Teb-chaws Lao

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on December 27th 2010, 10:01 pm

  [Only admins are allowed to see this image] TE-CHAWS LAO

  Buagtxhim Vwj

  Edited by   Gajyis Vwj 


  Ntawv tshiab:  

  G=NK 

  J=NTS

  NX=NTX

  B=NP   W = Yog tus yub li qub, tabsis muab siv ua tus las ntawv. Pivxam li lo lus thaum yus nhoos lub suab tawm ntawm qhovjwg thiab qhovncauj uake. Xwsli Whwj.

  ^ = Siv ua tus cim thaum hais lo lus txij ob zaug ua yog ib tib lo lus. Siv raws li Math Formula: X^. X=equals any word while ^ equals to any integer greater than 1. Pivtxwv: coob coob = coob^, or coob mob mob=mob^, etc.

  ~ = Siv sau kem lo lus hais tsis tawm lub suab tus  V thiab tus O, xwsli: Mus ho tuaj~os. Thiab cim pib lo lus hais poobsiab, xwsli: ~uag! Niag tsov nyob     tod~os lawv~e! "VUAG!" tsis tawm lub suab li "~UAG!"  "MUS HO TUAJ OS" tsis tawm lub suab "MUS HO TUAJ~OS."


  Kev sau cov Lus Txooj (Compound words):


  (-) = Siv tus hyphen los kem qee lolus txooj (compound words) raws li nramno:  1. Yog tus ntawm tomqab ntawm thawj lolus muaj tus B  (cim teb thiab yog siv tus B los lhoov tus NP) thiab lo tomqab pib tus B, xwsli NYABLAJ. Yuav tau siv tus (-) los kem xwsli NYAB-LAJ, vimtias NYAB-LAJ yog lus txooj (compound words). Yog tsis kem, yuav nyeem ua NYA-BLAJ los tau, tabsis tsis yog lo lus yuav hais lawm.  2.  Yog tus ntawv tom qab ntawm thawj lolus muaj tus J (cim ntuj), thiab thawj tug ntawv ntawm lolus tomqab yog tus H, kom sau lino: SIJ-HAWM vim lolus no yog lus txooj (compound word). Yog tsis sau lino, yuav nyeem ua SI-JHAWM los tau, tabsis tsis yog lolus yus yuav hais lawm, thiab yog siv tus J los lhoov tus NTS.

  3. Yog tus ntawv tomqab thawj lo yog tus yub (vowel) thiab thawj tus ntawv lo lus tomqab yog tus yub (vowel), yuav tau siv tus (-) los kem. Xwsli: JA IAB. Yuav tau sau ua ib los vim nws yog compound word, thiab siv tus (-) los kem thiaj tsis nyeem yuamkev. Xwsli:JA IAB, JAIAB. Yuav tau sau JA-IAB thiaj tsis nyeem yuamkev. Yog ciali sau JAIAB xwb, yuav nyeem ua JAI-AB los tau, tabsis tsis yog lo lus yus yuav hais lawm.


  4. Yog tus ntawv tomqab ntawm thawj lolus yog tus M (cim niam), thiab thawj tug ntawv ntawm lo tomqab yog tus L thiab H, yuav tau siv tus (-). Xwsli: LIM-HIAM. Yog tsis sau lino, yuav nyeem ua LI-MHIAM los tau, tabsis tsis yog lo lus yus yuav hais lawm.  Lwm lolus txooj tsis nyob rau tus cai hais los saumtoj no, ciali sau sib lo uake xwb. Xwsli: KABTSIB, MAJMAM, TAULUAG, etc.

  Consistency Standard:

  H & L: Yuavtsum sau tus H tuaj tom qab txhua tus las ntawv tab los ntawv txooj. Pivtxwv: Lhais, Nhub, tsuas zam lo lus HMOOB xwb. (H always comes after any single, double and triple character).

  Pausjis txog tus sau:

  Kuv yog tsev neeg Hmoob thij ob lossis thij peb txuas ntawm tsev neeg Kiabtoom Bliajyob Lauj thiab Lyfong nyob tebchaws Lao uas txawj ntawv thiab lus Lao zoo. Yog qub tubrog dhia kaus Fabkis tomqab tsovrog qabntuj zaum ob (WWII).  

  Kuv yog tus tuav ntawv (Secretary) rau ntawm Vaj Pov, Neejtswb Thoj thiab Fwm Lis lawv 3 tug no phaum rog Fabkis los txuas rau phaum rog Vaj Pov. Kuv yog thawj tug Hmoob uas xeem pheev xeem tawm nrog ib tug Thai Dam (Puabyib) muab cov tubrog Hmoob tej be los sib kho thiab dhos sau ua ntawv Lao kom nyeem tau Hmoob lub be meej. Kuv tau mus kawm tubrog dhia kaus nyob Nyab-laj qabteb thiab lwmqhov raws li hais hauv kuv lub Keebpuam.  
  [Only admins are allowed to see this image]
  Tomqab no, kuv los ua thawj tug tuav ntawv (hoob kas 1) ntawm VP. Kuv yog tus paub thiab tuav tag-nrho cov tubrog cov be sij-hawm VP qhov chaw uarog (Military Region II) nyob zos Tsua dawb (Pha Khao) txog rau xyoo 1964.  

  Vim tej nomtswv “saib dej ua ntu, saib neeg ua plhu” raws li kuv hais hauv thiab lhub tej tubrog thiab pejxeem raws siab nyiam, tsis yog lhub thiab pab raws nyias peev-xwm. Vim lino, kuv thiaj tau khiav mus rau tog Nruabnrab uas muaj Kongle ua tus thawj coj lawm. Tomqab kuv tawm kev ua tubrog los ua pejxeem, kuv tau los ua Tojxeem uas yog Huabtais Lostsuas ua tus kosbe rau kuv daim ntawv tsa ua Tojxeem. (Nyeem nxiv hauv LEEJ VWJ KEEB-PUAM).

  PEEV LUS

  Cov lus sau tseg rau hauv no yog piav txog teebmeem qee yam tau tsim muaj nyob rau daim av Lao rau yav dhau los. Muaj ib nrab yuav piav raws li qhovmuag pom. Muaj qee nqe yuav hais raws tej pobjeg nhov, thiab raws tej niam tej txiv thiab hau zej hau zos tham rau kuv nhov. Txawm poob ntau yam muab tsis tau txhij txhua los hais los tseem zoo dua khaws tsis tau ib yam dabtsi los tseg rau tiam tom hauvntej. Tshuav ntau yam yuav tso cai rau nej tsoom tubtxawj nhaisje ua cov txhawbnrhiav nxiv.Tsis hais kev ua yam dabtsi los tibyam. Tsis muaj leejtwg yuav muab kom tau txhij txhua los sau tseg kom rauj 100%.


  Last edited by Vajhuamsibluag on March 2nd 2018, 11:55 am; edited 5 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on December 28th 2010, 8:39 pm

  [Only admins are allowed to see this image]NTU 1, Part 2.
  DAIM AV LAOS
  Thooj av Lostsuas niajnhub no, sab qaumteb nhubtuaj buab Suavteb vis los rau tebchaws Nyab-laj, ib cag kaum av sab qabteb puas rau tebchaws Khabmeem, vis ncetoj taug ciamteb tebchaws Thaib thiab tebchaws Lostsuas mus rau tebchaws Phabmab, vis rov mus cob rau teb-chaws Suav. Thaj av Los-tsuas dav kwv-yees li 91,430 square miles los-sis 236,800 square kilometer. “The World Book Encyclopedia.” Pejxeem Lostsuas muaj kwvyees 3,000,000 tus neeg. Kwvyees li ib tiamneeg uantej tsovrog qabntuj zaum ob los yog uantej 1939, lub tebchaws Lostsuas raug rau tebchaws nce se (them se) rau Fabkis. Tsis tas lintawd, thaj av tseem raug lwm tebchaws txeeb yuav lawm ntau thiaj tshuav qhov av raws li qhovmuag pom thiab piav no xwb. Qhov no yog vim yus haiv neeg Lostsuas tsis sib haumxeeb. Sawvdaws pheej sib txeeb kav lub tebchaws ces pheej sib tua. LUB BE “LAO” Raws li tsab ntawv xovxwm luam tawm nyob Lostsuas teb xyoo 1967 tau hais txog lo lus “Laos.” Cov neeg tseemceeb lub sij-hawm ntawd qhia tsis tau qhov jiab meej tias lo lus no txhais tsis tau tias yog vim licas thiaj hu lintawd. Lus Lostsuas tsis muaj ces thiaj muab txhais ua luag lwm haiv neeg lus, thiaj poob rau los lus “Lauj” los yog “Loj.” Tus sau los tsis meej. Tus hais los tsis meej, thiab cov ntawv Laos tsis muaj tus qhia kom paub tseeb tias yog hais tawm lub suab licas tiag. Ntawv Fabkis los tsis meej tibyam. Tsis zoo li ntawv Hmoob thiab lus Hmoob es hais lotwg lontawd tiag. Muab txhais tau tias “Loj” los yog, “Lauj” los yog.

  Nyob hauv tsav xovxwm tau hais meej tseg tias, lo lus no yog lus Suav, tabsis xyov yog lus Suav los lus Hmoob. Lo lus “Lauj”, “Loj”, “Laos” no txhais tias “Loj.” Yog lino kuj txhais tau tias neeg Laos yog ib haiv neeg loj, los yog tus ua tij. Yog tus loj dua ces txawm muab daim av Lostsuas no ti be ua “Laos, Lauj, Loj” lino xwb. Lo lus no yog lus Hmoob lossis lus Suav. Kom sawvdaws paub tias lo lus “Laos” yog “Loj.” Tso cai rau sawvdaws tshawbnrhiav mus nxiv.


  COV NOM-TSWV LAO


  Yav thaum-ub lub tebchaws tsis tau poob nce se rau Fabkis, lub teb-chaws coj kevcai Huab-tais. Muaj Huabtais ua tus tswv av thiab tswjfwm pejxeem, thiab raws li tau paub thiab pom, lub tebchaws Laos yeej muaj 3 tug “Caob” xwb, xws-li:
  1. Caob Luangprabang
  2. Caob Champasack
  3. Caob Xiengkhuang


  Cov Caob no nyias yeej kav nyias pejxeem txij nyias ciam dej ciam av.Nyias nyob nyias. Ib leeg tsis kam zwm rau ib leeg li. Vim lino thiaj tsis tshua muaj kev sib haumxeeb thiab thajyeeb pestsawg


  NTU 2


  COV NTAWV SIV HAUV TEB-CHAWS LAO


  Neeg Lao yeej muaj ntawv ua lawv tug los lawm ntev, tabsis tseem nthuav tsis dav thiab siv ntawv “tha (ntawv hausam)” ntau. Txij li Fabkis tuaj nyob, Fabkis coj lawv cov ntawv thiab lus tuaj qhia neeg Lao. Pib kawm ntawv Lao ces pib kawm ntawv Fabkis thiab, tabsis cov kws qhia ntawv Fabkis mas yog cov neeg Vietnam xwb rauqhov tebchaws Vietnam xub raug Fabkis tswjfwm ces cov Vietnam yeej txawj ntawv thiab txawj lus Fabkis heev lawm.


  Tsis hais cov xibfwb qhia ntawv, neeg txhais lus thiab neeg ua tej yam haulwm tseemceeb mas Fabkis coj neeg Vietnam tuaj xwb. Ntu ntawd mas jia yam li cov neeg Vietnam tseem muaj cai siab dua neeg Lao thiab. Cov xibfwb qhia ntawv uas yog neeg Vietnam mas tsiv heev kawg. Thaum ntawd mas tsuas nhov tej neeg cav nroonreb tias cov xibfwb qhia ntawv neeg Vietnam mas tsiv thiab phem kawg.


  Cov xibfwb qhia ntawv Fabkis uas yog neeg Vietnam tau muaj jejmuag hauv av Lao txij ntu tas tsovrog qabntuj zaum ob rov yav tomqab lawm xwb. Cov ntawv Fabkis tau coj tuaj qhia thiab siv rau ntau yam haulwm tseenceeb nyob rau tebchaws Lao muaj nyob los txog kiag nhub daim av Lao poob rau tog Koojsam.


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 22nd 2016, 8:55 pm; edited 5 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on December 29th 2010, 8:18 am

  Ntu 3,  Part 3

  NTU 3


  PEJXEEM


  Cov pejxeem nyob hauv daim av Laos, raws li kuv paub muaj raws li nramno:

  Lostsuas
  Hmoob  
  Khabmub  
  Mien (Co)
  Puabyib, thiab
  Lwm haiv neeg me ntau pawg.

  neeg coob tshaj yog cov Lao. Muaj ntau haiv neeg tsawg nyob hauv tebchaws Lao. Tshaj ntawd, tseem muaj neeg Suav, Nyab-laj thiab lwm haiv neeg nxiv, tabsis cov neeg no yog neeg muaj tebchaws. Lawv nyob rau hauv nroog thiab nyob tau ntug kev loj ntau. Lawv tawm tuaj nrhiav noj nrhiav haus hauv tebchaws Lao xwb.  

  Lawv tuaj nyob lintawd ntev mus ces lawv muaj menyuam yug rau hauv lub tebchaws Laos. Ua li no ces cov neeg tuaj txawv tebchaws tuaj ciali muaj cai los ua pejxeem neeg Lao lawm.  

  NTU 4


  KEV SIB HAUM-XEEB


  Ib txhis neej los, tej nom tej tswv yeej tsis coj pejxeem kom sib lhub thiaj muaj kev sib haumxeeb. Tej nom ua yam dabtsi los ua ywj siab. Nhub zoo siab kuj hais raws kev zoo siab. Nhub chim siab kuj hais ywj siab raws qhov kev chim siab.Muaj txoj cai nyob ntawd los tsis hais raws txoj cai. Feem ntau, yog haiv neeg twg ua nom nyob thaj chaw tebchaws ntawd ces pab neeg ntawd txawm ua txhaum cai rau luag lwmpab lwmpawg los lawv yeej tsis xav kom nws ua tog swb. Lino ces kev txiavtxim dabtsi los pheej huaskiag txoj cai rau lawv pab neeg no kom yeej ntau xwb.

  Hais yam dabtsi yeej ua qhov heevlho kom pejxeem jhai^ xwb. Ua lino ces ua rau tsoom pejxeem huabhwm jhai^ nom jhai tswv. Qhov no tsis yog ib tug yeebyamnxwv rau pejxeem coj mus siv. Zooli tej niam tej txiv ua rau tej menyuam xyaum mus coj ib tiam dhau ib tiam losli. Tsoom pejxeem pom tej coj noj coj ua siv tus yamnxwv zoo lintawd ces lawv pheej siv tib tug cai, txij txheej siab los ti-gaus rau tus pejxeem. Ua lino ces cov pejxeem thiaj tsis muaj kev sib haumxeeb thiab sib raugzoo.

  Cov neeg Lostsuas los-sis neeg nyob tiajnrag hu Hmoob ua Miao. Hu Khabmub ua pubthawj thiab khab. Hu Mien ua Co lossis Yaob. Hmoob hu Lao ua Blog. Ibtxhia nyiam hu ua Lostsuas. Cov nyiam hu lino yog cov Hmoob nyob sab Xeev-khuam. Cov Hmoob hu neeg Lao ua Blog mas yog cov los sab Looj-hej los, los-sis yog cov Hmoob nyob sab nhub-tuaj sab Xeevkhuam. Cov Hmoob nyob xeev Xasniam nyiaj hu Pubthawj ua Khabmub. Hu Blog ua Mab. Cov Hmoob nyob Luangprabang nyiam hu Lao ua Mab-daum. Hu Co ua Mien. Qhov tseeb tiag, thaum tuaj txog tebchaws Meskas no lawm thiaj mam paub tseeb tias Co lub be zoo thiab xav kom neeg hu mas yog Iu-Mien.

  Cov haiv neeg no cov be tiag, ibtxhis neej los yeej muaj. Xwsli yam neeg Lao yeej hu ua Lao. Tsis yog Blog. Neeg Hmoob yeej hu ua Hmoob. Tsis yog hu ua Miao. Cov Phubthais tsis yog hu ua Pubyib. Cov be sib hu no, ibtxhia hu tsis yog lub be luag nyiam kom hu. Kuv tis be rau koj raws siab nyiam. Koj los tis be rau kuv raws siab xav. Qee lo muab txhais tsis tau jiab. Qee lo muab txhais los yog lus phem. Tus yeebyam no yog vim kuv saib koj tsis rau nqi. Koj saib kuv tsis qhuab qhovmuag. Yog lino thiaj muaj tus duab tsis zoo ntawd qhia rau yus meej tias cov haiv neeg nyob hauv av Lao yeej muaj lus tsis sib haumxeeb los ntau^ tiam lawm.

   Cov neeg ua sib haumxeeb zoo, nyob koom zej koom zos pemtoj nram-hav, tsis muaj xaiv muaj lus. Ib tug tsis muaj pluaj siab lim-hiam rau ib tug los tau ntau tiam lawm mas yog haiv neeg Hmoob, Khabmub thiab Mien. Nyaj yuav muaj ntau haiv neeg tsawg nyob hauv daim av Lao ua muaj kev sib lhub li 3 haiv neeg no thiab, tab-sis yus tsis paub zoo txog lawv. Peb haiv neeg no yeej sib haumxeeb. Pivxam tias yss mus txog luag zos los muaj kev phoojywg. Qhov yus paub thiab luj tau tias 3 haiv neeg no muaj kev sib haumxeeb mas yog ntawm cov lus. Yog cov neeg nyob sib ze, lossis nyob koom zej koom zos uake tsis ntev ces koj paub kuv lus. Kuv paub koj lus. Qhov no vim tias lawv ib tug saib ib tug tsimtxiaj. Koj hais los kuv ua zoo mloog. Kuv hais loj koj tig jej mloog.

  Cov neeg Lao nrog Hmoob, Mien thiab Khabmub nyob ua-ke mas, txawm nyob tag ib simneej los neeg Lao yeej tsis txawj lus Hmoob, lus Mien thiab lus Khabmub li, rauqhov lawv tsis mloog thiab tsis xyaum, vim lawv saib yus tsis muaj nqi. Neeg Lao nhov Hmoob, Mien thiab Khabmub hais lus mas lawv qog niag lujleg. Saib tsis taus luag xwb. Ua lino mas yus thiaj paub tias tsis muaj kev sib haumxeeb.

  Luag tau muaj ob los lus qhia tseg tias, “Qhov tus xeeb-ceem ua rau luag pom yog qhia tias koj pluaj siab zoo lintawd.” Tejno ua qhov chaw chawjchim tsim kom tsis muaj kev sib haumxeeb ntawm cov pejxeem.

  Tseem tshuav ib qho ntawm haiv neeg Nyab-laj los-yog Cobtsib thiab. Ob lo lus no yog Hmoob hu. Neeg Lao hu Vietnam ua Keo. Tsis paub tias txhais licas. Lawv lub be tseeb yog Vietnam.

  Kev coj lub neej tsis sib haumxeeb li hais los kuj muaj xwmtxheej lwmyam ntau nxiv. Xwsli tias cov neeg Lao nce mus rau Hmoob zos mas tseem muaj kev tso-siab. Txawm nqa nyiaj, muaj khoom muag ua lagluam los mus ncaj rau lub zos Hmoob twg, ncaj yim neeg twg, pw yim neeg ntawd tsev los tau. Tsis lam muaj tubsab. Neeg Hmoob mus ua lagluam rau tej zos mab zos Suav mas yeej jhairwg tsam raub tub-sab nyiag xwb. Txawm nyob hauv kiabkhw thiab niag nruabnhub- nrig los yog muaj chaw ua kom tubsab nyiag tau mas yeej yuav raug nyiag musli. Pivtxwv: Xyoo 1949, Pajtuam Vwj tau mus muag yajyeeb hauv khw tshavpuamnyob Laj-huab. Nws yeej paub lawm tias muaj tubsab coob. Pajtuam dig ib qho quavtwm gos^qhwv rau daim ntawv kom zoo li thooj yeeb nyhav ob lag nqa tom kev no mus. Mus txog chaw muag yeeb, Pajtuam thau yajyeeb los muag. Nws muab qhov quavtwm thau tso ib sab ze^ uake ntawd. Pajtuam qhovmuag jia-joov cov yajyeeb tiag -xwb. Me-jis Pajtuam tig saib cas tsis pom pob quavtwm lawm. Yog muaj ib tug tubsab nyiag lawm ces tas li xwb!

  Tseem muaj qee yam txawvtxheej mus lino thiab. Yog muaj ib tug pojniam Hmoob coj ib tug menyuam tub mos^ mus so hauv ib yib neeg mabsua tsev mas mhontuj lawv tsis pub tus menyuam mos ntawd nrog leej niam pw uake li. Lawv hais tias pojniam thiab txivneej pw uake hauv lawv tsev mas txhaum lawv dab vaj dab tsev lawm.


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 22nd 2016, 8:55 pm; edited 3 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on December 30th 2010, 3:25 pm

   

  NTU 5

  KEV PLAUBNTUG


  Raws li tej neeg laus hais thiab ua-ntej cov Fabkis tsis tau tuaj nyob hauv tebchaws Lao los puas yog sij-hawm cov neeg Hmoob gag los nyob rau hauv tebchaws Lao, tej nom-tswv Huabtais Lao yeej ua tsev lojcuj, tsev kaw neeg raug txim. Cov txim loj ces tua povtseg. Cov txim yau ces coj mus kaw.

  Kev ua plaub ntug, yog muab xam los cov nyiam ua plaub ua ntug tshaj yog haiv neeg Hmoob. Yog muab sib tsuajtsam los txog, Hmoob muaj 10 rooj plaub mus nce rau hauv tsev txiav plaub mas, neeg Lao, Khabmub, Puabyib twb tsis muaj ib roog. Tsis hais yav thaum ub los niajnhub no, Hmoob yeej nyiam ua plaub ua ntug.  

  Kev ua plaub ua ntug thiab kev txiav txim plaub ntug ntawm Hmoob thaum-ub mas phem heev. Cov plaub loj ib yam tej pojniam muaj txiv nyiag deev lhuasnraug mas cov laus neeg txiav txim muab tus niam los tus lhuasnraug khi rau nyuj los puas nees dua kom tu ua lhab ua lhuas, kom tuag mus li xwb.

  Kev txiav txim rau cov neeg uas tua lwmtus neeg tuag los kuj rau txim loj tib yam. Lawv tos thaum tus neeg tuag ntawd lwj^ es kua lwj ntws^ mas lawv muab tus neeg tua neeg ntawd coj los khi rau hauv qab nees kom cov kua lwj nrog los lo rau. Kev ua txim li no feem ntau yog ua rau cov pojniam uas tua tus txiv tuag los yog tej niam-lhob niamyau ib tug tua ib tug tuag. Ua lino mas tej pojniam muaj txiv thiaj tsis deev lhuasnruag los puas lhuasnruag thiaj tsis deev luag pojniam. Ua kom tej niam-lhob niam-yau txhob sib tua tuag.  

  Cov ua tubsab es luag ntes tau ces luag muab koob jia cov ntivtes ntawm tus rau-tes lawm hauv ua rau kom mob heev nws thiaj paub tias kev ua tubsab mas raug mob heev. Qee zaus kuj raug luag tua tuag rau ntawm chaw los kuj muaj. Ua lino mas cov neeg thiaj tsis ua tubsab.

  Hmoob tau siv tus kevcai lino los txog rau thaum Fabkis tuaj nyob rau tebchaws Lao. Hmoob ciajcaub, ciajchim rau nws ib co Hmoob ua ntuzus los. Cov Hmoob no yog muaj lus chim siab ces txawm ua kom txaus kiag lub siab nyiam.

  Luag lwm haiv neeg tsis coj li Hmoob. Lawv tsis tshua ntaus nqi nyhav cuag-li Hmoob. Lawv thiaj tsis muaj plaub ntug ntau. Lwm haiv neeg xwli cov Khabmub, Lao thiab Puabyib tej ntawd, lawv tsis siv txoj cai no ntev los lawm. Tabsis cov Hmoob yeej siv cov kev-cai cuab neeg, khi neeg los txog rau tom qab tsovrog qabntuj zaum ob lawv thiaj mam tso tseg, rauqhov muaj pus-liv los ua cov tuav tej haulwm ntes neeg thiab khi neeg no lawm.

  Cov Fab-kis pom Hmoob siv tus cai kub nyhav dhau li ntawd, luag thiaj tau nqua hu txog rau cov Hmoob kom txhob ua li ntawd. Yog leej twg ua txhaum cai loj los cia luag mam coj mus kaw rau txim xwb. Txij lintawd los thiaj tseg qhov muab neeg khi rau tej nyuj los nees rub dua lawm.  

  Vim qhov tsis muaj nom-tswv tswjfwm haiv neeg Hmoob, nyias thiaj ua nyias ywj siab. Lawv siv txoj kevcai phem li ntawd los tsis muaj neeg los hais txiav txim rau lawv. Kev ua plaub loj yau los kawg rau tswv zos ua tus txiav txim. Tsimnyog cuab los yuav tau cuab. Yog lawv sib hais haum lawm no mas txawm khi tau, cuab tau tus neeg phem los lawv ho muab tso lawm thiab rauqhov tsis muaj lub tsev kaw neeg rau qhov twg.  

  Txawm kevcai cuab neeg thiab khi neeg tau tso tseg los lawm ntev los Hmoob txoj kev sib ua plaub tseem tsis tau txo nqis li. Yim nyob coob ua ke mas yim muaj plaubntug ntau. Yim kawm txawjje, yim nyiam ua plaubntug. Neeg kawm txawjje los mas hajyam muaj tswvyim lim-hiam ntxiv. Tsis hais nyob qhovtwg, khiav txog lub tebchaws twg los xij, tej ntawv ua haulwm mas tseem tsawg dua tej ntawv Hmoob sib foob ua plaub. Tej ntawv sib ua plaub mas sib tsub sib nias tej niag pawg nyob rau hauv nomtswv rooj.  

  Kev uarog, kev sib tawg hauv cov neeg Hmoob tsis yog vim tias Hmoob yeej paub txog luag tus kev-cai tswj teb tuav chaw tog Koojsam lossis tog Ywjpheej es Hmoob nxub togub nyiam togno es Hmoob lomtxwm koom tes ua, tabsis vim los ntawm Hmoob txoj kev sib ua plaub xwb. Hmoob tej plaub ces yog sib txeeb xyoob, ntoo, av ua liaj ua teb, tubsab thiab plaub sib txeeb lhuasgauj, txeeb luag pojniam xwb.  

  Tej nomtswv los yeej tsis ncaj thiab. Thaum luag coj plaub mus rau hais, tus yeej los muab ua swb. Tus swb muaj ua yeej vim tus yeej muab nyiaj ntiav tej nom tswv ntawd ntau, lossis tus swb yog neeg txheeb-ze cov nomtswv. Hmoob lo lus hais tia, “Saib dej ua ntu, saib neeg ua plhu” ces yog tej kev hais plaub, kev txiavtxim zoo lino ntag. Tog twg yog yus neeg txheeb ze, txawm tsa cai txheem nxiab, txheem tw. Tus raug swb yam tsis tsim nyog ces muaj lus chim siab. Nhov tias Koojsam tuaj teeb tubrog tua Fabkis qhovtwg ces mus nrog luag cog lus khov, txais phom los nrhiav sib tua kom daws kev caub kev chim thaum-ub ntag.  

  Tog yeej nhov tias tog swb mus nqa phom tom Nyab-laj los, yog yus tsis muaj phom Fabkis ces yus yuav nyob tsis taus. Mloog zoj Fab-kis nyob twg ces mus nrog luag cog lus, nqa phom los nyob tos thiab. Qhov tseem-ceeb yog baj tej phom ntawd los sib tua daws kev khibxeeb hauv kev ua plaub ua ntug dhau los xwb. Tsis yog tim txoj kevcai Koojsam los txoj kevcai Ywjpheej ib qho li. (Nyeem nxiv keebkwm ntawm Zoovkaim Phab thiab Txiajlooj Vwj hais txog kev sib tua ntawm Tubbis Lisfoom thiab Faivntaj thiab Nyiajvws Lauj lawv).  

  Dua li tseem muaj kev sib uarog rau txoj kev sib txeeb ua nom xwsli ua nai baj, tojxeem thiab. Ib tug tau ua tus coj ces cov tsis txaus siab. Cov mus nqa phom tom tog Koojsam los tog Ywjpheej los tua kiag thiab tsa dua ib tug nom tuaj tog tod lawm thiab ntag. Tej no yog lub hauvpaus chiv uarog hauv haiv Hmoob thiab lwm pab neeg xws li Lao, Khab-mub thiab Mien.  

  Txoj kev ua plaub ua ntug ntawm Hmoob mas, yuav khiav txog tebchaws twg los xij, yeej yuav muaj kev sib ua plaub mus li. Los txog rau niajnhub no los yeej tsis muaj qhov lhoov.  


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 22nd 2016, 7:45 pm; edited 1 time in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on January 2nd 2011, 4:12 pm

  [Only admins are allowed to see this image]   NTU 6
   

  KEV UA LIAJ THIAB UA TEB  Daim av Lao feem ntau yog ua roob ua hav. Cov neeg nyob hauv daim av Lao nyias xaiv nyias chaw nyob thiab ua liaj ua teb. Qhov lawv ua tau lintawd los vim lub tebchaws Lao tseem loj thiab dav heev rau cov pejxeem. Neej tsawg.

  Hmoob nyiam nyob rau chaw muaj tojroob siab thiab huabcua txias. Hmoob thiaj nyob rau tej toj-roob hauvpes siab. Hmoob tsis tau av tiaj los ua liaj. Kev ua noj ua haus ntawm Hmoob thiaj yog ua teb feem ntau. Cov ua liaj yog muaj feem tsawg kawg-gaus.  

  Cov Mien los nyob tojroob hauvpes li Hmoob. Cov Khabmub nyiam nyob rau thajtsam av qis zog. Feem ntau lawv nyob txij ib nta toj mus rau yav hauv kwj-ha.  Txawm muaj av tiaj zoo ua liaj los tsis tshua ua liaj. Lawv luaj teb ntov ntoo ua teb li Hmoob thiab Mien.  

  Kev ua noj ua haus hom luaj teb ntov ntoo no muaj los ntev ntau tiam neeg lawm. Tej xyoob ntoo uas yog havzoov nujtxeeg txwv-los-puaj-tiam nyob hauv daim av Lao thiaj raug muab ntov thiab lhawv povtseg tas txij li nruabnrab tebchaws Lao mus ti-gaus rau tebchaws Vietnam thiab Suav. Cov av rau cheebtsam no feem ntau ciaj hav tauj hav nqeeb tas. Tshuav havzoov me-jis raws tej ntug dej loj thiab tej tojroob siab uas tsis zoo ua noj ua haus lawm xwb.

  Cov neeg Lao nyiam nyob tiajnrag los yog chaw av tiaj thiab nyob raws li lawv nyiam. Vim lino tej av tiaj thiaj poob ua lawv tug tas. Kev ua noj ua haus ntawm tsoom pejxeem hauv daim av Lao, nyias taus nyias ua yug nyias lub ncauj tsev neeg ywj siab.

  Hauv lub tebchaws Lao, tsis hais tus neeg twg yeej tsis nyiam los tsis paub kev yug tsia-jtxhu. Lawv yug tsawg. Tsis muaj cov txhobtxwm yug los noj nqaij ntau. Txawm muaj tsiaj los tua muag rau hauv kiabkhw los yeej yog lam mus xawb rau tej zejzog los tua xwb. Kev yug tsiajnxhu tsis muaj neeg muab siab rau kom muaj coob. Neeg tso tsiaj nyob ywj siab. Tsiaj yug tau menyuam tsawgtus, yuav lintawd xwb. Tsis muaj kev pab txhim kho kom tej tsiaj vam thiab coob nxiv.

  Tsis tas lintawd, cov pej-xeem tseem raug sau se nyhav rau Fabkis thiab, ua rau pej-xeem them tsis tau se. Haiv neeg Hmoob yog haiv neeg tsawg, txomnyem thiab. Lawv thiaj tsis xav nyob ze nroog, ze nom ze tswv rauqhov tsis muaj nyiaj los them se rau Fabkis. Vim lino, lawv thiaj sibcog khiav mus nyob deb^ nom. Pivtxwv: Xyoo 1940-47 ntawd, cov Hmoob tau ntaus kev khiav zam se. Muaj Xaivtswb Vwj tau ntaus tswvyim coj tsoom kwvtij kom khiav tawm hauv lub nroog Xeevkhuam mus nyob rau Veescas. Ua-ke ntawd twb muaj ib pab Hmoob Hawj thiab Hmoob Vaj tau khiav tawm lub zos Najtuass mus nyob rau Phusxev, av Veescas, los yog vim txoj kev sau se nyhav rau Fabkis. Tseem tau nhov tias muaj ib pab Hmoob lees khiav lha dej Najkhoom mus nyob rau sab Thaib-teb lawm thiab. Muaj ib feem yog cov Hmoob nyob sab Xais-nyab-bus-lis. Cov neeg no lub keebtiv yog khiav kev sau se rau ntawm Fabkis.

  Tsoom nomtswv Lao nrog rau cov Fabkis sau se ntawm cov pej-xeem yam tsis paub tias cov pej-xeem yuav nrhiav nyiaj qhovtwg los them se. Nom-tswv kuj tsis muaj haulwm rau pejxeem ua thiab. Nej tsoom neeg paubtab sim nrog xav saib puas tsimnyog cov pejxeem khiav lossis tig uarog tua tsoom nomtswv tswjfwm lub tebchaws Lao?

  Vim qhov Hmoob khiav mus nyob deb^ lino thiaj tsimkho tsis muaj ib yam dabtsi ruaj thiab tseemceeb. Tej khoom noj Hmoob cog tsuas yog yam siv sij-hawm txij lhi rov hauv xwb. Yam khoom noj xwslis txiv ntoo, Hmoob tsis tshua cog, vim tias cog los yeej tos tsis tau cov txiv ntoo ntawd txi tau noj. Ntoo twb loj tsis tau txi txiv los Hmoob twb khiav mus nyob lub zos tshiab lawm. Cov khoom noj uas yuav siv sij-hawm txog xyoo rovsaud thiaj tau noj mas yog cov neeg Lao nyob tiajnrag thiaj cog tau vim lawv muaj av tiaj thiab nyob tomthawj.  

  Hmoob, Mien thiab Khabmub nyiam nyob rau tej tojroob xwb. Kev ua teb, nyob ntawm nyob tau thaj chaw tiaj los nxhab. Qee lub zos nyob rau thaj chaw ua toj-roob hauvpes, cov pejxeem lam mus luaj teb rau tej roob nxhab^ los cog qoob. Qee qhov yog ua lub kawm vau es laujkaub mov poob rau hauv av ces yeej ntog ti kwj-hav lub laujkaub thiaj nres tau. Muaj qee thaj teb neeg tseem mus luaj rau saum tej ntav tsua. Yog muaj ib koog av txaus luaj ib thaj teb ces lam luaj ua teb. Thaum nce txog pem luag-teb, laj nqis txog nram qabteb. Nqis txog qabteb ho laj nce rov txog luag-teb.

  Tej kev mus ua teb los nce toj nqis hav. Ua tau ib txhab qoob los laj ev tau noj. Vim lino, cov neeg nyob deb nroog thiaj jib kev txomnyem txhua yam. Ua ib simneej laus lino, kuv yeej tsis tau pom tej nomtswv Lao ncig tuaj txog Hmoob zos hais tias tuaj xyuas pejxeem Hmoob ib zaug li!
   
  NTU 7


  KEV LAGLUAM  Lub tebchaws Lao yeej tsis tau muaj kev tsheb ntau. Kev lag-luam thiab nthuav tsis dav. Cov neeg nyiam ua lag-luam thiab muaj nyiaj ntau yog cov neeg Suav. Cov pejxeem Lao tiag kuj tsis muaj lag-luam loj.

  Uantej tsovrog qabntuj zaum ob, kev lag-luam tseem muaj tsawg, tsis hais qaumteb txog qab-teb. Feemcoob tseem siv nyuj nees zog los rau txoj kev ua lag-luam. Tej neeg ua lag-luam siv nyuj nees los thauj khoom tuaj rau hauv Lao feem ntau. Lub tebchaws Lao no, sab twg nyob buab rau lub tebchaws twg ces khoom lag-luam tuaj lub tebchaws ntawd tuaj. Xwsli sab ciam-teb puab tebchaws Vietnam ces khoom lag-luam tuaj tebchws Vietnam tuaj. Sab nhubpoob, khoom lag-luam tuaj sab Thaib tuaj. Cov neeg tau lag-luam nyob hauv nroog feem coob yog neeg Suav thiab Vietnam. Duali cov ces yog neeg Lao thiab lwm haiv neeg.  

  Cov pojniam Vietnam siab phem heev. Cov Hmoob nyiam hu ua “Poj cobtsib” vimtias cov poj Vietnam yog cov txhavkhawv kev lag-luam hauv kiabkhw heev. Pivxam tias luag thauj qaib thiab os tuaj muag. Nws yuav tsis yuav los nws muab huas sau mus ua ib pawg. Me-jis hais tsis haum nqi ces nws muab tso tseg. Nwskhiav nws lawm jiagto! Xyoo 1950, nyob hauv lub khw Xeevkhuam. Muaj ib tug Fabkis ncig los pom ib tug poj cobtsib tabtom yeem ib tug poj Lao cov txhuv saib muaj pestsawg poom txhuv. Tus poj cobtsib lim-hiam ces nws txhobtxwm ntovlwj ntovliam ua rau cov txhuv dhia dawbvog rau hauv av. Tus Fabkis ob tawgncuav rau tus poj cobtsib ob sab pobjeg ua poj cobtsib tsoplhuav cov txhuv tseg ces sawvtsees khiav lawm. Poj cobtsib mas cem tus Fabkis ncig khw los luag thab quavjej ces tas li! (Khw Xeevkhuam xyoo 2005 zoo lino lawm. Thaum tebchaws tseem zoo, tej chaw muaj tsev no yog tsev ja xismaas thiab ja ntoo nyob thoobplaws. Lub tshav nres tsheb no yog pua xismaas thoobplaws, thiab yog chaw rau cov tub lag-luam tuaj muab khoom txhua nhub).


   [Only admins are allowed to see this image]  


  Hauv lub khwv Xeevkhaum thiab. Muaj ib tug yawg cobtsib txhaum nrog ib tug Fabkis. Tus Fabkis ncawstaw rau tus cobtsib ces nws ciali vau-ho, thiab uatxuj tuagkiag lawm. Tus Fabkis mus tsev lawm. Ibjis nws rov tuaj xyuas. Tus cobtsib tseem pw qhovqub. Tus Fabkis mus nqa tau ib cuam nqeeb tuaj tso tsuam rau sab saud. Nws txhuam ntais lhawvkiag cuam nqeeb ces kubnyhiab cig liabvog ces cobtsib ciali sawvtsees khiav ua ris tximtaws liabvog mus tsev lawm xwb.  Last edited by Vajhuamsibluag on December 22nd 2016, 8:53 pm; edited 3 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on January 3rd 2011, 2:12 pm


  NTU 8


  KEV MUS LOS SIB CUAG


  Daim av Lao yeej ua roob ua hav feem ntau. Cov pej-xeem tsawg nyias taus nyias xaiv nyias chaw nyob ua zej ua zos. Hmoob, Khabmub thiab Mien nyiam nyob tojroob hauvpes siab. Vim lino kev mus los sib cuag ib lub zos rau ib lub thiaj sib nrug deb. Qee lub zos kuj nyob sib ze. Qee qhov, mus ntawm zos Hmoob rau zos Lao twb tsis muaj kev taug mus los sib cuag thiab. Yuav mus los sib cuag haulwm tseeb tau maub hav-zoov xwb. Qee lub zos txawm muaj kev los tsis kho kom dulug. Cia niag fabnyho ntomnti. Tsov zaum tom hauvntej twb tsis pom.  

  Tej kev nyob rau tiajnrag chaw do thiaj tsis fab, tabsis feem ntau yeej tsis khawb, tsis kho. Thaum xubthawj yuav peemtsheej ua ib txoj kev ces cov xub mus dhau tej tojroob hauvpes tiajnrag ntawd ciali xam roob thiab hav saib lub hav twg, lub dawm twg yuav ua rau cov neeg ntawd mus txog chaw sai xwb. Cov neeg taug thiab taug txoj lw ntawd ntau zaus ces ciali peemtsheej ua ib txoj kev rau neeg mus lawm xwb.

  Qee txoj kev, ib xyoos twg mam luaj mam tho ib zaug xwb. Qee lub zos Hmoob, zos Khabmub thiab zos Lao mas siv sij-hawm ib rau ob nhub thiaj mus txog. Feem ntau ces yeej tsis paub tias lub tebchaws Lao dav baum licas. Tej pejxeem twb tsis paub tsis pom tej zos nyob nyias lub xeev txhua tag lawv ib simneej li. Tej kev mus los sib cuag zoo li hais no mas feem ntau yog txij nrab tebchaws Lao rov rau sab qaum-teb, vimtias yog tebchaws tojroob hauvhav ntau.  

  Tej dej loj los yeej tsis tshua muaj choj lha. Pem tojsiab uas Hmoob, Mien thiab Khabmub nyob, cov pejxeem yeej tsis tau muaj tswvyim ua tau choj zoo lha tej dej loj. Lawv lam xuas kavtheej khi xyoob ua choj lha dej xwb. Tuam tau tej tus choj ua yoj ua yees. Xyoo puav ces tej kavtheej thiab xyoob lwj tas. Zaum no yuav tau rov tuam dua choj tshiab.  

  Ua qee zaus ces qee tus neeg taug tej choj ntawd tseem poob rau hauv dej tuag lawm thiab. Pivtxwv: xyoo 1949, muaj ib tug nxhais hu ua Chav Vaj nyob lub zos Najtuas. Nws mus ua teb los txog ntawm tus choj “viavvias” lha dej Najlees. (Lawv tis be ua choj viavvias vim tias muab kavtheej khi xyoob dai lha tus dej. Tsis muaj chaw khi cov xyoo zoo ces thaum neeg mus txog saum tus choj ces tus choj pheej yoj rau sab, vias rau sab). Thaum ntawd tabtom yog lub caij ntuj nag. Dej dajrhuv thiab ntws vigvoog nqis hav. Chav los txog ib nrab choj ces tus choj ua viavvias tsawv ua rau Chav qhovmuag txais los yog daug-zeeg-muag. Chav ciali poob rau hauv dej lawm. Tau 3-4 nhub cov neeg zejzog mam mus nrhiav tau ces twb lwj lawm ces tag lub neej rau qhov ntawd.

  Yav qabteb uas yog tebchaws tiajnrag chaw qis, tej pejxeem kuj coob, tab-sis tsuas yog hauv nroog xwb. Dua li ces ib lub zos mus rau ib lub los yeej sib nrug deb thiab. Cov pejxeem nyob rau nruab tiaj, yog lawv tej zos muaj kev tsheb qho me-jis mas lawv kuj siv nyuj twm thiab nees cab lawv tej tsheb thauj neeg mus los sib cuag. Qee lub zos xwsli yav qabteb Pakse mus rau Attabpws kuj siv nxhw thauj khoom los siv nxhw rau neeg caij.  

  Yav toj siab xwsli sab Xaisnyabuslis muaj tojroob siab kuj siv nees thauj nra thiab siv rau neeg caij mus los.

  Txij li yav tsis tau ua-rog qabntuj zaum ob rov rau yav thaum ub, pejxeem kev mus los sib cuag hajyam nyuaj. Kev lag-luam tsis tshab. Txawm muaj tej nyuag khoom siv xwsli, ntaub xov, xabbus, txhuamnhiav, teebxais tej no los coj tsis tau mus muag rau tej pejxeem hauv tebchaws Lao. Cov pejxeem nyob deb nroog thiab deb chaw ua lag-luam ces tsis muaj tej teeb pomkev no siv li. Lawv yuav mus kev mhontuj ces yuav tau muab tej xyoob qhuav lossis cov ntoo thuv rog^ los lhawv kom cig taws pomkev xwb. Nyob rau tej zos tsis muaj xyoob tsis muaj ntoo thuv ces yuav tau nqa ib ya taws hauv tsev yoj taug kev kom pom ci-vog, ci-vog taug kev. Muaj neeg dua kev los luag thiaj paub tias qhov ci-vog ntawd yog neeg thiab. Qhov ci-vog ntawd thiaj ua rau tus nqa tus lhuavtaws paub tias txoj kev rau qhovtwg lawm xwb. Yog tsis muaj lhuav-taws thiab ces yeej tau maub tsaus-ntuj-nti mus xwb.

  Muaj qeezaus uas taug kev ncaj rau lub caij ntujnag uas muaj xob laim heev mas kuj pab tau tus mus kev thiab. Thaum xob tib laig ci-vog ces ua rau tus mus kev pom yus txoj xubkev lawm hov deb thiab. Thaum xob tsis laim ces yus tig xubntiag kom ncaj yus txoj xubke uas thaum yus pom thaum xob laim. Ua lino ces tus taug kev kuj muaj cuabkav zam tau tej pobzeb, pobntoos lossis tej kwjdeg  thiab qhov av nyob tom nws hauvntej. Mus lino ib ntus dhau ib ntus xwb.

  Tomqab tsovrog qabntuj zaum ob ces kev lag-luam kuj nthuav dav me-jis. Tej pejxeem lias yuav tau tej teebnyem los taws pomkev mhontuj. Tsis tau teebnyem lintawd los kuj yuav tau tej teeb taws roj av lospuas ntaisntawv los baj siv sij-hawm tsausntuj. Tej khoom siv no los twb tsis yog txhua yim neeg muaj siv thiab. Kwvyees tias ib lub zos muaj yim neeg txog 20 yim mas nyuam-qhuav muaj li 4-5 yim neeg thiaj muaj tej teeb lossis ntaisntawv los siv xwb.

  Nxiv los rau tom-qab no uas Fabkis tuaj nyob, cov pejxeem nyob tiajnrag qee tus kuj muaj tsheb caij mus los sib cuag. Ib txhia pejxeem kuj tau caij davlhau. Qhov caij davlhau thiab tau pom kub twjkum nyaj yuav sibbaug xwb!

  Los rau 1960 nce los txog 1975 uas yog lub tsamthawj cov neeg Lao tau siv tsheb lhau thiab davlhau ntau tshaj yam tsis tau muaj dua ib zaug lub neej dhau los.


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 22nd 2016, 8:11 pm; edited 2 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on January 6th 2011, 1:21 pm

  NTU 9


  FABKIS NYOB HAUV AV LAO  


  Fabkis tswjfwm Laos xyoo 1893 (The Tragic Mountain, Jane Hamilton-Merritt) thiab poo nce se rau Fabkis. Nyob ib lub nroog lossis chaw tseemceeb twg mas Fabkis tso ib tug neeg Fabkis muaj haulwm hu ua “Commision de Police” tuaj nyob ua tus saib xyuas kev ruajjeg txhua fab. Kev ua haulwm txhua yam, Fabkis tawm tswvyim tau mam muab rau cov nom-tswv Lostsuas coj mus nqis tes ua. Nyob rau ib qhov chaw tseemceeb twg, lawv ua muaj ib lub tsev kawv neeg raugtxim. Muaj cov Hmoob kuj tau mus ua neeg raugtxim kawv rau cov tsev ntawd ntau leej. Cov laus-neeg Hmoob tau haistias nyob hauv lub Xeevkhuam tau muaj cov Hmoob coob tus raug coj mus kaw raugtxim kawv rau hauv.  

  Tseemceeb muaj ib tug Hmoob hu ua Tswvblooj Vwj. Tus Tswvblooj Vwj thiab nws poj-niam tau muaj lus sib ceg. Tswvblooj muab phom tua raug nws pojniam tuag ces nws thiaj tau mus raugtxim. Nhov cov laus hais mas kuj tsis yog Tswvblooj tsom rab phom rau nws pojniam es mam nyem qib. Tus txiv ciali tib nyem phom ntawm sab phab-ja mus. Uacas tus niam txawm khiav los mus tomthawj lub muastxwv tshab tuaj mus, thiaj raug tus niam tuagkiag.

  Fabkis kom cov tub ceevxwm coj Tswvblooj mus kawv rau hauv Xeev Xeekhuam. Tomqab ntawd Fabkis kom tub ceevwm muab Tswvblooj faus nrog Soobnxawm Lauj, uas yog tus coj cov uarog vwm nyob Loojhej. Tus Soobnxawm mas tuag lawm, lawv mam muab thawb rau hauv qhov. Lawv ciali muab Tswvblooj faus ciaj nrog Soobnxawm Lauj ua ib qhov. Tswvblooj Vwj yog thawj tus Hmoob Fabkis muab faus ciaj nyob lub Xeev Xeekhuam raws tej laus nrog Tswvblooj ib phaum neeg lub sijhawm ntawd tham tseg.  

  Txog rau sij-hawm yuav ua tsov-rog qabntuj zaum ob, cov Fab-kis tau coj lawv cov tub-rog tuaj rau hauv teb-chaws Lostsuas coob zujzus, thiab haj-tseem muab cov neeg Lostsuas mus ua tub-rog rau Fabkis nxiv. Feem coob yog haiv neeg Lostsuas thiab Khabmub.  

  NTU 10

  KEV UAROG TEBCHAWS LAO TXIJ 1945-1975

  Raws li tau hais los rau hauv nqe "HAIS TXOG DAIM AV LAO" lawd, thooj av Lao no yeej raug nce se rau cov neeg ntau lub tebchaws. Tusno kav ib ntus, tus tod ho kav ib ntus. Tsis tas li ntawd, cov teebmeem tsov-rog hauv teb-chaws Lao los yeej yog cov nomtswv neeg Lao nws rov sib tua nws. Thaum txog qhov kawg ces lub tebchaws poob rau luag lwm haiv neeg tuaj nyob. Luag tuaj muab tej khoom muaj nuj nqi hauv thaj av khawb mus siv rau luag neeg tas. Kev tswjfwm lub tebchaws yeej zoo li- no xwmyeem los.  

  Txog rau ntu cov Fabkis tuaj nyob, kuj ua rau tsoom pej-xeem tau zoo neej, nyob jiagto los yov luag tau muaj ib tiam neeg. Txawm muaj kev nxheb nxhov me-jis los yog kev tubsab, kev sau se lospuas lwmyam. Tsis yog kev ua rog.

  Los ze rau yav ua-rog qab ntug zaum ob ces muaj txheej-xwm kub-nxhov zuj-zus rau-qhov nyob rau Nyab-laj liab tebchaws muaj yawg Haumcismin tau coj kev cai Koojsam los cog rau. Uake ntawd kuj tau muab faib tawm tuaj tseb cog rau cov tebchaws nyob sib puab hauv koog av Asia thiab.

  Nyob hauv av Lao, cov nom-tswv neeg Lao yeej tau nyaj siab yuav xav muab cov Fabkis raws tawm los yog xav nti kom dim ntawm Fab-kis tes mus, lawv thiaj tau teeb tsa ib lub zog tauj-tab tis be hu ua "Lao iv xaj laj". Txhais hais tias: Neeg Lao nyob ywj siab. Lawv ua kawg kev tab-sis tsis muaj qhov chaw tiag taw. Yuav khi siav rau Thaib los twb yog nti tawm ntawm Thaib los lawm. Vim li no, lawv thiaj mus khi siav rau Koojsam uas yog coj noob hauv Nyab-laj liab tuaj. Sij-hawm no tebchaws Lao tsis tau muaj tsoomfwv (Lavthasbas). Muaj cov caob nyias tuav nyias thooj av ua haulwm rau Fabkis xwb.  

  Thaum ntau lub tebchaws xws li Nyab-laj, Lao, thiab Khabmeem tabtom nyias nti nyias yuav nrhiav kev tawm ntawd, yog sawvdaws raug them se mus rau Fabkis. Tamsim ntawd ces cov Nyivpooj sawvtsees los cheb nxuav raws cov neeg uas pheej tawm tuaj nyob caij tsuj cov tebchaws me kom khiav tawm mus thiaj ua rau cov Fabkis nyob Asia raug ntes khi ua-nrw ua-nrees. Xyoo ntawd yog xyoo 1944-45. Tej luag ntes tsis tau ces khiav gaum havzoovv havtsuag. Tabsis hmoov tsis pab Nyivpooj ces lawv cia li raug America tua swbkiag tamsis. Nyivpooj tig-lho khiav rov qab yog xyoo 1946‑48 tomqab Meskas tso bomb rau lawv lub tebchaws swbkiag rau xyoo 1945.

  Fabkis pom hais tias Nyivpooj swb lawm ces lawv tawm ceev-nrooj los rau hauv nroog yuav vam rov tuav tus hau-lwm kubnxhov nyob hauv cov tebchaws uas raug nce se rau lawv kom tau li qub. Lawv yuav los lom-lis cov yeebncuab tso ua kom lawv tau nyob musli qub. Tabsis uantej zog ntawd, Nyab-laj liab kavxyeem qhov Fabkis khiav gaum Nyivpooj es tso txhab phom thiab muastxwv tseg rau Nyab-laj saib ntawd nxeev "pav tiv vav" nyob rau hauv Hanoi. Lawv nxeev Fabkis thiabHuabtais Nyab-laj BaumDaim ua rau Fabkis tws kev. Lawv thiaj nqis mus nyob rau Nyab-laj qabteb rauqhov Huabtais Nyab-laj tseem tuaj Fabkis tog.

  Nyob rau tebchaws Laos, cov neeg Lao ntxeev tag nrho ua tog xaj-laj los yog tog Kooj-sam lawm. Cov Hmoob tsis paub pausjis dabtsi. Lawv dhia qawg rau-ub ib qawg rauno. Tabsis nyob Xeevkhuam ho muaj yawg Tubbis Lisfoom tseem nrog Fabkis. Yawg thiaj coj Fabkis khiav mus gaum rau havzoov. Txij tej nroog zos neeg Lao nyob ces poob tag rau xaj-laj lawm. Tabsis lam poob dag xwb. Cov Lao xaj-laj tsis muaj riamphom tiv tua Fabkis li.

  [Only admins are allowed to see this image] Tshua Huabtais Lao ua tawv-tws yuav mus tog twg los tsis zoo. Yog mus kiag tog xaj-laj Koojsam ces poob Huabtais kiag nhub ntawd. Yuav rov qab nrog tog Ywj-pheej los yus cov pejxeem twb nrog tog Koojsam tas lawm ces yus ho yuav tau tawm khiav mus. Yog tsis khiav ces Koojsam yuav ntes coj mus rau txim. Thaum no ces cov nomtswv Lao tabtom ua li tus mha. Yuav tom tus bua, ho khuvxim tus nyuj. Yuav tom tus nyuj, ho khuvxim tus bua. Tsis paub yuav ua cas thiaj zoo.  

  Lub sij-hawm no cov Hmoob tseem nrog Fabkis feem coob. Nyob rau tebchaws Xeev-khuam. Tubbis yog tus coj cov Hmoob kom nrog Fabkis muab cov Nyab-laj liab thiab Blog liab tua tawg tas. Thaum ntawd yog caob Lev (Chao Lek) nce nram qab teb tuaj. Caob Lev koom tes nrog tog xaj-laj tua Fab-kis.  

  Txog qhov kawg ces Caob Lev tua tsis yeej ces lub Xeevkhuam thiaj poob rau Fabkis tes. Caob Lev raug ntes tua rau hauv Xeevkhuam xyoo 1947‑48. (Nyeem ntxiv ntawm Zoovkaim Phab thiab Txiajlooj Vwj cov lus hais txog qhov chaw lawv tua Caob Lev).  

  Tomqab ntawd, Fabkis thiaj tau coj Hmoob mus tso Huabtais Lao nyob xeev Moosloob. Tso tau Huabtais ces Fabkis thiaj muab ob txog kev rau Huabtais xaiv xws li: 1) mus nrog tog xaj-laj Koojsam ces phoob Huabtais, los 2) yuav nyob twjywm nrog Fabkis li qub ces ua Huabtais li qub, saib Huabtais yuav yeem tuaj tog twg. Huabtais thiaj xaiv qhov tuaj Fabkis tog es ua Huabtais liqub. (Nyeem nxiv ntawm Zoovkaim Phab thiab Txiajlooj Vwj txog Hmoob cawm Huabtais Blog).


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 22nd 2016, 8:24 pm; edited 2 times in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on January 13th 2011, 10:37 pm

  [Only admins are allowed to see this image]
  Fabkis hais kom caob Cas-pas-xav thiab caob Xeevkhuam los koom uake rau caob Luam-phab-bas es muab av Lao los ua tib lub xwb, thiab cia caob Luam-phab-bas ua tus Huabtais. Muab caob Cas-pas-xav ua tus sawvcev ntawm Huabtais hos muab caob Xeevkhuam los ua Caob-khiam Xeevkhuam. Txog thaum kawg, cov caob los hais haum koom ua ke li Fabkis pom zoo rauqhov sawvdaws puavleej yog Fabkis tub teg xwb. Luag hais li cas yuav tau ua li ntawd.

  Txij li caob Luam-phab-bas rov los ua Huabtais ces nws thiaj hu cov pejxeem Lao uas mus ua xaj-laj nyob rau havzoov havtsuag rov los nyob ua pejxeem li qub. Thaum ntawd tsis tau muaj cov nom tubrog qib siab, thiab sawvdaws tseem ua tubrog ntawm Fabkis. Cov tau nai huaib ces tsuas muaj li Nai Phone Uan thiab Nai Phone Xam cov no xwb.  

  Cov neeg tseem-ceeb tawm los koom Huab-tais tsa tsoomfwj (Lav thab bas) yog xyoo 1948‑49. Cov tsis tawm los koom tes nrog Huabtais muaj 1) Caob Phev-xaj-laj uas mus gaum rau hauv Thaib-teb, 2) Xum-phas-nub-voos nyob hauv cov xaj-laj Koo-jsam.      
  Thaum lub sij-hawm no, nyob hauv Veescam, tej pej-xeem nyob tom Ximkhais los rau tom tshav davlhau mas tseem kaw twm rau hauv qab lawj. Ntawm tej ntug kev tseem pom quav twm pawg lug. Tom qab ntawd los txog rau xyoo 1953 tseem muaj tej duab zoo li no thiab. (Tej no mas kuv hais raws li kuv qhov-muag tau pom los).    

  Vim Huabtais Lao rov qab muaj hwjchim tswjfwm lub teb-chaws Lao lawm ces Xum-phas-nub-voos thiaj tau muab lub be Lao “Ib Xab laj” tis dua be tshiab hu ua "Khab Nab Paj Thej Lao". Lawv koom tes nrog cov Koojsam tua Fabkis. Vim li no yus cov Hmoob kuj nrog luag sib tua. Tus muaj pob chim loj kuj tua loj.  Tus muaj pob chim me kuj tua me.  
   
  Tog Huabtais Lao tau koom tes nrog Fabkis ces yuav tau nqis tes ua hau-lwm sau tubrog neeg Lao txhua pawg neeg nrog Fabkis tua Nyab-laj liab Koojsam tuaj nyob hauv yus thaj av. Vim li no thiaj muaj sib tua suab phom nrov thoob tebchaws Lao.  

  Hauv lub tebchaws Lao, tsis hais qaumteb qabteb, thaum sib tua tuag, muab xyuas ces yog neeg Lao, Hmoob, Khabmub los puas Mian thiab lwm pab neeg uas yog pejxeem Lao xwb. Cov yuav yog tus Nyab-laj liab tiag ces muaj tsawg.    
       
  Tsis tas lino xwb, av Lao tseem raug ua Fabkis theem taw tseemceeb tsuj nce mus tua Nyab-laj liab qaumteb thiab. Fabkis nrog Nyab-laj liab qaumteb sib tua xyoo 1949‑53. Kev sib tua ntawm Nyab-laj liab thiab Fabkis tsis muaj tus yeej tus swb.      

    Yawg Haum-cis-min tau hais tias, “muaj dej nyob qhov twg, kom muaj jes nyob qhov ntawd.” Qhov no txhais hais tias muaj neeg nyob qhov twg, yuav-tsum muaj Kooj-sam nyob qhov ntawd. Yog yuav tua Nyab-laj qaum-teb mas tsis tas yuav mus lawm Hanoi thiaj tau tua. Nyob Nyab-laj qab-teb xwb los yeej tau sib tua ncig zej ncig zos lawm.  
     
  Ua-mus uatuaj, Fabkis tas tswvyim ces thiaj tau sib teem mus sib tua lawm Dien Bien Fu nyob rau Nyab-laj qaum-teb, ciamteb Nyab-laj thiab Lao. Fabkis thiab Nyab-laj liab tau sib cog lus tias yog leej twg yeej thiab swb los cia yeej los puas cia swb nyob rau Dien Bien Fu thiab yuav tso tseg tsis sib tua nxiv lawm. Kev sib tua nyob Dien Bien Fu suav tau tias loj kawg. Txog thaum kawg ces Fabkis swb Nyab-laj liab lawm.  

  Lub sij-hawm ua-rog Dien Bien Fu ntawd, kuv tijlaum Vamsawm tau nrog cov tubrog Hmoob uas tuaj Fabkis tog mus thiab, tabsis zoo mhoov tias lawv tseem mus tsis tau txog Dien Bien Fu ces Fabkis twb swb rog lawm.  Tus Fabkis coj cov Hmoob mus ntawd lub be hu ua Jean Sassi. Tus Fabkis cia-li hais kom cov Hmoob tig rov los rau sab Xeevkhuam.
     

  Tas li ntawd ces Fabkis thiab Nyab-laj liab tsis sib tua lawm, tab-sis ho muab Nyab-laj lub tebchaws tu ua ob thooj lawm. Yav qaumteb yog Nyab-laj Koojsam. Haum-cis-min ua tus tuav. Yav qab teb ces thaum ntej muaj Huabtais Nyab-laj Baomdaim tuav thiab yog Fabkis ua tus txheem tw.  
    
  Lao yog Fabkis tus phoojywg muaj txiajjim los lawm. Uantej Fabkis yuav rov qab ces Fabkis thiaj muab kev ywj siab "em kaj laj" rau Lao. Xyoo Fabkis rov qab lawv teb-chaws yog 1954. Fabkis tau hais tias tebchaws tseem yuav uarog mus nxiv rauqhov tog Koojsam yeej yuav rhuav tshem cov kevcai Huabtais kom poob tag mus li.  

  Fabkis rov qab lawm ces cov Nyab-laj liab nyob hauv Lao uas yog cov tuaj pab cov khab-nab-paj-thej-lao kuj tau rov qab rau Nyab-laj teb lawm thiab. Qhov lawv rov mus no tsis yog lawv yuav tso tseg musli. Yog lawv rov mus so ib ntus kom muaj zog tso lawv mam rov tuaj lom lis thooj av Nyab-laj qab teb kom poob los ua ib lub tebchaws xwb. Lawv yuav tsis pub ua ob lub tebchaws.      

  Cov Nyab-laj rov qab tag ces lawv tseg cov Khab Nab Paj Thej Lao nyob khuam-ntuv rau nraum roob phajtsum, sab nhub poob hauv Veescas (Viengchan). Yawg Xum-phas-nub-voos thiaj tau coj cov Paj Thej Laos sau khaubnhab khaubsee nrog Nyab-laj liab mus lawm Hanoi. Muaj cov neeg Lao nrog mus coob. Hmoob los mus lawm coob thiab. Raws li paub meej mas yog cov Hmoob nyob zaj Phusxev thiab Phuhuam, av Vees-cas.      

  Cov Khab Nab Paj Thej Lao nqis mus rau Nyab-laj teb ces lawv mam nce mus lawm qaumteb. Lawv mus tshwm rau av Xasniam (Sam Neua). Lawv cov lus tau hais tshwm tias yuav mus teeb chaw nyob kom ruaj tso. Cov Khab Nab Paj Thej Lao tau mus ua khaib nyob rau thajtsam MoosPeeb los yog av Xeevkhuam thiab Xams Niam sib cob ciam xyoo 1955.      

   Tog Huabtais Ywjpheej kuj tau tso tubrog mus nyob sib zov rau ntawm ciam-teb tibyam thiaj ua rau lawv muaj kev sib tua suav nhub suav hmo loj zujzus. Los txog rau xyoo 1957 los tsis yeej tsis swb vim tias Nyab-laj liab tsuas mus nrog Nyab-laj qabteb sib hais txog lawv thaj av xwb. Ti blub sij-hawm ntawd, tog Paj-Thej-Lao ho nxiv ib los lus rau lawv lub be hu ua "Khab Nab Paj Thej Lao Kaum (10)", tabsis lawv yog tib pab uas khiav nram Vees-as mus li hais tas los lawm no xwb.    

    Cov Paj Thej Laos Kaum ua haulwm tau ob xyoos, yog xyoo 1955‑57, los tsis tau hau-lwm. Mov noj los tsis muaj. Phom thiab muastxwv thiab tshuaj kho mob los tsis muaj. Vim lino lawv thiaj txiav txim siab nrog tog Huabtais sib hais. Yog tog Huab-tais pomzoo muab cov qib theem nom tubrog nce qib raws li tog Paj Thej Lao muaj neeg thiab no ces cov Paj Thej Lao kam rov los ua ke (lua) rau Huabtais (Lav Thab Bas). Kev sib hais kuj haum raws li tog Paj Thej Lao hais thiab ces cov Paj Thej Lao thiaj gag los sib sab-laj ua-ke rau xyoo 1957.  
   
  Tom qab lawv los uake tas, lawv los sib hais txog cov qib nom. Muaj qee nqe lus ua tsis raws li tau sib cog tseg. Tsis tas lintawd, nhov lus paj lus moo cua hais tias yawg Xum-phas-nub-voos yog niag neeg nyob tom havzoov xwb. Tsis tau nce lub xab dabtsi. Txawm-siv yuav muab nce mus ua nom loj li ntawd mas tsis raug raws li txoj kevcai tswjfwm lub tebchaws Lao lawm. Nyob hauv tus cai tswjfwm teb-chaws Lao twb tsis muaj ib nqe lus twg hais tias kom ua tau li ntawd.  Vim lino ces lawv sib hais tsis sib haum. Pab Paj Thej Lao thiaj tawg rov mus nyob havzoov nrog tog Huabtais sib tua nxhov quavniab thoob av Lao. Cov Paj Thej Lao tsuas ho rov lhoov zoj lawv lub be hu ua "Neos Lao Hak Xat" no dua lawm.

  Tau muaj kev sib tua los txog rau xyoo 1959‑60. Tus txheej-xwm kub nxhov nce siab zus nxiv vim tias tog Kooj-sam tau baj siab tias yuav ntaus kom tau teb-chaws Lao sai^ tom ntej.  

  Cov nomtswv tog Huabtais los yeej tsis tshua muab siab saib xyuas tsoom pej-xeem xwsli cov Khabmub, Hmoob, Mien thiab lwm pawg neeg tsawg nyob tuaj ntug tebchaws nyob tojsiab.

  Xum-phas-nub-voos uas yog tog Koojsam jia pom tias tsis muaj leejtwg yuav nqa tawm hauv plab los. Leejtwg tau kawm ces yeej txawj. Nws thiaj tig-lho mus gag rau cov pejxeem tojsiab los yog cov nyob tuaj ntug hauv lub tebchaws Lao es Huabtais cov nomtswv xam tsis pom  thiab sib ntaus kev phoojywg kev sib lhub.

  Tog Koojsam nxias ceevnrooj. Tus muaj lub lajlim plab plawv zoo thiab tsimnyog kawm yam twg los lawv muab xa mus kawm thiab tseb phom ua rog rau, qhia kam tebchaws rau lawv. Lawv qhia rau cov neeg no ntau thiab ntau ces ua rau cov neeg ruam, neeg tojsiab muaj lus txawjje thiab paub hau-lwm tuav tebchaws.  

  Txog thaum tog Huabtais jia pom thiab ras txog tias teebmeem hauv tebchaws Laos yuav tsis tas tiag, lawv mam tig los xyuas ces cov pejxeem huabhwm nyob deb nroog qaum teb ti qab teb twb raug tog koojsam nxias tau lawm feem coob. Tsis tas yuav mus sib tua lawm tom ciam teb deb lau, ntawm tej ntug nroog xwb los twb tua tsis yeej lawm. Kev sib tua suav nhub suav hmo loj zujzus lawm xwb.

  Cov nomtswv Huabtais pom tus xwmtxheej kub nxovniab thoob tebchaws Lao, lawv thiaj tau txiav txim siab muab thooj av Lao nxeev ua teb-chaws nruabnrab. Thaum ntawd muaj yawg "huaib ekm" Koosles ua tus coj nxeev lub teb-chaws. Kev ua li no mas yog xav ua kom daim av Lao zam dhau tus xwmtxheej tsov rog, kom txhob raug Koojsam rhuav tshem. Qhov xwmtxheej no muaj thaum lub 9 lhis tim 8, 1960.

  Tomqab nxeev tau dai av Lao ua tebchaws nruabnrab lawm los tus xwm-xheej tsovrog kuj tsis txias vim tias tsoom nomtswv Lao theem siab hauv tog Koojsam thiab tog Ywjpheej feem coob tsis nyiam txoj kev nruabnrab. Xyov yuav ua nruabnrab Koojsam los yog nruabnrab Ywjpheej. Zoogaus li nquam goj hauv pasdej teev. Nquam mus nquam los, rov los qhovqub xwb. Ib yam li luag hais tias: ua hausam ho tsis chais tob-hau ces tsis ua los tau.

  Txoj kev nruabnrab zoo ib yam li tsob txiv ntoo uas cog tau rau, tabsis tsis muaj neeg ywg dej, tsis rau chiv thiab cia fab ces loj tsis taus, tsis tawg paj, tsis txi txiv. Tej khoom neeg txawv tebchaws coj tuaj pab los koj taus koj nyiag, kuv taus kuv nyiag. Ua mus ua tuaj ces sib tawg, sib tua.      

  Yawg caob Xum-vas-nab-phus-mas ua tus Lav-tha-bas. Txawm ua li-no lawm los lam ua dag xwb. Lav-tha-bas yeej hais tsis tau.   Tsis hais tog twg, tus mloog los mloog, tus tsis mloog los yeej tsis mloog. Cov nomtswv loj tsis yuav lus kiag-li. Lawv muaj sib tua qujqees. Txog rau xyoo 1973 thiaj yog xyoo pib sab-laj yuav tso txoj kev sib tua hauv av Lao tseg.


  Last edited by Vajhuamsibluag on December 22nd 2016, 8:43 pm; edited 1 time in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Vajhuamsibluag on January 14th 2011, 10:40 pm

  [Only admins are allowed to see this image] NTU 11
  LUB TSWVYIM DAIM AV LAO YUAV POOB RAU KOOJSAM


  Xyoo 1976‑77, muaj ib tug tub khau-xas-nas neeg Lao Koojsam nyob rau nroog Nasphias, Bab Kee, moos Thublaskhoos, av Veescas tau tuaj nthuav tawm hais txog kev sib hais cog lus haum- xeeb hauv av Lao hais tias, tus hau-lwm txhua yam uas tog Lao Koojsam coj los nrog tog Ywj-pheej Veescas sib cog sab-laj ntawd puav-leej yog lub tswv-yim dag xwb. Tab-sis lawv kuj muaj cuab-kav txeeb tau as naj ntawm tog Ywj-pheej yam jiagto tsis muaj ib lub suab riam suab phom tawg li.  

  Hauv cov lus sib cog mas hais tias cia peb tog neeg xws li cov sab xis, cov nruabnrab thiab cov sab lauj coj tubrog ib tog 10,000 leej los sib koom ua haulwm. Tsis hais yam haulwm dabtsi, yuavtsum yog peb tog neeg koom nrog pom thiab paub mas thiaj siv tau. Tabsis tog Blog-liab yeej paub tias tog neeg nyob qub hauv tog Ywjpheej yuav-tsum muaj neeg coob dua. Lawv thiaj baj tswvyim dag tos.  

  Txog nhub Blog-liab xa tubrog tuaj nqis rau Veescas, peb tog neeg mus sib pab txheeb xyuas, suav kom pub thauj cov tubrog tuaj ib tog 10,000 leej xwb no. Tabsis Blog-liab lub tswvyim dag mas lawv ua li no: Thaum lub davlhau tsaws-kiag xwb, cov tubrog Blog-liab tus nyiag kev dhia tawm ntawm qhovrai ualwj liam lawm li. Cov tawm los ntawd qhovrooj los muaj, tabsis suav tsis txheeb li. Ob peb nhub xwb ces tub rog Blog-liab twb puv nroog Veescas tag. Tsis tas lintawd, lawv tseem muab ris-tsho rau cov neeg nyiam lawv tog thiab nyob hauv Veescas nhav mus ua haulwm ces ua rau yam li lawv muaj neeg coob heev lawm.  

  Tej riam phom thiab muas-txwv los kuj tibyam. Davlhau ya tuaj thawj fij ces peb tog neeg mus txheeb xyuas. Pom khoom noj ntau yam xwb. Dua li cov thauj tuaj tom qab ces yog phom thiab muastxwv lawm xwb. Cov thauj tuaj tom qab tsis raug txheeb lawm vim lawv yeej tau hais tias pub txheeb thawj fij xwb.

  Lawv ua li no ces Blog-liab thiaj muaj riam phom ntau^ nyob hauv nroog Veescas. Tej tswv-yim dag no, yog tog Ywjpheej tseem jeeg thiab ces yeej yog xav ua kom lub tebchaws poob mus tiag. Blog-liab twb dag tau lino los lawv tseem hais tias lawv ua tsis tau haulwm raws li lawv tus tswvyim ntaus tseg thiab rauqhov tog tub rog Ywjpheej tseem tuav phom khovkho. (Thaum ntawd ho tomthawj tsa cao Xum-phas-nub-voos los ua tus tuam thawj lis haulwm fab kev ruajjeg thiab).

  Yawg Xum-phas-nub-voos uatxuj tws tom-ub, tws tomno, rov loo mus taug xaiv rau Xum-vas-nas tias cov pav tis kas (pav tib kas) tseem nyob coob hwv. Ua tsis tau haulwm. Yuav kom tau mas, yuav tau muab cov pav tib kas no raws khiav kom tas thiaj yuav ua tau haulwm. Xum-vas-nas hais tias yog Xum-phas-nub-voos lawv pom pav tib kas nyob qhov twg ces lawv yeejmeem raws kom khiav mus tas.

  Xum-phas-nub-voos uatxuj tws tom-ub, tws tomno, rov loo mus hais rau Xum-vas-nas tias tej neeg tseem tuav riam phom ntawm tes coob. Raws los raws tsis tau. Yuav kom tau mas yuav muab tej riam phom sau cia kom tas mas thiaj raws tau lawv khiav. (Nws ua zoo li luag hais dabneeg Jhiab thiab Jhaus nrog yawmtxiv sib nraim. Yog nrhiav tsis pom yawmtxiv ces kom mus muab yawmtxiv tus txiv nees txhom caij, xuas pas blawm ces yawmtxiv tawm los).

  Lawv ua li-no ces Xum-va-nas bautaws. Nws thiaj hais tias ua li ntawd mas ho ua tsis tau. Xum-vas-nas tsis pub ua li ntawd ces Xum-phas-nub-voos rov jwj hais tias yog tsis txo cov riam phom ces nws yuav rov lawm Moos Viaasxais. (Tej tswvyim no ces yog nxias dag mus raws li tau ntaus tswvyim tseg. Yog cov tubrog sab xis, thiab nruabnrab tseem muaj riam phom ces Xum-phas-nub-voos yuav txeeb tsis tau as naj).

  Xum-vas-nas bautaws ces nws thiaj hais tias, "Yog li muab cov riam phom sau cia tso tseg cia nej coj phom es nej pom pav tib kas nyob qhovtwg no cia nej ua tus raws.”

  Xum-vas-nas kos be tso cai rau Blog-liab sau riam phom los cia es tseg Blog-liab coj riam phom xwb. Tau kiag lo lus no ces Blog-liab zoo siab lho, luagnyav ntag. Zaum no daws tau lawv nqe lus tau baj tseg kiag lawm. Blog-liab muab cov tubrog sab xis thiab nruabnrab cov riam phom sau tsawgtsuag cia tas-nrho, muab ntawv xamnyas thiab as-nub xamnya tsujntiag hauv av, tawm kiag ntawv hais tias leej twg tsis nyiam lawv txoj kevcai ces kavtsij tawm khiav. Hais li no los dab yeej tsis quaj qhovtwg tuaj rauqhov yus muaj phom khovkho ntawm tes hos luag tsis muaj phom. Yog lawv tsis tawm lus tso kev khiav ces tejzaum ntes tau tej neeg tawv. Thaum luag xum tuag ces lam rov muaj sib tua thiab. Lawv tawm lus li ntawd kom cov tawv tsis nyoo lawv tawm khiav mus kom tas. Tshuav cov tsis khiav ces kuj luj tau tias nyoo thiab nyiam lawv txoj kevcai lawm. 


  go]Thaum zoo li-no ces tej nom-tswv tseem-ceeb thiaj tawm khiav ri-rws. Cov tsis khiav ces Blog-liab cuab zoj ib lub tawb loj^ cug kiag kom lawv gag mus tsis nhov chwv.

  Blog-liab dagkiag hais tias kom cov nomtswv thiab Huab-tais mus ncig xyuas lawv lub Moos Viaas-xais no ces cov nom-tswv sawvdaws txawm mus. Blog-liab cia li khawsxyeem cab coj mus rau txim. Cov txim me mus nyob rau Xeevkhuam. Cov txim loj coj mus nyob Moos Viaasxais ua rau lawv tuag tag. Duali tseem muaj chaw rau txim nyob yav qabteb ib qho tseemceeb thiab.  

  Blog-liab txeeb "as naj" txij kiag saum Huabtais nqis los txog tus xeemveem zos. Cov tubrog ces txij theem siab kawg-gaus nqis los tigaus tus tubrog qib ob (thab ham xab xoom). Blog-liab mam tsa dua cov nom tshiab los lhoov. Cov nom tsa tshiab feem coob yog cov neeg uas yav thaum-ub tsis tau nrog luag ua dua tswv zej tswv zos rau tog pav tib kas.  

  Thooj av Lao poob suajkaum rau Blog-liab tes rau lub 5 lhis 15, 1975. Hmoob yog haiv neeg tswj kevcai Ywjpheej nyob Lao pab tomqab qab kiag.

  Tus sau: Buagtxhim Vwj nrog kev kho thiab theej tshiab ntawm Gajyis Vwj

  August 26, 1988, Sacramento, California.

  By Buagtxhim Vwj

  July 3, 1991

  Sponsored content

  Teb-chaws Lao Empty Re: Teb-chaws Lao

  Post by Sponsored content


   Current date/time is June 19th 2019, 2:26 pm