Tiam no peb tab tom nyob rau ntu muaj kev vam meej kawg nkaus, Yam tsi tau pom los kawg yuav tau pom, yam tsi tau ntsib los yeej kawg tau ntsib,Qhov tsi tau xav txog los muaj tus ua dhau tag, muab ua zoo xav mas txaus ntshai thiab ho txaus zoo siab.