Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


+4
Vajhuamsibluag
Khamseng
Davdub
yujyeeg
8 posters

  DR YANG Dao

  yujyeeg
  yujyeeg
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-01-08

  Character Sheet
   :

  DR YANG Dao Empty DR YANG Dao

  Post by yujyeeg January 7th 2010, 3:45 am

  Nyob zoo ib tsoom Hmoob nyob thoob qab ntuj:


  Ib
  xyoos 12 lub hlis ncig rov qab los txog. Lub xyoo laus 2009 twb yuav
  dhau thiab lub xyoo tshiab 2010 yuav tshwm. Kuv thiaj sau tsab ntawv no
  xa ob peb lo lus foom koob hmoov rau ib tsoom kwv tij neej tsa Hmoob
  nyob thoob qab ntuj kom xyoo tshiab tuaj mas mov tshiab los nej tau
  noj, dej tshiab los tau haus, kom ib xyoos fuam 12 lub yeej pov rau nej
  txhia leej txhia tus coj mus ua lub neej kaj siab lug, tsis muaj mob
  muaj nkeeg, xav dab tsi los kom tau raws li lub siab nyiam. Peb Hmoob
  yog ib haiv neeg tsawg tsawg, ua noog qej qawg poob qab nrag mus nyob
  thoob qab ntuj. Peb txawm mus nyob lub teb chaws twg los thov kom peb
  sib hlub sib pab thiab kom peb yoog raws luag txuj luag ci mas luag lwm
  haiv neeg thiaj yuav saib peb Hmoob muaj nuj nqi. Qhov twg yuav txhaum
  plaub,
  peb yuav tau zam kom dhau. Yam twg peb tsis txawj, peb yuav
  tau kawm kom paub. Peb thiaj tsis coj peb haiv Hmoob mus rau qhov puas
  tsuaj. Tam sim no txog caij txog nyoog lawm uas peb sawv daws yuav tau
  los nrhiav kev rau peb haiv Hmoob taug mus tom ntej.


  Xyoo
  1991, peb cov kwv tij neej tsa Hmoob nyob Modesto, California, U.S.A.,
  tau caw kuv mus piav txog tus txheej txheem tseev tsim (political
  evolution) nyob ntiaj teb. Kuv tau hais rau 100 tawm leej tuaj sab laj
  hais tias lub teb chaws koom tshas (Communist) Soviet thiab lub teb
  chaws koom tshas Suav zip your mouth Kuj (China) mas yuav tig los coj txoj kev
  ywj pheej (freedom) sai sai kom lawv tej pej xeem thiaj yuav muaj noj
  muaj haus mus rau txoj kev vam meej. Tiam sis lawv yuav tsis hloov xib
  tes ua qaum tes. Lawv yuav maj mam yoog mus raws txoj kev noj kev haus
  kom tswj fwm tau lawv tej pej xeem fuab fwm nyob thaj yeeb nyab xeeb.
  Xyoo
  1997, ib cov nom tswv Fab Kis ho caw kuv mus hais lus nyob hauv French
  National Assembly nyob Paris, France. Kuv tau mus piav txog kuv lub
  zeem muag tom ntej (future vision) txog peb lub teb chaws Los Tsuas
  (Laos) rau 400 tawm tus nom tswv, tseem fwv koob xwm thiab kws txuj Fab
  Kis, Nplog, Suav thiab lwm haiv neeg. Kuv tau hais tias yog hnub twg
  cov nom tswv Nplog kam hloov tus tseev tsim (politics) mus rau txoj kev
  haum xeeb (national reconciliation) rau peb tsoom haiv neeg Los Tsuas
  uas tau ris mus nyob thoob qab ntuj mas peb cov Nplog, cov Hmoob, cov
  Khmu (Pub Thawj), cov Thai-Lue, cov Thai-Dam thiab cov
  U-Mien (Co)
  uas tau tawm teb chaws Nplog tuaj mus nyob rau Fab Kis teb, Amelikas
  teb, Canada teb, Australia teb, yuav coj lawv tej tub tej ntxhais kawm
  tiav doctors, engineers, technicians, educators tsheej pua tsheej
  txhiab tus rov los nrog txhim kho lub teb chaws Los Tsuas mus rau txoj
  kev vam meej. (See my attached speech in French and its translation in
  English). Lub 9 hli 1999, H.E. Somsavat Lengsavad uas yog tus
  Deputy-Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Lao
  Government tuaj sab laj hauv General Assembly nyob United Nations nyob
  New York, U.S.A., tas ces nws tau caw kuv thiab ib pab Nplog thiab
  Hmoob mus ntsib nws rau hnub tim 2 lub 10 hli 1999 nyob Los
  Angeles,
  California. Peb tham txog qhov peb cov neeg Los Tsuas sab hauv (Laos)
  thiab sab nraud (overseas) yuav tau muab tej qub lus tso pov tseg los
  nrhiav kev haum xeeb (national reconciliation) thiab kev thaj yeeb
  (peace solution) cia los sib pab txhim kho peb lub teb chaws Los Tsuas.
  Thaum ntawd, kuv khuv xim hais tias cov thawj coj Hmoob hauv Neo Hom
  Kouxat (United Front for the National Liberation of Laos) nyob Amelikas
  teb tsis to taub txog tus tseev tsim (kanmuong) ntiaj teb uas pauv ntu
  zus los (political evolution of the world). Lawv pom kuv nyob hauv daim
  videocassette nrog tus nom Nplog tham nyob Los Angeles ces lawv cia li
  liam kuv ua "Nplog Liab" (communist). Lawv nrhiav lus thiab ua kub ua
  ntaiv rau kuv. Peb thiaj tau mus sib hais plaub tom cov kws lij choj
  txiav txim plaub ntug tau 12 hlis txwm nkaus (April 2000-April 2001).
  Thaum kawg, lawv cov Neo Hom paub hais tias rooj plaub no lawv
  yuav tsis yeej, lawv thiaj tig rov los thov nrog kuv sib kho (negotiate=tsias
  lav
  tsas). Vim kuv xav txog peb haiv Hmoob lub koob lub meej (honor and
  dignity), kuv thiaj muab rooj plaub no tso tseg kom sawv daws rov qab
  los nyob ua kwv tij neej tsa li qub.

  DR YANG Dao Nomnpl10


  Lub
  12 hlis (December) xyoo 2002, H.E. Mr. Somsavat Lengsavad tau caw kuv
  thiab kuv poj niam wb rov qab mus xyuas teb chaws Los Tsuas thawj zaus
  tom qab peb tawg tsov tawg rog xyoo 1975. Wb mus txog Vientiane, luag
  muaj neeg tsav tsheb tuaj coj wb mus so tom Tseem Fwv lub tsev hotel
  txais qhua thiab tuaj tos wb mus ntsib cov thawj coj (top leaders) hauv
  Tseem Fwv Nplog (Lao Government), hauv National Assembly thiab hauv Neo
  Lao Sangxat (Lao Front for National Construction) raws li ob peb daig
  duab uas kuv xa tuaj hauv no rau nej saib ua pov thawj. Peb tau pauv
  tswv yim txog tsoom haiv neeg Los Tsuas uas muaj Lao, Hmong, Khmu,
  Thaidam, Lue thiab lwm xeem neeg tsawg (ethnic minorities) lub neej tom
  ntej. Peb pom zoo hais tias yav tas ces cia tas mus ua liv xwm
  (history) cia sawv daws rov qab los sib tuav tes sib pab txhim kho teb
  chaws Los Tsuas. Kuv thiaj tau muab lub cib fim hais rau cov nom tswv
  Nplog thiab nom tswv Hmoob Pathet Lao kom lawv zam txim (general
  amnesty) rau peb cov neeg (Hmoob) tseem nkaum nyob tom hav zoov thiab
  pab cuam (humanitarian aid) rau lawv kom lawv rov qab los ua neeg pej
  xeem Los Tsuas nyob kaj siab lug. Kuv kuj tau mus nrog U.S. Ambassador
  Douglas Hartwick nyob Vientiane tham txog kuv lub tswv yim txhim kho
  teb chaws. Nws yog
  ib tug siv zog txhawb kuv tas siab, nws thiaj
  nrog kuv thiab kuv poj niam wb mus nrog Chaokhoueng Vam Tub Yaj thiab
  cov Hmoob noj peb caug nyob Phone Savanh hauv Xeev Xieng Khouang. Xyoo
  2002 ntawd, Tseem Fwv Los Tsuas tseem tso neeg tsav tsheb coj kuv poj
  niam wb mus xyuas xeev Borikhamsay, xeev Luang Prabang, xeev Sayaboury
  thiab xeev Oudomxay thiab. Wb mus txog twg, cov Chaokhoueng
  thiab
  Chaomuong nrog cov pej xeem fuab fwm txais tos wb ob niam txiv zoo tas
  zog. Wb thiaj pom hais tias peb cov Nplog, cov Hmoob thiab cov Khmu
  (Pub Thawj) thiab lwm cov Laotian ethnic minorities txawj sib fwm, sib
  hlub thiab sib pab tshaj thaum ub peb nyob lawm. Peb Hmoob xwb twb muaj
  txog 11 tus Chaomuong, 4 tug Chaokhoueng, 6 tus Government Director
  Generals, 8 tus Puthen (Congressmen) hauv Lao National Assembly uas tus
  Vice-President yog Pany Yaj Thoj Tub, 2 tug
  members of Lao
  Government thiab 3 tug muaj ranks siab ib yam li ministers xws li
  Chareun Tsab Hawj, Tooj Ntxawg Thoj thiab Xaiv Kawm Yaj, etc...

  DR YANG Dao Nplog10DR YANG Dao Nplog210DR YANG Dao Nplog310DR YANG Dao Nplog410

  Lub
  December 2005, H.E. Somsavat Lengsavad rov qab caw kuv mus koom lub
  rooj sab laj nyob Vientiane, Laos, tham txog kev lag kev luam ntawm ob
  lub teb chaws Amelikas thiab Nplog hu ua U.S.-Laos N.T.R. (Normal Trade
  Relation) Conference. Kuv thiaj tau coj ib pab delegation 8 leej uas
  muaj Nplog, muaj Hmoob, muaj Khmu (Pub Thawj), muaj U-Mien (Co) thiab
  muaj Lue nrog kuv mus koom lub rooj sab laj ntawd. Cov nom tswv Nplog,
  cov tub lag tub luam Nplog, cov kws txuj hauv World Bank thiab cov
  foreign diplomats nyob hauv nroog Vientiane kuj tuaj koom lub rooj
  U.S.-Laos NTR Conference coob txog 400 tawm leej. Dhau li ntawd, peb
  pab delegation tseem tau mus ntsib H.E. Somsavat Lengsavad uas yog
  Nplog tus Deputy Prime Minister & Minister of Foreign Affairs tom
  nws lub Office thiab. Kuv uas yog tus coj
  ntawm pab delegation thiaj
  tau propose rau H.E. somsavat Lengsavad kom nws pab hais rau Tseem Fwv
  Los Tsuas tawm ib txoj cai pub peb cov neeg Los Tsuas uas muaj Lao,
  Hmong, Khmu, Thai-Dam, U-Mien, Lue thiab lwm pab Lao ethnic minorities
  nyob txawv teb chaws rov qab los muab lawv npe muas vaj muas tsev, yuav
  liaj yuav teb thiab ua lag ua luam. Tus Deputy Prime Minister thiaj teb
  peb hais tias: “Tsis ntev tom ntej no, Tseem Fwv Los Tsuas yuav
  tawm ib txoj cai (ministerial decree) pub sawv daws rov qab los muas
  vaj thiab muas tsev ua li kuv hais”. (Peb yees tau video tib si
  cia ua puav pheej). Peb sab laj kev lag kev luam tau ob hnub nyob
  Vientiane tas ces Tseem Fwv Nplog thiaj xua dav hlau xa peb pab
  delegation mus rau Xieng Khouang thiab Luang Prabang cia mus nrog cov
  nom cov tswv thiab cov tub lag tub luam nyob ob lub xeev qaum teb sab
  laj thiab sib pauv tswv yim txog tus Normal Trade Relation (kev lag kev
  luam) thiab txoj kev sib pab ntawm peb tsoom haiv neeg Los Tsuas nyob
  sab hauv teb chaws Nplog thiab nyob txawv teb chaws
  (overseas).

  Lub
  December 2009 no, 11 lub teb chaws hauv koom haum A.S.E.A.N.
  (Association of Southeast Asian Nations) tau tsa muaj kev sib twv kis
  las SEA Games nyob Vientiane. Lub SEA Games Committee 2009 no tau tso
  rau H.E. Standing Deputy Prime Minister Somsavat Lengsavad uas tus
  thawj tswj (Chairman). Nws thiaj taucaw officially kuv thiab kuv poj
  niam wb mus nrog lawv koom lub SEA Games Opening Ceremony rau hnub tim
  9 December 2009 nyob tom Nplog lub National Stadium uas Tseem Fwv Suav
  nyuam qhuav tuaj pab Tseem Fwv Nplog tsim tau los
  tshiab tshiab nyob
  ntawm ntug Vientiane, kev 13 mus Paksane. Cov neeg Los Tsuas nyob txawv
  teb chaws (overseas) muaj txog txog 60 tawm leej nyob U.S.A., Canada,
  France, Germany,

  DR YANG Dao Nplog510DR YANG Dao Nplog610DR YANG Dao Nplog810DR YANG Dao Nplog910

  Australia,
  Switzerland thiab Belgium tuaj mus koom tib si thiab. Lub teb chaws Los
  Tsuas yog ib lub teb chaws me me, tiam sis luag kuj muaj rab peev xwm
  ua tau ib lub koob tsheej SEA Games zoo kawg nkaus ua rau ntiaj teb
  neeg sawv daws qhuas. Muaj ib pab tub rog hnav dawb tuaj ntaus nruas
  thiab tshuab puab (bugles) nrog ib pab tub ntxhais hluas hu nkauj
  symphony orchestra uas yog Douangmixay Likaya (Pov Lis Nkaj Yaj) ua tus
  orchestra chief (Chef d’orchestre). Muaj 8,000 tus tub ntxhais
  Nplog, Hmoob, Pub Thawj, Co, Lue, Iko, Thaidam puav leej hnav lawv
  tej
  roos tsho tshiab khiv, coj xauv nyiaj dawb paug tuaj seev cev piav yeev
  (dance performances) laim ua ib ntxaig ib ntxaig zoo nkauj kawg hauv
  lub tshav kis las National Stadium loj loj ntawd. Muaj 3,000 tawm tus
  kis las (athletes) nyob 11 lub teb chaws hauv ASEAN tuaj sib twv 25 yam
  sports. Cov nom tswv, cov foreign diplomats thiab cov pej xeem hauv 11
  lub teb chaws ASEAN tuaj xyuas SEA Games zaum no mas muaj tshaj 20,000
  tawm leej ua rau lub tshav kiv las (stadium) puv tas tsis muaj chaw
  zaum. Pib tau ob hnub xwb, peb ib tug ntxhais Hmoob Lis muaj 16 xyoo
  mus sib twv weightlifting tau 53 kilograms ua rau nws yeej ib lub mej
  dais kub (gold medal) los rau teb chaws Los Tsuas.

  Thaum lub
  caij kuv thiab kuv poj niam wb mus koom lub koob tsheej kilas SEA Games
  nyob Vientiane ntawd, wb kuj tau mus ntsib H.E. Hiem Phommachanh uas
  yog Nplog tus Deputy Minister of Foreign Affairs. Nws tau hais rau wb
  hais tias cia lub koob tsheej SEA Games dhau tso, Tseem Fwv Los Tsuas
  yuav tawm txoj cai (ministerial decree) tso kev dav rau peb cov neeg
  Los Tsuas nyob txawv teb chaws (Laotians living Overseas) rov qab los
  nyob teb chaws Nplog cia nrog txhim kho teb kho chaw”.

  Niaj
  hnub no peb lub teb chaws Los Tsuas hloov zuj zus lawm tiag tiag. Kuv
  pom hais tias peb cov pej xeem Nplog, Hmoob, Pub Thawj, Pub Yib, Co,
  Iko thiab lwm xeem neeg me txawj sib hlub thiab sib pab tshaj thaum ub
  peb nyob ua ntej xyoo 1975. Sawv daws ua neej nyob muaj kev sib fwm
  thiab muaj kev haum xeeb nrog sib raug zoo. Leej twg muaj rab peev xwm
  (capacity), tus ntawd yeej ua tau nom thiab ua tau tus thawj coj los
  kav teb tswj chaw. Vim li no, Dr. Chareun Hawj thiaj tau
  los ua tus Minister of Justice, Pany Yaj Thoj Tub thiaj tau los ua tus
  Vice-President
  nyob hauv National Assembly of Laos, Dr. Sombat Hawj thiaj tau los ua
  tus Mayor of the City of Vientiane, Bounxay Xiong thiaj tau ua ib tug
  lwj txheeb (General) kav ib cov tub rog nyob hauv Lao National Army
  thiab Vilay Vaj thiaj tau ua ib tug lwj txheeb kav cov tub ceev xwm
  hauv National Police of Laos. Hais lo lus kawg, tsis muaj ib lub teb
  chaws twg nyob ntiaj teb uas peb Hmoob yuav tau nrog luag sawv ciaj nom
  ciaj tswv nyob qib siab (national leadership) coob li lub teb chaws
  Nplog lawm.

  DR YANG Dao Nplog111DR YANG Dao Nplog110

  Kuv
  thiaj nquag hu tas peb ib tsoom kwv tij neej tsa Hmoob, Nplog, Pub
  Thawj, Pub yib nyob txawv teb chaws (overseas) kom peb sawv daws tso
  txoj kev cib nyeej pov tseg cia coj peb lub siab thiab tswv yim yoog
  mus raws tus tseev tsim ntiaj teb (political evolution of the world).
  Peb Hmoob nyob lub teb chaws twg mas peb yuav tsum fwm lub teb chaws
  ntawd txoj kev cai tswj fwm (constitution) thiab peb yuav tsum mus kawm
  txuj kawm ci los tsav peb lub neej mus rau txoj
  kev vam meej. Hnub
  twg peb pab taus peb nyob teb chaws Amelikas lawm mas peb thiaj muaj
  rab peev xwm tig rov mus pab peb cov neeg nyob teb chaws Los Tsuas
  (Laos), teb chaws Thaib (Thailand), teb chaws Nyab Laj (Vietnam) thiab
  teb chaws Tuam Tshoj (China) kom dig txoj kev txom nyem. Peb Hmoob txoj
  kev neej kev tsav tseem yuav qhib dav mus thiab peb txoj kev sib txhawb
  koom tes tseem yuav loj ntxiv tuaj. Ua neej nyob, peb yuav tau kawm
  Suav Confucianism lub tswv yim mus ua ib txoj kev taug: "ib tug thawj
  tub rog keej mas yog ib tug thawj tub rog mus ntaus yeej ib npluav rog
  yam tsis tau siv ib lub muas txwv. Ib tug thawj coj tseev tsim (nak kan
  muong=politician) keej mas yog tus muaj
  rab peev xwm siv lub tswv
  yim mus coj tau nws tus yeeb ncuab (enemy) los ua nws tus phooj ywg
  zoo". Txoj kev ua phem yuav tsis yeej txoj kev ua zoo ib zaug. Ua neeg
  siab dawb siab ncaj thiaj tau ntuj ntoo.

  DR YANG Dao Hmoob110DR YANG Dao Hmoob210

  Merry Christmas and Happy New Year 2010
  rau peb tsoom Hmoob sawv daws nyob thoob ntuj.

  Dr. Yang Dao

  Minnesota, U.S.A.

  December 24, 2009
  Davdub
  Davdub
  member
  member


  Registration date : 2009-12-19

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Davdub January 7th 2010, 5:45 am

  Yuj Yeeg,

  Thank you for the News, nws zoo heev ua koj muab tau Hmong Tus Dr. cov xov xwm rau peb tau nyeej thiab paub.
  avatar
  Khamseng


  Registration date : 2010-01-05

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Khamseng January 8th 2010, 6:47 am

  I don't uderstand why this news were came up with the same time of GVP plans too, maybe two of them could have something that someone one to be the winner.
  But, I thing they should get gether and go the same way or do the same thing. So that we can say they do for Hmong Nation not for themselves. No matter what I am Hmong and I love both of them Idea.
  Davdub
  Davdub
  member
  member


  Registration date : 2009-12-19

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Davdub January 8th 2010, 6:54 am

  Khamseng wrote:I don't uderstand why this news were came up with the same time of GVP plans too, maybe two of them could have something that someone one to be the winner.
  But, I thing they should get gether and go the same way or do the same thing. So that we can say they do for Hmong Nation not for themselves. No matter what I am Hmong and I love both of them Idea.
  Khamseng,

  MY Opinion, I don't think they were do the same plan. I think they went to different ways.
  avatar
  Khamseng


  Registration date : 2010-01-05

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Khamseng January 8th 2010, 10:05 am

  Hi Davdub or davliab whatever,
  I think they both are Hmong Nations, I hope that whatever they do will be good in both of them. Because their opinion are mostly the same. Well, we'll see be the time.
  avatar
  Khamseng


  Registration date : 2010-01-05

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Khamseng January 8th 2010, 10:08 am

  Txoj kev ua phem yuav tsis yeej txoj kev ua zoo ib zaug. Ua neeg
  siab dawb siab ncaj thiaj tau ntuj ntoo.


  this statement I copied from Dr. Yangdao's documents. I am agree with this statement.
  yujyeeg
  yujyeeg
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-01-08

  Character Sheet
   :

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by yujyeeg January 8th 2010, 10:46 am

  Davdub wrote:Yuj Yeeg,

  Thank you for the News, nws zoo heev ua koj muab tau Hmong Tus Dr. cov xov xwm rau peb tau nyeej thiab paub.
  Davdub.

  Tsi ua cas os, Kuv tsuas yog mus nqa lawv li los rau peb saib hauv no xwb os.
  avatar
  Guest
  Guest


  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Guest January 8th 2010, 12:31 pm

  Zoo heev lawm ma Yuj Yeeg,

  Yog koj tsi mus nqa lo ce peb twb tsi pom thiab os. ua koj tsaug ntau nawb!
  Vajhuamsibluag
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Vajhuamsibluag January 9th 2010, 10:56 am

  Txawm licas los tsuav Blog txhob lom xwb mas. DR YANG Dao Fresse
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug January 9th 2010, 5:51 pm

  Vajhuamsibluag wrote:Txawm licas los tsuav Blog txhob lom xwb mas. DR YANG Dao Fresse
  Tej no ma yeej tsi guarantee kiag li nawb. Qhov safety no ma yeej yuav tsi muaj leej twg kam lav li o.
  avatar
  chris
  Guest


  DR YANG Dao Empty hmoob puas tseem hlub hmoob

  Post by chris January 11th 2010, 4:47 pm

  Tsis txhob xav dab tsi ntau ntau qhov loj tsaj plaws kom peb nco hais tias peb yog leej twg xwb ces zoo kawg lawm. vim peb tsis paub hais tias peb yog leej twg no es peb thiaj tsis sib fwm puag tuam txhoj los.hnub no mus lawm yav tom ntej peb yuav tau tso txoj kev khib pov tseg, yog hnub twg peb ib leeg tsis khib ib leeg lawm ces hnub ntawd peb hmoob yeej yuav nrog luag zoo.
  avatar
  LojLeeb
  Guest


  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by LojLeeb November 2nd 2010, 6:38 am

  Zooheev ua peb tsi muaj ntau yam lo kawm txog. Hai txog Dr. Yang ma nws kuj coj tau zoo kawg li lawm luag lwm leej lwm tus tsi nyiam nws ma hai ub hai no tab si nej muab saib lo Dr. Yog ib tus neeg coj tus thiab neeg txawv teb chaws raug nyhav rau nws kawg. Yog li nov peb yuav rau Fwm nws ib yam li peb tawj tug tub hmoob xub kawm txawj.
  avatar
  Liab
  Guest


  DR YANG Dao Empty Kam Teb Chaws

  Post by Liab April 15th 2011, 7:57 pm

  Kuv yog ib tug me nyuam yaus. Kuv zoo siab thiab thov qhuas uas peb hmoob tseem muaj ib tug tub kawm tiav doctor Ph.D. uas muas pluaj siab loj siab dav, xam pom kev deb thiab mus nrhiav kev pab blog liab (Communist ) uas ib txwm hais tias yog yus tus yeeb ncuab ntawd. xav nug yawg hlob Dr.Yang me ntsis  li nram no:
  1. Dr.Yang yog neeg tog blog dawb los blog liab, yog blog dawb cas ho tau txais txiaj ntsim ntawm blog liab( lub medal) hais tias ua tau hauj lwm zoo heev thiab muaj yeej ntawm Caub kas Phav America los ua ntu zus no mas ?
  2. Huab tais blog kiag, blog liab twb tsis tseg lawm es ua li yus tsuas yog ib tug doctor thiab yus tseem ho yog Hmoob xwb es luag puas yuav tseg koj. Vim tus blog liab no tsis yog blog nkaus xwb hos yog nyab laj liab khoo saud lawm ?
  3. Dr. Yang puas tau xav tau hais tias ntshe tsam luag siv yus ua ib tug txiv dev raws nqaij rau luag noj xwb no, los yog hais tias kav liam tsuav yus twb tau me me yaim lawm thiab ces kav tsawg hnub los xij no ?
  4. Dr. Yang puas tau ceev ib qho faj tseg rau hauv nruab nrog cia tau ua tshuaj thiab os ?  
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug April 15th 2011, 11:50 pm

  Welcome Liab;

  Hai txog ntawm Dr. Yang D, ma peb yuav paub tsi tau tseeb txog nws tej dej nuj nws ua. Tsi tag li tej nws tau txai ntawm plog liab ma tej nov peb yuav tsi ntau nqi loj rau nws vim American twb yog tus mus rau tim nplog liab thiab mus pab nplog lawm ces qhov nov kuv tsi tim Dr.YD nws ua yuam kev, kuv xav hai tias nws ua yuav tsi yuam kev vim lub ntiaj teb nov paub tag lawm. Ua li DYD ua ma kuv xav hai tias nws tsi yog ua rau nws kheej nws yuav ua kom peb hmoob rov tau mus nyob li qub kom peb rov muaj peb daim av tsi tau mean hai tias peb yuav mus tua nplog tab si kom peb mus lo nplog pub peb mus nyob ywj siab li yav tag.

  Kuv lus opinion ma muaj li no thiab xwb.
  avatar
  peb
  Guest


  DR YANG Dao Empty yang dao

  Post by peb May 8th 2011, 4:20 pm

  I believe what he has done by joining the LPDR was really a traitor. After I saw these pix I was not trusted him any more. He had done a lots of damage in our side. He should be force out of the USA back to Laos because he joined the LPDR. If he is a U.S citizen, he could be in prison for life because he joined the communist government in other country.
  We, Hmong in USA need to monitor him and be very careful. If anything suspecious about him we probably need to notify the US authority.
  Please stay away from this  man " rov taw tuam ntuj rau hmoob."
  avatar
  leb
  Guest


  DR YANG Dao Empty Nplog yeej tsis lam yuav mus phem npaum li nej qee tus xav thiab os ib tsoom hmoob aw!

  Post by leb December 8th 2011, 10:17 am

     Peb ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no ces leej twg los yeej muaj qhov phem qhov zoo tsuas yog tias koj yuav ua kom nws loj tuaj los yog koj yuav muab nws tso mus xwb:!: . Koj thiab nplog los yeej muaj txoj kev hlub kev mob ib yam nkaus tsis yog tias nplog yuav muaj qhov phem xwb nkaus los ouas yog mas txawm peb yuav tuaj nyob rau lub teb chaws no lawm los kuv yuav qhia kiag yam tsis zais li meskas los yeej muaj qhov phem tib yam nkaus thiab tsuas yog tias nej ib txhia tuaj nyob rau lub teb chaws no lawm es vam meej lawm nej pab tau nej tus kheej lawm es nej yuav tig rov los ua yeeb ncuab rau nej lub ntuj qub qab kuv xav tias yog nej ua li nej kuj ho tsis yog lawm thiab tsoom phooj ywg hmoob!What a Face

     Qhov uas nej pheej hais tias lawv cov ntxhais tiv ntxias nej cov txiv no los? Nej hais li ntawv los kuj tsis yog ib qho ncaj ncees lawm thiab yeej yog tim ob tom lawm tib si😢 . Nws muaj ntau yam teeb meem heev yuav los mus cuam tshuam txog qhov tias luag cuam tshuam yus lub neej!queen Tej zaum koj tus txiv yeej nyiam ua tej yam liam zoo li ntawv ho cov ntxhais los tej zaum koj tus txiv ho mus ntsib tau tus uas luag liam yam li koj tus txiv thiab:scratch:. Cov ntxhais Hmoob nplog los yeej muaj qhov txhaum yam loj tshaj plaws li thiab vim li cas nej niam nej txiv yug tau nej los ib zaug cas nej thiaj li yuav mus ris lub npe tsis zoo los mus deev luag tej txiv yam tsis khuv xim koj lub neej lub npe ib qho me me li:x. Txawm koj yuav txom nyem los yeej muaj kev lom zem noj qab pws sov ntau tshaj koj nyuab siab koj puas xav hais tias koj yuav tau lub neej zoo ua koj puas yuav tau txoj kev zoo siab ua koj tuaj txeeb luag tug!pale. Luag yuav hais los lus phem lus zoo los koj yuav tau qis tag nhro koj ho puas zoo siab thiab?cyclops. Kuv twb pom ntau tus lawm uas tuaj txeeb luag tug thaum kawg lub neej tawg tag tsis tsheej cuab:P. koj txhob xav hais tia koj yuav tuaj yuav ua choj tuam tuaj nyob sab teb chaws no es koj ho mam li muab ua ntia tseg mus nrhiav dua ib tug tshiab no nawb koj yuav tsis tau lub neej zoo ua koj nco ntsoov cias li ntawv cov me nyuam ntxhais:D! 
  avatar
  Txhawj X
  Guest


  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Txhawj X December 8th 2011, 2:20 pm

  Leb.

  Tej nov ma yeej nyuab nws tsi yooj yim kiag li o. Tsi paub yuav hai lo twg vim u cov neeg yog cov mus tuaj tus xav tus tog rov lo tawm tsam u niam u txiv u kwv u kwv u tij kom nws tau noj xwb ces qhov nov peb yeej tsi p0m qab hai lo twg li lawm.

  Qhov zoo ces ce nyia ua nyia saib yuav mus txog rau qhov twg xwb.
  Davdub
  Davdub
  member
  member


  Registration date : 2009-12-19

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Davdub February 8th 2012, 10:13 pm

  Cov me phooj ywg, tsam nov nej yog Guest xwb lo nej lo tau rau hauv nov lawmma. Yog nej xav reply lo yeej green light rau nej lawm os.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug May 22nd 2012, 9:23 pm

  Yeej yog li koj hai kawg lawm o Txawj, Dr. YD lawv yog cov kawm luag paub lub ntiaj teb nov nws yuav tig li ca lo luag nte tau luag yog tus pom deb yog li nov peb cov Hmoob ua pheej tawm tsam yawg heev2 no ma lam ua rau yawg lawm xwb yog yuav piav kiag qhov politic ces yeej kawg swb Dr. YD lawm.

  Ntawm kuv tus kheej ma kuv tsi against leej twg li kuv tsua support tus neeg muaj peev xwm nkau xwb.

  avatar
  Me Nyuam Hmoob
  Guest


  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Me Nyuam Hmoob March 10th 2015, 7:39 am

  Aub! cov me kwv tij Hmoob, lub topic no mas peb Hmoob hais nyuaj kawg li yom. Hais txog yawg hlob Dr. Yang D. no mas peb tus txawm yuav hais li cas los yog nyias li opinion tab sis nyob li ntawm kuv tus kheej ces kuv tsuas hais yooj yooj yim hais tias kom txhob vam thiab txhob npau suav txog qhov yuav coj yus cov Hmoob no mus qhau hau rau Hmoob tus yeeb ncuab vim Hmoob twb nyob tsis tau nrog es thiaj khiav ua luaj no kom dim ntawm txoj kev tsim txom ntag thiab lo lus hais tias qhov tag cia tag mus es txhob cib nyeej lawm no ua cas ho tsis kam nai phoo Vaj Pov coj Hmoob rov mus es ho kam rau yawg hlob Dr. Yang D. no mas. hos lo lus hais tias ib tug thawj tub rog yuav yeej nws tus yeeb ncuab mas yuav tsum yog siv lub mos txwv qab zib xwb no puav leej yog lus dag loj dhau hwv lawm, ib tug me nyuam yaus li kuv no twb tsis ntseeg lawm. Yog muaj tseeb tiag ua cas ntiaj teb niaj hnub no pheej sib tw tsim riam phom mos txwv, phom loj thaxajmaim, foob pob nuclear ua luaj no mas lam hais ntxias seb puas tau Hmoob cov caj dab mus hlais ntsiag to li yawg Mr. Sombath Sompone thiab yawg hlob PabTha Vwj Mais thiab,Mr. Muas Tuam Thawj nrog rau coob coob tus ua ploj tag lawm ntawd.
  Kawg no kuv thov nug peb Hmoob txhua tus hais tias yawg hlob Dr. Yang D. hais tau npaum li ntawv tiag, ua cas nws ho tsis mus nyob kiag lawm tiv nrog nplog liab sib hais li tej nws hais hais hais ntawv los cawm Hmoob kom Hmoob thiaj vam meej thiab txhob tuag ntxiv lawm los paub, tseem yuav tos txog thaum twg thiab no, kom paub tseeb thiab pom meej hais tias tias tsis yog Hmoob cib nyeej hos yog Hmoob tus yeeb ncuab cib nyeej lawm nas. Es tham li no xwb,ua tsaug ntau rau sawv daws.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug March 17th 2015, 12:14 am

  Me Nyuam Hmoob,

  Koj cov lus muaj ntseeb li siab xav. Koj xav li koj nyiam kuv lo kuj xav li koj xav thiab. Yog ua teb ua chaws e muab los lus qabzib lo tham xwb ma ntiaj teb nov tsi tau pom ib lub tebchaws twg muab lus qab zib lo hai es txawm tau.

  Peb yeej pom cov neeg muaj tebchaws tshiab nov yeejyog siv lub mos txwv  thiab roj ntshav lo pua thiaj li tau xwb. Yog hai lus li cov ua tij nov hai ces peb tej nov lo yeej tsi mloog vim hai li ntawd es txawm siv yuav tau. Ib yam li LPDR muab 3 Hmoob tuas tuag tag li nov lo neeg ntiaj teb twb hai tsi tau yog li nov yog leej twg muaj peev xwm es siv lub txwv 8 li sab Middle East nov lo rau Hmoob lub tebchaws ma peb yeej yuav pom ib hnub xwb.
  Jesqav
  Jesqav


  Registration date : 2014-08-06

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Jesqav April 17th 2015, 6:49 pm

  Jesqav
  Jesqav


  Registration date : 2014-08-06

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Jesqav April 17th 2015, 6:58 pm

  Tus neeg yug los ua nom ua tswv luag yeej muaj ib lub zeem muag ua neeg tham dab mad saib tsi pom.....luag yeej hlub luag tsav neeg heev..luag daim av.....tsi hai nyob lub teb chaw twg..

  Muaj lub siab tawv..ncaj..hlub....thiab ua txawm rau sawv dlaw...


  Tus neeg yug los ua neeg muaj nyiaj nplua nuj...luag yeej muaj zoo ib lub tswv yim ua lwm leej lwm tus paub tsi txog......nruab nub mo ntuj los luag yeej xav ntsoov luag lub hom phiaj xwb...nyuaj thiab txom nyem lo yeej yuav ua kom tau....

  Muaj lub siab ncaj...txuag noj ....txuag hau......paub luag...nkag siab yus...paub muab sib piv...
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug April 17th 2015, 7:29 pm

  Brother, ua tsaug rau koj muab Suab Hmong Radio lawv cov video lo tso rau peb tau pom.

  Dr. YD yeej hai yog lawm vim nws yog tus tij lo si niam thiab txiv nws paub zoo heev, xyoo nov kuv pom nws tham lus zoo li nws tsi muaj hniav lawm sub, nej saib ne pua yog li kuv hai?
  Jesqav
  Jesqav


  Registration date : 2014-08-06

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Jesqav April 17th 2015, 8:52 pm

  Xob ua tsaug os brother....
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug April 17th 2015, 11:47 pm

  Tub Ntses, cov neeg txawj je lawv yeej tham lus li nov e peb cov lau yeej nkag siab hai tias cov neeg txawj je yeej txawj qhuab ntua kom sawv daws ua dab tsi lo yuav tau xyuam ua rau yam zoo.
  Thov Khawv
  Thov Khawv


  Registration date : 2014-05-20

  Character Sheet
   :

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Thov Khawv April 18th 2015, 1:52 am

  Dr Yangdao yeej yog ib tug neeg txawj hais lus haum suav daws vim nws pom deb pom dav, kuv yeej respect this man nawb. 
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug April 19th 2015, 6:05 pm

  Cov brother, yeej yog li koj hai kawg lawm ma. Tam sim nov ces zoo li Dr. kuj lau lawm
  koobpovtxuj
  koobpovtxuj
  Moderators
  Moderators


  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by koobpovtxuj October 8th 2015, 5:02 pm

  Dr yang Dao yeekj laus lawm nws nyob ze ntawm kuv no kuv niaj hnub pom nkawd 2 niam txiv taug kev ua si ntawm tej tog tsev.Muaj tej thaum ces zoo li twb mus tsis taus deb lawm mus 2-3 ruam ces twb so me ntsis mam li rov mus dua.
  Tubzoonraug
  Tubzoonraug


  Registration date : 2009-12-15

  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Tubzoonraug October 8th 2015, 9:03 pm

  Tam sim nov ma lawv kuj  hai tias yawg yog tus  foob Hmoob Tebchaws no thiab,  tiam si kuv xav hai tias yawg lau lawm yawg yeej tsi muaj sij hawm mus nrog leej twg  ua plaub ntug lawm. Tab si nws muaj nws ib pab neeg  foob Hmoob Tebchaws tab si sawvdaws tsi txhob ceeb, vim Hmoob Tebchaws twb tsi txhaum thiab tsi tau mus tua leej twg  tsua yog lawv ua lawv tej kev ntshaws xwb.  

  Kuv tus kheej ma xav li nov  e peb ho mloog mus ntxiv saib lawv cov  tsim teeb meem rau Hmong Tebchaws  ho mus zoo li ca.

  Sponsored content


  DR YANG Dao Empty Re: DR YANG Dao

  Post by Sponsored content


   Current date/time is November 27th 2022, 4:47 am