Rov Mus Los-tsuas-2

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 25th 2011, 11:07 pm  Pib Ya Tawm San Francisco.

  Dav-lhau yuav pib ya tawm thaum 11:45 A.M. Txog 11:40 A.M xwb peb twb ya tawm ntawm tshav dav-lhau San Francisco (ya ua ntej schedule).

  Txog 12:20 P.M, lub 11/29/06, (California Time) luag muab snack los rau peb txom ncauj. Ib pob hmoov blej kib ua tej tus luaj tus cuav-nab thiab ua tej lub voj haum ntiv-tes thiab ib leeg ib khob kua txiv kab-nxwv, nyob ntawm yus xaiv. Kuv haus ib poom bias raug nqi $5!

  Thaum sawv-daws noj snack tas yog tav 12:35 P.M. Kuv muab kuv phau ntawv sau (diary) tso rau hauv kuv lub back pack thiab muab jaws rau saum cov dab nyob saum sawv-daws taub-hau lawm. Muaj ib tug txiv-neeg nyiv-pooj ua hau-lwm hauv dav-lhau los ces kuv kom nws pab muab kuv lub back pack rau kuv. Kuv thau kuv phau ntawv los ces ho muab lub nhab rov rau nws muab jaws cia dua.

  Tas qhov txom ncauj snack ces luag tsuas ho rau mov los noj thaum 12:45 P.M. Phaj mov yog mov xyaw nqaij nyuj, salad, cws 3 tug, ib khob dej. Lawv kuj kom yus xaiv saib yus nyiam noj thiab haus yam dej dab-tsi. Yam lawv tsis muaj, lawv kuj hais tias tsis muaj. Thaum sawv-daws noj mov yuavluag tas ces luag ho nqa tea thiab coffee los txhab rau sawv-daws haus. Nyob ntawm tus nyiam haus, tea los tau, coffee los tau.

  Kuv zaum ntawm qhov-rai. Ke noj mov, ke tig jia ntiaj-teb. Pom hiav-txwv dubnciab. Muaj huab dawbvog sibkha. Lub dav-lhau ya txheej huab dawb saum ub jeeg gujgaws. Muaj tejtsam zooli lub dav-lhau nyob saum boo av. Tejtsam dav-lhau poob tej theem ua yus siab poobnthav thiab.

  Zoo li dav-lhau twb ya tau ib nhub lawm. Tig saib moo ua cas nuam-qhuav ya tau 3 xuajmoo xwb. Thaum 3:30 PM, wb sawv mus plob. Niam dab-laug sawv mus pw ib lub rooj nyob leej nruabnrab uas yog ob lub rooj txuas ua ke vim lub rooj ntawd seem tsis muaj neeg zaum. Cov neeg caij lub dav-lhau no feem coob yog neeg dub hau. Pom cov daj hau tus puav. Cov ua hau-lwm hauv dav-lhau los yog dub hau coob dua.

  Lub dav-lhau ya tus heev, tsuas nhov cov tshuab jeeg thiab cov suab nrov hau-sim los rau sab hauv lub dav-lhau xwb. Muaj qee chim nhov lub dav-lhau co nqig-txoog vim muaj tej nthwv cua los tsoo lub dav-lhau. Lub dav-lhau peb caij no tsuas ya mus txog nyiv-pooj teb xwb. Peb yuav caij dua ib lub dav-lhau mus rau Thaibteb, thiab yog tib hom dav-lhau North West.

  Thaum 5:00 P.M (California Time) nhub 11/29/06, luag muab ice cream los noj, tab-sis kuv tsis noj vim tsam tsis haum plab, vim txhua zaus kuv noj ice cream tas pheej zawv plab. Kuv muab kuv daim ice cream rau dab-laug noj. Kuv tsuas haus ib poom bias nyiv-pooj xwb vim lawv tseem tshuav kuv nqi $5 thaum kuv haus thawj poom bias es lawv tsis muaj nyiaj nxiv kuv. (Bias nyiv-pooj qab xis siab thiab).

  Peb ya ib nhub txog 8:00 P.M (California Time) nhub 11/29/06 twb tsis tau txog Tokyo. Yuav siv sij-hawm thaum pib ya txog thaum tsaws li 11 xuaj-moo thiaj txog Tokyo. Thaum 10:15 PM, luag muab ntawv ntub dej sov los rau sawv-kaws so tes tas ces luag rau mov los noj dua. Ib taig mov kib, ib khob dej los sis tea, ib khob kua txiv kab-nxwv thiab ib taig dib pag.

  Txog Tokyo

  Tshuav li 30 feeb txog Tokyo. Nhov lub dav-lhau txo zog qis zuj-zus, thiab thaum ntawd lub dav-lhau ya tsis tus lawm. Nhov deeg thiab co teg puav. Qee chim kuj tus-yees zoo li nyob saum boo av. Kuv tig jia ntiaj-teb tsis pom hiav-txwv, tab-sis pom hav huab dawb-paug zoo li paj rwb ua toj-roob hauv-pes ncee-ai. Jia kawg jua-muag los tseem pom dawb-paug lawm.

  Thaum 11:15 P.M (California Time) nhub 11/29/06, lub dav-lhau chwv hauv av tshav dav-lhau nyob Tokyo. Dav-lhau tshoj los nres tus ces peb tawm raws lawv cov ntawv qhia yuav hloov dav-lhau ya rau Thaibteb. Thaum peb los txog rau chaw zaum yog 11:20 P.M (California Time). Thaum peb yuav gag los rau ntawm qhov chaw zaum tos nce dav-lhau, luag tseem tshawb sawv-daws cov nhab nqa ntawm tes thiab.

  Thaum 12:00 ib tag hmo (California Time) pom 2 tub txiv-neej Hmoob los rau ntawm chaw zov dav-lhau ya mus Thaibteb. Ib tug kwv-yees li 40 xyoo, ib tug kwv-yees 70 xyoo. Me-jis ces muaj li kaum tus Hmoob los thiab. Cov Hmoob no tej-zaum yog mus sab qaum teb Meskas los. Lawv yuav mus lawm Thaibteb thiab.

  Neeg pib nce rau hauv ib lub bav “bus” yuav thauj cov neeg mus nce dav-lhau ya lawm Bangkok thaum 5:40 P.M. Tokyo Time. Thaum peb los zaum hauv bus yog 1:15 A.M nhub 11/30/06 (California Time). Thaum 1:25 A.M (California Time) los-sis (18:25, Tokyo Time) peb los zaum hauv dav-lhau. Tav li 1:55 A.M (California Time) dav-lhau pib ya tawm. Lub dav-lhau yog hom dav-lhau loj, ib kab rooj tav lub cev muaj 8 lub rooj zaum. Wb zaum ob lub rooj hauv nruab nrab. Yuav siv sij-hawm ya ntev li 6 xuajmoo thiaj txog Bangkok.

  Thaum 2:40 A.M nhub 11/30/06 (California Time), luag muab snack los rau sawv-daws txom-ncauj. Kuv haus ib poom bias Asahi. Tau nrog poj Thaib hais lus Meskas thiab lus Thaib. Tav li 3:40 A.M (California Time) luag muab mov los rau sawv-daws noj. Khoom noj muaj mij nrog nqaij qaib, tea, apple juice, salad, chocolate cake. Tabtom tsau plab xwb.

  Txog Bangkok

  Dav-lhau ya ib tag-kis txog 8:25 A.M (California Time) thiaj tsaws Bangkok. Peb los txog nxov zog lawm. Lub dav-lhau twb nyob saum boo av lawm, tab-sis tseem muaj ib lub dav-lhau yuav ya tawm. Peb lub dav-lhau tau nres tos me-jis thiaj tshoj tau los nres rau ntawm chaw nres.

  Thaum tawm hauv dav-lhau los rau hauv tsev tos dav-lhau, kuv lawv kuv poj-niam qab, tab-sis nrug deb zog lawm. Dab-laug gawv lawv wb qab, tab-sis nyias mus nyias sib nrug jia tsis tsua sib pom. Kuv poj-niam dhau-plaws los rau lub qhov-rooj tawm #2 nyob pem cov tsav dav-lhau. Kuv tsis pom ces kuv cia-li tawm lub qhov-rooj #1 nyob rov tom-qab zog no lawm. Thaum ntawd kuv tsis paub tias muaj lub qhov-rooj tawm #2 thiab. Kuv cav xav tias yog poj-niam yuam-kev lawm xwb. Tej-zaum nws yuav lem rov los lawv kuv qab.

  Thaum kuv tawm-plaws los dhau lub qhov-rooj dav-lhau xwb ces kuv txawm los sawv tos. Xav tias nws yuav lawv-qab. Tos ntev-tsawv cas tsis pom poj-niam thiab dab-laug lawv los li. Kuv maj-mam los rau hauv tsev. Los sawv tos ntev tsawv los tsis pom lawv los thiab. Neeg twb los tas lawm. Pom cov ua hau-lwm hauv dav-lhau tawm lawv qab los. Kuv nug ib tug txiv-neej Thaib. Nws hu xov-tooj mus check xyuas saib neeg tas lawm los tshuav. Tus teb xov-tooj teb tias neeg tas lawm. Kuv nug nws nxiv tias muaj tsawg lub qhov-rooj tawm. Nws hais tias muaj 2 lub qhov-rooj. Tsam no thiaj xav twj-ywm tias lawv tawm lawv ib lub qhov-rooj lawm ntag. Tsis paub tias lawv tawm rau qhov twg lawm. Kuv lam ke los ke tig jia tom qab. Qee tsam kuv los lawm nrawm-nroos. Qee tsam xav tias tsam lawv tseem lawv qab, ho mus kev qeeb zog.

  Kuv los ze rau ntawm lub rooj immigration check-out. Tig jia qhov twg los tsis pom lawv. Lub siab ua xyem-xyav thiab mus qeeb zog. Kuv theem zog tos thiab tsuas ho tig xam rau pem ncauj kev yuav mus lawm tom cov rooj-vag immigration. Lawv 3 leeg twb los nres tos kuv rau tod lawm. Kuv thiaj nrawm-nroos los caum lawv.

  Thaum los sib nrhiav tau, peb ua ke los visa peb cov passport ntawm ib lub qhov-rooj immigration Thaib. Tus saib poj-niam wb ob daim passport tseem hais tias wb nyias yuav-tsum muaj nyias ib daim declaration (qhia tias yus muaj dab tsi thiab yuav mus lawm qhov twg). (Qhov wb ob leeg koom ib daim ntawv no mas vim muaj ib tug poj Thaib yuav txiv Meskas nrog peb los hauv dav-lhau hais rau wb tias ib tsev neeg koom ib daim declaration xwb). Tus poj Thaib saib wb ob daim passport taw tes rau kuv kom rov qab mus hais tus txiv-neeg ua nhav ib lub tsho muaj ob kab daj^ ntawm tes tsho nyob rov tom qab kom muab ib daim ntawd declaration rau kuv sau rau poj-niam tso mam rov los dua. Kuv rov mus ua tuj-tws, tsis paub xyov yog leej twg. Kuv rov los nug poj Thaib dua. Nws rov taw tes rau tus txiv-neeg zaum pem phab-ja tsev uas nhav lub tsho muaj ob kab daj^. Kuv thiaj rov zoj mus kom nws muaj ib daim ntawv los rau kuv.

  Poj-niam cev lub nhab ntawv uas rau wb tej ntawv rau kuv. Kuv muab sau tas ces thiaj rov los rau ntawm tus poj Thaib. Los sawv pem hauv ntej tos. Cov neeg los sawv ua ib kab tig jia yus zom-zaws. Lawv tsis paub tias yus twb xub los ua ntej lawm. Tsuas yog khuam daim ntawv es yus thiaj rov qab lawm xwb. Xav^ ces ua ib siab rov qab mus tuaj tom qab ua kab (line) dua.

  Thaum peb los visa passport tas, peb tawm los rau ib txheej qhov-rooj ua ntej yuav tawm los rau sab nraum lub qhov-rooj uas cov neeg tuaj sab nraud tuaj tos cov neeg tawm hauv tshav dav-lhau los. Peb los nrhiav txiv-lhuas thiab tais gawv. Peb xav tias gawv yuav-tsum xub txog vim gawv yog ob tug xub ya dav-lhau hauv San Francisco, tsuas yog nyias ya nyias hom dav-lhau xwb. Nrhiav qhov twg los tsis pom li. Ua li ces peb thiaj txiav txim siab tawm los rau sab nraum no uas yog cov neeg tuaj sib tos. Pom cov neeg nqa paib dawb-vog sib qhia tias koj yog leej twg, kuv yog leej twg, kom sib nrhiav tau. Peb los xam tus Hmoob Thaib uas tuaj tos peb los tsis pom li. Xam txiv-lhuas thiab tais hluas gawv los tsis pom li.

  Thaum peb sam-sim sib nrhiav, muaj ib tug tub hluas Hmoob Thaib ev ib lub nhab (back pack), nqa ib daim duab los hais rau kuv poj-niam tias daim duab nws nqa ntawd puas yog kuv poj-niam. Nws tuaj tos ib niam-txiv hauv daim duab ntawd. Kuv poj-niam hais tias tsis yog. Peb tsuas ho tham tias peb tab-tom nrhiav ib tug Hmoob Thaib tuaj tos peb thiab. Tus hluas ho muaj ib lub cell phone tom-thawj thiab. Peb qiv nws lub xov-tooj hu ces thiaj tau tus Hmoob Thaib uas tuaj tos peb. Peb muab tau ib daim ntawv rau tus tub Hmoob thiab qhia kom nws sau nws lub be thiab cov los Meskas los cov be rau daim ntawv es muab nqa siab^. Thaum lawv los pom, lawv thiaj paub. Ua li no tas ces peb nyias mus nyias lawm.

  Thaum ntawd peb los nrhiav tau tus Hmoob Thaib uas tuaj tos peb lawm thiab. Sij-hawm dab-laug wb sam-sim rov mus nrhiav txiv-lhuas gawv lawd, txiv-lhuas gawv ho los nrhiav tau kuv poj-niam thiab niam dab-laug gawv thiab tus Hmoob Thaib.

  Dab-laug wb rov los ntawm lawv ces ho tsis pom tub Hmoob Thaib thiab kuv poj-niam gawv lawm. Hais tias tus Hmoob Thaib tseem coj kuv poj-niam kev mus nrhiav tsev dej lawm no. Thaum los sib nug ces thiaj paub tias txiv-lhuas gawv tseem lawv peb qab, vim gawv lub dav-lhau ya tom qab peb lawm. Thaum peb los sib nrhiav tau thiab yuav los nce tsheb mus nrhiav chaw pw ces twb yog ib tag hmo nhub 11/30/06 txuas rau 12/1/06.

  Tawm Hauv Tshav Dav-lhau Thaibteb Mus Nrhiav Chaw Pw

  Tus Hmoob Thaib coj peb los ko-taw nce rau theem saum toj uas nws tuaj nres tsheb. Peb los nce tsheb tag ces nws coj peb mus nrhiav chaw pw. Nws ncig 2-3 lwm hauv qhov chaw nres tsheb thiaj nrhiav rau kev tawm vim luag sam-sim kho kev thiab thaiv cov kev hauv chaw nres tsheb.

  Thaum tawm-plaws hauv chaw nres tsheb los rau sab nraum no ces jia tej kev thiab vaj tse kuj muaj tus yeeb-yam xws li teb-chaws Meskas thiab. Pom teeb cig jais-tsias txhia chaw. Tej kev los kuj loj lig-nqas rau txhia chaw. Qhov txawv ces yog Thaib tsav tsheb khiav sab lauj xwb.

  Tsheb khiav ceev-nrooj taug kev los lawm me-jis ces ho los tshuam rau kev me thiab muaj tsheb coob khiav los ua ke. Tsam no thiaj pom tau tias kev khiav tsheb Thaib teb muajjis zoo li Blog teb thiab. Xav tsav tsheb caij kab, txiav luag hauv ntej, tsav phem li cas los muaj.

  Tus Hmoob Thaib coj peb los rau thawj lub hotel. Tsis muaj chaw seem lawm. Nws ho coj peb mus rau ib lub dua. Thaum tsav tsheb taug kev, kuv hais rau tus Hmoob Thaib tias, “Yog nrhiav tsis tau chaw pw ces kawg peb lam mus pw hauv koj tsev tso tag-kis kom mam nrhiav hotel rau peb lau, yom?”

  Tus Hmoob Thaib tsis teb kuv ib los lus li. Tom qab no thiaj nhov cov neeg uas paub Hmoob Thaib lub xeeb-ceem tham tias Hmoob Thaib tsis coj li Hmoob Blog.

  Nrhiav Tau Chaw Pw Hauv Bangkok

  Thaum kawg, peb los nrhiav tau ib lub hotel muaj txaj seem. Ib cha raug nqi ib hmos 800 Baht. Lub hotel no yog cov neeg muaj nyiaj thiaj pw tau. Peb ua-txuj ua neeg muaj nyiag thiab ntag! Tsis ua-li ces yuav txaj-muag thiab, rau-qhov peb yog neeg txawv teb-chaws diam. Peb los thau khoom tas rau ntawm qhov-rooj ces peb muab tau 1,000 Baht rau tus Hmoob Thaib (tus tswv tsheb). Tus Hmoob yuav rov mus, peb nug tias yog nws tsis maj heev no peb yuav sib tham kom meej txog qhov peb yuav kom nws coj peb mus xyuas tej chaw peb xav mus. Nws hais tias nws tseem tshuav hau-lwm maj thiab ces tag-kis sawv-nxov tso nws mam tuaj nrog peb tham. Tham xaus lus lino ces peb nyias mus pw nyias cha txaj lawm.Txawm ib tag hmo lawm los yeej sab tsis heev vim yog nruab-nhub sab Meskas teb. (Daim duab hauv-qab no yog tuaj ntawm lub Hotel peb qhov yees rov rau sab qab-teb.)

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2410
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 26th 2011, 11:16 pm

  Tagkis Kajntug Nyob Bangkok

  12/1/06 (US Date).

  Thaum sawv-nxov peb twb check-out 2 lub chaw pw lawm vim peb tso siab tias tus Hmoob Thaib yuav tuaj nrog peb sib tham ces peb yuav mus lawm lwm qhov chaw. Peb tseg ib chav chaw pw ntim peb cov khoom xwb. Thaum peb yuav sawv-kev, peb mam them nyiaj thiab sau peb cov khoom tawm tag-nrho.

  Lig lawm los tsis pom Hmoob Thaib tuaj. Tsis muaj xov-tooj ces tsis paub hu tus Hmoob Thaib. Peb tawm mus ncig nrhiav mov noj qho me-jis. Peb tawm ntawm qhov-rooj lub hotel peb pw mus taug ntug kev. Kuv xav tias tsam peb poob nroog ces kuv ke mus, ke tig xam tej tsev los rau tej kev, nhub-tuaj nhub-poob kom kuv paub tias peb mus rau sab twg lawm. Xav twj-ywm rau hauv siab nyhos-daws tias, “Cov me no tsis saib kev’os, ib chim mas kuv yuav ua-txuj tsis paub kev li thiab saib puas ua rau cov-me jej-muag txham quav.”

  Mus me-jis ces qhov zoo li qhov. Kev ntau li ntau. Nco tsis tau nhub-tuaj nhub-poob, nhub-poob qaum-teb qab-teb lawm vim tias niag tsaus nti tsis pom nhub li. Tsam no kuv ke mus ke xam rov qab lawm xwb. Mus ceev-nrooj kom pom lawv qab thiab, tsam caum tsis cuag ces thaum-ntawd pos-nhiav juab!

  Tej tsev ua mov noj taug ntug kev loj twb qhib qee lub thiab ua tau zaub mov siav ncho-log thiab tsw qab-nxiag tos tej neeg lawm. Neeg coob tsis tau heev. Peb hla tej chaw ua mov noj thiab hla ntau txoj kev lawm. Jia zoo li dab-laug thiab niam dab-laug gawv twb mus dua lwm-puav. Zoo-li nxim gawv nco tau qho me-jis.

  Peb mus txog ib qho chaw neeg tuaj ua zaub mov ncho-log. Peb yuav tau 2-3 pob mov txua. Peb gag mus rau hauv ib lub tsev loj las-tshav, vov zoo^ nxim yog luag ua rau cov neeg ua lag luam tuaj ntiav ua chaw noj mov. Hauv lub tsev muaj rooj txawb rau mov nrog rau rooj zaum noj mov. Peb cuab nxov zog lawm. Cov neeg ua zaub mov noj twb tuaj tsis tau txhij. Peb mus yuav tau qho me-jis zaub siav los noj nxuag peb cov mov.

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2411

  Kuv nyuam-qhuav mus “Phuv-nyawm” mus thawj zaug xwb ces tsis tau paub order luag zaub mov. Raws li kuv jia, nxim yuav yog yus order ib phaj mov nrog ib yam zaub. Tus tswv hais tau cov mov rau lub phaj luag mam muab cov zaub hais ywg rau yus phaj mov ces cia-li nqa los noj xwb. Peb ua txawv thiab noj txawv. Peb muab luag ob lub rooj txav los txuas ua ib lub. Peb noj mov je dej nxuag cov zaub peb yuav los! Noj me-jis tshais tas ces peb xam kev tig rov los rau ntawm chaw pw. (Zoo qhov tsis muaj tus nroo mob plab!)

  Thaum los txog chaw pw, muaj ib tug poj-niam Hmoob tuaj zaum ntawm qhov chaw txais qhua tos peb. Sib nug ces paub tias tus poj-niam Hmoob ntawd yog ib tug xib-fwb. Thaib tus poj-niam uas ib txwm tos thiab pab Hmoob rau fab kev mus los hauv teb-chaws Thaib. Peb thov kom nws pab hu xov-tooj nug tus Hmoob Thaib saib yog ua li-cas lawm es tsis pom nws tuaj. Tus niam xib-fwb nug ces tus Hmoob Thaib teb tias nws mus ua nws haum-lwm. Tsis quav-jej peb li! Tus Hmoob Thaib hais tias cia tsaus ntuj tso nws mam tuaj nrog peb tham. Peb khuam ib nhub dawb!
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 27th 2011, 9:49 pm  NTU 3

  Peb rov mus hais tus tswv hotel rov yuav chaw pw dua. Zaum no peb ho mus pw ib cha loj, muaj ob lub txaj rau peb 6 leej. Muaj qhov-cub ua noj huv-si. Wb thiab txiv-hluas peb ob niam-txiv pw ib cha uas muaj ob lub txaj. Dab-laug gawv pw cha muaj ib lub txaj loj. Peb pw txheej 15 uas yog txheej kawg gaus ntawm lub hotel ntawd. Sab nhub-tuaj nyob puab lub Mall Bangkapi thiab khw tsaus ntuj. Jia tsis pom sab nhub-poob vim muaj cov cha pw nyob sab nhub-poob ntis lawm. Qhib-phlo qhov-rai thaum twg ces nhov tus nxhiab tsw puag hauv cov kwj kev dej lwj tuaj nto plaws txheej 15! Tsw nxhiab tiag^ laug!

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2310

  Tau chaw pw tas ces peb rov mus ncig hauv ib lub khw. Ncig mus xauj-ub xauj-no. Hauv lub Mall kuj zoo muaj-jis xws-li teb-chaws Meskas thiab. Qee yam khoom kuj kim. Qee yam kuj pheej-yig. Neeg los kuj coob heev. Luag muaj chaw noj mov nyob rau hauv Mall huv-si. Neeg tuaj noj mov los coob ua luaj.

  Ncig pov-khawv ces peb tawm los rau sab nraum ntug kev loj. Thaum tawm-plawv hauv Mall los ces yeej nhov tsw tej dej lwj, dej qias-neeg taug ntug kev ua yus xeev siab pes-fo xwb. Qhov txhia-chaw zoo lawm, tab-sis tshuav tej kwj-deg tsw nxhiab!

  Peb hla kev mus saib lub khw tsaus ntuj. Tsis paub tias luag qhib thaum twg. Qhov txhia chaw tseem kaw-nti. Kuv nug ib tug nxhais Thaib. Nws hais tias lub khw yuav qhib thaum 3:00 teev tav-su-dua. Hais li ntawd ces peb cia-li mus ncig ntau qhov nxiv. Thaum los txog chaw pw, sab thiab ces kuv pw lawm.

  Thaum tsaus ntuj tus Hmoob Thaib tuaj nrog peb sib tham, tab-sis kuv tab-tom tsaug-zog lawm. Raws li cov tau nrog nws sib tham, nws tsis khoom thauj peb

  mus Xiengmai li tau sib tham tseg thaum peb tseem nyob Meskas. Nws tsuas khoom nhub xya (Sunday) thiab coj tau peb mus Nongkhai xwb. Sib teem caij kom tus Hmoob Thaib rov tuaj tos peb mus Nongkhai tso yuav hla lawm Blog teb. Tham tag ces tus Hmoob Thaib rov mus tsev lawm.

  Txog-txij peb baj tau rov mus hauv lub khw tsaus ntuj ces twb rov txog caij luag kaw lub khw dua. Luag kaw 10:00 moo tsaus ntuj. Twb yuav txog 10:00 moo peb mam sawv-kev mus. Peb maj nrawm-nroos mus txog. Luag sau khoom zom-zaws ces peb cia-li ncig nrawm-nroos rov los hauv ib lub Mall thiab yuav tau ob gawm khau khiab rau kuv poj-niam thiab tais hluas gawv. Yuav tau ib leeg ib leeg ib lub wallet rau txiv-hluas thiab kuv. Yuav tau ob lub ris luv rau dab-laug wb ces peb los ntawm chaw pw. Thaum ntawd twb ib tag hmo lawm.

  Khw Patouchack

  12/2/06

  Sawv-nxov peb mus ncig hau lub khw hu ua Patouchack, nyob deb li 4-5 kilometer ntawm peb chaw pw rov rau sab nhub-tuaj. Peb ntiav ib lub taxi thauj peb mus. Peb rau leej raug nqi taxi 120 Baht.

  Cov taxi khiav hauv Bangkok feem ntau yog “meter taxi.” Txhua lub taxi muaj lub meter caws qhia ncua kev ze los deb. Thaum yus gag kiag rau hauv lub tsheb, tus tsav taxi jwj nws lub meter. Tsis hais mus deb los ze, yeej tau them 35 Baht automatically. Yus mus deb, tau nxiv nyiaj raws lawv tus meter hauv lub tsheb. Yeej tsis tau nug tias mus txog qhov-ub qhov-no es yuav raug nyiaj pes-tsawg li. Lub meter yeej qhia ncua kev thiab tus nqi rau ntawm lub meter lo rau ntawm tus tsav tsheb ib sab.

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 30th 2011, 7:44 am

  NTU 4

  Txog Khw Patouchack

  Thaum mus txog ntawm lub khw Pabtouchack, cov poj-niam xav mus noj fawm ntawm ib qhov chaw ua fawm ntawm ntug kev. Peb mus sawv ze lub rooj fawm thiab mus saib tej fawm saib puas nxim qab. Zoo-li nxim qab thiab ces cov poj-niam thiaj mus zaum thiab kom tus poj Thaib ua fawm los noj. Noj fawm tas ces peb thiaj gag rau hauv lub nroog khw loj, mus ncig saib ub saib no.

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2410


  Peb mus ncig pov-khawv. Yuav tau ib leeg qho me-jis khoom ces twb tav-su. Tus yuav dim quav dim zis los muaj. Ua zoo jia mas zoo-li tus twg los qhov-muag cig-tsus xam saib puas pom tsev dej xwb. Yus yog neeg tshiab ces tsis paub xyov tsev dej nyob qhov-twg. Kuj tsis kam “xiam piaj” nug Thaib thiab. Thaum no ces sawv-daws tus twg los ua qhov-muag cig-tsus xam tsev dej xwb!

  Peb coj ib txhia los plob tas ces peb mus pauv nyiaj hauv bag. Lub bank no, qhov chaw tej pej-xeem Thaib tuaj tso nyiaj nws muaj nws. Qhov chaw cov neeg nqa nyiaj dollar mus pauv nyiaj Thaib ho nyob txheej saum-toj. Peb gag mus rau hauv tsev. Ua xyem-xyav tsis paub mus lawm qhov twg. Muaj ib tug zov bank paub tias peb yog neeg txawv teb-chaws ces nws taw tes kom peb nce lawm txheej ob.

  Thaum mus txog txheej ob, tsa qhov-muag xam ib puag-ncig saib luag tus cai ua li cas. Pom ib lub box ntim ib co number txawb-kiag ntawm ncauj ke. Paub tias yus yuav tau muab tus number los tuav. Thaum twg luag hu txog yus tus number ces luag mam pauv nyiaj rau yus. Peb mus nyob ib pliag xwb ces twb pauv tau nyiaj tas. (Lawv tej kev ua haum-lwm zoo li-ntawd los yus kuj tsis ceeb thiab, vim yus swm nyob teb-chaws Meskas lawm).

  Rov Patouchack Los Ntawm Chaw Pw

  Peb tawm hauv lub nroog khw los nce taxi los rau tom chaw pw. Los nqis taxi ntawm ntug kev ze chaw pw. Peb gag mus rau hauv lub Mall Bangkapi. Peb ncig pov-khawv ces ho mus noj mov hauv Mall. Tag li ntawd, peb los mus hauv chaw pw.

  Cov los ua ntej lawm. Txiv-hluas thiab kuv mus yuav tau ob poom bias Heineken thiab rau fwj dej wb mam lawv qab los. Wb los txog, cov ua ntej tseem sawv ntawm qhov-rooj gag hauv chaw pw vim qhib tsis tau qhov-rooj lawm. Dab-laug gawv tseem nqis mus hais tus tswv zov hotel kom los pab qhib qhov-rooj rau peb. Kuv tsuas ho lawv gawv qab tsam gawv ho lam tsis paub lus Thaib zoo. Peb mus them 2,000 Baht nxiv ces lawv mam qhib qhov-rooj rau peb.

  3:00 moo tav-su dua (Thai Time), peb rov mus ncig khw dua. Peb yua tau me-jis txiv ntoo xws-li txiv makmib, lasmnyais thiab txiv xuabzeb. Peb ncig los rau hauv Mall Bangkapi, tawm los rau lub qhov-rooj ze lub hotel peb pw ces tawm rov los rau hauv peb chaw pw.

  Tav li 7:00 moo tsaus ntuj, peb rov mus noj hmo tsis tsheej li peb tau sib tham tseg. Peb cia-li pw. Kuj tsis nhov leej twg nroo tshaib plab. Kuv tsis nhov plab xoob li.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 30th 2011, 10:19 pm  NTU 5

  Sawv-kev Los Rau Nongkhai

  12/3/06.

  Tav li 2:00 moo sawv-nxov (US Time). Kuv sawv los tu cev. Cov mam li sawv zom-zaws los baj, vim tau hais kom tus Hmoob Thaib tuaj tos peb mus Nongkhai thaum 3:00 moo sawv-nxov tag-kis ntawd.

  Peb 4 leeg uas pw ib cha txaj twb sawv los tu cev thiab tu khoom tas. Kuv muab moo los saib zoo^ saib tshuav tsawg feeb mam txog 3:00 moo. Ua cas tus koob luv nyuam-qhuav txog 11. Tus koob ntev nyuam-qhuav txog 10 xwb! Tseem tshuav 4 xuaj-moo mam txog 3:00 moo sawv-nxov. Peb tuaj dab-ros tas ces nyias rov mus qhau cev pw dua.

  Tsaug me-jis zog tsim los. Muab moo los saib ua cas tseem nyuam-qhuav txog 1:40 xwb. Tsis tsaug zog lawm ces kuv cia-li sawv los tu cev dua. Kuv da dej tas. Nhav ris-tsho tawm los rau tom chav zaum. Tig jia pom dab-laug gawv chav txaj pom teeb ci-vus. Siab xav tias tej-zaum gawv sawv lawm thiab. Kuv los zaum saib TV me-jis, nhov qhov-rooj nrov ib teg. Xav tias neeg sawv no. Me-jis kuv sawv ntawm chaw saib TV mus nqa ntawv los sau no, saib cas dab-laug gawv qhov rooj kaw ntom-nti lawm. Siab xav tias yuav yog gawv kaw qhov-rooj ntag thiaj nrov. Kuv rov mus qhau cev pw tsaug-zog qhov-muag tsis qi!

  2:00 moo, kuv sawv los tu cev thiab nhav ris-tsho. Me-jis niam dab-laug sawv los. Me-jis, dab-laug sawv los kom kuv mus tsa cov tseem pw tso peb baj tos tsam tub Hmoob Thaib tuaj txog ces peb baj tsis tau txhij. Peb sawv txhij-vog ces twb txog 3:00 moo lawm.

  Peb nqa tej khoom nqis rau hauv txheej ntawm boo av uas yog txheej txais qhua. Peb zaum tos ntev li 15 feeb ces tus Hmoob Thaib tuaj txog. Peb muab daim card xauv qhov-rooj rov rau tus tswv hotel ces peb nqa khoom rau hauv tsheb. 3:25 tsheb pib khiav tawm ntawm hotel los mus Nongkhai.

  Los lawm ntev tsawv ces ho los sam roj Diesel rau tsheb. Thawj zaug tsis paub tias tas pes-tsawg nyiaj. Peb los sam roj zaum ob tag 1,130 Baht.

  Txoj kev tawm plaws Bangkok los ti-gaus rau Nongkhai muaj tus yeeb-yam zoo li kev teb-chaws Meskas, tsuas yog txawv tias Thaib tsav tsheb khiav sab laug xwb. Los ze-zus rov rau sab Nongkhai, kev kuj yau zog lawm. Tsis yog free way lawm vim muaj tsheb, neeg thiab tsiaj hla kev. Muaj kev tshuam thiab. Peb los tshuam li 3-4 txoj kev loj mam txog rau txoj ncaj nraim los rau hauv nroog Nongkhai.

  Los txog ib tog kev nyob rau xeev Udon, pom pej-xeem Thaib muag qos hmab-soo taug ntug kev. Peb yuav tau ob pob qos hmab-soo los noj. Ib pob muaj li 2 kilo raug nqi 40 Baht. Thaum tsis tau yuav mas saib yam li nxim qab diam. Thaum yuav tau lawm, cov qos twb zooj tas tsis qab kiag. Tus tswv twb khawb los muag ntawm ntug kev ntev lawm.

  Dhau ncua kev muaj qos hmab-soo ces ho txuas rau ntu kev muaj vaj kab-tsib taug ntug kev ua ntu-zus. Pom tej lub tsheb thauj kab-tsib taug kev yuav coj mus rau hauv chaw zom kab-tsib. Yog jia lawv tsheb qab ces yuav-luag tsis paub tias yog tsheb, vim lawv thauj kab-tsib rau saum lub tsheb ntau dhau lawm. Kab-tsib muab lub tsheb bog tas.
  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2411
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on February 8th 2011, 9:47 pm  NTU 6

  Txog Nongkhai

  Thaum los txog nroog Nongkhai, tav li 10:00 moo yuav tav-su (Thai Time) twb tsis paub qhov twg rau qhov twg lawm. Kev kuj loj nxiv. Vaj-tse kuj ntau lawm. Tsis muaj sij-hawm mus ncig ntau qhov chaw saib puas muaj tej qhov yuav nco tau. Tsuas paub tias lub yeej tawg rog thaum 1975 yog nyob sab nhub-tuaj ntawm lub nroog Nongkhai xwb.

  Tus tsav tsheb coj peb los ze rau ntawm lub tsev xa ntawv Nongkhai nyob ze ntug Najkhoom. Tsis muaj chaw nres tsheb ntawm ntug kev ces nws thiaj mus nug ib tug tub ceev-xwm tias peb yuav mus nres tsheb rau qhov-twg. Tas li ntawd ces tus tsav tsheb thauj peb los gag rau hauv lub vaj-loog tsev xa ntawv thiab yog ib qhov chaw them nyiaj nres tsheb. Nres ib zaug ib lub tsheb raug 20 Baht. Peb los nres tsheb ces sawv-daws tawm zom-zaws mus nrhiav mov noj lawm. Tus tsav tsheb nrog lawv mus thiab. Tshuav kuv ib leeg zaum tawm fws hauv tsheb xwb vim kuv xav tias tsam tsis muaj safety. Thaum ntawd tav-su. Tshav kub heev.

  Daim duab hauv-qab nyo yog qhov chaw xa ntawv Nongkhai. Thaum sawv-daws yog neej thoj-nam tuaj nyob Nongkhai txij 1975 ntawd, sawv-daws yeej tuaj xa ntawv hauv lub tsev xa ntawv no.

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2412

  Lawv mus lawm ntev. Kuv zaum hauv tsheb. Tshav kub li kub. Kuv mas tawm fws-lug xwb. Txawm li ntawd los yuav tau thev zoo dua vim yus yog neeg dub hau mus txawv teb-chaws mus. Jhai tsam lam muaj neeg phem muab yus tua ces tag li.


  Txog 11:30 AM, tus tsav tsheb nqa tau ib pob mov los rau kuv hauv tsheb. Kuv tsis tau pom ib co neeg noj zaub mov zoo li ntawd. (Ib qhov mov txua, ib qho nqaij jes ci thiab ib qho zaub nyoos nrog ib fwj dej). Kuv thab noj kuv tais mov vim phaj mov txawv dhau lawm. Kuv haus fwj dej xwb. Kuv nug tus tsav tsheb tias, “Lawv tseem ua dabtsi?”

  Nws teb kuv tias, “Lawv tseem ncig khw me-jis tso mam los.”

  Baj Hla Thaibteb rau Blogteb.

  Txog 12:00 moo tawm mam pom lawv los zom-zaws rau ntawm tsheb. Peb muab nyiaj rau tus tsav tsheb thiab them nyiaj nres tsheb tas ces tus tsav tsheb xa peb los rau ntawm rooj-vag txheeb neeg tawm ntawm ntug dej sab Nongkhais tawm rau sab Blog teb. Tus tsav tsheb coj peb los ntaus thwj rau peb cov passport ntawm Thaib lub rooj-vag Immigration.

  Peb hais rau nws tias kom nws tos. Yog peb dhau lawm ces nws mam rov mus tsev. Yog peb tsis dhau, peb xav kom nws thauj peb mus ua si hauv Thaib teb. Peb tau hais tseg rau nws tias yog peb tsis caij dav-hlau rov los rau Thaib teb ces peb yuav hais rau nws paub ua ntej li 3-4 nhub es kom nws rov tuaj tos peb ntawm qhov chaw hla ciam-teb mus rau Bangkok.

  Dhau cov rooj-vag Immgration tsis muaj chaw khuam ces peb ntiav ib lub bus thauj peb hla los rau sab Blog teb lawm jiag to ces xav tias yog tus tsav tsheb tsis pom peb rov mus hais li-cas rau nws ces nyaj nws yuav rov mus tsev lawm.

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on February 12th 2011, 6:56 am

  NTU 7

  Blog Lub Rooj-vag Immigration

  Lub bus thauj peb hla choj sab Thaib teb los rau sab Blog teb. Peb los nres rau ntawm Blog cov rooj-vag Immigration thiab thau peb cov khoom tas. Muaj cov neeg Blog tuaj nyob ntawm chaw tos yuav nqa peb cov nra, tab-sis peb tsis kam rau lawv nqa vim tias peb khoom tsuas txaus peb nqa xwb. Yog yus cia lawv pab nqa yus cov nra ces yuav tau muab nqi tes rau lawv. Peb los khuv-xim nyiaj thiab ces peb nqa xwb.

  Kuv mus muab tau 6 daim Declaration Form hauv ib lub qhov-rai los rau peb rau leej. Peb muab cov form los sau tsawg-tsuag tas ces peb nyias nqa nyias daim passport los rau ntawm ob lub qhov-rai luag ntaus thwj gag teb-chaws rau peb cov passport. Kuv poj-niam wb los rau lub qhov-rai sab lauj. Dab-laug gawv thiab txiv-hluas gawv los rau lub qhov-rai sab xis.

  Muaj ib niam-txiv ua wb ntej. (Tsis paub xyov gawv yog neeg dab-tsi). Gawv dhau lawm ces los txog rau wb. Kuv muab 100 Baht jaws rau hauv kuv phau passport. Kuv ua ib teg cev wb ob daim passport rau tus neeg ntaus thwj. Nws thuav zoj wb ob daim passport los saib. Pom daim nyiaj 100 Baht ces nws tsawv-gaus daim nyiaj los tso rau ntawm rooj. Thaum ntawd kuv jia zoo li nws zoo siab rau wb heev.

  Nws muab wb cov passport coj los ntaus tsawg-tsuag rau hauv computer, tab-sis nws ntaus yuam-kev li cas lawm ces pheej muab lub computer ntaus mus ntaus los tsis txawj tau ces thiaj siv sij-hawm ntev zog lawm. Dab-laug thiab txiv-lhuas lawv twb los dhau tag lawm los wb tseem khuam. Ua rau lawv poob siab tias tsam wb tsis dhau. Thaum dhau lub rooj-vag Immigration lawm ces sawv-daws thiaj zoo siab tias zaum no dhau lawm. Peb los caij tsheb Bus thauj peb hla Najkhoom mus rau sab Blog teb. Thaum mus tim Thaib mus, Thaib tsav tsheb sab laug. Blog tuaj Blog teb tuaj, Blog tsav tsheb khiav sab xis. Xav twj-ywm rau hauv siab tias lawv yuav sib zam tsheb li-cas na?

  Them Nyiaj Gag Teb-chaws Blog

  Dhau los rau lub rooj-vag sab mus Blog teb. Peb los them nyiaj gag teb-chaws. Ib leeg raug 20 Baht. Tag nrho peb 6 leej raug 120 Baht. Kuv ua tus them tas rau lawm. Tas ntawd ces los hais tsheb thauj peb los lawm tom khw sawv-nxov. Peb yuav los pw ntawm khw sawv-nxov li hmo puav tso.

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_3210

  Peb ntiav ib lub Toyota Van qub^ nrov phluj-phles raug nqi 350 Baht. Thaum khiav taug txoj kev los nram Thadeua los rau nroog Veescas, kuv yeej nco tsis tau qhov twg kiag lawm vim tej vaj-tse los ntau dua thaum-ub. Tej kev los hloov lawm ntau. tsis zoo li qub thaum 1975 lawm. Lam ua txuj nrog tus tsav tsheb tham ub tham no, ua zoo li yus paub ub paub no heev, tab-sis qhov tseeb ces yeej tsis paub lawm. Tsuas paub tias nhub-poob, qaum-teb thiab nhub-tuaj, nhub-poob xwb. Lawv txawm yuav thauj yus mus rau tej qhov tsis yog kev, los-sis rau tom ntug zos lawm los yus yeej tseem paub. Kuv ua tus paub me-jis ces lawv cia kuv nrog tus tsav tsheb zaum hauv taub hau tsheb.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on February 13th 2011, 11:04 pm  NTU 8

  Txog Khw Sawv-nxov

  Lub tsheb thauj peb los gag rau hauv lub hotel hu ua Khamkhoun Hotel nyob ntawm khw sawv-nxov sab nhub-tuaj qaum-teb puab txoj kev Lanxang. Peb los hais haum nqi ib cha txaj pw ib hmos raug $20. Peb ntiav tau peb cha txaj rau peb 6 leej pw. Hais haum tas ces peb thau khoom los rau hauv tsev. Kuv poj-niam wb pw cha 307. Txiv-hlaus gawv pw cha 302. Dab-laug gawv pw chav 205. Kuv muab tau me-jis nyiaj pub rau tus tsav tsheb ces nws mus lawm. Ib tug Blog ua hau-lwm hauv lub hotel nug kuv tias, “Ua-cas cov txiv-neej los pw hauv peb lub hotel no, feem ntau yog lawv coj hluas-gauj los pw. Nej cov no yog gawm niam-txiv?”

  Kuv teb rau tus Blog tias, “Neeg ib-yam, tab-sis tsis zoo ib-yam thiab. Peb cov no puav-leej yog gawm niam-txiv xwb.”

  (Daim duab hauvqab no nyob hauv hotel Khamkhoun. Kuv poj-niam nrog tais lhuas nyob KM 52 sib tham. Qhia tias peb twb los txog Veescas lawm).
  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2415
  Peb nyias los so nyias chav txaj pw me-jis los siav ces kuv poj-niam hu xov-tooj qhia rau tais hluas tias peb los txog khw sawv-nxov nram Veescas lawm. Gawv sib tham qho me-jis ces tso tseg.

  Peb yuav mus taug qab xyuas qhov chaw yuav pib dav-hlau rov los lawm Thaibteb. Peb nug cov tswv hotel. Lawv qhia tias muaj ib qhov chaw muag pib dav-hlau nyob sab nhub-tuaj qab teb. Nyob txoj kev Dongpalan. Lawv taw tes tias kom taug kev Lanxang mus rau sab nhub-tuaj, lem sab xis mus me-jis ces pom. Mloog Blog qhia yam-li ze, tab-sis peb taug kev mus deb li 1 mile mam txog! Peb kuj mus nrhiav tau thiab, tab-sis lawv kaw lawm vim yog nhub xya (Sunday).

  Peb taug kev rov los ncig ua-si hauv khw sawv-nxov. Peb yuav tau 3 lub moo Rado rau txiv-lhuas, tais Nxawm thiab kuv poj-niam lawv. Peb ncig mus ncig los txog thaum luag kaw khw kiag los peb tseem nrhiav tsis tau hmo noj. Peb cia-li los yuav tau 8 lub txiv tsawb ci thiab ib qho qos-liab. Tas li ntawd ces ho mus nrhiav mov noj los luag twb kaw khw lawm ces peb cia-li los yoo hmo. Txiv-lhuas wb haus tas ib leeg 2 poom bias: Ib fwj yog Heineken, ib fwj yog beerlao.

  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on March 26th 2011, 8:47 am

  Ntu 9

  Kuv poj-niam wb pw txog 2:00 moo sawv-nxov (Viengchan Time) xwb ces cia-li tsis tsaug zog lawm, vim tsis yog yus caij tsaug-zog nyob Meskas teb. Wb sawv los zaum qaij zaum qauj ces kuv muab kuv phau diary los sau. Wb zaum^ kaj-ntug.

  Nrhiav Daim Ntawv Tsav Tsheb International

  12/4/06.

  Sawv nxov^ los tshawb-ub tshawb-no mam nco nug txog kuv daim ntawv tsav tsheb International. Xyov nws poob nws qhov twg lawm. Ua tib zoo xav, qhov yuav muaj chaw poob taus ces yog thaum los thau ntawv sau ntawm lub rooj-vag Immigration nyob Thaibteb lawm xwb. Nrhiav tsis pom qhov-twg ces tso tseg. (Thaum rov los txog Meskas mam rov nrhiav tau nyob hauv nhab!)

  Peb sawv-daws tu cev tas, peb tawm mus nrhiav mov noj hauv khw sawv-nxov. Peb taug ntug kev sab lauj txoj kev Lanxang rov rau sab nhub-poob qab-teb uas yog mus rau tom khw sawv-nxov, lem rov sab nhub tuaj qab teb khw sawv-nxov mus hla txoj kev rau sab ntug kev sab qab teb (tsis nco txoj kev be lawm).

  Yus yog neeg tshiab ces cuab tau nxov-zog lawm. Tej neeg muag khoom twb tsis tau tuaj. Pom tus puav tuaj teeb qhov-cub ci nqaij ncho tsuj-tsawv ntawm ntug khw sawv-nxov . Peb yog neeg tshiab ces yam li qhov twg los tshiab thiab xav pom heev. Tej neeg tuaj muag khoom nxov los lawv yeej paub tias peb yog neeg txawv teb-chaws rau-qhov peb mus ncig khw nxov dhau lawm.

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_3211

  Peb yuav tau ib kilo nqaij bua ci raug 60,000 Kip. Ib lub mov ci 10,000 Kip. Peb rov-qab los rau sab pem lub khw sawv-nxov. Peb yuav tau ob kilo mov blaum, ib qhov kuav-txob txiv lws-suav, ib qho kuav-txob txiv lws pob-taub. Ib yam raug nqi 2,000 Kip. Tas li ntawd ces peb nqa rov los noj hauv txiv-lhuas yau gawv chav pw rau-qhov gawv cha yog chav loj dua.
  Rov Mus Los-tsuas-2 100_3212
  Noj tshais tas, lig-zog lawm. Peb rov mus ncig hauv khw sawv-nxov. Peb mus yuav moo ntawm tus tswv nag hmo (12/4/06) peb yuav moo. Txiv-lhuas thiab kuv yuav tau ob lub moo Rado. Yuav ob lub rau txiv-lhuas thiab tais hluas gawv (ob tug nyob Blog teb). Ob lub moo raug nqi $100. (Peb tsis paub tias yog moo Rado tseem los cuav). Kuv poj-niam wb yuav tau 4 lub moo Rado. Ob lub rau wb ob tug tub. Ob lub rau ob tug vauv nyob Meskas. Plaub lub moo raug nqi $170.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on September 2nd 2011, 1:25 pm

  NTU 10

  Sam-sim thaum peb yuav moo tiav tas, txiv-lhuas thiab tais hluas gawv tuaj KM 52 tuaj txog. Peb muab ob lub moo rau gawv sim. Tais hluas txoj hlua moo luv-zog lawm. Peb kom tus tsw muag moo muab txuas nxiv rau. Tas li ntawd ces kom tais hluas mus nrog niam dab-laug hais nws cov nqi yuav txiv-tsawb ci nag-hmo, vim-tias niam dab-laug tsis saib zoo, nws muab tau daim nyiaj 1,000 Baht rau tus poj Blog muag txiv-tsawb lawm. Cov txiv-tsawb raug nqi 10,000 Kip xwb.

  Hais tsis tau poj Blog thim nyiaj rov qab ces cov poj-niam tsuas ho mus xawb ris-tsho lawm. Peb 4 tug txiv-neej taug kev mus yuav pib dav-hlau rov los lawm Thaibteb hauv qhov chaw muag pib dav-hlau nag hmo peb mus es lawv kaw lawm. Txiv-lhuav Vam gawv yuav ya rov rau Thaibteb nhub 12/19/06 thaum 9:00 moo tsaus-ntuj. Kuv poj-niam wb thiab dab-laug Tswv gawv, peb yuav ya rov Thaibteb nhub 12/22/06 thaum 9:00 moo tsaus-ntuj. Ib daim pib raug nqi $115.

  Peb yuav tau pib dav-hlau tas. Peb rov los nrhiav cov poj-niam hauv khw. Peb los txog ib tog kev, tshav kub thiab ces peb los zaum haus tag ib leeg ib poom bias Lao ntawm ib tug poj-niam Blog muag dej ntawm ntug kev. Dhau ntawd, peb rov los rau ntawm chaw pw. Peb tsis lawv cov poj-niam qab mus hauv khw. Peb zaum me-jis, txiv-lhuas Buag hu xov-tooj rau tais lhuas kom lawv los tsawg-tsuag es peb yuav tshem khoom tawm hauv chaw pw thaum 12:00 tav-su.

  Ib pliag cov poj-niam hawb saws-soom tej tus gees^ los tshwm zom-zaws. Ib leeg yuav tau qho me-jis tsoos-tsho thiab ib co fawm kauv. Cov poj-niam muab fawm-kauv rau sawv-daws noj qho me-jis tas, peb tshem khoom nqis rau txheej ntawm boo av. Kuv poj-niam wb nyob zov peb cov khoom. Dua li cov nrog dab-laug Tswv thiab txiv-lhuas Vam gawv mus txiav ris-tsho loj “Xamkone” nyob ze rau pem Thatdam thiab dej txhawv “Nam Phub”.

  Wb zaum qaij zaum qauj tsis pom lawv los ces wb ho mus ncig hauv khw rau-qhov kuv xav yuav 1-2 tug mem-kua (fountain pen). Wb mus nrhiav ntev-loo thiaj pom qhov chaw muag mem-kua. Kuv yuav tau ob tug mem. Wb yeej paub tias wb ncig ntev zog lawm ces wb cia li maj nrawm-nroos rov los ntawm peb tso cov khoom.

  Wb los tshwm-plaws ces cov twb los zaum ntawm cha tos qhua tos wb lawm. Tshuav tais Iab, txiv-lhuas Vam thiab tais hluas lawv tos wb xwb. Dua-li cov twb mus hais tsheb thauj peb cov nra rau tom chaw caij bus yuav los mus KM-52. Peb los ko-taw lawv qab los rau tom chaw tos bus. Thaum peb los txog chaw caij bus, cov xub los tseem tos peb. Peb sib pab nqa nra rau saum lub bus qub^. Ib pliag xwb, lub bus pib khiav los mus KM-52. Thaum pib sawv-kev yog tav li 3:00 moo tawm rov yav tsaus-ntuj lawm.


  Rov Mus Los-tsuas-2 12-16-10
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on September 12th 2011, 7:18 pm

  NTU 11

  Txog KM-52

  Ntev li ib xuaj-moo tawm rov tom qab ces peb tshwm rau zos KM-52. Tig jia ib ncig qhov-muag pom, tej neeg nyob thiab ua lag-luam los rau tej vaj-tse tseem muaj tus yeeb-yam zoo li xyoo 2005 tas los. Plua-tshauv ncho-log rau txhia-chaw tib-yam li tsaib-no. Tsis muaj qhov-twg yus ceeb (surprise).

  Lub bus muab peb thauj los nres ntawm lub rooj-vag loj gag hauv txiv-hluas Buag gawv tsev. Peb los thau khoom zom-saws thiab nqa rau hauv tsev. (Lub tsev pom qhov-rai nt awd yog txiv-lhuas gawv tsev. Tais lhuas yog tus sam-sim nqis ntawm tsheb. Txiv lhuas yog tus nhav lub tsho dawb sawv sab xis ntawd).
  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2410
  Peb los zaum so los siav ces niam Xab uas yog tais hluas gawv tus nxhais rau tau mov los rau peb noj qho me-jis.

  Tas li ntawd, peb twb maj nrawm-nroos mus ncig tom khw nyob deb ntawm gawv tsev li ¼ miles . Peb ncig ib pliag tsis tau pov-khawv twb tsaus-ntuj-zuag lawm. Tej neeg muag khoom twb sau khoom mus tsev li 30%. Peb yuav tau 2 kilo txiv kab-nxwv thiab me-jis zaub juab ces peb cia-li rov los tsev. Cov poj-niam kuj muaj sij-hawm yuav tau daim puav tiab Hmoob lees thiab.
  Hmo ntawd, sawv-daws los zaum tham pov-khawv ces tais hluas gawv pua chaw ntawm tag rau sawv-daws pw. Kuv poj-niam wb yog ob tug hlob ces cov yau muab wb saib hlob. Lawv cia wb pw hauv txaj. Dua-li cov pw pawg-lug ntawm plag tsev. Txawm sawv-daws sab thiab los kuj tsaug zog qho me-jis. Thaum tsim los lawm, rov tsaug-zog nyuaj vim yog hmontuj nyob Blogteb. Nruab-nhub nyob Meskas teb. Neeg Blog tseem tsaug-zog, tab-sis peb nyob qhov-muag nruj-qoom!

  12/5/06.

  Ob tug tais hluas thiab txiv-lhuas Vam lawv mus khw hauv KM-52. Lawv yuav tau “khaob poun” (mov-cab) thiab txuj-lom los noj tshais. Lawv kuj yuav tau kab-tsib, jes qav thiab txiv taub-ntoos. Cov kua je mov-cab yog peb mus yuav tej khoom ua kua mov-cab los ua hauv tsev. Kuv poj-niam thiab dab-laug Tswv peb tsis nrog lawv mus khw. Sawv-daws sib pab zom-zaws li ib xuaj-moo xwb ces tshais tiav tag.

  10:00 sawv-nxov, peb noj tshais tas. Cov poj-niam sib pab nxuav tais diav. Lawv muaj lawv zaj sib tham. Peb cov txiv-neej peb muaj peb zaj sib tham lom-zem kawg.


  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on September 20th 2011, 11:26 am

  NTU 12

  Tav-su dua, peb sib yaum mus ncig ua-si tom khw KM-52. Cov poj-niam mus yuav khoom qho me-jis. Feem ntau yog lawv mus xawb tsoos-tsho poj-niam xws-li tiab Blog thiab khaub-ncaws Hmoob. Peb mus yos saib ub saib no pov-khawv ces peb los zaum noj dej qab-zib (Nam Van), yuav nceb, jes thiab gawm puav khau khiab. Kuv yuav tau ib pob ntuag ua hlua nheev raug nqi 30,000 Kip thiab ib rab riam raug nqi 60,000 Kip. Nqa rab riam los sim, tsis taus heev ces tau nqa rov mus pauv dua ib rab tshiab. Peb rov los zwb-zawv rau ntawm chaw so.
  Rov Mus Los-tsuas-2 100_2512
  Tsaus-ntuj tav li 5:00 moo, peb caij txiv-lhuas Buag lub tsheb mus tos dab-laug Xaiv thiab dab-laug Zam gawv ib niam-txiv nram tshav dav-hlau Wattai. Cov neeg mus yog kuv, txiv-lhuas Buag, tais Iab thiab muaj 4-5 leeg nrog peb.

  Thaum 6:30 tsaus-ntuj, peb mus txog tshav dav-lhau. Peb mus zaum me-jis ces pom cov Hmoob coob tus tuaj tos lawv cov neeg los Meskas teb los kuj tuaj tshwm zom-zaws thiab.

  Thaum 20:33 moo Vieng chan time), nhov ib tug poj-niam Blog tshaj tawm tias lub dav-lhau ya Thaibteb los txog lawm. Ntev li 5 feeb nxiv, txiv-lhuas Buag los nraum zoov los hais tias ib lub dav-lhau nyuam-qhuav ya los hla lub tsev ntawm tshav dav-lhau. Xav tias yuav yog lub thauj cov neeg los.

  Peb tos txog 21:00 moo mam pom tus puav neeg tawm hauv cov qhov-rooj sab hauv tshav dav-lhau los. Tav li 21:30 moo, pom dab-laug Xaiv thiab dab-laug Zam gawv tawm los. Thaum ntawd sawv-daws thiaj zoo siab twj-ywm vim jhai tsam los txog ntawm rooj-vag ces cov zov qhov-rooj muab khuav rov qab lawm. Peb mus sib pab cab lawv cov khoom los ntim rau hauv lub tsheb. Dab-laug Xaiv tsav tsheb rau peb los rau KM 52. Tav li 21:00 ib tag hmo ces peb mam los txog KM-52.

  Txo nra txhij ces sawv-daws los zaum tham jho-tsuam ntev-loo. Cov nyuam-qhuav los txog los sab ua luaj vim zaum saum dav-lhau tau 14 xuaj-moo diam. Tsis tau tsaug-zog li. Cov xub mus txog los tseem tsis tau swm tus dab-ntub vim tias tim Blogeb yog nruab-nhub, tim Meskas yog hmo-ntuj. So thiab tham pov-khawv ces tais Iab pua chaw rau cov yau nrov toog sab nraum tag no. Zoo li dab-laug Xaiv nrog cov hluas pw hauv txaj. Wb ib niamtxiv pw wb lub txaj qub.

  12/6/06

  Sawv-nxov, tag nrho peb nyob hauv tsev. Niam dab-laug Zam thiab niam dab-laug Tswv gawv mus Veescas lawm. Yav tav-su dua 3:00 moo tawm, dab-laug Xaiv tsav tsheb rau peb 5-6 leej mus saib pas-dej tauv. Peb mus txog Phonehong, lem tawm sab xis taug kev mus rau sab qab pas-dej tauv. Mus deb li 4 miles ces ncaim rau sab laug taug kev ncaj-nraim rau pem qab tsag dej tauv. Peb mus txog ntawm qab pas dej. Luag ua ib qho chaw nres tsheb dav-fo rau tej neeg mus nres tsheb thiab nuam-yaj saib sab qab jwg dej tauv. Pom dej poob saum tus jwg tauv los ua jwj pes yeem thiab ua yis zoj. Dej juab-xiab thiab Jia nxim dej tob heev. Peb yees duab qho me-jis tas ces caij tsheb mus nxiv.


  Rov Mus Los-tsuas-2 Najnye10


  Last edited by Vajhuamsibluag on October 3rd 2011, 5:47 pm; edited 1 time in total
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on October 3rd 2011, 11:00 pm  NTU 13


  Peb caij tsheb nce roob taug ib txoj kev ghausvaj ghausvos li cuavnab nce sab roob sab nhub poob mus rau saum lub roob siab rov sab nhubtuaj uas luag thaiv tus jwg dej. (Txoj kev mus sab xis ntawm daim duab no rau saum roob lawm). Thaum mus txog ib nta roob uas thaum ub luag ua txoj kev tsheb rau neeg mus saib tus jwg dej, luag ua roojvag thaiv tsis pub neeg mus rau tom tus jwg tauv dej lawm. (Thaum tebchaws tseem yog tebchaws ywjpheej, kuv twb tau taug tus jwg dej no ib zaug lawm).


  Peb taug txoj kev tsheb mus raus sab xis nqis lias rau nram ntug pas-dej tauv. Tuaj pem ntav-toj jia pom ib co tsev ua-dog ua-dig ncig ntug pas-dej. Peb nqis mus txog kiag ntawm qhov muaj tsev ces yog tej nyuag tsev las-tshav ua chaw muag khoom noj qho me-jis rau tej neeg mus ncig ua-si. Jia hauv tej qab-lawj yeej qias-neeg-juav. Zoo li tej neeg khawb tsev chiv rau ntawm tej qab-lawj. Hauv tej qab-lawj pom sw-tsev (trash) dawb-vog sw-zaws. Txoj kev los ti-tsawv thiab. Yeej tsis tshua haum tsheb sib zam, tsuas yog txog tom qhov kev kawg thiaj yog chaw dav rau cov neeg mus tshoj tsheb tig rov qab xwb. Peb yeej tsis theem tawm mus nuam-yaj qhov twg li.

  Txog tom kev tws, peb tshoj tsheb lem-loo rov los lawm xwb. Txog saum yuav nto roob, peb los nres tsheb nuam-yaj rov rau sab lub pas dej. Lub pas-dej yeej dav thiab, tab-sis tseem pom toj-roob hauv-pes ploj liag puag pem hauv pas-dej. Tim tej plawv pas-dej tseem pom qee lub hauv roob muaj ntoo dub-lus. Tas li ntawd ces peb nce tsheb rov los KM 52. (Daim duab no yog tuaj saum jwg pas-dej tauv jia rov sab qaum pas-dej nhubtuaj).

  Rov Mus Los-tsuas-2 Scan0010

  Txog nram tiaj no, ntuj tsaus-vog lawm. Peb taws teeb tsheb, tab-sis tej tsheb khiav taug kev tseem tsis tau taws teeb. Pom tej lub tsheb tsaus-nyos khiav taug kev. Peb los txog KM-52 twb tsaus-ntuj ib me-jis lawm.

  [i]Niam dab-laug Zam thiab niam dab-laug Tswv gawv mus Veescas los thiab. Gawv yuav tau ib lub moo Rado rau dab-laug Zam raug nri $25. Tsam no peb sib ceg zom-zaws tias ua cas peb ho yuav tau kim ua luaj vim twb yog tib hom moo thiab xwb. Tag-kis peb yuav rov mus nrog tus tswv muag moo sib hais tso.


  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on November 5th 2011, 11:13 am  NTU 14

  12/7/06.

  Tag-nrho peb sawv-daws rov mus Veescas. Txiv-lhuas Buag muab peb tso tawm tsheb rau ntawm kev gag mus hauv tshav dav-lhau vim luag tus cai txwv tsis pub hom tsheb zoo li nws lub ntawd hla dhau ntu kev ntawd mus rau hauv nroog Veescas. Tib lub sij-hawm ntawd, niam thiab txiv (niam-tais yawm-txiv) gawv yuav los teb-chaws Meskas los txog thaum 9:00 moo sawv-nxov thiab. Txiv-lhuas Buag thiab tais lhuas gawv tuaj tos niam thiab txiv gawv hauv tshav dav-lhau. Peb cov yuav mus Veescas ho ntiav dua ib lub tsheb thauj peb mus rau tom khw sawv-nxov.

  Txog ntawm khw sab puab lub tsev xa ntawv, peb nqis tsheb. Ib txhia pheej xauj cov poj Hmoob tuaj muag tshuaj juab rooj txawb pawg-lug taug ntug kev thiab ntug khw. (Tus pojniam Hmoob sawv sab xis ntawd yog Lhob Nomhuas tus muam uas niamtxiv muab muag rau yawglaus thiab phauj Vamhawj Vaj gawv).

  Rov Mus Los-tsuas-2 100_3210

  Me-jis ces kuv poj-niam hu xov-tooj rau tais Kiab kom nws tuaj pab peb hais peb cov moo vim Blog dag peb loj hwv lawm. Tais Kiab kuj lees tuaj thiab, tab-sis xav tias yuav nrog Blog sib ceg dawb xwb, tam-li kuv poj-niam tham tais Kiab cov lus rov rau peb nhov.

  Teem-caij Rau Gauj Blog.

  Dab-laug Xaiv muaj ib tug phooj-ywg Blog muab tau ib qhov nyiaj rau dab-laug nqa los rau nws ob tug hluas-gauj Blog nyob Veescas. Tus phooj-ywg Blog hais tias kom dab-laug txhob hu ob leeg tib txhij tuaj nqa cov nyiaj es gawv thiaj tsis sib paub. Dab-laug hu xov-tooj rau thawj tug, thiab teem chaw tias peb nyob hauv ib lub tsev noj mov thiab haus dej nyob sab nhub tuaj qabteb ntawm lub khw puas lub tsev xa ntawv.

  Peb mus zaum haus bias tos. Nyob ntev li 10 feeb ces pom ob tug hluas-gauj Blog tuaj. Gawv thiab peb tsis tau sib pom dua. Thaum tuaj txog ntua ntawm qhov-rooj ces yeej xav tias yog xwb. Dab-laug Xaiv tsa ncauj nug. Ib tug teb tias gawv yog ob tug tham hauv xov-tooj ntag. Caw gawv los zaum. Kom tus tswv lub chaw noj mov muab tau ob fwj Pepsi thiab ob lub khob nrog ib co ice rau hauv ib lub tais los rau ob tug hluas-gauj Blog.

  Sib tham qho me-jis, thiab paub tseeb tias yog tus phooj-ywg Blog tus hluas-gauj lawm tiag ces dab-laug thiaj muab tau 3 puas dollar cev rau tus lhuas-gauj. Ib tug ces tsuas yog coj tuaj uake tiv tav xwb. Tus lhuas-gauj hais tias nws ua hau-lwm. Thov tus boss tuaj xwb. Gawv yuav rov mus tom chaw ua hauj-lwm.

  Tham ntev li 15 feeb tej ces peb cov poj-niam los zom-zaws rau ntawm peb zaum nrog ob tug nxhais Blog tham. Lawv los zaum zoj me-jis xwb ces lawv tsuas ho rov mus ncig dua lawm. Ob tug nxhais Blog nrog peb zaum tham ntev li 20 feeb ces gawv mus lawm thiab.

  Ob tug ntawd rov lawm ces dab-laug Xaiv hu xov-tooj rau tus ob tuaj. Peb zaum tos ntev li 10 feeb tej. Muaj ob tug nxhais Blog kom-plaws ntawm qhov-rooj los zaum ntawm ib lub rooj rov rau tom dab-laug Xaiv nraub-qaum. Tej-zaum ob tug nxhais Blog paub tsis tseeb tias peb yog cov hu gawv tuaj, vim peb 3 leeg diam. Peb los kuj tsis faj thiab, vim gawv tuaj ncaj-nraim mus zaum li cov qhua xwb tuaj noj mov haus dej xwb. Tus nxhais Blog muab xov-tooj los hu. Ua cas tus teb xov-tooj twb yog dab-laug Xaiv zaum ntawm gawv xub-ntiag ntag ces sawv-daws cia-lia luag zom-zaws thiab peb hu gawv los nrog peb zaum tib lub rooj. Muab tau ob fwj dej los rau gawv haus. Peb zaum tham me-jis ces dab-laug Xaiv muab tau me-jis nyiaj thiab ib qho khoom plig cev rau tus lhuas-gauj. Peb sib tham ntev li 10 feeb ces gawv mus lawm.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 3rd 2012, 4:34 am

  Ntu 15

  Peb Rov Los Sib-sau

  Cov poj-niam, txiv-lhuas Vam thiab txiv-lhuas Nom lawv los zom-zaws. Lawv hais tias muaj ib tug Hmoob mus nrog lawv hais cov moo ntawm tus tswv muag cov moo Rado cuav rau peb. Tus tswv muag moo tsis kam thim thiab tsis kam txo nqi rau peb li. Thaum ntawd niam-tais Kiab thiab txiv-laus Paj Hawj gawv tuaj tsis tau txog. Kuv poj-niam hais tias thaum gawv tuaj txog ces cov mus hais moo twb nrog Nyab-laj sib ceg tas lawm.

  Blog tsis kam txo cov nqi moo rau peb ces peb rov qab mus hais cov moo dua. Peb mus coj ib tug tub ceev-xwm nrog peb mus hais los tsis tau dab-tsi. Tus tub ceev-xwm hais tias saib peb puas xav mus hais hauv xam (court). Chiv-thawj peb yuav mus, tab-sis xav tias peb tsis muaj sij-hawm thiab peb yog neeg txawv teb-chaws ces kav-liam. Peb nrog Nyab-laj sib ceg tsis muaj nqi.

  12/8/06

  Thaum sawv-nxov, peb mus yos tom khw KM-52. Dab-laug Xaiv, dab-laug Zam, txiv-lhuas Vam thiab kuv, peb mus noj fawm ntawm ib yim Hmoob nyob hauv lub khw KM-52. Kuv poj-niam tsis nrog peb mus. Thaum sawv kev ntawm txiv-lhuas Buag gawv tsev, sawv-daws mus ua-ke. Ib chim rov los tsev ces nyias los nyias lawm. Tav-tshais laus xwb ces sawv-daws twb rov los tsev tag. Rov los txog tsev txhij, sawv-daws ho lom zaum tham txog qhov mus Phonesavanh. Peb tham haum tias yuav mus tsheej rau lub 12/9/06.

  Thaum tav-su dua, peb mus ncig xyuas twm saib puas muaj tus nxim yuav los tua ua txiv-lhuas Buag thiab tais lhuas gawv plig. Peb nrhiav tau ib tug xyuas twm. Tus tswv twm yuav muag $350, tab-sis txiv-lhuas Buag thov kom nws nqis me-jis ua $340. Hais haum li-no ces peb muab $100 qhaib tseg, tab-sis tus tswv twm tsis kam txais qhov nyiaj qhaib. Nws hais tias thaum twg cob tsiaj mam cob nyiaj thiaj yog cai. Tsis tas yuav tso nyiaj qhaib tseg. Hais khov tseg li-no ces peb rov los tsev lawm.


  Thaum tsaus ntuj txiv-lhuas Buag wb caij nws lub maus-taus mus xyuas lub tsheb uas peb yuav ntiav caij mus lawm Xeevkhuam thiab Moosloob. Wb mus xyuas tau ob lub van. Ib lub raug nqi ib nhub $50. Hmo ntawd, cov poj-niam kuj baj tau 6-7 tus qaib los tua yuav muab vom tag-kis ntim su.

  Peb tau teem caij rau ob tug tswv tsheb tias peb yuav sawv-kev tav li 6-7 moo sawv-nxov nhub 12/9/06. Mloog yam li cov tswv tsheb xav tsav tsheb rau peb xwb. Peb ho xav tsav 2 lub tsheb vim peb tsis jeeg lawv tes taw tsav tsheb. Muaj qee yam tsis zoo hais tawm nyob hauv siab thiab.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 8th 2012, 6:14 am

  Zaj gauj no muab rau ib tsoom phoojywg yug los ua ib tiam neeg uake, muaj txoj kev xav, tau jib, pom thiab muaj kev totaub lub neej qee yam hais raws li zaj gauj no. Yog leejtwg lub neej muaj seem mus raws li zaj gauj no, yuav ua rau nws xav txog lub neej dhau los tsis ntau los tsawg. Zaj gauj yog original thiab kuv yog tus sau thiab muab suab.

  Hais rau sab music, kuv nqa tau ib lub guitar tuaj txog hauv yeej tawg rog Nongkhais 1975. Peb cov tub nxhais mam tuaj tsimtsa ua band. Peb muab "kasthang" los ua drum. Sawvdaws mam xyaum hu gauj vimtias tsis muaj dabtsi ua. Thaib tsis pub sawvdaws tawm hauv yeej tawg rog. Thaum ntawd Pos Lis thiab coob tus tublhuas thiab nxhaislhuas nyuamqhuav xyaum hu gauj. Dhau ntawd los mam muaj cov xyaum hu gauj zujzus nxiv, to make it short. Zaj gauj no nrog rau ntau zaj peb kaw nyob Nongkhais tseem nrov mloog tau. Tau 34 xyoos no, ib txhia piamsij tag lawm. Txawm tsis zoo los tseem zoo dua tsis muaj.  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on January 11th 2012, 6:11 pm


  Rov Mus Los-tsuas-2 C12-1712
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on April 3rd 2012, 3:01 pm

  Mus Phonesavan

  12/9/06

  Sawv-nxov tav li 3:00 moo tawm xwb ces sawv-daws twb sawv los baj zom-zaws. Tais lhuas yog tus xub sawv tshaj. Nws sawv los vom cov qaib baj coj mus ua su.

  Tav li 4:00 sawv-nxov, dab-laug Xaiv sawv los. Dab-laug Zam gawv ib niam-txiv twb ho los ntawm lub motel gawv pw los txog thiab.

  Kaj-ntuj, peb baj txhij nyob tos ob lub tsheb Blog yuav coj tuaj tos peb. Ua-ke ntawd, peb pheej sib tham txog qhov tsam Blog lam ua siab phem rau peb, ces peb cia-li lhoov siab tsis yuav Blog ob lub tsheb lawm. Kom txiv lhuas Buag hu xov-tooj mus tu Blog moo tsis ntiav Blog ob lub tsheb lawm.

  Tas li ntawd, peb mus nrhiav tau Hmoob ob lub van. Ib lub yog van Toyota hom lub taub hau tws^. Ib lub yog Hyundai Van. Nqi ntiav ib nhub ib lub raug nqi$40. Txog-txij peb mus coj tau Hmoob ob lub tsheb los, thiab sib baj tau sawv-kev ces twb yog 8:30 sawv-nxov, thiab nhub twb tuaj kub-lhua lawm.

  Kuv tsav lub van Hyundai. Dab-laug Xaiv tsav lub van Toyota. Peb sawv kev KM-52 taug kev tuaj rau Phonehong, nce rau taw roob Phus Phab. Txoj kev tseem mus li qhov qub, tsuas yog leem roj mhab dub lawm xwb. Thaum nce mus txog saum dawm yuav nxee roob rov sab nraum yuav mus lawm Hinheup, tej tsev zov rooj-vag los tseem nyob li yav thaum ub. Thaum nxee-lho rov sab roob nraum ub, tig jia tej toj-roob hauv-pes thaum-ub yog hav-zoo nuj-txeeg ciaj quav-poj, hav tauj hav nqeeb tag. Taug ntug kev, pej-xeem cog ntoo ua tej koog sib-nrhav. Muaj tsev teb thiab tsev neeg nyob sib-nrhav taug ntug kev.

  Thaum tuaj tshwm-plaws rau ntawm ntug choj Hinheup, neeg ua tsev nyob thiab tsev ua lagluag tuab-ntws mus ti-gaus raus ntawm ntug choj. Neeg nyob coob thiab tham jho-tsuam mus^ los^.

  Thaum mus pom tus choj, lub ncauj tsis hais, tab-sis lub siab xav tias thaum ub Blog tua Hmoob tuag saum tus choj no. Lub siab xav ib qho rau ib qho. Tsis quaj los lub kua-muag lam ntws lawm. Dhau-plaws tus choj tuaj rov sab mus Vang Vieng, tig jia tej chaw ob cag ntug kev uas thaum-ub yog rooj-vag thaiv cov tsheb thauj neeg lha mus los. Tej tsag kev tseem nyob li qub, tsuas yog muaj tsev ntau nxiv lawm xwb. Pom tej tub lag-luag muag khoom noj haus taug ntug kev tuab-ntws, tab-sis peb tsis nres qhov-twg li. Ua-ntej 1975, kuv caij tsheb mus los taug txoj kev no. Tau los nres tsheb noj sus ntawm tej tsev muag khoom noj ntawm qhov chaw no.

  Tsheb khiav ceev-nrooj ib chim ces peb tuaj txog rau Huaib Dokmaib uas yog kuv lub qub zog thaum ub tau nyob ib vuag. Tig jia ob sab kev, ciaj hav tauj, hav txwv-yeem tag. Tej ntug kev thaum ub peb tej tsev nyob los ciaj hav nroj hav laj-kab-dais tag. Jia pem tej toj-roob thaum-ub yog hav-zoov nuj-txeeg, neeg muab luaj ua teb tag. Tshuav kiag lub roob Phus Phab siab^ thiaj tsis muaj neeg muab luaj teb xwb, thiab tseem ua hav-zoov dub-nciab li thaum-ub. Hauv tus kwj-dej sab qaum-kev, tseem muaj tus-puav ntoo txwj ntoo laus. Txog ntawm tus choj. Xauj hauv qab choj, pom dej ntws nro-bli thiab bhob-xuav. Nxim tsis muaj ib tug jes nce qhov-twg tuaj yaim tej pob-zeb li lawm.

  Mus ib ncua nxiv, tshwm-plaws rau ntug pas-dej tauv yuav lawm tom Huaib Maub. Muaj tsev nyob sib-nrhav taug ntug kev thiab ntug pas-dej zoo dua yav thaum ub lawm. Mus ti-gaus rau tom zos Huaib Maub, neeg nyob coob thiab ua tsev sib txuas-zws. Pom neeg laus thiab lhuas taug kev sib bhoo-nxuas. Tus mus kav khw los muaj. Tus mus lawm qhov-twg los muaj. Daim duab no yog nyob hauv zos Huaib Maub. Tej pej-xeem Blog kev ua lag-luam nrhiav noj nrhiav haus.
  Dhau-plaws mus yuav txog tom kev tshuam mus Nasxus thiab Vang Vieng. Nco tau tias thaum ub kuv poj-niam wb nrog cov kwv-tij khiav ko-taw Nasxus tuaj txog ntawd ces cia-li nce tsheb rov rau Nasxus lawm. Txoj kev ncaim mus Nasxus yog kev av thiab tej tswv teb-chaws tsis kho. Txoj mus lawm Vang Vieng yog kev pua roj-mhab dub-nciab. Muaj qee ntu kev puas thiab to qhov hauv tej plawv kev. Tsis zoo tsav tsheb khiav ceev thiab.

  Dhau-plaws tej toj-roob hav txwv-yeem mus rau tom tiaj yog tshwm rau lub zos Nas Mone. Neeg nyob taug ntug kev tuab-ntws, tab-sis tsis pom ib tug Hmoob taug kev li. Pom neeg Blog xwb. Lub zos Nas Mone no, thaum ub tsis tau poob teb-chaws, peb tau los nyob lawm. Tsa qhov-muag jia ob cag ntug kev mus kawg jua-muag, tej hav-zoov nuj-txeeg thaum ub, niam-no ciaj txwv-yeem tag.

  Yuav-luag tav-su, peb mus tshwm rau ntawm ntug tshav dav-lhau Vang Vieng. Tig jia lub tshav dav-lhau. Tseem paub tias yog lub tshav dav-halu, tab-sis tsis muaj dav-lhau tsawv ntev lawm. Tej ntug tshav dav-lhau fab-nyho. Neeg ua tsev taug ob cag ntug tshav dav-lhau tuab-ntws. Sab nhub-tuaj ntug tshav dav-lhau, thaum-ub tsis muaj tsev, tabsis tam-sim no tsev tuab-ntws.

  Peb dhau-plaws lub tshav dav-lhau mus rau pem toj yuav lawm pem tsua pawv-blej yog lub khw Vang Vieng cov tswv teb-chaws muab lub khw qub thaum ub nyob nram ntug dej Namsong tshais mus rau. Lub khw tshiab nyob rau sab laug txoj kev mus nram tshav dav-lhau mus.

  Peb gag mus nres tsheb rau hauv qhov chaw nres tsheb hauv khw. Peb mus yos saib luag tej khoom ib pliag ces peb tsuas ho mus noj mov-cab (khao poun) thiab noj dej qab-zib (Nam van). Kuv jia tej chaw ua mov-cab thiab dej qab-zib tsis nxim huv ces kuv tsis noj thiab tsis haus lawv tej dej. Lawv phiab dej nxua cov tais noj mov-cab ces nxim siv tib taig dej txij puag thaum sawv-nxov. Qias kuv heev.

  Tag ntawd, peb ho los nce tsheb mus dua. Tsheb khiav sais-zim lha sab nhub tuaj lub zos Pham Thaus, lha lub tsua pawv-blej tuaj gag rau tej dawm tsua. Muaj roob-zeb roob-tsuas siab^ nyob ob cag ntug kev. Txoj kev gag hauv tej dawm tsua tuaj lawm ntev-loo mam tshwm rau taw roob yuav nce mus lawm Phoukhoun.

  Dhau-plaws mus yuav txog tom kev tshuam mus Nasxus thiab Vang Vieng. Nco tau tias thaum ub kuv poj-niam wb nrog cov kwv-tij khiav ko-taw Nasxus tuaj txog ntawd ces cia-li nce tsheb rov rau Nasxus lawm. Txoj kev ncaim mus Nasxus yog kev av thiab tej tswv teb-chaws tsis kho. Txoj mus lawm Vang Vieng yog kev pua roj-mhab dub-nciab. Muaj qee ntu kev puas thiab to qhov hauv tej plawv kev. Tsis zoo tsav tsheb khiav ceev thiab.

  Dhau-plaws tej toj-roob hav txwv-yeem mus rau tom tiaj yog tshwm rau lub zos Nas Mone. Neeg nyob taug ntug kev tuab-ntws, tab-sis tsis pom ib tug Hmoob taug kev li. Pom neeg Blog xwb. Lub zos Nas Mone no, thaum ub tsis tau poob teb-chaws, peb tau los nyob lawm. Tsa qhov-muag jia ob cag ntug kev mus kawg jua-muag, tej hav-zoov nuj-txeeg thaum ub, niam-no ciaj txwv-yeem tag.

  Yuav-luag tav-su, peb mus tshwm rau ntawm ntug tshav dav-lhau Vang Vieng. Tig jia lub tshav dav-lhau. Tseem paub tias yog lub tshav dav-halu, tab-sis tsis muaj dav-lhau tsawv ntev lawm. Tej ntug tshav dav-lhau fab-nyho. Neeg ua tsev taug ob cag ntug tshav dav-lhau tuab-ntws. Sab nhub-tuaj ntug tshav dav-lhau, thaum-ub tsis muaj tsev, tabsis tam-sim no tsev tuab-ntws.

  Peb dhau-plaws lub tshav dav-lhau mus rau pem toj yuav lawm pem tsua pawv-blej yog lub khw Vang Vieng cov tswv teb-chaws muab lub khw qub thaum ub nyob nram ntug dej Namsong tshais mus rau. Lub khw tshiab nyob rau sab laug txoj kev mus nram tshav dav-lhau mus.

  Peb gag mus nres tsheb rau hauv qhov chaw nres tsheb hauv khw. Peb mus yos saib luag tej khoom ib pliag ces peb tsuas ho mus noj mov-cab (khao poun) thiab noj dej qab-zib (Nam van). Kuv jia tej chaw ua mov-cab thiab dej qab-zib tsis nxim huv ces kuv tsis noj thiab tsis haus lawv tej dej. Lawv phiab dej nxua cov tais noj mov-cab ces nxim siv tib taig dej txij puag thaum sawv-nxov. Qias kuv heev.

  Tag ntawd, peb ho los nce tsheb mus dua. Tsheb khiav sais-zim lha sab nhub tuaj lub zos Pham Thaus, lha lub tsua pawv-blej tuaj gag rau tej dawm tsua. Muaj roob-zeb roob-tsuas siab^ nyob ob cag ntug kev. Txoj kev gag hauv tej dawm tsua tuaj lawm ntev-loo mam tshwm rau taw roob yuav nce mus lawm Phoukhoun.
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Vajhuamsibluag on July 9th 2014, 10:08 pm

  Davdub wrote:Rov mus los tsuas lo kawg li nov lawm sub, nej leej twg ho muaj dab tsi ces ho tuaj continue qhov nov mus ma cov phooj ywg?

  Kuv zaj dabneeg tsis tau xaus, tabsis tsis muaj siab tuaj txuas nxiv lawm vim neeg mus coob dhau lawm.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Tubzoonraug on July 9th 2014, 10:18 pm

  Cia koj sau kom tag es mam li cia lawv tuaj nyeem thiab reply xwb ma, vim sawv daws pheej reply ce nws tsi zoo rau koj daim page lawm ne. Thaum koj sau tag lawm no mam li muab cov lus nov tshem es tseg koj cov lus xwb thiaj li zoo nkauj rau koj daim page.


  Sponsored content

  Rov Mus Los-tsuas-2 Empty Re: Rov Mus Los-tsuas-2

  Post by Sponsored content


   Current date/time is April 21st 2019, 7:43 am