Muaj ib tug niam tais nyob Auclair wisconsin, nws muab nws cov nyiaj coj mus tso church thiab pab them nqi tsev rau xibfwb nyob tag, nws ho tsis muaj nyiaj los them nws li lawm ces raug tus tswvtsev muab ncaws tawm lub hli no,  Thaum no kom xibfwb pawg ntseeg pab mus thov tus tswv tsev no ces xibfwb tsis tso neeg mus pab, txog thaum kawg yog nws tus ntxhais rov los thov xwb, cov ntseeg tseem hais rau tus niam tais no hais tias yog nws tsis paub txuag nyiaj.  Tabsi tus niam tais no hais tias lub caij ntuj no, faisfab los kim thiab ces nws ho muab nyiaj tso church tag, nws tseem pab xibfwb lub nqi tsev thiab es nws coj nyiaj thiaj tsis txaus them nws lub nqi tsev 2 lub hlis ces lawv thiaj laij nws tawm.  Tus dab no mas thaum nws tau noj ces nws pab tabsi thaum teeb meem tuaj ces tseem cem hais tias yus ruam tsis txawj txuag nyiaj