Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


  • Post new topic
  • This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Tubzoonraug
Tubzoonraug


Registration date : 2009-12-15

Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh Empty Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Post by Tubzoonraug February 11th 2019, 5:26 pm


 
 
 
Caws tau cov phooj Ywg nej los  mloog Yaj Soob Lwj & Txiaj Kuam Vaj cov keeb Cag PhaHawh.
 
 

Soob Lwj Yaj

Soob Lwj Yaj


Welcome to all of Hmong Families to the Shong Lue yang Foundation caws nej sawv daws nyeem tau. 
Soob Lwj Yaj Lub Sib hawm Ua ntej

Soob Lwj Yaj yug los hu ua Suav Yaj, thaum lub 9 hlis, hnub tim 15, xyoo 1929, nyob rau hauv Fib Toos (Fi Tong) npe Nplog hu ua: Huay Cha Ang) nyob rau hauv ib lub me nyuam zos Hmoob nyob rau Nyablaj tebchaws, nyob txij li saum tus ciajciam Looj Hej (Nong Het) uas yog Xeev Khuam ciamteb (Xieng Khouang Province), uas nyob tebchaws Lostsuas. Nws txiv hu ua Txoov Civ Yaj uas yog neeg Hmoob, hos nws niam npe hu ua Koo uas yog neeg Pubthawj (Khmu), uas tsis muaj xeem, tabsis thaum me nws raug tu loj hlob zoo ib yam li me nyuam Hmoob, uas nyob nrog Hmoob zoo li me nyuam Pubthawj. Soob Lwj niam yog niam yau (2).

Tom qab Soob Lwj twb yug lawm, tsis ntev ntawv nws niamtxiv tau mus sau Yeeb Yaj coj los tu, Yeej Yaj yog Soob Lwj tus txivntxawm thiab niamntxawm nkawv tus ntxhais uas tau raug tso tseg ua ntsuag thaum nkawv tau tag sim neej lawm. Soob Lwj niam pub mis rau nws noj, loj hlob, thiab tu nws zoo ib yam li Soob Lwj ib tug muam hlob thiab.

Raws li tus ntxhais (Yeeb Yaj) hais, Soob Lwj txiv tuag ua ntej, ces mam li yog Soob Lwj niam, ces thiaj li tseg nkawv rau Soob Lwj pog thiab yawg ua tus tu, uas pog thiab yawg nkawv twb yeej txom nyem heev li thiab.

Yeeb Yaj hais tias Soob Lwj loj hlob, nws yog ib tug neeg nyob ntawm lub zos ntawv tsis txawj ntaub tsis txawj ntawv dab tsi li, nws tsuas txawj ua liaj ua teb, txawj fiab kawm thiab txua ntas (ntas kwv dej) xwb. Nws hais ncaj qha tias Hmoob cov coob uas nyob rau lub sib hawm ntawv, Soob Lwj yeej tsis tau muaj ib qho kev kawm nyob twg li, lossis yeej tsis muaj lub tsamthawj yuav tau mus kawm ntaub ntawv. Nyob rau Hmoob cov zos ces lub sib hawm ntawv yeej zoo li, yeej tsis muaj tsev kawm ntawv nyob ze ntawm qhov lawv nyob, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav tuaj qhia ntawv li. Tabtxawm Soob Lwj pogyawg twb yeej xav kom xa Soob Lwj mus kawm ntawv los nkawv twb yeej tsis muaj nyiaj txawmpeem yuav them taus. Yog li daim duab no thiaj li qhia tau tias tus neeg Hmoob thaum me tsis tau muaj kev kawm dab tsi li thiab yeej tsis muaj ib lub fwv tsam uas yuav tau los kawm nyeem thiab sau ib yam lus/ntawv twg li uas yog yam tseemceeb tshaj plaws, qhov no thiaj li txhabtxhais tau tias yam tshwmsim uas Soob Lwj tau tsim tawm muaj no thiaj muaj npe paub tias yog keebkwm kev sau ntawv nyob rau hauv qab ntuj khwb no.    
 Often referred to as the "Mother of Writing" (Niam Ntawv),

Shong Lue Yang (Soob Lwj Yaj) created an alphabet for writing the Hmong language, which came to be known as the Pahawh Hmong.


According to Chia Koua Vang, Gnia Yee Yang, and William A. Smalley, authors of the book Mother of Writing; Shong Lue was a farmer who grew up without any formal education. But in 1959 he experienced a series of divine revelations during which he was taught the Pahawh Hmong. He was instructed to teach the alphabet to his people and believed that whoever accepted the writing system would flourish into modernization and escape the hardships of the time.

Hundreds of people flocked to Shong Lue during this time, not just to learn the Pahawh Hmong, but also to hear his moral and ethical teachings. He would answered all kinds of questions, and was able to foretell the future. As the news of this spread, the communist Vietnam government began to make accusations that Shong Lue and Pahawh Hmong was part of a plot by the American CIA. Afraid of being captured by the communist soldiers, in 1963 Shong Lue left Vietnam in search of help from the non-communist regime lead by Vang Pao in Laos.

While in Laos, Shong Lue Yang continued to teach the Pahawh Hmong. During this time of war, Shong Lue more than once was able to predict the exact time and place of communist attacks and prepared people for these attacks. Some people believed that he was able to predict the communist attacks only because he was a communist sympathizer, and that he must be communicating with the enemy to know about these attacks. But his followers and those closest to him never saw him with any device for communication, nor had he ever gone outside to contact the enemy.

With his remarkable abilities, Shong Lue's popularity grew and so did the number of his followers. As a result, Hmong groups who supported the Royal Lao Government and the Communist Pathet Lao accused him of aiding the other. In 1971, Shong Lue predicted his own death and was assassinated by the hand of a government agent. There is still controversy sounding his assassination.

In the history of the world there has been no documented case where an individual who could not previously read or write any language was able to invent a complete writing system or alphabet that can be used to read, write and pronounce all of the the words of that spoken language. In short, Shong Lue Yang's achievement in creating the Pahawh Hmong is monumental.


Last edited by Tubzoonraug on February 11th 2019, 5:30 pm; edited 1 time in total
Tubzoonraug
Tubzoonraug


Registration date : 2009-12-15

Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh Empty Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Post by Tubzoonraug February 11th 2019, 5:28 pm


Soob Lwj Yaj tsim tus ntawv sau ua lus Hmoob, xws li hu ua Hmoob Phaj Hauj/Phaj Hauj Hmoob.
Raws li Txhiaj Kuam, Nyiaj Yig Yaj, thiab William A. Smalley, uas yog cov sau phau ntawm Niam Ntawv (Mother of Writing); Soob Lwj yog ib tug neeg liaj neeg teb uas loj hlob tsis muaj kev kawm. Tab sis nyob rau thaum 1959 nws thiaj li tau nthua tawm uas yog qhia tus ntawv Hmoob Phaj Hauj. Nws raug hais kom qhia tus ntawv no rau nws cov neeg thiab nws ntseeg tias leej twg uas leestxais tus ntawv no lawm yuav komsawv rau lub sib hawm neeg ntawv thiab yuav dim txoj kev nyuajsiab.

Nyob rau lub sib hawm no muaj pua pua leej raws Soob Lwj, tsis yog tias kawm tus ntawv Hmoob Phaj Hauj xwb, tab sis yog xav hnov nws tej kev qhia thiab muaj siab. Nws yeej teb tau txhua txhua yam lus nug, thiab tseem muaj tsab peev xwm qhia tau txoj hmoo rau lub neej yav pes suab. Raws li qhov no tau xya nrov, cov tsoomfwv Nyab Laj koompheej thiaj li tau pib liam tias Soob Lwj thiab tus ntawv Hmoob Phaj Hauj no tsuas yog Meskas CIA tus teebtxheem (siv tswvyim/cuabtxiab) xwb.

Nyob rau thaum xyoo 1963, Soob Lwj ntshai tsam raug koompheej cov peejzeej muab ntes, nws thiaj li tau ncaim Nyab Laj Teb mus nrhiav kev pab rau tog tsis koompheej uas yog Vaj Pov ua tus coj nyob rau hauv Los Tsuas Teb.

Thaum nyob rau hauv Los Tsuas Teb, Soob Lwj Yaj tseem qhia nws tus ntawv Hmoob Phaj Hauj txuas ntxiv thiab. Nyob rau thaum lub sib hawm tsovrog no, Soob Lwj muaj ntau zaus uas twv/qhia tau cov sib hawm thiab cov chaw uas yuav muaj cov neeg koompheej yuav tuaj tua lawv, es hais kom lawv npaj tua cov koompheej. Muaj ib txhia neeg ntseeg tias qhov uas Soob Lwj qhia tau tias yuav muaj Nyab Laj tuaj tua lawv no twb yog vim tias nws yog tog koompheej ib tug neeg sojxai, thiab nws twb yeej tau nrog tog koompheej ua kev sib txuaslus txog tej chaw sib tua no lawm. Tab sis cov neeg raws nws thiab nws cov thwjtim uas nyob ze nws tshaj plaws twb tsis pom nws muaj ib yam swj twg yuav sib txuaslus tau, lossis nws yeej tsis tau mus sab nrauv nrog cov yeebncuab sib txuas/tham lus li.

Soob Lwj txoj kev muaj koob ntau moo loj hlob, muaj neeg raws nws coob, thiab nws tseem muaj zoo txujci/peevxwm. Xws li no, cov Hmoob uas txhawb tog Nom Tswv Nplog Qib Siab thiab cov Koompheej Nplog (Communist Pathet Lao) thiaj li tau liam tias nws pab/tuaj lwm cov lawm. Thaum 1971, Soob Lwj thiaj li qhia/twv nws hnub tuag, yog li nws thiaj li rau tsoomfwv cov peebzeej muaj tua tuag lawm. Soob Lwj qhov kev raug tua no tseem muaj lus cibnyeej/sib cav sib ceg ua ntu zus.

Nyob rau hauv keeb kwm ntiaj teb tsis tau muaj ib zaj lug piav qhia txog ib tug/rooj tias ib tug neeg tsis tau txawj nyeem thiab sau ntawv yuav muaj tsab peev xwm los mus pheevtsim tau ib co ntawv uas muaj ntxaw/txaus los nyeem tau, sau tau thiab hais tau txhua txhua hom lus. Qhov kawg, Soob Lwj Yaj tej kev pheemtsheej uas pheevtsim tau tus ntawv Hmoob Phauj Hauj no ciaj ua pejthuam (keebkwm).
Tubzoonraug
Tubzoonraug


Registration date : 2009-12-15

Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh Empty Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Post by Tubzoonraug February 11th 2019, 5:29 pm

Daim duab no, Txiaj Looj Thoj leesmeej paub txog, nws yog ib tug neeg nyob ze ntawm Soob Lwj lawv pug thaum ub. Txiaj Looj Thoj tseem nco qab thaum Soob Lwj yug, thiab tom qab no tus ntawv Phajhauj tshwmsim rau Soob Lwj. Nws yeej paub txog tias Soob Lwj lawv tsev neeg tau tsiv ntawm lub zos Fib Toos mus nyob rau lub zos Fib Khav nyob rau tebchaws Lostsuas, ces mam li tsiv ntawv mus rau Thab Has, uas yog nyob ze rau Moos Loob rov rau sab tebchaws Nyablaj lawm. Thaum cov neeg cojcai koompheej tau ntshai Soob Lwj, nws thiaj li raug lawv muab raws tua. Nws yeej qhia ncaj tias Soob Lwj yog ib tug neeg txom nyem heev li uas yuav tsis lam muaj lub fwvtsam yuav mus kawm taus ntawv rau qhov twg li, nyob rau txhua txhua lub tebchaws.

Lwm tus povthawj yog Soob Cai Yaj, nws yog ib tug neeg nyob ze Soob Lwj thaum Soob Lwj twb muaj hnub nyoog lawm, nws paub Soob Lwj zoo. Nws hais tias nyob rau thaum xyoo1975, uantej tus ntawv Phajhauj no yuav pib nthuav, Soob Lwj nyob ib zaug hauv lub zos Phaj Tam, uas nyob ze rau ntawm Fib Toos, uas yog qhov chaws Soob Cai tau nyob ib zaug dua los lawm thiab. Nws leesmeej tias Soob Lwj yog ib tug neeg txom nyem heev li.

Soob Cai Yaj kuj tau ceebsob thaum Soob Lwj tau tsiv mus rau Thab Has, uas nws tseem nco tau qhov xovxwm uas tus ntawv Phajhauj pib huam (ncha, nthuav). Nws kuj muaj sib hawm mus ib zaug rau tom Thab Has, tov muaj ob peb lub tsev xwb. Nws hais tias thaum ntawv tsis tau muaj tsev kawm ntawv, lossis yav tag los yeej tsis tau muaj tsev kawm ntawv li, ib tsheeb tsam ntawv los ib yam thiab. Nyob rau thajtsam ntawv yeej yuav tsis muaj leej twg paub nyeem thiab sau ntawv li, lossis yeej tsis muaj leej twg yuav muaj ib lub fwvtsam kawm tau ib tug ntawv twg. Nws yeej paub meej tias Soob Lwj yeej tsis tau paub ib tug ntawv twg li txog ntua thaum tus ntawv Phajhauj tshwmsim.

Tom qab no cov neeg uas tau paub Soob Lwj los yeej tau hais txog Soob Lw tej kev txawjntse, nws yeej tsis yog ib tug neeg txawj ntaub txawj ntawv, lossis nws yeej yuav tsis yog ib tug neeg uas tau mus kawm ntawv li. Col. Ntxoov Tswb Yaj kuj tau hais tias Soob Lwj tsis tham li lwm tus neeg muaj kev kawm ntaubntawv, lossis nws yeej tsis tau mus kawm ntawv nyob rau Suav Avloj lossis nyob rau hauv ntiajteb no qhov twg li.

Soob Lwj Yaj loj hlob thiaj li tau yuav Paj Xyooj; nkawv kuj muaj menyuam. Yog li thaum nkawv muaj thiab puv hnubnyoog lawm niamtais thiab yawmtxiv lawv thiaj li tau tis npe laus rau Suav Yaj (Soob Lwj), muab nws hu ua Txhiaj Suav Yaj. Qhov kev tis npe laus no twb yog ua ntej thaum tus ntawv Phajhauj no mam li muaj rau nws.
Tubzoonraug
Tubzoonraug


Registration date : 2009-12-15

Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh Empty Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Post by Tubzoonraug February 11th 2019, 5:31 pm

Mloog tau keeb kwm Fabkis


Nyob zoo cov nkauj muaj, cov phooj ywg hmoob. Nej puas paub tus siab txog txoj kev tsawb fawb los ntawm Ywj Pheej Xyooj? Kuv mloog nws cov lus tag kuv yeej tus siab heev vim kuv paub hai tias peb hmoob tsi paub ntshaws haiv thiab muaj tus cwj pwm tsi zoo yog neeg txom fav thiab nyiam ua dev raws nqaim rau luag lwm haiv neeg tuas nkau xwb. Nws tsi muaj lub hom phiaj hlub hmoob kiag li.

Raws li cov lus Ywj Pheej hai no, kuv nkag siab hai tias lub caij nyoog blog twb tag lub yim tswv lawm ces peb hmoob yuav yog tus los ua tswv ntawm daim av thiab peb hmoob yuav los ua haiv yuav tig los hlub hmoob dua. Yog li Yaj Soob Lwj thiaj li muaj cov ntawv Pahawh no thiab ib tus chij qhia rau peb tej menyuam hmoob kom lawv paub ntawv hmoob thiab paub ras haiv. Kuv tus siab hai tias lub caij ntawd ces muaj cov nyuag dev raws nqaij rau American es thiaj li muab Yaj Soob Lwj tuas lawm yog li no peb hmoob thiaj li poob rov rau mus ua luag lawm haiv neeg qhev lawm.


Cov phooj ywg, nej xav li ca rau cov lus no? kuv yeej hnov tau yam los ntawm cov tub kawm ntawv los tau PHD, lawv yeej tsi hai txhog pebhmoob lawm, lawv hai txog luag lawm haiv neeg li txuj lawm xwb nws tsi paub txog hai tias nws yog leej twg thiab yog hom neeg twg yug nws lo? Cov tub kawm ntawv siab no yuav luag 100% yeej yog neeg thaug hai xwb yeej tsi paub txog hmoob kom muaj haiv. Kuv pab tus siab kawg hai tias cov neeg thaug haiv no ma ceeb laj los ua tau ib tus hmoob zoo li. Zoo li tus neeg thaug haiv ua dag VP yuav riam phom ntag.. qhov no twb yog luag muab Lauj Chab Thoj los ua tus mus ntxia VP kom ma luag cuab khis ntag. Nej muab xav tej no mus ces tus siab heev. Kuv lus xav ces li no xwb muaj ntau heev tab si nov yog kuv lus xav.
Tubzoonraug
Tubzoonraug


Registration date : 2009-12-15

Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh Empty Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Post by Tubzoonraug February 11th 2019, 5:32 pm

Cov phooj ywg, nej saib ntawm daim duab no, nej yuav pom huab tai Txiv yawg (Chi You) lub face and nose.

My father BangZhong Wu is the 1st among all Hmoob who help researched our Ancestor Chi You with the invitation from the chinese officials/ generals. He was also invited to present the 3 Ancestor Hall to the public in Zhoulu County of China back on July 25, 1995 . This is just an introduction for those who have questions about Hmong (miao), where we came from? We all know that Hmong originated from Indochina, But this clarifies just a little, enough to understand that we Hmong did have a place and time of history. That we once had a ruler who was so powerful and that this is why we should preserve our culture, tradition, religion because one day we may not no who we are. As the future becomes our present and our present becomes our past , our past will become history. If we don't keep our history we will have nothing. If we have nothing Hmong will not exist, Hopefully this will lead you to a new door to explore and respect who Hmong (miao) people really are... So please injoy this video....
For Chi You's Ghost... look in the hole and pause it. if you look closely you can see Chi You's eyes, nose and mouth.

Thank you, i hope you all enjoy this video.

if any questions please feel free to message me anytime.
Category: Education
Tags:
BangZhong Wu
Tubzoonraug
Tubzoonraug


Registration date : 2009-12-15

Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh Empty Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Post by Tubzoonraug August 10th 2020, 6:39 pm

Nyob zoo txog kwv tij Hmoob sawv daws. Nyob ntoob plaws hauv lub ntiaj teb nov,  Kuv yog Tub Zoo Nraug, yog tus tsim lub Forum nov, thiab muab Yaj Soob Lwj lo yog tus ntsim cov ntawv phahauj nov lo rau peb cov neeg ua nyiam Yaj Soob Lwj, lawv tau lo kawm nws cov ntawv thiab lo qhia cov ntawv nov rau peb ib txhia Hmoob ua yeej nyiaj  thiab paub txog Yaj Soob Lwj zaj keeb kwm zoo.

Kuv tus kheej ma kawm tsi tau vim kuv loj thiab lau ua ntej kuv paub txog Yaj Soob lwj lawm ce kuv thiaj li kawm tsi tau, tiam si kuv yeej  tseem muab nws teej tug ua nws hai tseg rau cov neeg ua ntseeg naws ntawd lo zwm cia rau hauv lub Forum nov thiab. Caws nej tuaj nyeem thiab saib tau..

Thov ua nej sawv daws tsaug ntau ntau.


Tubzoonraug likes this post


Sponsored content


Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh Empty Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv phahauh

Post by Sponsored content

  • Post new topic
  • This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

Current date/time is June 24th 2024, 2:16 am