee pab raug tua tuag rau hauv dej thiab tom tej havzoov. Ib txhia khiav dim rau Thaibteb lawm. Muaj qee pab raug tua tuag tag nrho huvhuv. Muaj ib txhia mob tuag thiab tuag tshaib ib tog kev lawm los muaj. Muaj ib txhia menyuam yau tshaib plab ces quaj, ua rau niamtxiv muab kua yeeb lom kom qaug es txhob quaj tsam Blog liab nhov ces lawv caum qab tuaj. Muaj qee tus, niamtxiv muab tau kua yeeb ntau zog lawm. Cav zoo siab tias menyuam tsis quaj lawm. Mus ib tsam muab txo los noj mis. Menyuam twb tuag lawm nxov.Muaj ib txhia menyuam raug niamtxiv tso tseg huas tsis tau sij-hawm raug Blog liab tua ib tog kev. Muaj qee gawm niamtxiv los txog tog kev, tus niam yug menyuam mos ces los tsis taus kev. Tus txiv muab tso cia rau hauv tej qab zeb, qab ca. Tus txiv los nrhiav tau kev tso mam rov mus tos. Los lawm ces tus niam cia li tuag nrog tus menyuam yug tshiab lawm los muaj.


  Ntev zus, cov neeg uas muaj feemxyuam nrog tog ywj-pheej tau tawm khiav tag lawm feem coob vim tias koos-mis-niv txoj cai tuaj ti zus, zoo li lub voj hlua uas zawm los yau zujzus. Cov neeg khiav thiab khiav ces txog rau yus zos.


  Thaum xub thawj yus zos nyob tom plawv. Thaum kawg ces yus zos nyob tom ntug. Tej kwv-tij phooj-ywg txheeb-ze nyob tog vaj tog tsev sau nra khiav zujzus lawm thiab. Qee yim hais tias mus ua teb, nrog teb mus lawm ncajnraim. Qee yim hais tias mus saib neejtsa. Mus txog tog kev ces xuas kev ncaj dua pem havzoov rau ib qhov lawm los muaj.


  Kuv xav tias ua siab nrog luag khiav los ho xav txog yus lub tebchaws mas tshua kawg. Xav txog tej pab neeg uas raug cov nquam goj muab nchuav rau hauv hav dej, tej pab raug Blog liab tua tuag tag thiab kev nyuaj siab ntau yam ces ho ua tiag nyob nhub thiab nhub nxiv. Yus mas nyuaj siab ua nxeev ua bhau. Xav tias tej kwvtij phoojywg khiav tab lawm ces yus puamchawj tsis ua teb los ho xav tias yog yus tsis ua teb jhai cov Blog liab ho yuav tsis jeeg yus.


  Yus lam ncig mus txog hauv teb, neeb khiav tas, jiag to. Nce mus rau saum tej cav, tsa pobjeg mloog, tso qhovmuag jia, tshav ntuj nrig. Tawv cav nti nrov ntij ntoj xwb. Cua tuaj komsis ua rau yus twb paub tau tias yog caij luaj teb kawg lawm. Tsa qhovmuag jia rau tej ntug teb, pom blooj ntoo thiab nxhuav tauj co blawgntia. Cua tuaj sab twg tuaj ces blooj qaug lais raws cua lawm. Cua tuaj ib vuag ces nhov tej me qhov raj xyoob nrov vibvaub pem tej tuaj. Nhov tej me xyoob ntoo siab tshiav nrov qijqej. Tig mus jia hauv tej kev uas muaj hmoov av, pom me neev nas txaijvog. Neeg twb tsis tau tej kev los ntev lawm.
  Taug kev mus txog qhov twg los kev twb bhob xwbxuav. Nhov tej blooj blej nrov rigruag. Tig saib yog yus mus phoom cov nyuaj kooj txaij dhia zam yus kev rau tom ntuj kev xwb. Qee niam txiv kooj tseem sib ev caij nrwbnrees. Tsa qhovmuag jia tej rutsev, pom rutsev dawb-lias. Tsis muaj neeg tuaj rauv-taws ntev li 2-3 hlis lawm. Mus ze zog ntawm tej tsev teb, pom tej tus noog dub tsaws rau saum rutsev. Pom noog nxias teb ya sib caumdaws tawm mus tsaws saum ceg khaub.


  Gag mus txog hauv tej tsev teb, pom qhovcub tshauv twb tiaj tag, ri tag. Nastsuag dhiadhia ua neev nas txaijvog. Saib saum cuam nqeeb nyob ncaj qhov-cub, pom tej tus duav do mov lo^ mov tabsis twb tuaj pwm dubnyos lawm. Nhov blooj qhua nrov kigkuag zoo li yog neeg mus ua haulwm sab nraum zoov es rov los tsev. Yus tsa qhovmuag saib yog nab tsiav caum tom kooj es nrov xwb. Xauj hauv qab txag, pom tej tus ko hlau muab hle tso tseg puag thaum dob blej ntev los lawm. Jaum twb muab kaws khis tas ib sab. Pom tej tus hmuv ntoo tawm teevkeem cog blej tas es luag muab hle lub ncauj lawm es muab yav ntoo tso tseg. Jaum twb xwv av rau thiab muab kaws khis tas. Muab tej cuabyeej no piv rau neeg mas yam li luag muab nxias noj zog tsuag tag ces muab tso tseg.


  Tig xubntiag rov tawm mus nraum-zoov, ntuj teb jiab moo to. Maj-mam taug kev rov qab los teb li 50 mev, rov tig mus jia pom cua tshuab tej blooj tsawb cog ncig tsev teb co laim-txias. Muaj qee daim vau fee-hlo rau sab, ho vau feehlo rov rau sab, zoo ib yam li tus tibneeg uas luag muab ntaus ib teg sab phlu tod, fee hlo rau tod.


  Pom tej tsob kabtsib cog ze taug ntuj kev. Tshav-ntuj ziab blooj jws tas. Tus kav kabtsib nyuamqhuav tshoom siab li ib tshim ntawm boo av xwb. Jia tom ntug kev, pom xwbkuab dai dajvog. Qee lub twb qhuav tas lawm los muaj. Jia tej quav nyab bleg ntawm ntug kev bhobtsus. Txheej saud twb tawm tsos liab dub nyos. Paub tias tsis muaj neeg tuaj tsuj ntev lawm. Qhov txhia chaw jiagto. Cov neeg uas tsis nhov tuaj ua suabsab ntawd yog lawv khiav tas lawm.
  Tsa qhov-muag xam puag ncig qab teb qaum teb ib lwm rov los tsis pom yam dabtsi txawv. Pom tej xyoob ntoo nyob liggoov li qub. Qee tsob ntoo twb zeeg blooj tas. Muaj qee tsob tseem tabtom zeeg ya dajvog. Cua tuaj ib nthwv nhov xyoob sib jwj, sib qoj nrov qijqej hos blooj ntoos zeeg nrov rigruag


  Sijhawm ntawd mas blooj siab blooj jws ua voj ua viag, yam gaus li tej hluasgauj hluasnraug uas sib^ hlub tsis sib tau lospuas sib ncaim lawm es yus ho rov ncig mus txog tej kev uas ob leeg tau mus ncig uasi ntag. Sim neej no yog ua neeg es txhomnyem siab baum li tej lub sij-hawm no xwb, thov txhob tshwmsim los ua neeg ib zaum nxiv lawm.


  Ncig mus txog tej chaw yos havzoov. Nyob rau tej chaw so, chaw pw sawvdaws mus yos tua nqaij nruab nrag bhob-xuav. Blooj ntoos zeeg paug chaw nyob, chaw pw tsis muaj neeg cheb, tsis muaj leej twg rauvtaws rau tej qhovcub los ntev lawm. Havzoov jiagto. Pom ib tug noog nxaijxub ya nrog cov menyuam noog da uasi rau-ub rauno. Nhov menyuam noog pujdeeb ib sij khob ntoo nrov mos^ “nrawv..nrawb..” no qhov-ub qhovno tuaj. Cua tuaj ib nthwv nhov nas quaj ib suab “qag” no, ho nhov hoshuam quaj “kuag…kuag…kuag” no pem hauv hav tuaj. Tej kab bloos tseem tawm dulug, tabsis tsis muaj leej twg tsuab lospuas zaum zov tshiab qhovtwg li.


  Sawv-nxov-tsees, cuam kau joogqees, tabsis jiag-to tsis nhov suab phom nrov li yam nram ntej ub lawm. Suab phom nrov nhub no ces yog kuv thiab ib tug kwvtij nrog kuv ua ke. Wb ob leeg tua xwb. Ib leeg tua tau ob tug nas thiab tua tau ib tug bloos xwb. Siab ua yoj ua yees.


  Rov los txog tsev, siab nromnrus. Yog zoo li no xwb mas xyov luaj teb los tsis luaj lau. Tabsis txawm ua li cas los xij, yuav txiav txim siab saib yuav khiav los yuav nyob. Xav tsawg zaj los xaus qhov khiav thiaj tag xwb. Ib nhub Nyab laj lostsuas liab tuaj hais ib yam. Ob nhub tuaj hais ob yam. Kaum nhub hais kaum zaj tshiab. Kuv los yeej ib txwm yog neeg tog pav-tis-kas ces lis cas los yeej yuav tsis dim.
  Davdub
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 9th 2012, 11:52 pm

  [Only admins are allowed to see this image] Txiav Txim Siab Khiav.

  Mhontawd yog mho 15. Lub lhi tabtom tawm tuaj nto tim boontuj. Jia pom duab lhi ci dawb-lias rau saum tej pobntoos thiab tej yav cav loj thiab siab. Jia rov hauv tej theem qis tseem tsaus-ntujnyos. Pom cav dubvog liggoov rau pemtoj nram-hav.


  Nyob tej teb quav blej twb muab nthua tau thiab lhawv dulug, tos cog blej rau xwb. Cua ib sij tuaj ib nthwv jawj tej xyoob ntoo nyob ze ntuj teb nrov zawjqees, sib jwj qij-qej. Nyob hauv lub tsev teb ze^ ntug kwjdeg, muaj 10 tawm leej neeg zaum maub dubnyos sisb tham lus nxhi. Yog sab laj txog txoj kev yuav tawm khiav. Ib leeg hais ib yam. Kaum leej hais kaum yam. Ib txhia ke hais ke rov hem kom yus jhai.


  Txoj hau kev tawm khiav muaj ntau txoj. Txoj yoojyim jhai yuav yog txoj ntiav tsheb caij taug kev mus txog ze^ rau lub rooj-vag tawm ntawm ntug Najkhoom lawm mam nyiag lha dej. Dua li yog mus taw, lav havzoov kuj muaj ntau txoj. Ib txhia pom tias ua li no yuav zoo thiab yoojyim. Ib txhia ho tsis pom zoo.


  Cov muaj menyuam yau coob, xav ntiav tsheb ua neeg seej tawm mus. Cov muaj neeg loj, mus taw yoojyim ho tsis kam. Tsuas zoo luag tsis paub. Yog luag paub ces yuav raug ntes tas. Yeem mus taw, lav havzoov yuav zoo dua. Haismus haislos, muab hais haum rau qhov tias cia nyias nrhiav nyias kev tawm. Nyob ntawm yus xam pom txoj twg yuav yoojyim. Nyias mus raws nyias siab nyiam.


  Sawvdaws sib tham tas, tig saib moo twb txog 3:00 sawv-nxov lawm. Nyias mam mus nrhiav chaw pw me-jis xwb ces kajntug. Txawm ua li cas los qhov yuav ntom, ua kom Nyab-laj tsis paub mas sawvdaws yeej-meem rau siabjo ua teb. Ua zoo yam li yog tus neeg yuav muaj siab nyob ruaj tiag. Tabsis lub siab niajnhub ntaus tswvyim yuav khiav. Pobjeg mloogncuv rau pemtoj nram-hav. Qhov tseemceeb cov yuav caij tsheb tawm mas tseem yuav tau ua ntawv taug kev thiaj mus dhau tau tej roojvag tub rog zov kev. Ua ntawv dag tias yuav mus xyuas kwvtij neejtsa, los yog mus ua liaj ua teb rau qhov-ub qhovno. Ib sij nhov tias tus ntawd mus rau qhov-ub, mus rau qhovno lawm. Tabsis yus yeej paub, twb yog khiav lawm. Txawm ua li ntawd los nyias nyob nyias twjywm. Uatxuj tsis paub txog li. Luag piv lus hais tias: Qav tuag vim lub suab, nquab tuag vim lub ncauj. Hais ntau kuj tsis zoo thiab.


  Nyob muaj ib nhub txawm nhov ib co pojniam Hmoob nyob nruab zog sib tham hais tias ntu no cov Hmoob mas khiav coob. Tus be hu liub lino los khiav lawm. Muaj ib txhia ces ntiav tsheb caij tawm rau Veescas mus txog rau Bajduas, Nas-nyos mam mus taw mus lha Najkhoom ces ze^ lawm. Muab ib tug pojniam ho nug tias, “Ais uali haj tseem muaj tsheb mus txog Bajduas thiab?”


  Ib tug tsuas ho teb tias, “Muaj kawg. Cov tsheb mus yuav blej, thauj blej tom zos Hmoob Phooxai, Bajduas. Thaum tsis tau los nag tseem mus taus ti-gaus Nasnyos thiab.”
   
  Ib tug tsuas ho nug tias, “Es uali niag tsheb muaj coob muaj ntau. Ua li-cas yus thiaj paub lub twg yob lug mus? Yus mus nug ub nug no me-jis Nyab-laj ntes yus ne?”


  Ib tug txawm teb tias, “Tsis nyuaj li. Cov tsheb mus tod mas yog tsheb loj mus thauj blej xwb. Lawv niajnhub tuaj nres rau ntawm lub tshav tsheb khw tsausntuj. Lawv niajnhub caij cov tsheb ntawd mus yuav khoom yuav blej tom Bajduas. Yus nug cov Hmoob ntawd ces paub los mas.”


  Tej-zaum luag pheej hais tias “ntuj pab” no jhe yuav yog li no. Ntev niaj ntau xyooj los tsis lam nhov leej twg hais tej lus no paug yus pobjeg. Tab-sis ua ntej yuav tau nce lub tsheb kuj tsis yoojyim. Tseem yuav tau ua daim ntawv taug kev mam mus tau.


  Tomqab ua tau ntawv taug kev tiav, nhub ntawd tos tau tsheb caij mus txog rau hauv khw tsausntuj, nroog Veescas twb lig nhub tig-lho qaij lawm. Muaj ib co pojniam Hmoob muag khoom hauv lub khw tsausntuj tiag. Thiaj nug rau cov poj-niam Hmoob tias, “Nej puas paub nhub no puas muaj tsheb mus tom Bajduas?”


  Ib tug pojniam Hmoob kuj qhia ncaj tias, “Muaj kawg. Tabsis tsam no lig lawm. Cov mus twb mus dhau tas lawm. Hos muaj ib lub nag hmo mus. Kuv twb nrog lawv mus yuav blej tom zos Phooxai los txog tsaus ntuj. Nhov niag sawsfaws (tus tsav tsheb) hais tias nhub no tsis mus lawm. Yog leej twg xav mus no tos tagkis mam rov mus dua no.”


  “Uali cov tsheb yuav mus tod nres qhov chaw twg?” Kuv nug.


  “Tuaj nres ntawd.” Tus poj-niam Hmoob teb thiab taw tes rau kuv.


  Txog rau tagkis sawvnxov 8 moo xwb cov neeg twb rov tuaj sib sau tas rau ntawm chaw nce tsheb qhov qub. Cov neeg muag khoom twb teeb khoom muag puv rooj tas, rauqhov lawv yeej qhib rooj puagthaum kajntug pom kev huv xwb. Rov mus nug tus pojniam Hmoob tias, “Puas pom lub tsheb yuav mus tuaj?”


  Tus pojniam Hmoob tig jia ntawm qhov chaw nres tsheb. Tseem tsis tau pom lub tsheb nres ces nws thiaj teb tias, “Tsis tau tuaj. Tabsis yeej yuav tuaj. Yog tuaj txog yeej nres ntawd.”


  Tos txog 9 teev thiaj pom ib lub tsheb loj cuasqab. Yog hom nruab 6 lub log. Lub tsheb khiav nrov kigkoog, nxhibqhoj nxhibqhawv tuaj nres kiag rau qhov chaw qub uas tus pojniam Hmoob hais tiag. Tus pojniam Hmoob lub rooj muag khoom los yeej nyob ze^ jia-joov rau ntawm lub tshav nres tsheb thiab. Tus pojniam Hmoob thiaj rov taw tes thiab qhia tias, “Lub tsheb yuav mus yog lub ntawd ntag. Nej mus nug saib nws puas mus.”


  Tom-qab muab lus nug rau tus tsav tsheb as, jiagto. (Lub yeebyam cov neeg nrog luag muaj taus tsheb, cov neeg Lostsuas mas yeej coj zoo li ntawd. Ua neeg muab-lhob tsawv. Luag lo lus twb dhau jiag lawm ntev mas lawv mam teb. Neeg Lao los yog Hmoob yeej muaj pluaj siab zoo li ntawd). Cov lus nug dhau kiag jiagzog me-jis mam nhov teb nyuag yau-tsawv tias, “Nej yuav mus qhov twg?”


  “Peb xav mus Bajduas,” kuv teb.


  Tus tswv tsheb rov hais tias, “Mus tau thiab.”


  “Koj yuav ib tug neeg nqi li cas.” Kuv nug.


  “Cov neeg laus los neeg loj ib tug 600 kis. Cov menyuam yaus tsis yuav nyiaj,” tus tswv tsheb teb.
  Davdub
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 9th 2012, 11:54 pm

  NTU 3


  Sawvdaws tsawv khoom tsawg-tsuag rau saum tsheb tas, tseem tsis tau sawv kev thiab. Tus tsav tsheb haj-tseem mus ncig khw noj fawm, haus kasfes lawm. Yus mas txhawj lhob txhawj yau, zaum tsis tus li. Tos ib nasthi mas ntev baum ib xuaj-moo. Tos ib xuajmoo ntev baum li ib nhub. Siab xav tau ntau yam. Jhai tsam cov niag Lostuas liab ho lam los nug tias muaj ib cov neeg yuav khiav li ub li no mas jhe yuav nyuaj li.


  Tos^ ntev, twb txog 10 moo mam pom tus tsav tsheb los. Qhov tseeb mas yog nws yuav tos saib puas muaj neeg mus coob me-jis nws thiaj tau nyiaj ntau xwb. Nhov tus tsav tsheb hais tias, “Mus nawb, mus nawb.”


  Nws kuj tsis nug txog cov neeg tias leej twg puas muaj ntawv taug kev, vim tias nws yeej niajnhub khiav tsheb taug txoj kev ntawm Vees-cam rau Baj-duas. Cov Hmoob kuj niajnhub mus^ los^ nchuavntws. Luag thiaj tsis nug tog cov neeg caij tsheb ntawd.


  Tsheb pib ntog, txavzuav, tshoj tig taub-hau mus rau txoj ncaujke twg los yus yeej paub. Ncauj tsis hais los siab xav tau tias txhianiaj txhiazaus caij tsheb tawm li no yog yuav mus tsev. Tabsis zaum no yog yuav khiav tawm tebchaws. Xyov yuav txog nhub twg li tau rov los pom Veescam. Xav txog yus tej chaw nyob, kev nrhiav noj nrhiav haus, ib qho rau ib qho.


  Tos nco tsa qhovmuag jia tsheb twb tawm dhau tshav dav lhau Ximkhais txog puag tom twb tsis muaj zos neeg lawm. Tsheb khiav quajqees taug kev. Leejtwg yuav zaum saum nruabqaum, yuav mus ua dabtsi, ciaj tuag, nyuaj siab li cas los tsheb tsis nrog leej twg paub. Tsuas paub khiav taug txoj kev raws li tus tsav jwj lub kauj mus kom txog qhov chaw tsheb mus tau xwb. Yuav lha ib lub roojvag zov kev twg mas txhawj, jhai tuav pligraws tsam tubrog lam nug yuam-kev ncaj yus ces muab yus khuav cia mas xyov yuav ua li cas. Tabsis kuj zoo hmoov. Tsis nhov nug txog los tshawb xyuas ntawv mus kev li-cas. Dhau kiag Phuphaj, Heem-hawj ob lub chaw zov kev uas ua nruj tshaj tas mas yus thiaj mam tso siab zog.


  Nhub qaij-lho lawm mam txog rau zos Bajduas. Muaj 2-3 leeg neeg Laos nqis rau ntawm zos Bajduas lawm. Pom cov niag koosluam kwv phom ncig zomzaws thiab. Xyov yuav nqis los xyov yuav caij tsheb twjywm. Xyov tsheb tseem yuav mus tom ntej nxiv los xyov yuav nres rau qhovtwg. Yuav tsa ncauj nug los kuj jhai tsam luag paub tias yus yog neeg tshiab.  


  Nyob hauv tsheb tseem tshuav 2 tug pojniam Lostsuas thiab. Ob tug pojniam ntawd yeej tuaj ntau zaus lawm. Ob tug pojniam thiaj hais tias, “Ua li nej yuav nqis nov los nej yuav mus nqis pem zos Hmoob?”


  Kuv teb thiab nug tias, “Ua tom ntej tseem muaj zos Hmoob thiab?”


  Gawv teb tias, “Tseem muaj ib lub zos Hmoob coob^ nyob ped. Lub tsheb no yuav mus thauj blej pem zos Hmoob. Yog nej mus no mus txog pem zos Hmoob mam nqis los tau.”


  Nhub twb tig lho lawm tsheb tseem khiav qujqees taug ib txog kev me^ mus dua puag pem havzoov lawm. Yog yuav mus rau pem lub zos Hmoob hu ua Phooxai no. Kuv thiaj nug tias, “Lub zos Hmoob nyob puas deb?”


  Tus poj-niam Lostsuas teb tias, “Nyob tsis deb heev lawm lau.”


  Tsheb mus ntev li 30 nasthi nxiv. Jia pom neeg taug kev sibnrhav. Nhov menyuam yaus qw ij-uaij ntawm tej ntug kev. Mloog zoo^ yog hais lus Hmoob. Yus paub hauv lub siab tias ze^ yuav txog Hmoob zos lawm. Jia raws tej ntug kev tsis tau pom dabtsi txawv, rauqhov Hmoob los ua zos tshiab thiab ua tsev rau hauv havzoov. Hmoob tseg tej ntoo nyob ze zos tsis ntov. Ua kom tshav txhob kub.


  Mloog lub tsheb tseem mus quajqees nxiv kwvyees yuav deb li 500 mev ces tsheb txo zog, khiav qeeb swbzuav deb li 100 mev mam nres. Tig jiab ntawm tej ntug kev, pom tsev xov xyoob, vov xyoob pawglug rau pem tej hav ntoo. Hmoob sib tham jhotsuam tawm tuaj xyuas. Nhov ib txhia hais tias cov yuav mus yuav khoom nram Veescam kuj nrog lub tsheb no mus.


  Peb sawvdaws tsaws khoom nqis thiab them nyiaj tas rau tus tswv tsheb. Sab-laj tias mho ntawd nrhiav chaw so ntawm lub zos ntawd tso mam mloog saib Hmoob ua licas, mus licas mam ntaus tswv-yim saib yuav ua zaj twg zoo.


  Hmoob mus ua teb tas. Muaj ib lub tsev khoom dav, nyob ze^ ntug kev. Peb cia-li gag mus so hauv Hmoob lub tsev ib hmos. Twb tsausntuj lawm tseem pheej nhov neeg sib tham lujloos taug kev. Mam ua zoo mloog no yog Hmoob ib txhia pheej hu ib txhia, “Nej txawmsiv mus tamsim no ntag?”


  Ib co ho teb tias, “Aws, peb cab nyuj thiab ces yuav mus nxov tsam tshav ntuj kub kub mus tsis taus. Tshuav lawv cov coob. Kajntug lawv mam lawvqab.” Luag piv lus tias “cheem dej lhob zoo dov cav.”
  Davdub
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 10th 2012, 12:02 am

  NTU 4.

  Tsis Muaj Ncaujkev 1    Tagkis peb nrog pab neeg coob^ no uake rauqhov nyob taug txoj ntuj kev tsheb no mus au Nasnyos muaj cov khaib Nyab-laj nyob ua ntuzus mus. Tsis tas li xwb, cov neeg pejxeem nyob thajtsam no yeej yog neeg tuaj Nyab-laj tog xwb. Yus nrog cov neeg no mus ua teb ua tib pab ces luag yeej tsis paub tau tseeb tias leej twg yog leej twg.


  Tagkis ntawd twb tsis tau kajntug, cov neeg twb mus dhau ua ntej lawm coob. Taug kev nhov neeg sib tham jhotsuam. Cov lawvqab los muaj. Nhov ib tug tshuab rab qeej nrov laus^ uantej. Peb majmam sib maub nrog pab neeg no mus kajntug rau hauv Hmoob cov teb quav blej dodus.


  Tus yawg Hmoob tshuab qeej ho tso kawm zaum tos cov lawv qab. Qhov tseeb mas yawg cov pojniam me-nyuam twb tuaj ua ntej rau Nasnyos lawm. Yawg ib leeg rov mus muag tej khoom, blej thiab ev khoom qho me-jis xwb. Cov twb dhau ua-ntej tas los muaj. Cov nrog yus mus uake los muaj. Cov lawvqab los muaj coob. Nyias taug nyias kev nrwbnris, jiag twbto. Ib tug tis nug ib tug.


  Yus yeej xav twjywm tias lub be mas nrom tias mus ua teb no, tabsis feem coob yeej yog baj khiav xwb. Txoj kev no raws li yus saib hauv kab ntiajteb mas mus taug lub tiaj no ncajnraim mus rau sab nhub poob nram hav mus ti-gaus rau ntug Najkhoom.


  Tsuas yog tej tsiaj mus tujtoog tas nhub los ib tug tsis paub hais lus rau tug. Yus yog tib neeg taug kev uake coob leej yuav tau nrhiav lus sib tham-ub thamno kev thiaj luv. Kuv txawm nug tias, “Txoj kev no mus ncaj qhovtwg lawm?”


  Ib yawg txawm teb tias, “Mus dua puag tom cov roob pobtsuas dubnciab tod lawm.” Tus yawg Hmoob ntawd nhub nyoog kwvyees tsuas muaj li 35 xyoos. Yawg tuaj mus ua teb rau Nasnyos. Yawg mus los ntau fij. Yawg paub txoj kev ntawd zoo.


  Kuv tsuas ho nug nxiv tias, “Nhub no peb mus puas txog Nasnyos?”


  Yawg Hmoob teb tias, “Jhai yuav tsis txog. Mus li peb mus no yuav yog ib nhub thiab ib tavsu thiaj txog. Yog neeg loj xwb es mus nquas thiab sawv kev puag thaum tsis tau pom kev no tsausntujzuag kuj txog thiab.”


  Kuv ho nug tias, “Nej sawvdaws cov neeg no puavleej mus ua liaj ua teb rau Nasnyos tag nrho yuam?”


  Yawg Hmoob teb tias, “Yog kawg. Sawvdaws puavleej mus ua teb tagnrho, tabsis tej neeg no ces, koj~e, lam uatxuj hais tias mus ua teb no. Nyuag poj qaib, niam bua twb muag tas. Khubyog niag baj khiav xwb. Cov lawv qab twb mus tsis tau txhij, cov uantej nws twb khiav tas. Twb tsis ua teb li-as.”


  Tshavntuj kubzus, neeg taug kev sibzus. Cov mus taus, tsis ev nra nyhav, tsis coj pojniam menyuam yau twb dhau ua yus ntej lawm. Cov mus tsis taus, poob qab tas. Tshavntuj kub tawgntiv, pom dabpog lhawv teb laimtxias tom hauvntej. Tsa pobjeg mloog nhov kab, noog pujdaub quaj joogqees tim ntav roob pobtsuas. Jia ntawm tej ntug kev uas muaj dej haus pom rauv taws tshiab qub pawg-lug.


  Qee lub cubtawg tseem pom pa taws nchotsawv. Yog cov neeg cab tsiaj so es rauvtaws ua mov noj. Pom raj xyoob pujtswm povtseg nxeev kwbkus ntawm tej chaw zaum, chaw so. Tej ntu kev lug roob hav deb kuj tsis muaj zos neeg thiab. Qee ntu ho rov los tshuam rau zos neeg. Qee lub zos, cov neeg yeej mus ua Nyab-laj tag. Mus nyob gaum havzoo, nyuamqhuav tawm rov los ua vaj ua tsev tshiab khwbkhiv xwb los muaj. Noj sij-hawm ib nhub thiab ib tav-su li hais mam rov jib neeg.


  Nyob hauv lub zos Nasnyos tseem muaj neeg nyob qw zomzaws. Jia tej tsev tseem nyob nqogbo, tabsis jia cov nruab vov sev twb tawm tsos dawb muaglias, txhotaws zoo li tsis raug pa taws txhawb ntev lawm. Jia ntawm tej qab vag tsi taug pom tej nrogtsuag twb tuaj juabxiab. Tsis pom ib yam neev tsiaj. Nag twb naus tej neev nyuj twm tsuj ntev los lawm.


  Yus nug rau cov neeg nyob tej tsev ntawd tias lawv nyob tau hov ntev los lawm. Lawv teb tias lawv nyuamqhuav los nyob tau 3-4 nhub no xwb. Ho nug tias ua cov tswv tsev no rau qhovtwg tas lawm. Cov neeg tsuas teb tias lawv tsis paub no thiab xwb.


  Mua qee yim, yus mus xyuas hauv tsev, pom txaj chaw, pom dai vijtsam, pua du-lug cia. Yus nug tias yog lawv muaj taus no thov qiv coj mus txiav taws rauv. Lawv teb tias lawv nyuamqhuav los nyob tagkis no thiab xwb. Lawv tsis muaj dabtsi li thiab no. Yus ho rov nug tias ua tej pam vov pam pua, vijtsam nyob pawglug no ho yog leej twg li. Tej neeg los uantej tsuas teb tias lawv los txog ces yeej muaj li ntawd lawm. Lawv lam pua hauv av pw xwb. Lawv xav tias me-jis tus tswv yuav los. Tos tsis pom los li lawm. Xyov nws yog leej twg cov. Tsis paub tus tswv li.
  Davdub
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 10th 2012, 12:08 am

  NTU 5

  Pom tej tus neeg ev ib kawm blej, nqa ib tug mhuv cog blej taug kev nrujnris. Yus nug tias lawv yuav mus cog blej los mus dabtsi. Lawv kuj teb tias yuav mus cog blej thiab xwb. Tabsis tej neeg sib paub zoo ho qhia rau yus tias tsis yog mus cog blej. Twb yog lawv khiav lawm ntag. Lawv lam uatxuj ev kawm blej mus tso rau hauv teb xwb. Xuas kev ncaj dua tom havzoov lawm ncajnraim tsis rov los cog blej lawm li, rauqhov lawv twb xub xa cov pojniam me-nyuam tawm ua-ntej tag lawm.


  Muaj qee yim tseem tabtom ua neeb kho. Muab bua tua lhab dej kub, kuam tau tso tseg tsis pom tus tswv lawm. Xav tais lawv tseem mus ua lwm yam hauj-lwm, me-jis mam rov los tsev no. Tabsis tus tswv twb khiav lawm, tso pov-tseg rau ntawd. Ua li no los muaj, vim tias luag cov twb sawvkev khiav lawm. Yog yus tseem ua neeb kho tas ces caum tsis pom luag qab lawm ces cia-li ua siab tsis noj pluas mov ua neeb li.


  Luag hais tias neeg coob koom ua-ke mas zoo dua. Tab-sis nws tsuas zoo rau nws txoj kev xwb. Muaj qee yam neeg tsawg kuj tau txhiajjim zoo dua los muaj.  Tsis Muaj Ncaujkev 2.

  Tagkis ntawd tabtom kajntug pom kev hu zog xwb, tseem tsis tau muaj neeg tawm nraum zoov. Ib tug kwvtij Hmoob Vwj nyob rau lub zos Avxiav tau qhia tias txoj kev no mus rau ntug Najkhoom kuj tsis deb heev. “Nej taug txoj kev tid (nws taw tes rau kuv). Kuv mam tso ib tug menyuam xa nej mus qhia xub ke. Nej taugnraim txoj kev ntawd mus kom txogkiag tus kwjdeg ces nej muabnraim tus kwjdeg taug nqis hav. Txhob tso tus kwjdeg tseg ces nej yeej tshwm Najkhoom xwb. Peb cov neeg twb mus daus jes tshwm kiag Najkhoom lawm. Yam qeeb los nhub jeg xwb nej tshwm ntug Najkhoom lawm.”


  Peb taugnraim txoj kev li nws qhia. Ncaim kiag kev loj gag rau txoj kev me deb li 100 mev xwb txawmsiv nrov plig-plawg hauv kev ua sawvdaws ceebgaus. Yog 2 tug qaib qus ya dua puag saum cov ntoo havzoov siab^ lawm. Luag tej laus hais tias mus txoj kev twg yog jib qaib qus no zoo tsis heev no. Tsuav yog ya rov tom hauvntej lawm tseem muaj qhov zoo thiab. Txawm licas los twb sawv kev lawm ces cia ua siab mus kiag.


  Ncua kev deb li 1 mais tawm mam tshwm rau tus kwjdeg. Tus kwjdeg tseem muaj dej ntwssis. Qee ntu tob txij hauvcaug. Qee ntu ntiav dua ntawd. Ob txhais taw lam tshais ruam, lub qhovmuag xam ncig-lees rau tom ntej tom qab ib pliag-ub pliagno. Lub siab xav tau ntau yam. Xav txhij xav txhua. Xav mus txog rau yus tej qub vaj qub tsev, tej teb tej chaw. Kev ua noj ua haus. Yam yus tsis tau pom los lub siab pheej dag yus hais tias jhai yuav zoo lino, zoo lintawd. Pheej ua bau-suav pom pliag-ub pliagno.


  Zezus rau lub caij-nyoog teev tseg. Yus saib tej nrojtsuag xyoob ntoo txawv zujzus. Pem ntu ua roob siab no muaj cov xyoob pujtswm tej tug loj luaj cajbab, dabtaws, tabsis mus zezus rau ntug Najkhoom cov xyoob mezus luaj ntiv tes ntiv taw. Mus txog rau qhov tsis muaj xyoob ntoo, dej los saus qhuav zujzus mus txog rau qhov tsis muaj dej.


  Tej xyoob ntoo yuav pauv ua ciam zoj ib yam li tas cov xyoob pujtswm yuav mus txais rau cov maib pha. Dhau cov maib pha mus txuas rau cov maib laib, nxhovnyho ua xyuvqees. Dhau cov hav maib laib mus ib ntus, jia pom tej tsob xyoob dos juab loj jis rawv vwbvos ua nxooj-nyes. Pom tej lub menyuam goj ntoo nyob xyaw blooj qhua daws hauv tejlus pasdej; tsis paub ntws tog twg. Yus yuav ce haus los tsis pom qab cev tes rau qhov twg. Tej no qhia rau yus paub tias yus tshwm dej Naj-khoom lawm.


  Mus tsawgtsuag nxiv deb li ib daim menyuam teb. Tsa qhovmuag jia tom ntej, pom to qhov kajlug, dawb-lias. Tsis muaj xyoob ntoo loj ntis. Uazoo saib yog tshwm rau tus ntug dej Najkhoom lawm, tab-sis tseem tsis tau pom dej. Feem ntau nyob rau tus ntug Najkhoom pem toj thoob nram-hav ua tiaj tus ntau, ua rau yus jia tsis pom tom hauv- ntej tias zoo licas, thiaj yuav tau nce ntoo los yog tuaj qhov siab thiaj pom.


  Jia txij li tej yus qhovmuag pom txog rau pemtoj nram-hav, qee koog muaj nroj. Tej koog tsis muaj nrog, pom hav suabpuam dawbpaug. Jia mus kawg kiag ntug suabpuam rau puag tom plawv hav, pom ci-blas hos laimntoom. Jia lha kiag rov sab tid, pom xyoob dajlis, liggoov muaj jis thooj li hav txwvyeem laus, tabsis vim yog sab tim Thaibteb cov xyoob ntoo yeej ga-tawv zog.


  Jia raws tus ntug dej rau pemtoj nram-hav, pom qee koog ua hav tsawb juabxiab, laimtxias. Duali, koog twg muaj blooj mojphob txaijvog no koog ntawd yog zos neeg.


  Yuav ua zaj twg zoo? Lub siab xav. Thaum nyob deb mas xav tias ua kiag li no, ua kiag li ntawd. Tabsis thaum los ti-kiag ntuj dej lawm, yuav ua txoj twg twb yog qhov nyuaj.


  Nyob deb pom tsis tseeb, xyov dej ntws zoo licas tiag. Cia tos tsausntuj mam mus xyuas ze^ saib yuav lha tau licas. Ob yam los sib sau ua yus lub cev tibsi. Nyob raws tus ntug dej Najkhoom sab tim Lostsuas av, cov neeg khiav los taug nce-toj nqistaug ua kev dulug. Tso nhab povtseg pawglug. Nyuag laujkaub tais-diav pov pawglug cia. Jhai tsam Nyab-laj tuaj pom thiab mas xyov yuav ua licas.


  Tos tsausntuj mam mus xyuas dej. Paub tau tias siv phuaj xyoob yuav lha tsis tau. Yog neeg laus xwb mas kuj yuav tau nyog. Muaj menyuam yau thiab yuav mus tsis tau. Tau nrhiav kev lha dej dua tshiab. Kawg yuav siv goj lha xwb thiaj tau.
  Davdub
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Davdub on July 10th 2012, 12:14 am

  [Only admins are allowed to see this image] NTU XAUS (The End)

  Nrhiav Goj
  Kev yuav ua kom tau goj yuavtsum tos txog tagkis kajntug thaum sawv-nxov mam mus nyob ntawm ntug dej tos saib puas muaj neeg Thaib tuaj cuab jes sab tim av Laos. Yog muaj no mam ntiav lawv coj goj tuaj tos thiaj lha tau yoojyim. Tab-sis cov niag Lostsuas liab pheej caij goj mus ^ los^. Yuav kom nws tsis paub los yog tsis ua rau tej neeg jia txawv qhovmuag, sij-hawm tawm mus rau qhov chaw do yuav tau lhe ristsho ntev cia. Nhav ristsho luv tawm mus kom luag xav tias yog neeg cuab jes xwb.


  Yam li ntuj pab thiab. Txog rau tagkis 7 moo sawvnxov txawm muaj ib tug neeg pejxeem Thaib nquam goj lha dej tuaj daws moo cuab jes sab tim av Blog. Ncajnraim tuaj ze^ ntawm qhov chaws sawvdawss los gaum. Thaum tus neeg pejxeem Thaib tabtom khoov mus rub moo hauv dej nyujnyos, thoojtxhij thaum nws nhov lo lus tias “Thov koj pab muab goj nquam peb mus rau sab tid puas tau?” no, nws tsa qhovmuag lho tuaj jia. Jiagzog tsis tau teb licas. Jias mas yog nws tseem xav tswvyim, thiab muab qhovmuag jia kiag ib puagncig rov los xaus saib puas muaj neeg los muaj yam dabtsi txawvtxav. Nws mam teb tias, “Nej gaum twjywm tos kuv rov mus coj goj tso.”


  Tus pejxeem Thaib yaws moo nrawmnroos tau ces nquam goj sis rov sab tim Thaib lawm. Jiagzog li 1 xuajmoo mam pom rov loo tuaj txog thiab hais tias ntawm qhov peb nyob ntawd muaj neeg pom coob tsis zoo lha. Nws taw tes kom peb mus rau puag nram hav deb li 600-700 mev.


  Sawvdaws tabtom mus txogkiag ntawm ntug dej, sib hais txog nqi lha dej xwb, muaj ib lub goj loj pesnrab khiavloo taug dej tuaj txog. Tus tswv peb ntiav xa neeg muaj ib tug tubsab loj lawv qab loo tuaj txog, txheebkiag cov nyiaj nqi lha dej tagnrho tuavkiag uake thiab hais tias, “Kavtsij nquam lawv rau sab tid sai^. Me-jis Lostsuas laib tuaj pom, lawv yeej tsis paub tias nej yog neeg Thaib no. Lawv ua luajzus ib tog tuaj ces peb yuav nxi nhiav tas tus lau. Nyiaj ces mam sib faib.”  Tshwm Thaib Teb


  Tus nquam goj muab peb xa tsawg-tsuag tas rau sab Thaib av. Nws ib co tau nyiaj ces rov loo ploj tag mus tsev lawm. Cov Thaib tuaj uake ntawd hais tias cov pusliv thiab tubrog los ua phem heev. Cov neeg los poob theem nrad raug lawv ntaus thiab tsimtxom sab heev kawg li. Tus thawj tubsab loj hais tias, “Tsis jhai. Yus tsis hais qhia, leej twg yuav paub.”


  Thaum tus neeg nquam goj xa peb dhau av ces nws hais tias, “Lawv cov pus-liv thiab tubrog zov zos ua lim him heev. Nruab-nhub jhai yuav tawm tsis tau. Nej gaum twjywm nov. Peb mam xa mov tuaj rau nej noj. Tos tsausntuj tso mam coj nej nyiag lav kev hmo-ntuj mus lawv thiaj tsis pom.”


  Zaum xav tswvyim. Xav tau ntau yam tsis zoo, tsis jeeg lawv siab. Tubsab neeg phem coob ua bojntws taug dej. Cov Lostsuas liab los kuj caij goj taug dej mus los baum-li. Yog nws pom yus neevtaw ces nws yuav taug qab tuaj muab yus tua kiag ntawm ntug dej los yeej tasli. Twb lha dhau dej, dhau lub roojvag nyuaj lawm, thiab twb muaj lub zos neeg pejxeem Thaib nyob ze^ ntawd. Xav tau li no ces kuv thiaj coj kiag cov pojniam menyuam tawm kiag los rau pem kev loj no. Peb taug kev tsawg-tsuag tibpliag xwb ces peb tshwmplaws tom ib lub zos neeg Thaib. Cov pej-xeem Thaib pom peb ces lawv thiaj coj peb mus cuag tus tswv lub zos ntawd. Lawv nrhiav mov rau cov menyuam noj.


  Muaj ib tug pojniam Thaib laus los hais rau peb kom peb txhob mus tom tej ntug zos tsam muaj neeg ntaus los tua peb rauqhov muaj neeg phem coob^ li. Nws kom peb nyob twjywm ib chim tsheb ntiav los tso peb mam caij tsheb mus lawm tom nroog loj.


  Peb so ib chim ntevloo ces muaj ib lub tsheb ntiav thiaj los txog. Peb nce rau hauv lub tsheb ntawd ces thaum kawg peb thiaj los ua neeg thojnam nyob rau hauv yeej tawg rog Vibnais, Thailand.

  September 15, 1991
  koobpovtxuj
  koobpovtxuj
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by koobpovtxuj on February 20th 2013, 5:08 pm

  Davdub.
  Koj zaj khiav teb chaws los tsuas tsis tau tag nawb yog koj tsis tuaj txuas ntxiv no kuv yuav tuaj txuas kom tuaj txog ntua USA no nawb.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 22nd 2013, 7:05 am

  Tojxeem wrote:Davdub.
  Koj zaj khiav teb chaws los tsuas tsis tau tag nawb yog koj tsis tuaj txuas ntxiv no kuv yuav tuaj txuas kom tuaj txog ntua USA no nawb.
  Koj yuav ua cas txuas tau na? Dav dub los yeej nxiv tsis
  tau.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Tubzoonraug on February 22nd 2013, 3:06 pm

  Yog lawm O Vaj Huam thiab TojXeem,

  Cov Keeb kwm nov nws muaj tswv lawm ces yus yeej tsi muaj peev xwm txua yus tug ua tsi yog qhov keeb kwm ntawd rau o. Yog muaj ntxiv Vaj Huam li muab tuaj ntxiv rau xwb os.   [Only admins are allowed to see this link]
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 25th 2016, 4:58 pm

  Tojxeem wrote:Davdub.
  Koj zaj khiav teb chaws los tsuas tsis tau tag nawb yog koj tsis tuaj txuas ntxiv no kuv yuav tuaj txuas kom tuaj txog ntua USA no nawb.
  Koj yuav txuas licas nxiv los txuas nawb.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Tubzoonraug on December 26th 2016, 9:30 am

  Yov yog li ca lawm twb ntev lawm e cov duab tso rau hauv nov twb ploj tag ib cov lawm ntshe muaj caij yuav tau rov tuaj kho rau kom rov pom tej duab rau. Tej duab to ploj tag lawm ma vim muab tso rau ib lub image shack e lub ntawd lawv muab kuv tej duab ntau txog pua daim terminated lawm ce tej duab kuv muab link tod lo tso rau hauv tej forum nov thiaj li plog tag.

  Hai txog qhov yuav txua kom kawg no ma, xyov yog kuv sau luv li ca thiab teb li ca rau Toj Xeem. Kuv lo twb tsi paub txua rau ne vim kuv twb tsi yog tus tswv sau cov keeb kwm ce kuv ua tsi tau.   [Only admins are allowed to see this link]
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on March 2nd 2018, 11:51 am

  Vajhuamsibluag wrote:
  Koj yuav txuas licas nxiv los txuas nawb.
  Qhov koj yuav txuas rau no, yog txuas tau ces txuas mas.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Tubzoonraug on March 8th 2018, 7:35 pm

  Piav txog  txoj kev khiav tuaj caum GVP rau USA  Kuv yuav piav txog lub caij nyoog ua kuv thiab poj niam wb yuav khiav tawm caum yawm txiv thiab kuv tus yawm yij lawv qab, lo yog caum tus txiv hlob qab.


  11 hli 1979 lub sij hawm ntawd kuv twb muaj ib tug tub  yuav muaj ib xyoo nyov lawm..  kuv yawm txiv tsev neeg xub khiav lo rau Na nyau  ce lawv twb khiav lo rau Vibnai Thaib Teb rau xyoo 1979 lawm,  lub caij nyoog ntawd tsuav kuv yawm yij, mus rau kuv txiv hlob ua yog Vaj Huam tus tij laug hlob.  3 thiaj li tseem nyob tom qab,  lub xyoo kuv piav ntawd ce  kuv yawm yij lo ua ntej thaum 10 hli xyoo 1979 ua ntej lawm ce  11 hli 79  ntawd  txiv hlob ho lo ua ntej lawm ce tshuab kuv,  kuv mam li khiav caum tus txiv hlob qab  lo yog tom qab li 15/16 hnub tom qab ntawd.

  Txiv hlob xub lo txog ua ntej rau  Na nyau li 10 hnub ce kuv ho lo txog thiab, thaum kuv lo txog  rau ntawm tug dej ce lo pws ib hmo ntawm ib tug nai bab  kaj ntug ce kuv thiab kuv niam mus rau kuv poj niam 3 / 4 leeg li lo txog rau ntawm Na nyau av xiav muaj ib tug dab laug Hmoob xeem Muas kuj tsi pub kuv  niam 3 lo hla lawv lub zo,  nws kuj hai nyuab heev tab si ho muaj hmoo muaj ib tug niam tij  ho paub kuv thiab paub kuv niam ce  tus niam tij ntawd ho hus kuv niam peb ce  tus dab laug Hmoob Muas ntawd thiaj li  tso peb tseg ce  peb li  mus rau hauv tus tij laug thiab tus niam tij ntawd tsev,  thaum mus txog tsev lawm ce  lawv rau ib rooj mov dej rau peb noj tag ce peb li mus rau tom av liab mus nrog tus txiv hlob nyob,  tus niam tij cheem peb kawg kom txhob mus vim muaj tub rog nyab laj tuaj rau tod coob heev kom txob mus,  kuv lo ruam dhau lawm  yeej tsi mloog li ce yuam qhi  mus xwb,  thaum mus txog tom av liab ce   tus txiv hlob twb khiav rau tom hav zoov lawm vim cov tub rog ua phem ua nyuab rau nws heev yuav muab nws nte ce  nws thiaj li khiav rau tom hav zoov lawm.


  Yog li nov kuv thiaj li mus so rau ntawm ib tug yawm txiv Vam Neeb Vwj, tsev,  mus so hauv ce  noj ib plug mov tag ce thiaj li tau rov qab lo nyob rau tom  tus  niam tij tsev dua. thaum peb lo txog rau ntawm na nyau tau ib van thiv lawm ce  lawv thiaj li xa xov mus txog rau tus txiv hlob ce  tus txiv hlob thiaj li lo peb ce thiaj li  tawm mus nrog   tus txiv hlob nyob rau tom hav zoov,  nyob tau ib hli.  tos cov neej tsav Vwj nyob tim roob kub twm lo tag rau ntawm  hav zoov ntawd tag ce peb thiaj li ua ke  lo hla dej   ce peb kuj lo txog rau ntawm ntug dej pak chom, peb lo nyob tau ib hli rau ntawd.

  Tawm kiag 1 hli xyoo 80 ce peb thiaj li tau nkag rau hauv  Xum  (0)  vibnai thaib teb.  Kuv lo txog rau hauv Vibnai lub ib hli xyoo 80, kuv thiab tsev neeg nyob tau 3 hli xwb tawm npe tuaj rau USA, xyoo 80 lub 6 hli ce kuv tuaj poob rau NC ( North Carolina).   Tus sponsor kuv tsev neeg ce yog kuv tij laug Hmoob lis thiab cov  church yog cov tos kuv tuaj rau USA nov.


  Kuv txoj kev khiav lub tebchaws tuaj caum GVP rau USA lo xau li nov.   [Only admins are allowed to see this link]
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Vajhuamsibluag on March 24th 2018, 8:58 pm

  Tubzoonraug wrote:

  Piav txog  txoj kev khiav tuaj caum GVP rau   USA  Kuv yuav piav txog lub caij nyoog ua kuv thiab poj niam wb yuav khiav tawm caum yawm txiv thiab kuv tus yawm yij lawv qab, lo yog caum tus txiv hlob qab.


  11 hli 1979 lub sij hawm ntawd kuv twb muaj ib tug tub  yuav muaj ib xyoo nyov lawm..  kuv yawm txiv tsev neeg xub khiav lo rau Na nyau  ce lawv twb khiav lo rau Vibnai Thaib Teb rau xyoo 1979 lawm,  lub caij nyoog ntawd tsuav kuv yawm yij, mus rau kuv txiv hlob ua yog Vaj Huam tus tij laug hlob.  3 thiaj li tseem nyob tom qab,  lub xyoo kuv piav ntawd ce  kuv yawm yij lo ua ntej thaum 10 hli xyoo 1979 ua ntej lawm ce  11 hli 79  ntawd  txiv hlob ho lo ua ntej lawm ce tshuab kuv,  kuv mam li khiav caum tus txiv hlob qab  lo yog tom qab li 15/16 hnub tom qab ntawd.

  Txiv hlob xub lo txog ua ntej rau  Na nyau li 10 hnub ce kuv ho lo txog thiab, thaum kuv lo txog  rau ntawm tug dej ce lo pws ib hmo ntawm ib tug nai bab  kaj ntug ce kuv thiab kuv niam mus rau kuv poj niam 3 / 4 leeg li lo txog rau ntawm Na nyau av xiav muaj ib tug dab laug Hmoob xeem Muas kuj tsi pub kuv  niam 3 lo hla lawv lub zo,  nws kuj hai nyuab heev tab si ho muaj hmoo muaj ib tug niam tij  ho paub kuv thiab paub kuv niam ce  tus niam tij ntawd ho hus kuv niam peb ce  tus dab laug Hmoob Muas ntawd thiaj li  tso peb tseg ce  peb li  mus rau hauv tus tij laug thiab tus niam tij ntawd tsev,  thaum mus txog tsev lawm ce  lawv rau ib rooj mov dej rau peb noj tag ce peb li mus rau tom av liab mus nrog tus txiv hlob nyob,  tus niam tij cheem peb kawg kom txhob mus vim muaj tub rog nyab laj tuaj rau tod coob heev kom txob mus,  kuv lo ruam dhau lawm  yeej tsi mloog li ce yuam qhi  mus xwb,  thaum mus txog tom av liab ce   tus txiv hlob twb khiav rau tom hav zoov lawm vim cov tub rog ua phem ua nyuab rau nws heev yuav muab nws nte ce  nws thiaj li khiav rau tom hav zoov lawm.


  Yog li nov kuv thiaj li mus so rau ntawm ib tug yawm txiv Vam Neeb Vwj, tsev,  mus so hauv ce  noj ib plug mov tag ce thiaj li tau rov qab lo nyob rau tom  tus  niam tij tsev dua. thaum peb lo txog rau ntawm na nyau tau ib van thiv lawm ce  lawv thiaj li xa xov mus txog rau tus txiv hlob ce  tus txiv hlob thiaj li lo peb ce thiaj li  tawm mus nrog   tus txiv hlob nyob rau tom hav zoov,  nyob tau ib hli.  tos cov neej tsav Vwj nyob tim roob kub twm lo tag rau ntawm  hav zoov ntawd tag ce peb thiaj li ua ke  lo hla dej   ce peb kuj lo txog rau ntawm ntug dej pak chom, peb lo nyob tau ib hli rau ntawd.

  Tawm kiag 1 hli xyoo 80 ce peb thiaj li tau nkag rau hauv  Xum  (0)  vibnai thaib teb.  Kuv lo txog rau hauv Vibnai lub ib hli xyoo 80, kuv thiab tsev neeg nyob tau 3 hli xwb tawm npe tuaj rau USA, xyoo 80 lub 6 hli ce kuv tuaj poob rau NC ( North Carolina).   Tus sponsor kuv tsev neeg ce yog kuv tij laug Hmoob lis thiab cov  church yog cov tos kuv tuaj rau USA nov.


  Kuv txoj kev khiav lub tebchaws tuaj caum GVP rau USA lo xau li nov.
  Yog koj muaj ib tug tub, ib tug nxhais tsimtxiaj xav khaws koj tej dabneeg ces khaws nawb. Txhob cia mus research ntawm luag lwmtus!
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Tubzoonraug on March 27th 2018, 7:28 pm

  Tub Ntxhai muaj kawg,  tim si tus neeg yuav khaw  tej kev  khiav kev txom nyem lo si  txoj dab neeg nov  ntshe yuav tsi muaj ib tug tub ntxhai twg   yuav xam pom txog tej lus tseem ceeb nov.  Kuv xav hai tias, yog hnub twg  tsi muaj yus lawm e nws mam li hnov luag tej tham txog hai tias,  peb pom muaj ib qhov  history muaj ntsi piav txog li koj niam koj txiv lawv txoj kev khiav tuaj rau Thaib teb  ma nws phom sij baum li ca thiab  tuaj txog rau USA nws lub neej ho zoo li ca.  Yog thaum muaj ib tug neeg piav li nov rau cov tub ntxhai e lawm mam li ra txog lo nrhiav ce twb lig dhau (too late) lawm.  Yeej  tus siab hai tias tej kub ntxhai tuaj yug   rau lub tebchaws nov,  cov tub ntxhai nov lawv tsi muaj lub hom phiaj, zeem muag lo tsi muaj tsi tag li lam kawm tau luag daim ntawv pov thawj xwb tiam si lub hlwb  nyob ntiav heev.  Kuv cov lus neej neeg ua khiav tuaj rau Thaib teb nawd kuv tsua piav  luv2 or make a short story xwb, yog kuv yuav piav kom ntxaws2  ma yuav ntev heev thiab nws txau ntshai heev vim kuv twb yuav raug lawv tus. Tsi tag li yog tsi muaj hmoo ce cov neeg to peb ntawd yeej tua kuv tuag rau tom hav zoov rau lub sij hawm peb lo nkraum rau tom hav zoov lawm.  Ntshe  kuv twb tsi muaj ib pab menyuam li nov, ntshe kuv poj niam tsua ris kuv tus tub hlob tuaj ua neej lo si yuav dua ib tug txiv tshiab lawm.   [Only admins are allowed to see this link]

  Sponsored content

  Khiav Teb-chaws Los-tsuas Empty Re: Khiav Teb-chaws Los-tsuas

  Post by Sponsored content


   Current date/time is August 24th 2019, 4:10 am