Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Share

  Guest
  Guest

  Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 6:44 pm
  Caws tau cov phooj Ywg nej los mloog Yaj Soob Lwj & Txiaj Kuam Vaj cov keeb Cag PhaHawh.


  Soob Lwj Yaj

  Soob Lwj Yaj


  Welcome to all of Hmong Families to the Shong Lue yang Foundation caws nej sawv daws nyeem tau.  Soob Lwj Yaj Lub Sib hawm Ua ntej

  Soob Lwj Yaj yug los hu ua Suav Yaj, thaum lub 9 hlis, hnub tim 15, xyoo 1929, nyob rau hauv Fib Toos (Fi Tong) npe Nplog hu ua: Huay Cha Ang) nyob rau hauv ib lub me nyuam zos Hmoob nyob rau Nyablaj tebchaws, nyob txij li saum tus ciajciam Looj Hej (Nong Het) uas yog Xeev Khuam ciamteb (Xieng Khouang Province), uas nyob tebchaws Lostsuas. Nws txiv hu ua Txoov Civ Yaj uas yog neeg Hmoob, hos nws niam npe hu ua Koo uas yog neeg Pubthawj (Khmu), uas tsis muaj xeem, tabsis thaum me nws raug tu loj hlob zoo ib yam li me nyuam Hmoob, uas nyob nrog Hmoob zoo li me nyuam Pubthawj. Soob Lwj niam yog niam yau (2).

  Tom qab Soob Lwj twb yug lawm, tsis ntev ntawv nws niamtxiv tau mus sau Yeeb Yaj coj los tu, Yeej Yaj yog Soob Lwj tus txivntxawm thiab niamntxawm nkawv tus ntxhais uas tau raug tso tseg ua ntsuag thaum nkawv tau tag sim neej lawm. Soob Lwj niam pub mis rau nws noj, loj hlob, thiab tu nws zoo ib yam li Soob Lwj ib tug muam hlob thiab.

  Raws li tus ntxhais (Yeeb Yaj) hais, Soob Lwj txiv tuag ua ntej, ces mam li yog Soob Lwj niam, ces thiaj li tseg nkawv rau Soob Lwj pog thiab yawg ua tus tu, uas pog thiab yawg nkawv twb yeej txom nyem heev li thiab.

  Yeeb Yaj hais tias Soob Lwj loj hlob, nws yog ib tug neeg nyob ntawm lub zos ntawv tsis txawj ntaub tsis txawj ntawv dab tsi li, nws tsuas txawj ua liaj ua teb, txawj fiab kawm thiab txua ntas (ntas kwv dej) xwb. Nws hais ncaj qha tias Hmoob cov coob uas nyob rau lub sib hawm ntawv, Soob Lwj yeej tsis tau muaj ib qho kev kawm nyob twg li, lossis yeej tsis muaj lub tsamthawj yuav tau mus kawm ntaub ntawv. Nyob rau Hmoob cov zos ces lub sib hawm ntawv yeej zoo li, yeej tsis muaj tsev kawm ntawv nyob ze ntawm qhov lawv nyob, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav tuaj qhia ntawv li. Tabtxawm Soob Lwj pogyawg twb yeej xav kom xa Soob Lwj mus kawm ntawv los nkawv twb yeej tsis muaj nyiaj txawmpeem yuav them taus. Yog li daim duab no thiaj li qhia tau tias tus neeg Hmoob thaum me tsis tau muaj kev kawm dab tsi li thiab yeej tsis muaj ib lub fwv tsam uas yuav tau los kawm nyeem thiab sau ib yam lus/ntawv twg li uas yog yam tseemceeb tshaj plaws, qhov no thiaj li txhabtxhais tau tias yam tshwmsim uas Soob Lwj tau tsim tawm muaj no thiaj muaj npe paub tias yog keebkwm kev sau ntawv nyob rau hauv qab ntuj khwb no.
  Often referred to as the "Mother of Writing" (Niam Ntawv),

  Shong Lue Yang (Soob Lwj Yaj) created an alphabet for writing the Hmong language, which came to be known as the Pahawh Hmong.


  According to Chia Koua Vang, Gnia Yee Yang, and William A. Smalley, authors of the book Mother of Writing; Shong Lue was a farmer who grew up without any formal education. But in 1959 he experienced a series of divine revelations during which he was taught the Pahawh Hmong. He was instructed to teach the alphabet to his people and believed that whoever accepted the writing system would flourish into modernization and escape the hardships of the time.

  Hundreds of people flocked to Shong Lue during this time, not just to learn the Pahawh Hmong, but also to hear his moral and ethical teachings. He would answered all kinds of questions, and was able to foretell the future. As the news of this spread, the communist Vietnam government began to make accusations that Shong Lue and Pahawh Hmong was part of a plot by the American CIA. Afraid of being captured by the communist soldiers, in 1963 Shong Lue left Vietnam in search of help from the non-communist regime lead by Vang Pao in Laos.

  While in Laos, Shong Lue Yang continued to teach the Pahawh Hmong. During this time of war, Shong Lue more than once was able to predict the exact time and place of communist attacks and prepared people for these attacks. Some people believed that he was able to predict the communist attacks only because he was a communist sympathizer, and that he must be communicating with the enemy to know about these attacks. But his followers and those closest to him never saw him with any device for communication, nor had he ever gone outside to contact the enemy.

  With his remarkable abilities, Shong Lue's popularity grew and so did the number of his followers. As a result, Hmong groups who supported the Royal Lao Government and the Communist Pathet Lao accused him of aiding the other. In 1971, Shong Lue predicted his own death and was assassinated by the hand of a government agent. There is still controversy sounding his assassination.

  In the history of the world there has been no documented case where an individual who could not previously read or write any language was able to invent a complete writing system or alphabet that can be used to read, write and pronounce all of the the words of that spoken language. In short, Shong Lue Yang's achievement in creating the Pahawh Hmong is monumental.


  Last edited by TubHmoob on February 28th 2010, 12:50 am; edited 10 times in total

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 6:45 pm


  Soob Lwj Yaj tsim tus ntawv sau ua lus Hmoob, xws li hu ua Hmoob Phaj Hauj/Phaj Hauj Hmoob.
  Raws li Txhiaj Kuam, Nyiaj Yig Yaj, thiab William A. Smalley, uas yog cov sau phau ntawm Niam Ntawv (Mother of Writing); Soob Lwj yog ib tug neeg liaj neeg teb uas loj hlob tsis muaj kev kawm. Tab sis nyob rau thaum 1959 nws thiaj li tau nthua tawm uas yog qhia tus ntawv Hmoob Phaj Hauj. Nws raug hais kom qhia tus ntawv no rau nws cov neeg thiab nws ntseeg tias leej twg uas leestxais tus ntawv no lawm yuav komsawv rau lub sib hawm neeg ntawv thiab yuav dim txoj kev nyuajsiab.

  Nyob rau lub sib hawm no muaj pua pua leej raws Soob Lwj, tsis yog tias kawm tus ntawv Hmoob Phaj Hauj xwb, tab sis yog xav hnov nws tej kev qhia thiab muaj siab. Nws yeej teb tau txhua txhua yam lus nug, thiab tseem muaj tsab peev xwm qhia tau txoj hmoo rau lub neej yav pes suab. Raws li qhov no tau xya nrov, cov tsoomfwv Nyab Laj koompheej thiaj li tau pib liam tias Soob Lwj thiab tus ntawv Hmoob Phaj Hauj no tsuas yog Meskas CIA tus teebtxheem (siv tswvyim/cuabtxiab) xwb.

  Nyob rau thaum xyoo 1963, Soob Lwj ntshai tsam raug koompheej cov peejzeej muab ntes, nws thiaj li tau ncaim Nyab Laj Teb mus nrhiav kev pab rau tog tsis koompheej uas yog Vaj Pov ua tus coj nyob rau hauv Los Tsuas Teb.


  Thaum nyob rau hauv Los Tsuas Teb, Soob Lwj Yaj tseem qhia nws tus ntawv Hmoob Phaj Hauj txuas ntxiv thiab. Nyob rau thaum lub sib hawm tsovrog no, Soob Lwj muaj ntau zaus uas twv/qhia tau cov sib hawm thiab cov chaw uas yuav muaj cov neeg koompheej yuav tuaj tua lawv, es hais kom lawv npaj tua cov koompheej. Muaj ib txhia neeg ntseeg tias qhov uas Soob Lwj qhia tau tias yuav muaj Nyab Laj tuaj tua lawv no twb yog vim tias nws yog tog koompheej ib tug neeg sojxai, thiab nws twb yeej tau nrog tog koompheej ua kev sib txuaslus txog tej chaw sib tua no lawm. Tab sis cov neeg raws nws thiab nws cov thwjtim uas nyob ze nws tshaj plaws twb tsis pom nws muaj ib yam swj twg yuav sib txuaslus tau, lossis nws yeej tsis tau mus sab nrauv nrog cov yeebncuab sib txuas/tham lus li.

  Soob Lwj txoj kev muaj koob ntau moo loj hlob, muaj neeg raws nws coob, thiab nws tseem muaj zoo txujci/peevxwm. Xws li no, cov Hmoob uas txhawb tog Nom Tswv Nplog Qib Siab thiab cov Koompheej Nplog (Communist Pathet Lao) thiaj li tau liam tias nws pab/tuaj lwm cov lawm. Thaum 1971, Soob Lwj thiaj li qhia/twv nws hnub tuag, yog li nws thiaj li rau tsoomfwv cov peebzeej muaj tua tuag lawm. Soob Lwj qhov kev raug tua no tseem muaj lus cibnyeej/sib cav sib ceg ua ntu zus.

  Nyob rau hauv keeb kwm ntiaj teb tsis tau muaj ib zaj lug piav qhia txog ib tug/rooj tias ib tug neeg tsis tau txawj nyeem thiab sau ntawv yuav muaj tsab peev xwm los mus pheevtsim tau ib co ntawv uas muaj ntxaw/txaus los nyeem tau, sau tau thiab hais tau txhua txhua hom lus. Qhov kawg, Soob Lwj Yaj tej kev pheemtsheej uas pheevtsim tau tus ntawv Hmoob Phauj Hauj no ciaj ua pejthuam (keebkwm).


  Last edited by TubHmoob on November 23rd 2010, 1:34 pm; edited 5 times in total

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:02 pm

  Daim duab no, Txiaj Looj Thoj leesmeej paub txog, nws yog ib tug neeg nyob ze ntawm Soob Lwj lawv pug thaum ub. Txiaj Looj Thoj tseem nco qab thaum Soob Lwj yug, thiab tom qab no tus ntawv Phajhauj tshwmsim rau Soob Lwj. Nws yeej paub txog tias Soob Lwj lawv tsev neeg tau tsiv ntawm lub zos Fib Toos mus nyob rau lub zos Fib Khav nyob rau tebchaws Lostsuas, ces mam li tsiv ntawv mus rau Thab Has, uas yog nyob ze rau Moos Loob rov rau sab tebchaws Nyablaj lawm. Thaum cov neeg cojcai koompheej tau ntshai Soob Lwj, nws thiaj li raug lawv muab raws tua. Nws yeej qhia ncaj tias Soob Lwj yog ib tug neeg txom nyem heev li uas yuav tsis lam muaj lub fwvtsam yuav mus kawm taus ntawv rau qhov twg li, nyob rau txhua txhua lub tebchaws.

  Lwm tus povthawj yog Soob Cai Yaj, nws yog ib tug neeg nyob ze Soob Lwj thaum Soob Lwj twb muaj hnub nyoog lawm, nws paub Soob Lwj zoo. Nws hais tias nyob rau thaum xyoo1975, uantej tus ntawv Phajhauj no yuav pib nthuav, Soob Lwj nyob ib zaug hauv lub zos Phaj Tam, uas nyob ze rau ntawm Fib Toos, uas yog qhov chaws Soob Cai tau nyob ib zaug dua los lawm thiab. Nws leesmeej tias Soob Lwj yog ib tug neeg txom nyem heev li.

  Soob Cai Yaj kuj tau ceebsob thaum Soob Lwj tau tsiv mus rau Thab Has, uas nws tseem nco tau qhov xovxwm uas tus ntawv Phajhauj pib huam (ncha, nthuav). Nws kuj muaj sib hawm mus ib zaug rau tom Thab Has, tov muaj ob peb lub tsev xwb. Nws hais tias thaum ntawv tsis tau muaj tsev kawm ntawv, lossis yav tag los yeej tsis tau muaj tsev kawm ntawv li, ib tsheeb tsam ntawv los ib yam thiab. Nyob rau thajtsam ntawv yeej yuav tsis muaj leej twg paub nyeem thiab sau ntawv li, lossis yeej tsis muaj leej twg yuav muaj ib lub fwvtsam kawm tau ib tug ntawv twg. Nws yeej paub meej tias Soob Lwj yeej tsis tau paub ib tug ntawv twg li txog ntua thaum tus ntawv Phajhauj tshwmsim.

  Tom qab no cov neeg uas tau paub Soob Lwj los yeej tau hais txog Soob Lw tej kev txawjntse, nws yeej tsis yog ib tug neeg txawj ntaub txawj ntawv, lossis nws yeej yuav tsis yog ib tug neeg uas tau mus kawm ntawv li. Col. Ntxoov Tswb Yaj kuj tau hais tias Soob Lwj tsis tham li lwm tus neeg muaj kev kawm ntaubntawv, lossis nws yeej tsis tau mus kawm ntawv nyob rau Suav Avloj lossis nyob rau hauv ntiajteb no qhov twg li.

  Soob Lwj Yaj loj hlob thiaj li tau yuav Paj Xyooj; nkawv kuj muaj menyuam. Yog li thaum nkawv muaj thiab puv hnubnyoog lawm niamtais thiab yawmtxiv lawv thiaj li tau tis npe laus rau Suav Yaj (Soob Lwj), muab nws hu ua Txhiaj Suav Yaj. Qhov kev tis npe laus no twb yog ua ntej thaum tus ntawv Phajhauj no mam li muaj rau nws.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:05 pm  Ib tug neegntseeg txoj kevxav  Muaj ib hnub, thaum uas Suav Yaj (Soob Lwj Yaj) tseem yog ib tug me nyuam tub ntsuag uas nrog nws pog thiab nws yawg nyob, nws yawg tau coj nws mus rau ntawm daimteb pobkws uas yog nyob rau hauv ib lub plawv zoov (havzoov). Daimteb no, muaj muaj liab los nyiag pobkws noj, yog li nws yawg thiaj li hais kom nws mus txhua txhua hnub rau tom daimteb pobkws, mus saib liab, thiab caum liab, xws li txhua txhua tus me nyuam yaus uas nyob rau lub tebchaws Lostsuas no thaum txog lub caij qoob loo loj hlob los lawv yeej mus saib thiab.

  Ces muaj ib hnub Suav (Soob Lwj) zaum zaum ib leeg nyob rau tom daimteb, ces nws txawm tsaug zog, ua npausuav lawm. Thiaj li muaj ob tug txivneej los nrog nws tham. "Koj pus tau qhia tus ntawv Phajhauj los tsis tau?" Nkawv nug li no.

  "Kuv twb tsis paub nyeem ntawv thiab sau ntawv, es kuv yuav ua li cas qhia tau ntawv?" Suav teb.

  Ob tug txivneej thiaj li los thawb (kov) nws: "Wb twb muab rau koj lawm os."

  "Tsis tau, neb yeej tsis tau muab dab tsi rau kuv li os," Suav teb.

  "Wb tsis tau muab rau koj no, yog koj ntausnqi tau li cas tiag? Saib ntawm koj ob txhaistes ma." Nkawv hais li.

  Thaum Suav saib na has nws tabtom tuav nrawv ib phau ntawv. Ces ob tug txivneej ntawv rov hais dua rau nws tias, "Koj tsis txhob qeebsiab li nawb, kav tsij coj mus qhia rau tibneeg."

  Tabsis ua rau Suav tsis totaub tag: "Kuv twb tsis paub dabtsi txog tej no li, es kuv yuav qhia tau li cas ma?"

  "Yog wb twb hais kom koj coj mus qhia lawm, ces koj yeej qhia tau lawm mas; tsuagtsuag kav tsij coj mus qhia," nkawv hais li. Ces nkawv txawm yajntshis lawm.

  Suav tsim los txausntshai kawg cuag li muaj ib tug npausuav phem, ces nws thiaj li rov los tsev uantej tsam tsaus ntuj lawm.

  Nyob rau lub sibhawm ntawv Suav loj hlob, yuav pojniam thiab muaj me nyuam. Ces nws cia li txawm tau lub npe hu ua Soob Lwj Yaj, thiab tau txais lub npe hu ua Niam Ntawv. Soob Lwj yog tus qhia zaj dabneeg saum toj no rau Col. Ntxoov Tswb Yaj, twb yog tom qab thaum ntawv lawm.

  Nyob rau thajtsam ntawm hnub tim 15 lub 5 hlis nyob rau xyoo 1959, Soob Lwj Yaj thiaj li tau txais tus ntawv Phajhauj Hmoob thiab Phaujhauj Pubthawj, uas yog ob tug ntawv rau cov hais lus Hmoob thiab Pubthawj. Raws li txoj kev saib rau nruab nrab nyob rau hauv keebkwm mas muaj ntau hom/yam ntawv nyob puv thoob qab ntuj, hos Hmoob tus ntawv tshiab no muaj ntau yam tsimnuj (tshwjxeeb, muaj nujnqis) kawg. Saib raws li txoj kev nyob rau nruab nrab thiab nyob rau hauv keebkwm tiamneeg tamsimno thiab Hmoob txoj kev tsimtawm uas tau nyob dua ib zaug hauv tebchaws Lostsuas, tabsis tsam no khiav tuaj mus nyob rau Fabkis, Kasnasdas, Auvtaslias, Suav (Tsoobkuj), Thaibteb, Fabkis Nkiasyas thiab tebchaws Meskas (USA), tus ntawv Hmoob Phajhauj no yog muaj ib qhov kev tshwmsim thiab muaj feemsuam nyob rau hauv tus Tsovrog Nyablaj (Vietnam War). Thiab saib raws li txoj kev nyob nruab nrab ntawm tibneeg tuskheej txoj kev thoobtsib, Phajhauj yog ib qhov kev cawmseej thiab theejyaj uas yog Yawmsaub, Vaj Ntsuj Plig, yog tus muab tus ntawv thiab txoj kev txawjntse rau ib tug saub (neeg theejyaj) uas yog Soob Lwj Yaj coj los qhia rau cov neeg tsis paub ntaub tsis paub ntawv.

  Raws li cov tibneeg pom tias Soob Lwj Yaj yog ib tug saub, thiab lawv ntseeg tias nws yog tus tuav tus yawmsij rau txhua txhua yam kev txawjntse, thiab lawv ntseeg tias tus ntawv Hmoob thiab Pubthawj no yog Yawmsaub muab ua pajtshab (koomplig).

  Tag nrho tej neeg uas tau hais los lawm, tus neeg uas tseemceeb tshaj plaws uas yuav qhia/piav txog zaj dab neeg no yog Txiaj Kuam Vaj, nws yog Soob Lwj ib tug thwjtim/tubkawm thaum 1964 mus txog 1971. Soob Lwj yog tus muab Txiaj Kuam ua tus hwjxwm (tuav thiab saibxyuas) tej ntaub ntawv uas tau teev tseg qhov uas tau tshwmsim, thiab Txiaj Kuam yog tus tau Soob Lwj tej ntaub ntawv coj tuaj txog tebchaws Meskas, cov ntaub ntawv teev (zwm) tseg Soob Lwj Yaj tej ntaub ntawv kev qhia.


  Last edited by TubHmoob on August 1st 2010, 11:04 am; edited 8 times in total

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:08 pm

  Kev Nthuavtawm Tus Ntawv  Raws li Soob Lwj Yaj nws tuskheej, tau qhia rau Txiaj Kuam Vaj thaum 1966 nyob rau hauv lub nroog Looj Ceeb, Lostsuas, tias tus ntawv no twb nthuavtawm thaum 1959 lawm, uas yog nyob rau hauv Soob Lwj lub tsev, zos Thab Has, tebchaws Nyablaj. Thaum ntawv Soob Lwj tabtom yuav npaj mus luajteb ntovntoo, thiab hlawvteb nyob rau ntawm ib lub roob uas thiaj li tau cog nplej, nyob rau lub hlis plaub (4), twb yog tomqab kev luajteb ntovntoo thiab hlawv teb tag lawm, Soob Lwj thiab Paj Xyooj nkawv tau mus them teb ( tshem tawm cov pobca pobntoos uas tsis kubnyiab). Thiab nkawv tseem yuav tau mus ua tsevteb nyob rau txoj kev tiv tshav tiv nag, thiab tseem yuav tau mus txua (ua) ibco mojzeej zov teb kom txhob muaj noog los noj nkawv tej nplej.

  Muaj ib tagkis uas yog hnub peb (3), Soob Lwj txawm qhia rau nws tus pojniam tias nws yuav mus ntxov ntxov tom teb, mus tua nas. Thaum ntawv Paj Xyooj tabtom ua tshais, npaj nqa mus rau Soob Lwj noj.

  Paj Xyooj ua tau tshais tag, ces nws txawm lawv Soob Lwj qab mus rau tom teb. Thaum nws mus txog ib tog kev ntawm daim teb nplej, ces nws txawm raug ib lub khaub zeeg cua muab ntaus ua rau nws tuagtsig (tsis nco qab lawm), nws pw ntawd tau ib tavsu. Twb tavsu, nws mam li xeev, thiab mam li nco qab txog nws txoj kev hwjxwm (haujlwm), ces nws thiaj li mam muab cov zaubmov tsis tau txeej rov qab ntim rau hauv lub kawm ev mus rau tom teb lawm.

  Thaum Paj Xyooj mus txog rau tom teb, Soob Lwj chim heev li. "Ua li cas koj yuav tuaj lig ua luaj?" Soob Lwj yws. "Twb tau ib tavsu no lawm na! Twb lig tag npaum li no lawm, koj tseem tuaj ua tus dab tsi no?" Tabsis thaum Paj Xyooj qhia li no rau Soob Lwj, Sooj Lwj kuj ntshai heev, nws thiaj li hais kom nkawv rov qab los tsev los nrhiav txivneeb ua neeb saib seb lub khaub lig cua ntawm yog dab tsi.

  Yog li tagkis thaum sawv ntxov, pom kev dawb vog, Soob Lwj thiaj li los npaj tsawvneeb, seb tus txiv neeb twg yuav muaj hwjchim muaj hwjhuaj yuav muaj tsab peevxwm saib tau tias nws tus pojniam qhov khaub lig cua ntaus ntawd. Thaum Soob Lwj tabtom zaum yuav tsawvneeb, nws txawm hnov ib lub suab hais lus rau nws nrov nrov nyob rau saum cua:

  " Koj tsis txhob nrhiav txivneeb li os. Twb yog kuv xa koj ob tug kwv los pab koj, yog li ntawv xwb. Koj tsis txhob ntshai os mog".

  Pib txij hnub no mus, koj tsis txhob nrog koj tus pojniam pw lawm, thiab nws los tsis txhob tawm hauv tsev no mus ua liaj ua teb txog ntua thaum koj ob tug kwv yug os nawb. Koj kav tsij mus npaj teeb thiab kublub es wb thiaj li sib txuas lus tau os. Thiab koj yuav tau txua ib lub tsevkheej nrog rau ib tug pejthuam, ua ib qho chaw teev hawm. Mus nrhiav tswmciab thiab pajntoos, muab tso rau ntawm lub tsev kheej thaum koj ua kev teev hawm. Koj siv cov ntookob (ntoo ua kob, kua mem sau ntawv) ua kob, hos koj siv xyoob ua ntawv sau, koj kaj tsij npaj kom tau cov no. Thaum twg koj ua tau tej no tiav tag lawm yuav muaj neeg nqis los qhia tus ntawv Phajhauj rau koj.

  Thaum Soob Lwj hnov lub suab no hais lus no, Soob Lwj saib ib ncig tsuag tsi, tabsis kuj tsis pom muaj dabtsi. Soob Lwj thiaj li nco dheev tej laus hais tias tibneeg kev vwm ces yog pib li no, ces ua rau nws ntshai heev li, nws kuj xav tias tej no yog dabtsi tiag. Tsis ntev tam sim ntawd Soob Lwj txawm raug ntaus peb teg ntawm ntsej muag (mag ncuavpias ntaus) siv zog tsawv ua rau Soob Lwj pom pom hnubqub liab ya ya ibncig nws.

  Soob Lwj thiaj li rov hnov lub suab ntawv rov hais lus rau nws dua:

  Kuv yog Yawmsaub, yog koj Txiv (Vaj Leej Txiv), tus uas xa koj los ua neeg rau ntiajteb lawm. Tsis yog koj vwm, tabsis koj yuav tau ua li qhov kuv qhia rau koj ua.

  Soob Lwj thiaj li xav rau nws tus kheej tias, "Kuv twb txomnyem ua luaj no; yogtias tej no tseem muaj tseeb/tiag thiab kuv yuav ua li cas ua tag tej no? Kuv twb tsis muaj yeeb; kev cog nplej twb los yuav txog. Yog tias kuv tseem nkim sib hawm rau tej no thiab, xyoo no kuv yuav ua li cas yug tau kuv tsev neeg os?"

  Ces Soob Lwj thiaj li rovqab hnov lub suab nyob saum cua dua:

  Tej ko koj tsis txhob txhawj. Kuv mam li xa peb tug vaj los pab koj ua tsevliaj, tsevteb, cog nplej thiab nthua nroj rau koj. Peb hnub saum no koj kav tsij nqa noob nplej kom txaus txaus mus rau tom teb es rov qab los tsev. Hos ntawm yeeb ces koj tsuas mus yuav me me xwb yeej kav koj mus ib sis lawm.

  Yog li Soob Lwj thiaj li txiavtxim siab ua tej no seb pus yuav muaj tseeb. Hnub peb (3) thaum sawvntxov uas Soob Lwj sawv, nws thiaj li nqa ib kawm nplej mus rau tom teb. Nws thiaj li pom tias muaj ib lub tsevteb uas yog siv av ua twb nyob tod lawm. Nws pom cov ntsaum mas maj mam nkag tsuag tsi hauv tuaj xwb. Yog li Soob Lwj thiaj li nco qab qhov uas nws hnov, nws thiaj li muab kawm nplej tso rau ntawm lub tsevteb ntawv, ces nws txawm los tsev lawm.
  tus txhai cov lus no yog Koob Pheej.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:10 pm

  Nagkis thaum sawvntxov Soob Lwj thiaj li ev ib kawm nplej rov mus rau tom teb dua, nws thiaj li pom tias muaj ib cov noog uas yog pumlivqag (pulika birds) nqa cov noob npleej uas yog cov ntag hmo nws tau muab tso ntawm lub tsevteb ntawv, coj mus w thoob daimteb ntawv. Yog li Soob Lwj thiaj li tso kawm nplej ob (2) ntawv rau ntawm lub tsevteb av, ces tsawm los tsev lawm.

  Pegkis thaum sawvntxov, Soob Lwj thiaj li ev kawm npleej zaum (zeeg) peb (3) mus rau tom teb. Ces Soob Lwj thiaj li los npaj, txua cuab yeej haus yeeb (teeb kublub), nws pom muaj ib qho ntoo, nws thiaj li muab txua ua ib lub tsevkheej thiab txua ib tug pejthuam, ces nws txawm npaj tswmciaj thiab pajntoos, pib teevhawm li nws raug qhia (hais) los.

  Tomqab Soob Lwj tau ua raws li cov txheejtxheem ntawd tag, pib txij li hnub 15, lub 5 hlis, xyoo 1959, Soob Lwj txawm pib haus yeeb (yeeb dub/yajyeeb) thawj thawj zaug, uas yog siv nws cov teeb kublub uas nws txua. Soob Lwj thiaj li haus yeej txog ib taghmo; ces thaum tus pojniam thiab cov menyuam mus pw tsaug zog tag lawm, ces tsis ntev ntawv txawm pom ob tug tub hluas tawm ram qhov roojtag (lub qhov rooj los nram qab tsib taug los, nyob rau ntawm chav pw) los ntag.

  Soob Lwj thiaj li hu nkawv tias:

  "Neb tuaj los, ob tug?"

  "Awm, wb tuaj qhia tus ntawm Phaujhauj Hmoob thiab Phaujhauj Pubthawj rau koj os,"

  nkawv teb li ntawv. Ces Soob Lwj thiaj li sawv los mus muab ob lub khwbteeb los rau nkawv zaum ze ze ntawm lub txaj Soob Lwj pw. Nkawv thiaj li hais kom Soob Lwj muab Soob Lwj cov cwjmem (saum) thiab ntawv los, es nkawv yuav qhia ntawv rau nws. Soob Lwj thiaj li mus muab cov kob thiab cov ntawv uas yog xyoob ua ( ntawv cev) los, tabsis Soob Lwj tsis muaj cwjmem (saum), nws thiaj li nug nkawv tias nws yuav ua li cas. Nkawv thiaj li qhia kom Soob Lwj muab ib daim xyoob ntawv coj mus txua ua ib tug mem. Ces nkawv thiaj li muab tus mem thiab cov kob coj mus sau tus ntawv Phaujhauj rau ntawm daim ntawv xyoob rau Soob Lwj.

  Nkawv thiaj li tau qhia ntawv rau Soob Lwj tsis ntev ntawv ces txawm muaj ib cov neeg hnav khaubncaws dub dub ua zam li ib co neeg qibsiab coj hnubqub thiab muaj cov kub (xaab) nyob ntawm xubntiag los nram qhov roojtag los. Lawv nqa tswmciab thiab pajntoos tuaj txhoscaug thiab pehawm Soob Lwj lawv peb leeg zaum ntawv. "Peb zoosiab heev uas tseem muaj nej ua cov neeg cawmseej rau cov neeg no. Peb nqa tswmciab, pajntoos, thiab nyiaj tuaj rau nej ua kev txhawbsiab thiab teevhawm nej."

  Lawv tsuas nyob ntawm ntawv mentsis xwb, tabsis uantej thaum lawv yuav mus lawv tau hais rau Soob Lwj tias, "Peb nqa tsis tau cov nyiaj uas yuav muab rau koj tuaj ntawm no, yog li thov txais cov no mus."

  Yog li lawv thiaj li tau teemcaij rau Soob Lwj, thiab qhia Soob Lwj kom yuav mus rau qhovtwg; lawv thiaj li hais kom Soob Lwj ua ib lub menyuam tsevnqeeb nyob ntawv tos lawv; ces lawv mam li los qhia nws tias cov nyiaj nyob rau qhov twg; ces lawv thiaj li mus lawm. Tsis ntev tomqab ntawv ob tug tubhluas txawm mus lawm thiab, yajntshis (ploj) rau ntawm lub qhovrooj tag mus lawm, ces Soob Lwj mam li mus pw.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:11 pm

  Qaugnraus (hnub 4) Soob Lwj thiaj li tau mus tos lawv, raws li lawv tau hais tseg, nws thiaj li tos lawv txog ntua thaum cov neeg qub uas hnub i tau los ntsib nws, uas hnav tsoostsho dub dub thiab sia kub (xaab). Lawv thiaj li coj Soob Lwj mus rau ntawv ib qho chaw thiab tawtes rau qhov chaw ntawv thiab hais tias, "Cov nyiaj nyob qhov chaw nov. Koj khawb ces yeej pom xwb."

  Soob Lwj thiaj li khawb qhov chaw ntawv na has pom ib (1) hub nyiaj uas yog puag thaum ub Hmoob cov neeg muaj muaj nyiaj muab faus tseg. Yog li Soob Lwj thiaj li siv cov nyiaj no coj mus them nws tej nuj nqis ub no. Ces Soob Lwj thiaj mam li nrastxog tias cov neeg hnav tsoostsho dub dub li no yuav tsum yog cov neeg los qaumntuj (ntuj ceebtsheej) los.

  Txhua txhua hmo, ob tug tub hluas yeej los qhia tus ntawv Phajhauj rau Soob Lwj tas li, nkawv tsuas los thaum Soob Lwj pojniam thiab cov menyuam mus pw tsaug zog tag lawm xwb. Txhua txhua hmo, Soob Lwj yeej taws teeb haus yajyeeb tos nkawv ob tug hluas kom tuaj txog kiag ntawm qhov roojtag tso, uas yog qhov chaw nkawv yajntshi (ploj) thaum nkawd qhia ntawv tag thiab.

  Lawv ua li no tas li, thiaj li muaj ib hmos Soob Lwj thiaj li txiav txim siab mloog seb ob tug tub hluas no los qhov twg los tiag, thiab nkawv ho tuaj tau li cas. Tomqab Soob Lwj taws teeb, tsuas yog ua ntej thaum ob tug tub hluas yuav tawm nram roojtag los, nws txawm mloog zoo li muaj dabtsi mus kev hla ntawm nws ob txhais kotaw uas yog los tom nws tus pojniam sab txaj los. Yog li Soob Lwj thiaj li paub tseeb lawm tias lub khaub lig cua ntaus nws tus pojniam tom teb yog ob tug tub hluas no lawm ntag, uas yog nkawv nkag mus rau hauv nws tus pojniam lub tsev menyuam, es thiaj li ua rau nws muaj taus menyuam thaum lub sib hawm ntawv lawm.

  Nkawv ob tug hluas yeej tseem qhia ntawv rau Soob Lwj txog ntua lub rau (6) hlis, thaum no Soob Lwj thiaj li raug tsocai mus saibxyuas nws daimteb xwb. Soob Lwj thiaj li pom tias nws daimteb twb cog nplej tag thiab nplej twb tuaj zom zaws puv daimteb lawm. Ces nws thiaj li mam paub tias tus pug liv qas twb yog tus cog nws cov nplej tag rau nws lawm.

  Txog ntua thaum lub xya (7) hli, Soob Lwj tseem kawm tus ntawv Phajhauj, thiab thiaj li raug tsocai mus saib nws daimteb seb zoo li cas lawm. Nws thiaj li pom tias kuj tsis muaj nroj ua li cas rau nws daimteb nplej li. Thau nws ua tib zoo saib ib ncig, nws thiaj li pom cov nastsuag twb muab cov nroj txiav tag lawm, ces nws thiaj li mam li paub tias cov ntsaum, cov noog (pug liv qas) thiab cov nastsuag yog peb tug vaj uas tau hais rau nws (uas nws tau hnov); ces nws txawm zoosiab hlo mus tsev lawm.

  Lub cuaj (9) hlis, hnub 15, xyoo 1959 Soob Lwj tseem kawm tus ntawv Phajhauj, uas yog thaum nws tus pojniam los so, yug tau ob tug menyuam tub ntxaib.

  Hnub ob (2) thaum sawvntxov uas ob tug menyuam ntxaib yug los, Soob Lwj thiab nws tus pojniam thiaj li npaj ua ib tsummov tisnpe rau nkawv ob tug tub, ces nkawv thiaj li caw niamtais thiab yawmtxiv tuaj. Hnub uas thaum niamtais thiab yawmtxiv nkawv yuav tuaj txog yog ib hnub muaj huabcua tsis zoo, los nag thiab cua hlob heev li, uas yog ib hnub rau tibneeg mus tawm rooj nyuaj. Nyob raws li Hmoob kev cai txawm tias ib tug neeg txheeb ze nyob deb li ib, ob (1,2) teev ncuakev deb los yuav tsum tau taug kev tuaj, tabsis txawm huabcua phem npaum li cas los niamtais thiab yawmtxiv nkawv twb yeej tuaj kom tau.

  Thaum niamtais thiab yawmtxiv nkawd tuaj txog ntawm Soob Lwj lub tsev, nkawv twb tsis tau tau qhuav, tus niamtais twb hla hlo mus zaum hnyav ncawv rau ntawm tus ncejcos (tus ncej tuav cos). Nws txawm pib tsawm lawv tsevneeg chim heev tias, "Neb ob niag neeg nyob dawb, ob niag neeg tubnkeeg ko es txog tavno twb tsis tautau mus ua teb li. Tsis tas li xwb, tsam no neb tseem muaj ob niag menyuam ntxaib no thiab! Neb pus xav tias neb yuav yug tau neb tsevneeg li cas na?"

  Tus niamtais pheej tsawm Soob Lwj thiab Paj nkawd tsis so li, ces ob tug menyuam ntxaib ntawd lub ntsej muag txawm hloov ua ntsej muag xiav zuj zus. Soob Lwj thiaj li txhawj heev, nws thiaj li nthos nkaus nws tus mem xyoob, thiab cov kob coj los sau cov ntawv Phajhauj ceev tsawv uas yog ob tug menyuam ntxaib tau qhia rau nws. Nws muab daim ntawv cev kiag rau yawmtxiv, hais tias, "Thov koj muab daimntawv no rau niamtais saib seb nws nyees pus tau; tsis li kom nws tsum tsis txhob tsawm tsawm." Ces yawmtxiv thiaj li saib kiag na has cas yog ntawv sau. Nws thiaj li muab cev hlo rau niamtais saib, niamtais los kuj zeem kiag thiab. Ces niamtais thiaj li tsis tsawm lawv lawm, ces ob tug menyuam ntxaib ob lub ntsejmuag thiaj li maj mam tshiab zoo li qub.

  Tagkis thaum sawvntxov ntawv, lawv kuj tau noj mov thiab tisnpe rau ob tug menyuam ntxaib lawm. Tus hlob muab tisnpe hu ua Tsab, xeem Yaj, hos tus yau hu ua Xab, xeem Yaj. Tomqab kev nojmov thiab tisnpe tag, niamtais thiab yawmtxiv nkawv thiaj li tau mus tsev lawm.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:12 pm

  Xab Yaj Tsabxov  Tabsis Soob Lwj thiab Paj Xyooj nkawv ob tug menyuam khub no kuj tsis muaj txoj sia nyob. Tsab Yaj yog tus xub tag txoj sia uantej, nws tsuas muaj xya (7) hnub hnubnyoog xwb. Hos Xab Yaj nyob xya (7) hnub tomqab ntxiv. Soob Lwj thiaj li lwjsiab heev li, tabsis Soob Lwj pom muaj ib co ntawv sau nyob rau ntawm Xab Yaj txhais kotaw. Nws hais tias,

  Twb tau xya (7) lub hlis thiab xya (7) hnub lawm uas wb tau los nrog koj nyob. Wb los zaum no tsuas yog los nrhiav koj thiab los pab koj xwb. Thaum uas niamtais tuaj muab peb tsawm ntawv, kuv tus tijlaug Tsab Yaj twb hais kom wb mus khiav nkaum vim rau qhov wb yog tus tsim teebmeem rau koj.

  Twb yog li ntawv es nws thiaj li tseg kuv ib leeg nyob nrog koj. Raws li Yawmsaub tau tsocai kom wb nqis los ua, wb txoj haujlwm tsuas yog muab tus ntawv Phajhauj los rau koj xwb, kom koj thiaj li tau coj mus qhia Hmoob thiab Pubthawj. Koj yuav tsum totaub, es tsis txhob nco txog wb ntxiv lawm.

  Tsabxov no tsuas yog qhia kom koj paub tias tus ntawv Phajhauj rau Hmoob thiab rau Pubthawj no tsuas yog tsim los muaj ib ntus xwb. Cov neeg twg leestxais tus ntawv Phajhauj no yuav tau txais koobhmoov (kev povfwm) txij hnub no mus, tabsis tabtxawm pabneeg twg losyog tias lawv tsis leestxais tus ntawv no, ces lawv yuav ua neej poobntab thiab ua neej txomnyem mus, yuav mus ua lwm haivneeg qhev li cuaj (9) feej (tiam). Tomqab ntawv tus ntawv Phajhauj mam li rovqab muaj dua.

  Koj yuav tsum paub tias Yawmsaub muaj txojcai thiab, txij hnub no mus ib feej (tiam) neeg tsuas yog 85 xyoos lawm xwb. Thaib Yawmsaub muaj txojcai tias txij li tus ntawv Phajhauj Hmoob no twb raug lwm haivneeg muab rhuavtshem yav ntuj qub qab los lawm, cov haivneeg uas pheej rhuvtshem tus ntawv Phaujhauj thiab pheej rhuavtshem cov neeg Hmoob no lawv yuav rau rhuavtshem pauj. Tabsis haivneeg twg yog tias pab thiab txuag tus ntawv Phajhauj Hmoob thiab Pubthawj no Yawmsaub yuav tsomkwm (povhwm).

  Txij hnub no mus koj yuav muaj tsab peevxwm nco tau txhua txhua txoj kevcai uas Yawmsaub tau muab rau koj, thaum Yawmsaub xa koj los ua tibneeg nyob rau lub ntiajteb no, nrog rau wb ob leeg uas yog los nrhiav thiab muab tus ntawv Phajhauj no rau koj. Yawmsaub tau muab hwjhuaj rau koj kom koj mus pab cawm tibneeg. Tamsimno koj kav tsij mus ua raws li Yawmsaub tau tsocai thiab muab hwjhuaj rau koj ua.

  Thaum Soob Lwj tau nyeem Xab Yaj tsabxov tag, nws thiaj li nco tau txhua yam. Nws thiaj li nco tau tias Yawmsaub yog Vajleejtxiv muaj 12 tug tub, uas nws yog ib tug ntawm ntawv, es Yawmsaub tau xaiv lawv peb leeg los mus qhia tus ntawv Phajhauj rau haivneeg Hmoob thiab Pubthawj. Ces txij li hnub ntawv los Soob Lwj thiaj li tsim meej meej, thiab paub tseeb tseeb txog txhuatxhua yam nyob rau yeesyis qabntujkhwb no thaum ntuj chivkeeb mus txog rau ntuj kawg. Ces Soob Lwj thiaj mam li nco qab tias nws lub npe tiamneej uantej hu ua Soob Lwj, thiab nws muaj lub npe hu ua "Theej Kaj (Yaj?) Pejxeem", uas yog ib lub npe uas yuav siav rau tiamneej no. Soob Lwj thiaj li pib qhia tus ntawm Phajhauj Hmoob rau Hmoob, hos qhia tus ntawv Phajhauj Pubthawj rau Pubthawj, raws li Yawmsaub tau tso cai kom nws ua.

  Xab Yaj tsabxov no yog Soob Lwj ua tus ceevcia, nws thiaj tau coj tsabxov no tuaj txog rau Looj Ceeb nyob rau lub xyoo 1966, thiaj li muab qhia rau Txiaj Kuam Vaj, twb yog tomqab no lawm uas Txiaj Kuam kawm tus ntawv Phajhauj Hmoob no thiab kawm keebkwm txog tus ntawv Phajhauj. Soob Lwj tau hais kom Txiaj Kuam Vaj muab tej ntaub ntawv thiab tej keeb kwm no khaws tseg rau lub neej yav pessuab tau siv. Tomqab no, Soob Lwj txawm raug ntes, nws thiaj li tseg ib tsabxov rau nws tus pojniam nyob rau Looj Ceeb. Txiaj Kuam kuj tsis paub txog tsabxov no thaum uas Soob Lwj thiab nws tus pojniam raug tua tuag lawm.

  Cov neeg Hmoob (Txiaj Kuam Vaj thiab Nyiaj Yig Yaj) uas sau phauntawv no, tau koom sau txog Soob Lwj lub koobmeej (lub koob lub npe), tsuas hais raws nraim li qhov tseeb thiab qhov yog nyob rau hauv keebkwm kev hais lus saub thiab tus ntawv Phajhauj Hmoob xwb. Lwm yam lus hais txog Soob Lwj tsis zoo thiab tawmtsam Soob Lwj rau txoj kev tsis muaj tseeb. Lawv ntseeg tias co neeg tawvdawb (Westerners) los yeej tsis ntseeg zog luajpau hwjhuaj, thiab qhov Soob Lwj ua no tsuas yog ua kev tsavxwm (kas moos) xwb; tabsis lawv kuj tau sib cav tias tabtxawm Hmoob twb tsis hnov txog Yes Xus (Jesus Christ) dua li los Hmoob yeej ntseeg tias muaj Yawmsaub (God).

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:13 pm

  1. Thaum Chivkeeb


  Nyob Rau Thaum Chivkeeb


  Thaum xyoo 1966, Soob Lwj Yaj nyob hauv lub zos Nam Nquas [uas nyob ze Looj Ceeb, Lostsuas], Soob Lwj tau qhia rau Txiaj Kuam Vaj uas yog nws ib tug thwjtim (tub kawm) tias, txhua leej tibneeg tsuas muaj tib tug Yawmsaub (God) xwb. Soob Lwj hais tias nws raug Yawmsaub uas yog nws nws Txiv muab kev tso cai rau nws los xa xov rau tibneeg thiab los theejyaj rau ntiajteb xwb. Nws twb tau yug los ua neeg ob (2) zau lawm. Thawj thawj zaug nwslub npe hu ua Soob Lwj, hos lub zaum ob (2) mam hu ua Txhiaj Suav Yaj.


  Thawjzaug Yawmsaub tus Tub Nqislos


  Soob Lwj tau qhia rau Txiaj Kuam tias thaum chivkeeb uas Yawmsaub tsim lub ntiajteb no. Nws tau tsim tibneeg los nyob rau lub ntiajteb no, thiab tau xa nws 12 tug tub los mus theejyaj thiab sib txuas lus rau tibneeg. 12 tug tub rau xa los mus [rau txhua qho txhi chaw uas xav tau kev pab vim muaj kev phomsij] qhia tibneeg li uas lawv Txiv lus txib. Yawmsaub cov twb raug los yug rau/ua Hmoob 4 zaug nyob rau 4 qhov chaw. Nyob rau thaum xyoo 326 uas yog Haujsam lub sibhawm [ 326 B.E. = 217 B.C.], Yawmsaub ib tug tub tau yug los ua Hmoob thawj thawj zaug, tabsis tomqab no neeg txawv tebchaws paub (tsis paub tias haiv neeg twg) ces lawv txawm ntiav Hmoob muab nws tua lawm. Tus 2 yug los ua Hmoob nyob rau thaum B.E. 1269 [A.D 728], tabsis tus no los kuj raug nws txawv tebchaws muab tua lawm thiab tomqab uas nws yug. Tus 3 yug nyob rau thaum xyoo B.E. 1300 [A.D. 757] uas yog rov qab los rau cov Hmoob dua thiab. Tiamsis cov Hmoob ntshai nws ces txawm muab nws tua tuag lawm. Hos tus 4 thiab zaum 4 yog thaum lub xyoo B.E. 1455 [A.D. 912]. Yawmsaub hais tias tus no sim muab tso los yug rau tsiaj seb Hmoob pus yuav cawm nws. Yog li thiaj li cia tsiaj yug nws lawm, tabsis Hmoob kuj tsis lees txais nws li yav tag los thiab. Yog tsiaj yug xwb Hmoob tsis kam tu, ces qhov no txawm ncha mus thoob neeg zej zog paub, lawv txawm liam tias yog tus tswv deev niag tsiaj muaj menyuam xwb ces lawv thiaj li muab lawv sawvdaws tua lawm; tus tswv, tus tsiaj thiab tus menyuam.

  Yog li Yawmsaub thiaj li pom tias Hmoob yog ib co tibneeg uas tsis muaj kev sibfwm rau nws cov tub li; Yawmsaub thiaj li muab Hmoob rautxim kom Hmoob tsis txhob muaj thawjcoj (nom), liaj ia (av/tebchaws), qoobloo (zaub mov), chawnyob (vajtse) zoo li luag tej lwm tus, kom thaum twg Hmoob mloog lus tso. Thawm ntawv Yawmsaub mam li xa nws cov tub (neeg theejyaj) los theejyaj ib zaug ntxiv rau Hmoob. Hmoob kev raug Yawmsaub muab rautxim twb tag rau thaum xyoo B.E. 2500 [A.D. 1957] lawm.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:14 pm

  Yawmsaub Xaiv Nws tus Tub los Ua Neeg Theejyaj


  Thaum twb ze ze Hmoob lub txim twb yuav tag, Yawmsaub (Vaj Leej Txiv) thiaj li hu kom nws (lawv) 12 leej tub tuaj zaum ibncig ntawm nws, seb yuav xa leejtwg mus rau ntiajteb. Yawmsaub thiaj li nug tias seb lawv tus twg pus kam mus cawm cov Hmoob thiab Pubthawj nyob rau ntiajteb. Lawv 12 leej tub thiaj li teb tias Hmoob thiab Pubthawj yog ib co neeg uas tawvncauj thiab tsis txaus ntseeg li; lawv yuav tsis xav mus rau ob pab pawg neeg no ntxim lawm. Yawmsaub thiaj li teb tias, "Cia kuv sim koj (nej) 3 zaug. Tus uas kuv sim uantej los lawm yuav rov tau mus dua." Yawmsaub ua li no, ces nws tsuas tshuav 6 tus tub ntxiv lawm xwb uas tomqab nws thawj thawj qhov sim. Lawv 3 leeg thiaj li mus rau qhov sim zaum 2. Lawv yog tub zeeg 7,8, thiab 9. Tus zeeg 9 yog tus uas tau mus rau qhov sim zaum 3 (kawg).

  Yog li Yawmsaub thiaj li xaiv nws thiab tso cai rau nws los theejyaj thiab tshajxov rau cov Hmoob thiab Pubthawj nyob rau ntiajteb. Leej tub thiaj li hais kom Yawmsaub muab tus ntawm Phajhauj rau nws, coj los qhia rau 2 pab neeg no kom paub sib txuas lus nrog lawm txog Yawmsaub txoj kev hlub tshua, txoj kev npav siv tus ntawv Phajhauj no yuav ua kom yooj yim qhia thiab kawm los tsuas siv li 7 hnub xwb, Hmoob thiab Pubthawj thiaj li txaus siab yuav kawm. Yawmsaub thiaj li pomzoo thiab hais rau nws tias, "Koj mus yug ua neeg nyob rau ntiajteb tso, ces kuv mam li xa koj 2 tug kwv nqa tus ntawv Phajhauj los rau koj coj mus qhia Hmoob thiab Pubthawj'." Leej tub tsis muaj lwm txoj hau kev lawm kawg yuav tau ua raws li Yawmsaub lus txib mus yug ua neeg nyob rau ntiajteb thiab mam li tos nws ob tug kwv los pab nws.


  Thawj Zaug Soob Lwj Lubneej Nyob Ntiajteb


  Soob Lwj thawj thawj zaug yus los ua ib niamtxiv Hmoob ib tug tub [tsis paub xeem]. Tomqab peb tagkis Soob Lwj mam li yug, nws niam thiab txiv muab nws hu ua Lwj, hos thaum nws loj hlob thiab muaj cuabyim lawm, nws niamtais thiab yawmtxiv mam li muab nws tisnpe laus hu ua Soob Lwj. Twb tau ntev lawm uas nws twb muaj txog 5 tug menyuam, 3 tug tub, hos 2 tug ntxhais [tsis paub npe], thum no Soob Lwj tseem nco qab txhua yam uas Yawmsaub tau hais rau nws, thiab tias nws yog ib tug neeg theejyaj rau tibneeg. Tabsis Soob Lwj kuj tau tos ntev heev los lawm pheej tsis pom nws ob tug kwv nqa tus ntawv Phajhauj los rau nws li. Yog li Soob Lwj thiaj li pauv tsis ua Soob Lwj lawm es yuav rov qab mus rau pem ntauj (ntuj ceebtsheej) mus nug Yawmsaub seb vim li cas nkawv pheej tsis tau los li.

  Soob Lwj thiaj li pauv Soob Lwj tus neeg, mus rov qab, tabsis thaum nws mus nws pauv yuamkev ua tau ib tug npuateb cia li nyob tom hav zoov lawm. Soob Lwj thiaj li tau siv ntau xyoo ua npauteb nyob rau tom hav zoo uas pauv tsis tau nws tuskheej lawm. Soob Lwj thiaj li mam li nco qab tias tseem tshuav cov Hmoob uas thiaj li pauv tau nws tus neeg (uas yog npuateb). Soob Lwj thiaj li tos kom txog thaum cov Hmoob tuaj mus ntais pobkws, thiab tuaj mus txiav pobkws tom teb los noj, Soob Lwj thiaj li tau tshom nram qab teb pobkws . Yog li Soob Lwj thiaj li pom ib hub nyiaj uas leejtwg muab zais tau ntev ntev los lawm. [Soob Lwj thiaj li muab tso rau ntawm ntawv.] Tomqab Soob Lwj tshom av noj tag, Soob Lwj thiaj li mus ua nws lub tsev nyob rau ntawm ib thaj hav xyoob. Thaum Soob Lwj ua tau nws lub tsev tag lawm nws pheej rov qab mus rau tom daimteb pobkws mus noj pobkws dua. Muaj ib hnub tus tswvteb tuaj, nws thiaj li pom tias npua teb nyuam qhuav tuaj noj nws cov pob kws tshiab tshiab. Tus tswvteb thiaj li taug lw mus rau tom nws lub tsev, tabsis nws kuj tsis nti ( khiav) li, li ntawd tus tswvteb thiaj li muab nws tua tuag lawm.

  Soob Lwj thiaj li mus txog rau ntuj cebtsheej uas yog qhov chaw nws txiv, thiab nws ob tug kwv tseem nyob. Yawmsaub thiaj li nug nws tias, "Vim li cas koj thiaj li rov qab los?" Kuv twb tos nkawv tau ntev heev li lawm, ho tsis pom nkawv lawv kuv qab los li, yog li kuv thiaj li rov qab los saib nkawv xwb. Yawmsaub hais tias, "Twb tsis tau txog caij ne; koj kav tsij rov qab tsuag tsuag nawb, hos yog thaum twg txog caij txog nyoob lawm kuv mam li hais kom nkawv los nrhiav koj." Yawmsaub thiaj li txib nws rov qab mus, nws thiaj li rovqab los yug ua neeg zaum 2 dua lawm.


  ******************


  Soob Lwj zaj dabneeg qhov xub xub hais ua ntej yog qhov no, tiamsis kuv txhais li hauv phauntawv ces tsis muaj qhov no. Qhov no yog kuv mus nrhiav ntawm ib qho site txawv los.

  Qhov no qhia tias Soob Lwj lub npe los li cas los thiab vim li cas nws thiaj li tau thiab siv lub npe Soob Lwj.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:16 pm

  Kev Qhia Txog Yawmsaub  Soob Lwj qhia tias txhua txhua tus tibneej, tsiajtxhu, thiab nrojtsuag uas muaj nyob rau ntiajteb no yog Yawmsaub tsim. Txiaj Kuam thiaj tau nug Soob Lwj tias tamsimno Yawmsaub nyob qhovtwg, ces Soob Lwj thiaj li qhia rau Txiaj Kuam tias thaum ub Yawmsaub tsim tau lub ntijateb, lub hnub, lub hli, thiab cov hnubqub, yog li Yawmsaub thiaj li xaiv lub hli los ua nws qhov chaw nyob, hos lub hnub yog qhov chaw rau nws tus pojniam nyob. Txuas ntxiv no, Yawmsaub xaiv cov hnubqub, lub uas muaj 6 ceg, thiab lub uas muaj 12 ceg, cov no yog rau nws cov tub, hos thiaj li cia lub ntiajteb no rau tibneeg, tsiajtxhu, thiab nrojtsuag nyob kom muaj kev huajvam loj hlob.

  Soob Lwj hais tias Yawmsaub muab nws qhov chaw nyob nrag ua 2 yam kob (tso), yam 1 (ib nrab) yog dub, yam (ib nrab) yog dawb, yog yam qhia sibhawm (caijnyoog) rau ntiajteb. Yawmsaub taws nws tus pojniam qhov chaw zoo li cov nplaimtaws kom kub qhuav lub ntiajteb. Lub ntiajteb thiab lub hli nkawv tig nkawv tuskheej kom pauv tau sibhawm, thiaj li yuav muaj nruabhnub thiab hmontuj nyob rau ntiajteb. Txiaj Kuam thiaj li nug Soob Lwj tias ua li cas lub ntiajteb no nws thiaj li nyob tau rau qhov chaws uas nws tig tau nws tuskheej. Soob Lwj thiaj li teb tias lub ntiajteb no yog siv pobzeb, av, thiab lwmyam khoom coj los ua xwb. Yawmsaub thiaj li tsim muaj 4 hom cua nyob rau 4 ceg kaum ntuj [qhov no kom nej nkagsiab tias 4 ceg nkaum ntuj zoo li ib lub thawv muaj 4 ceg (fab) uas muaj lub ntiajteb nyob hauv plawv]. Cov cua no pab lub ntiajteb thiaj li tig mus thwj (raws) lub sibhawm. Yogtias cov cua no cia li tsis ua haujlwm lawm, lub ntiajteb no yuav tawg (dam, lov, sib faib).

  Lub ntiajteb no muaj ntau ntau txheej av, pobzeb, thiab dej. Hos cov cua yog cov nyob ncig lub ntiajteb. Yawmsaub thiaj li tso (xa) nws 12 tug tub los mus rau ntiajteb los hloov kev huabcua pauv. Thaum lawv los lawm lub ntiajteb no thiaj li pauv (hloov) 12 zaug.


  Soob Lwj tau hais tias muaj ib zaug Yawmsaub tau muab cov dej nyob hauv lub ntiajteb no tso los mus nyab cov av (saum av), txhua tsam txhua yam thiaj li raug tuag. [Yawmsaub ua li no los vim thaum ntawv tibneeg peemtsheej ua neeg phem dhau heev lawm.] Tabsis txij hnub no mus Yawmsaub yuav tsis tso dej los nyab ntiajteb lawm vimtias yuav tua cov muaj kev txhaum thiab cov dawbhu tibsi. Cov xwmzeej uas muaj sia me me [cov xwmzeej zoo li tus ntsaum, ntshauv, thiab lwmyam me] mas tsim nyuaj heev [vimtias lawv muaj coob heev ces yuav laj tsim tau]. Yog thaum twg muaj kev phem ke qias ntau dua cov zoo lawm ces Yawmsaub mam li tso hluastaws los hlawv cov phem xwb.

  Txiaj Kuam nug tias ua li cas dej thiaj li yuav nyab tau rau saum nrubnqhuab. Soob Lwj thiaj li teb tias Yawmsaub tsuas txiav 2 hom cua thiab co lub ntiajteb xwb ces dej yeej nyab tau saum nrubnqhuab lawm. Tsis yog tias yuav los niag mam nyab. Yogtias Yawmsaub tseem txiav kiag 3 hom cua thiab ces lub ntiajteb no yuav tawg tamsis. Txiaj Kuam ntshai tias hluavtaws hlawv tseem yuav sab (phem) tshaj li dej nyab. Txiaj Kuam thiaj li nug Soob Lwj tias vim li cas cov neeg zoo thiab cov neeg phem twb raug dej muab nyab tuag lawm tag, es yuav ua li cas cov tib neeg zoo ncajncees thiaj li yuav zam dhau cov hluavtaws, ntshe tseem yuav mag phem dua. Soob Lwj thiaj li teb tias hluavtaws nws tsis yuav hlawv tib teg tag nrho, tabsis nws yuav yog siv riam siv phom, qhov no thiaj li yuav muaj qhov zam dhau.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:17 pm

  Yam Yawmsaub Tsim
  Soob Lwj hais tias Yawmsaub yog tus tsim txhuatsam txhuayam nyob rau ntiajteb no, yeej yuav tsis muj ib yam dabtsi uas yuav ntxeev tawmtsam yeej nws li. Raws li ib tug tibneeg nyob rau ntiajteb no, yogtias tsis muaj Yawmsaub cov tub nqis los qhia lawv, ces lawv yeej tsis paub siv txhua yam uas yog Yawmsaub kev pheevtsim. Soob Lwj hais ntxiv tias, "Hais txog ib tug tibneeg txoj kev txhawjxeeb, txawmtias lawv yuav txawjntse thiab kawm ntawv siab npaum li cas los, lawv yeej tsis muaj ib tug uas yuav paub txog ibyam lossis txhuayam."

  Txiaj Kuam thiaj li hais rau Soob Lwj tias tsam no tibneeg twb mus tzog rau saum lub hli lawm, tsis ntev no tibneeg yuav cawm tau neeg tuag ciaj rov qab los. Tseem yuav tshuav dabtsi ua ntxiv thiab? Soo Lwj thiaj li teb tias, "Tabtxawm tibneeg mus txog saum hli los, lawv yeej mus tsis txog qhov chaw [uas Yawmsaub nyob]. Dhau qhov no, txawm tibneeg txawjntse yuav cawm tau cov tuag rov qab ciaj, los nws yuav tsis yog txhuatxhua yam vimtias cov tshuaj Kuab Muaj Tsuas tsis muaj nyob rau lub ntiajteb no. Cov tibneeg txawjntse tshaj plaws yuav nrhiav tau 6 yam teej (technology?) tabsis yeej yuav tsis muaj ib tug uas yuav nrhiav tau 6 yam ntxiv. [Txiaj Kuam tsis paub tias cov teej (technology) no yog dabtsi.]

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:18 pm

  Cov Hmoob  Soob Lwj thiaj li hais tias Hmoob nyob lub ntiajteb no mas yog ib cov neeg siab tsis ntev, tsis muaj kev nyiajntxeem yuav leg kom tau ib txoj dejnum nyuaj nyuaj tiag li. Yog tias muaj ib txoj dejnum nyuaj nyuaj lawm ces lawv tsis paub ua li, cov Hmoob mas tseem yuav tos ntsoov tias yuav muaj ib hnub Yawmsaub yuav nqis saum ntuj los pab lawv. Hmoob ntseeg tias Yawmsaub lub ntsejmuag yuav luaj li ntxuam, ob lub qhovmuag yuav loj li khob, qhovntswg yuav luaj li kotaus, kotaw yuav luaj li qhovcos, thiab thaum nws nqis los lawm nws yuav ua ntejmuag dubnciab hnav tsoos tsho zoo li tus Hmoob. Tabsis nws yuav tsis zoo li ntawv, raws li Soob Lwj hais, vimrauqhov txoj kev uas Yawmsaub yuav nqis los rau neeg ntiajteb nws tsuas yog tib txoj kev siv nws 12 leej tub nqib los ib tug zuj zus [yug los ua tib neeg tsuas yog ib tug thiaj li yog siv tus npua yug rau Hmoob] kom txhob muaj lwm tus ua phem tau rau lwm tus xwb. Yogtias ib yam twg [tibneeg, pabpawg] ua phem dhau heev lawm Yawmsaub yuav thau hwjchim ntawm yam ntawv. Yawmsaub yeej yuav tsis lam cia ib yam tsim tunoob mus li yuav tsum ciaj noob mus xwb.

  Nyob lub ntiajteb no muaj coob leej tibneeg raug kev tsimtxom, thiab pheej thov Yawmsaub thiab yuav tos ntsoov kom Yawmsaub los nrog lawv nyob thiab pab lawv. Qhov tiag Yawmsaub teb yeej los rau lawv lawm tabsis tsuas yog tsis muaj leejtwg paub xwb vimrauqhov tias Yawmsaub tsis los ua ib tug neeg hnav tsoostsho tshiab khiv, Yawmsaub tsuas los rau qhov chaw uas tsis muaj leejtwg paub nws xwb. Soob Lwj hais ntxiv tias nws yog Yawmsaub ib tug tub ntawm lawv 12 leej tub uas raug tso los theejyaj. Txiaj Kuam thiaj li xavrau nws tuskheej tias [hais txog qhov tseeb] Soob Lwj twb yug los ua tibneeg es Soob Lwj ho yuav txawv li cas rau ntawm lwm leej lwm tus. Soob Lwj thiaj li teb Txiaj Kuam tias, "Yogtias koj xav paub txog Yawmsaub co tub no kuv mam li qhia koj." "Lub caij lub nyoog uas muab Hmoob teemtxim twb dhau lawm. Tamsimno cov tib neeg laus thiab tsiaj los haus tau pojniam cov kuamis yuav tsis raug xob tua lawm. Yogtias koj tsis ntseeg kuv no koj sim haus ma. Yogtias xob tua koj, kuv mam li yog tus hwjxwm vimrauqhov tias Hmoob txoj kev raug teemtxim twb dhau tag lawm uas yog xyoo 2500 uas yog Haujsam lub caijnyoog [yog xyoo 1957]. Txiaj Kuam thiaj li hais rau Soob Lwj tias, "Yogtias koj hais li ko muaj tseeb no ces muab pojniam cov kuamis los rau kuv haus seb." Soob Lwj pojniam thiaj li muab nws lubmis los tso ib co kuamis muab rau Txiaj Kuam haus, tiamsis haus tas kuj tsis raug xob tua.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:20 pm

  Kev Cai Moojkav  Soob Lwj hais tias ua tibneeg, tibneeg yuav tsum muaj kev cai moojkav, thiab yuav tsum teev hawm Yawmsaub thiaj li yuav muaj kev tsomkwm ua ib haivneeg nyob ntev nrawv mus. [Soob Lwj hais tias nws tsis pom tias Hmoob kev cai moojkav yuav los sib koom ua tau ib tub kev cai moojkav ib pab pawg neeg me.] Yawmsaub thiaj li sam koob sam hmoov zoo rau tibneeg, ces Yawmsaub thiaj li muab nws hwj tshuaj Kuab Muaj Tsuas rau nws tus tub los cawm neeg ntiajteb uas yuav pab tau cov digmuag, lagntseg, thiab yuav ua kom tau nqaij mas kom ruaj li hlau, txha mas kom rauj li tooj, nqaij mas kom tuaj li zeb, txha mas kom ruaj li tsua.

  Muaj ntau pab pawg neeg me tau pe thov kom tau mus nrog Yawmsaub nyob, tabsis kom tibneeg yuavtsum nkagsiab tias tibneeg, tsiajtxhu thiab nrojtsuag yuav nrog tsis tau Yawmsaub nyob vim tias lawv tsuas yog ib txojsia uas tsim muaj nyob rau ntiajteb thiab yog ntiajteb li av xwb. Tabsis Yawmsaub yuav xa (tso) nws cov tub nqis los nrog tibneeg nyob vimrauqhov tias tibneeg thiab cov ntsujplig phem no nyob uake rau ntiajteb. Yogtias leejtwg xav teevhawm Yawmsaub kom tau hnov (tham, teb), tus neeg ntawv yuav tsum paub teev thiab hu Yawmsaub rau lub sibhawm kom yog [yog hnub (xiab) 15, 5 thiab 25]. Dua li no, yogtias teevhawm Yawmsaub rau lub caij tsis yog yuav ntsib cov ntsujplig phem [vimrauqhov tias lawv yuav yog cov uas teb koj rau lub sibhawm thaum ntawv].

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:23 pm

  Nkauj nab ntsuab thiab txiv nraug Ntsuag

  DAB NEEG HMOOB

  Zaj Dab neeg no tau tso cai los ntawm hmongwriting,
  muab sau ua tus ntawv Lastees es kom cov tseem nyeem tsis tau tau
  peb tus ntawv Phaj hauj kom lawv nrog peb kawm peb tus tseem

  NTAWV HMOOB

  Thov nej zam lub txim, muaj tej lo lus tej zaum yov txhais tau
  tsis meej vim kuv los paub tus ntawv no tsis tshab zoo.

  Puag thaum ub muaj ib tug tub ntsuag nws tsis muaj niam muaj txiv nws nrog niam tij thiaj tij laug nyob, niam tij thiab tij laug tsis hlub nws, nws txom txom nyem tsis muaj zaub muaj mov noj,
  nws niaj hnub mus cuab nas cuab noog puag tom hav zoo los noj xwb.

  <
  Muaj ib hnub tub ntsuag txawm mus cuab nas rau puag tom ib lub hav zoo,
  tub ntsuag txawm mus pom ib tug dav kwv tau ib nab ntsuab ya los hlav saum tub ntsuag tob hauv,tub ntsuag txawm qw nrov nrov kom tus dav tso tus nab, cev tus dav ceeb ces tus dav txawm muab tus nab ntsuab poob los lawm.

  Tub ntsuag txawm rov tau kev mus ntxiv cas txawm muaj ib tug phij
  hu tom nws qab tuaj hu tias ntsuag..tos kuv os ntsuag tig ho rov mus ntsia cas muaj ib tug ntxhais zoo zoo nkauj
  lawv ntsuag qab ntsuag txawm tig hlo mus tuav nkaus nws ntsuag hu tias leej muam koj yov mus dab tsi, nws teb tias nws yov nrog ntsuag mus cuab nas.

  ces ntsuag thiaj li coj nkauj nab ntsuab nrog nws mus cuab nas, nkawd mus cuab nas ib hnub tshaib tshaib plab tsis muaj zaub muaj mov noj. nkauj nab ntsuab thiaj li kom ntsuag mus rauv taws nkauj nab ntsuab thiaj li hle nws ntiv nplhaib los ua tsu cub mov ho hle nws txwm qhws ntsej los ua lauj kaub ua zaub nws thiaj li ua tau zaub mov los ntsuag nkawd noj.
  ntsuag nkawd noj mov tag ces tsaus ntuj lawm, ntsuag nkawd thiaj li txiav tauj los ua tsev pheeb suab pw, ntsuag nkawd pw ntawd ib hmos kaj ntug, ntsuag tsim los ces vaj tse zoo zoo ci ntsa iab ntsuag ntshai ntsuag sawv tsees khiav, nkauj nab ntsuab thiaj li tsawv nkaus tes rub ntiag los, nkauj nab ntsuab thiaj hais rau ntsuag tias twb yog niam thiaj txiv tuaj ua rau nkawd nyob, ntsuag thiaj li tsis ntshai.

  Ces ntsuag nkawd thiaj li muaj vaj muaj tsev zoo zoo thiab
  nkawd muaj tub mab tub qhe coob nroo ntws, nkawd muaj nyiaj muaj kub ntau ntau thiab nkawd
  ua lub neej zoo zoo kawg, nkawd niam tij thiab tij laug thiaj tuaj xyuas ntsuag nkawd, ntsuag nkawd thiaj muab tau ib hnab nyiaj ib hnab kub pub rau ntsuag niam tij thiab tij laug nkawd coj mus siv, ntsuag niam tij thiab tij laug zoo zoo siab rau ntsuag nkawd.

  ntsuag poj niam zoo zoo nkauj kawg li cov neeg zej zog lawv tuaj pom ntsuag poj niam zoo zoo nkauj ces ib leeg cav dhau ib leeg, ces nrov mus txog huab tais, ces huab tais txawm tuaj xyuas ntsuag poj niam,
  huab tais tuaj pom ntsuag poj niam zoo zoo nkauj kawg li tiag ces huab tais txawm nyiam nyiam ntsuag poj niam ces huab tais tuaj txeeb.


  muaj ib hnub huab tais txawm tuaj txeeb ntsuag poj niam yuav,
  ntsuag tsis kam huab tais txawm tso huab tais cov xav pav muab ntsuag ntau sab sab thiab muab ntsuag khi cab mus tua pom tseg, ces ntsuag poj niam thiaj li los thaiv nkaus tsis pub lawv cab ntsuag mus tua tab sis lawv tsis nyoo ntsuag poj niam lus lawv cia li muab ntsuag luag mus.

  ua rau ntsuag poj niam chim heev ntsuag poj niam thiaj li rov mus ua nab los muab huab tais thiab huab tais cov xav pav tom tuag tas, ces ntsuag poj niam thiaj los ua neej tsis tau lawm,
  ntsuag poj niam thiaj li tau ncaim ntsuag mus ib nyuag ntu.


  nkauj nab ntsuab thiaj li mus yug tau ib tug tub,
  nws thiaj li muab nws tus tub tis npe ua tub ntaj txeeg no, tom qab no nws tus tub ntaj txeeg hlob tiav txiv, nkauj nab ntsuab thiaj li coj nws tus tub ntaj txeeg rov los nrhiav ntsuag.


  nkauj nab ntsuab nkawd ob niam tub thiaj li rov los nrhiav
  tub ntaj txeeg txiv nyob rau hauv ntiaj teb, nkawd ob niam tub los hla ntoj roob hauv pes hav zoov nuj txeeg xiab,
  nkawd pom mi tso mi ntxhw khiav ua npoj ntws txhua txhia lub roob rau lub roob ha, nkawd xav hais tias tsis ntev lawm yuav nrhiav tau ntsuag

  nkauj nab ntsuab thiab tub ntaj txeeg nkawd rov los nrhiav tau
  tub ntaj txeeg txiv lawm cov neeg zej zog zoo zoo siab lawv tuaj muab ntsuag nkawd ob niam txiv tsa ua huab tais thiab
  poj huab tais kav lub teb lub chaw ntawd, ntsuag thiab nkauj nab ntsuab nkawd thiaj tau los ua huab tais kav teb kav chaw,
  ces nkawd muaj tub mab tub qhe coob coob kawg li.


  Last edited by TubHmoob on February 27th 2010, 11:25 pm; edited 1 time in total

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:32 pm  Last edited by TubHmoob on November 13th 2008, 8:43 pm; edited 1 time in total

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on October 18th 2008, 7:46 pm

  Lub Sibhawm Kawg  Soob Lwj raug kawm li ntawm 3 xyoos. Nws muaj ntau tus mejzeej tamsimno kuj ntshai, cia li mus khiav nkaum lawm. Thaum ntej Txiaj Kuam Vaj kuj xuamxim kawg. Muaj li 5 los 6 zaus Txiaj Kuam tau sibtxuaslus rau Soob Lwj uas yog siv ncuav, es muab daimntawv tso rau hauv lub ncuav mam li muab xa mus rau Niam Ntawv. Txawm li ntawv los Soob Lwj kuj tau txais nws cov lus teb rovqab thiab vimtias muaj ib co tubceevxwm yog nws ib pawg ntseeg thiab, ces lawv mam li yog cov xaxov. Ces twb yogli no Txiaj Kuam thiaj li muaj txoj kev mus ntsib tau Soob Lwj ntau zaus nyob rau hauv tsev lojcuj. Muaj tejzaug Txiaj Kuam mus nrog Soob Lwj nyob li ntawm 2 hnub rau hauv tsev lojcuj uas yog kawm ntawv.

  Nyob rau thaum lub 8 hlisntuj, xyoo 1970, Txiaj Kuam tau txais Soob Lwj ib daim ntawv uas yog xa tom tsev lojcuj los, tabsis Txiaj Kuam tsis nkagsiab kiag li. Cov tsiaj ntawv sau txawv kiag li cov uas lawv ib txwm kawm lawm thiab siv lawm. Thaum Txiaj Kuam mus nug Soob Lwj tias yog dabtsi, Soob Lwj thiaj li teb tias nws yog soblawj (qib) tshiab rau tus ntawv Phajhauj Hmoob, yog tus soblawj 3 uas raug txhimkho lawm. Tus tshiab no nws yuav sau raug dua thiab meej dua li tus soblawj 2, thiab kev teeb thiab txis ntawv yuav raug dua. Qhov no peb kuj tsis paub tias Soob Lwj twb pus txhimkho tus ntawv Phajhauj Pubthawj thiab.

  Soob Lwj twb raug mus kaw nyob rau hauv tsev lojcuj twb muaj 3 xyoos lawm, thaum no nws mam li qhia rau Txiaj Kuam tias nws yuav raug tua. Soob Lwj thiaj li sau ib co ntawv rovqab uas yog siv zauv (lej) '7 8 9' sau mus rau Txiaj Kuam. Txiaj Kuam thiaj li nug Soob Lwj tias qhov no ntausnqi tau li cas tiag, ces Soob Lwj thiajli qhia rau Txiaj Kuam tias Yawmsaub 3 tug tub (2 tub menyuam khub thiab Soob Lwj) yuav rovqab mus cuag Yawmsaub.

  "Vimlicas?" Txiaj Kuam teb lus nyom. "Peb xav tau koj na!"

  "Yog mas," Soob Lwj teb, "tabsis lwm cov lawv tsis xav tau peb lawm, lawv xav muab peb tua xwb."

  Yogli Txiaj Kuam thiajli coj Soob Lwj cov lus no mus rau pem Loojceeb, uas yog qhov chaw nws mus ntsib Soob Lwj pawgntseeg (followers). Ib tug ntawm lawv yog, Nyiaj Phab Hawj, uas yog tus txua teebtxheem (plan) mus cawm Soob Lwj hauv tsev lojcuj, nyob rau lub 11 hlisntuj, hnubtim 8, xyoo 1970, nws thiajli coj Soob Lwj mus rau nram nws lub zos nyob rau Najciab, uas yog nyob ntawm taw Roob Phu Npiab. Lub roob no yog lub roob siab tshaj nyob rau thajtsam ntawv, nyob thaum lub xyoo 1987 yuav xaus ntawv tseem muaj ib co Hmoob nyob ntawv tawmtsam tsoomfwv tog koompheej. Hos lwm cov coj Soob Lwj pojniam thiab nws 2 tug tub ntawm Loojceeb mus rau Najciab lawm.

  Thaum ntej Soob Lwj thiab nws tsevneeg tsuas nyob hauv ib lub tsevnqeeb nyob rau tom havzoov ze ntawm ntug zos xwb, ces cov neeg zejzog mam li pab zaub pab mov mus rau lawv noj. Nyob rau qhov ntawv Soob Lwj kuj tsa ib lub tsevkheej rau nws tuskheej ua kev teevhawm, hos nyob rau thaum ntawv los cov neeg zejzog kuj tau tsa ib lub tsev teevhawm loj nyob rau ntawm lawv lub zos tau teevhawm ibyam thiab. Soob Lwj muaj ib tug mejzeej nyob hauv chaw ua haujlwm cia riamphom kuj tau muaj ib lub xovtooj (radio transimtter) rau Nyiaj Phab Hawj uas yog Soob Lwj tus neeg tivthaiv (protector), yogli Txiaj Kuam thiajli muaj tsab peevxwm muaj kevsib txuaslus tau nrog rau Soob Lwj thaum lub sibhawm ntawv.

  Muskev ntawm Najciab rau Loojceeb yog 2 hnub ke, tabsis thaum lub sibhawm ntawv lub yeej loj peebzeej nyob rau hauv Loojceeb kuj tsis phuv kiag li thiab vimtias tabtom muaj cov koompheej tuaj tua, hos Txiaj Kuam los kuj tau rhais nws tsevneeg mus nyob rau ib qhov chaw phuv zog lawm, uas yog mus ntawm Najciab yog 1 hnub ke. Yogli Txiaj Kuam thiajli pib mus saib Soob Lwj, thiab tau nrog Kos Lis tham, uas yog lawm phaj tub ntawm Soob Lwj lawm, uas yog Soob Lwj tus muam sau Yeeb Yaj tus tub.

  Soob Lwj kuj tau chim thiab tusiab. Soob Lwj thiaj li tham txog Hmoob lub neej nyob yav pessuab yuav muaj teebmeem zoo li cas, thiab qhov uas nws yuav rovqab mus cuag Yawmsaub. Soob Lwj hais tias, txawm li cas los, twb muaj tus los hloov Soob Lwj qho chaw, nws twb yug los rau lub ntiajteb no lawm. Lolus teb rau cov lusnug tias nws yog leejtwg, nws yuav yug nyob rau qhov twg, ces Soob Lwj tsuas teb tias, "Ib hnub twg, koj/nej yeej yuav paub."

  Soob Lwj qhia rau Txiaj Kuam tias lub tebchaws no yuav swb rau tog koompheej, es kom Txiaj Kuam kavtsij npaj khiav xwb. Kom Txiaj Kuam nqa Soob Lwj tej ntaubntawv, tus ntawv Phajhauj Hmoob, thiab Soob Lwj tej kev qhia (lus saub).

  Txuasntxiv rau 3 lub hlis ntawv Soob Lwj tseem txhimkho tau ib soblawj tshiab uas yog rau tus ntawm Phajhauj Hmoob, tus no yog tus soblawj kawg lawm, uas Soob Lwj kuj tau muab rau Txiaj Kuam thaum lub 1 hlisntuj, hnubtim 21, xyoo 1971. Soob Lwj hais tias tus no nws yuav siv yoojyim zog rau kev siv tshuab ntausntawv (typewriter/computer) uas yog thaumtwg muaj. Tus soblawj kawg no, nws yeej qhia tau meej tias nws tseem yoojyim dua tus soblawj 3 lawm thiab.

  Ces, ze rau lub 1 hlis yuav xaus ntawv, txawm muaj 2 tug neeg hnav khaubncaws pluagpluag li cov neeg zejzog tuaj mus cuag Nyiaj Phab thiab muab ib co nyiaj rau nws, lawv hais rau nws tias lawv xav tuaj mus pehawm Soob Lwj. Thaum ntawv Nyiaj Phab los kuj qhia/ntes tsis tau tias nkawv yog leejtwg tiag, nws thiajli qhia rau nkawv tias Soob Lwj nyob qhovtwg, yogli nkawv thiaj li mus saib Soob Lwj lawm. Txawm li ntawv los, thaum ntawv Soob Lwj kuj pom tau tias nkawv yog tsoomfwv 2 tug neeg sojxai.

  Thaum lawv paub Soob Lwj qhov chaw nkaum no lawm, Soob Lwj thiajli tau tsivmus rau nram lub nroog Najciab lawm. Soob Lwj kuj sis qhia ntawv lawm, tabsis nyob hauv Soob Lwj lub tsev mas muaj nws cov neeg pawgntseeg tas li xwb. Muaj ib hnub Soob Lwj thiaj li tawtes qhia rau Txiaj Kuam tias 2 txivneej ntawv yog tsoomfwv cov neeg sojxai. Thaum no Txiaj Kuam kuj xav coj Soob Lwj khiav dua, tabsis Soob Lwj tsis kam. Rau qhov no, Soob Lwj muaj ib lub hnab ntawv rau Txiaj Kuam coj mus tsev, kom ceevcia cov ntaubntawv no kom zoo nrog rau txhuayam uas tau tsim muaj. Soob Lwj thiajli qhia rau Txiaj Kuam tias kom nws kavtsij coj nws tsevneeg tawm lub tebchaws no mus rau ib qhov chaw tshwjswv.

  Txiaj Kuam thiajli coj lub hnabntawv los tsev lawm, tabsis thaum nws los txog tsev rau nram nroog Najciab, Soob Lwj twb tuag lawm. Txiaj Kuam ntseeg tias qhov Soob Lwj xav nws mus tsev li no yog Soob Lwj txoj kev ua kom Txiaj Kuam dim ntawm txoj kev phomsij, nws thiajli tsis raug tua. Txiaj Kuam tseem tau Soob Lwj lub hnab ntawv uas muaj Soob Lwj cov ntaubntawv nyob rau hauv, thiab nws kuj tau muab ib co ntawv sau ntxiv rau uas yog Soob Lwj twb yeej tau qhia rau nws uantej lawm.

  Nyob rau lub 2 hlis nrab, xyoo 1971, Soob Lwj Yaj uas yog Niam Ntawv, tus neeg Theej Yaj pejxeem, raug tibneeg tua thaum nws muaj hnubnyoog 41 xyoos. Nyiaj Phab tabtom muaj ib qho chaw qhib rau lawv nugntses nyob ze nram ntug dej, ces cov neeg zejzogntawv txawm mus lawm tibsi thiab. Hos cov neeg nyob coobcoob hauv Soob Lwj lub tsev los kuj mus tag nrog, mus tag nrho tabsis tshuav Soob Lwj tsevneeg thiab 2 tug neeg sojxai. Nyob rau hmo ntawv Sooj Lwj twb yeej tau hais pajlug rau nws pojniam tias kom nws tsis txhob ntshai, tsamno yog lub caij mus lawm.

  Tomqab cov neeg zejzog twb mus yuavluag tag, 2 tug neeg sojxai, nkawv ib tug txawm hais tias nws yuav tawm mus kho cov ciavdej, hos ib tus hais tias nws yuav mua tshwmrooj. Qhov no ntseeg tau tias lawv ua li no vim lawv muaj 5 leeg neeg tuaneeg, lawv tsuas ua li no kom ceebtoom tias tsis muaj neeg lawm xwb.

  Nyob tau thaum yav sawvntxov, li ntawm 9 sij ntawv, muaj 2 tug neeg tuaneeg ntawm lawv 5 leej ntawv tau mus rau hauv Soob Lwj lub tsev, hos lawv 3 tug ntawv nyob sabnraum no zov. Thaum lawv nkag mus rau hauv lub zos ntawv, lawv pom muaj ib tug txivneej Hmoob Hawj tabtom hovhov nws rab riam paumtws nyob ibncig ze ntawm Soob Lw lub tsev, yogli lawv thiaj li muab nws txhom. Ces lawv thiaj li mam nkag mus rau hauv Soob Lwj lub tsev muab Soob Lwj thiab Npaub nkawv tua. Soob Lwj thiab Npaub nkawv tus tub Npam muaj 3 xyoos, nws thiaj li tau khiav mus rau tom havzoov. Cov neeg tuaneeg no kuj tau muab nws tua, tabsis raug nws sabceg, nws kuj khiav dim lawm. Tus txivneej Hmoob Hawj uas nyob ze ntawm Soob Lwj ntawv los lawv muab tua tibsi thiab. Soob Lwj tus tub hlob, Zeb kuj tsis nyob tsev, nws kuj tsis ua li cas thiab.

  Thaum cov neeg zejzog hnov cov suab phom nrov, lawv thiajli mam khiav rovqab los. Soob Lwj thiab tus txivneej Hmoob ntawv twb tuag lawm, tabsis Npaub Muas tseem nyob li 2 hnub ntxiv uas muaj Ntsuab Pov Yaj ua tus tu, thiab tus ua lawv cov nteeg. Npaub kuj tseem muaj zog qhia rau lawv tias yog ua li cas tiag, nws piav tias cov neeg tuaneeg no zoo li cas, lawv hnav (puos/hloov) ua cov peebzeej koompheej, thiab lawv siv cov riamphom li cov neeg koompheej li.

  Cov neeg tuaneeg tubsab no tsam no twb paub lawm, txoj kev paub lawv no nws muaj ntau yam. Tagnrho cov neeg tuaneeg no yog Thawjfwmtsam (General) Vaj Pov cov peebzeej. Ib tug yog Txiaj Kuam tus pojniam cov neejtsa qhia rau Txiaj Kuam txhua tsav txhua yam tomqab lawv tau khiav tuaj mus rau Thaibteb thaum xyoo 1975. Muaj 3 tug kuj tau tuag lawm.

  Qhov kev tuaneeg no kuj muaj ntau yam sib covnyom nyob li ntawm Nyiaj Phab Hawj. Nws pus yog ib qho kev txiavtxim phem heev uas qhia lawv tias Soob Lwj nyob rau qhovtwg? Ua cas nws cia li lam muaj ib qho kev hnuv ntses nyob rau hnub ntawv thaum yav sawvntxov? Pus yuav muaj tseeb tias txoj kev uas nws tuajyeem mus cawm Soob Lwj hauv tsev lojcuj los no, twb yog nws xav ua rau lwm tus txoj kev ntshaw, es tsis yog rau txoj kev tivthaiv Soob Lwj? Qhov no yog Txiaj Kuam lam xav paub xwb. Tabsis tomqab no Nyiaj Phab Hawj kuj tau tag simneej li ib tug peebzeej nyob rau tom tshavrog lawm.

  Tomqab Soob Lwj raug tua, Soob Lwj ib tug mejzeej lub npe hu ua Ntxoov Lis Yaj, uas yog ib tug ntawm 12 tug txwjlausneeg sawvcev nyob rau ntawm lub zos Kiaj Npuam lossis Fib Khav, thiab uas raug Soob Lwj muab xyaum ua thawjcoj, tsam tsev teevhawm thiab mus qhia tus ntawv Phajhauj Hmoob nyob rau tom nws lub zos Haib Kees Nees uas nyob ze lub nroog Loojceeb. Ib zaug ntxiv dua, cov neeg nyob ib cheebtsam ntawv rovqab tuaj kawm tus ntawv Phajhauj no coob heev li, txog ntua cov tibneeg muaj li ntawm 500 leej. Lawv kawm tus ntawv Phajhauj Hmoob soblawj 2, uas lawv twb tsis totau paub txog tus ntawv Phajhauj Hmoob Soblawj 3 thiab Soblawj Kawg uas yog Txiaj Kuam ua tus tau los ntawm Soob Lwj Yaj thaum lub limtiam kawg uas nws yuav raug tua. Nyob rau lub sibhawm no cov Pubthawj tsis muaj feemxyuam dabtsi nrog lawv li lawm, uas yog lawv ntshai qhov uas twb tau tshwmsim rau Soob Lwj Yaj.

  Tomqab ntawv cov Hmoob nyob rau Najtheem tau thov koj Ntxoov Lis Yaj xa nws 2 tug leeskais mus qhia ntawv rau lawv tom tov. Yogli Ntxoov Lis Yaj thiajlixa nws 2 tug mejzeej uas yog Suav Vaj, thiab Kos Yaj, mus nthuav thiab qhia kev kawm. Muaj neeg coob li coob li 300 leej cov tub hluas tau tuaj sibsau uake nyob rau ntawm Najtheem thiab kawm tus ntawv Phajhauj Hmoob no.

  Tus lajtxheej kev qhia tus ntawm Phajhauj Hmoob no tseem mus txog ntua thaum lub 11 hlisntuj, xyoo 1971, uas yog thaum Ntxoov Lis Yaj rau tuag nyob rau hauv nws lub tsev nyob rau lus zos Haib Kees Nees. Cov neeg tuaneeg no, lawv hnav zam tsoostsho tsoomfwv cov peebzeej. Lawv tuaj rau thaum yav sawvntxov, thaum tseem ntxov ntxov ntawv, lawv siv phom loj, Npes tua. Lawv siv cov npes (phom loj) no tua tsis yog raug Ntxoov Lis Yaj ibleeg tuag xwb, tabsis tseem raug li 5 leeg tuag ntxiv. hos raug li ntawm 16 leej neeg rau mob thiab. Ces lwm hmo, thaum sijhawm li 4 sij yav tsaugntuj ntawv, muaj 2 lub T-28 uas yog cov tso hoobpob (bomb), uas yog cov CIA muab rau Thawjfwmtsam (General) Vaj Pov lawv cov peebzee siv, 2 lub davhlau no ya 2 lwm ntawm lawv lub zos thiaj li rhuavtshem lub tsevkheej lawm.

  Qhov kev puasntsoov no thiaj li xaus txoj kev nthua thiab nrovncha tus ntawm Phajhauj Hmoob no mus txog ntua thaum Tsoomfwv Vajntxwv Lostsuas muaj kev sibtawg, thiab thaum pib kiag uas Hmoob khiav kiag lub tebchaws Lostsuas uas yog lub 5 hlisntuj, hnubtim 14, xyoo 1975.

  Niam Ntawv Soob Lwj Yaj lub neej kuv tau muab txhais los xaus li no lawm xwb. Qhov txhais tau tsisyog thiab yuamkev lawm los thov nej txhob ua siabdeb nrog kuv txhim nrog kuv kho yogtias nej pom qhovtwg thiab los twg sau/txhais tau yuamkev thiab tsis yog lawm.

  Cov lus kuv txhais no, yog txhais raws nraim li phau ntawv "Mother of Writing" xwb. Yogtias leejtwg tsis ntseeg los thov caw mus yuav thiab mus nyeem Meskas phau ntawm "Mother of Writing."

  Li Txiaj Kuam Vaj tau hais, dua li lwm cov lus nej hnov tomtej, tus ub tus no hais ces tsuas yog hais thuam Niam Ntawv Soob Lj Yaj lub koob lub npe mus rau txoj kev tsis zoo xwb. Qhov tseeb tiag nws tsuas muaj li phau ntawv no tau sau tseg. Phau ntawv no yog ib phau luam tawm nyob rau tebchaws Meskas thiab mus puv rau thoobqab ntuj.

  Leejtwg yogtias tsis tau paub txog Niam Ntawv Soob Lwj Yaj los yuav tau kawm kom paub txog thiab. Vim tias Niam Ntawv Soob Lwj Yaj yog peb Hmoob ib tug neeg txawj ntse heev nyob rau tiam 20.

  Cia lwm zaum, kuv muaj caij no kuv mam li txhais Txiaj Kuam Vaj zaj dabneeg qhia txog ntawm NN Soob Lwj Yaj lub neej tuaj rau peb paub kom ntau zog ntxiv.
  tus translater no yog Koob pheej Nyob hmongzaforum ua tus txhai.  Last edited by TubHmoob on July 14th 2010, 7:58 pm; edited 6 times in total

  Guest
  Guest

  Hmoob Caub Fab

  Post by Guest on December 15th 2008, 10:40 am  The Hmong justice seal is on the right hand. The Hmong flag is on the left hand. And the Hmong National Anthem
  Thov lub ntuj lub teb pab cawm peb menyuam hmoob txoj sias kom nyob muaj zog,tuas tus nyab laj plog liab kom ib phom lawv tuag txog tseej tog. Thov lub ntuj lub teb pab pov fwm, peb menyuam hmoob tuas ib phom xwb kom tuag tag tseem nceeg. Thov huav tais txiv yawg Vaj yim leej los pab puab teb menyuam hmoob, peb tuas bliab ib phem xwb kom lawv tuag tsheej roob.

  Nyob zoo ib tsoom boj yais kawv luag sawv daws, ntawm no yog peb hmoob li ntiag tug keeb kawm nyob rau los tsuas,tam sim no peb hmoob tseem nyob rawv pem toj siab tiv thaiv peb hmoob daim av, ntawm nej pom nos yog Moj Them li duab. Yog peb hmoob lub lub pob ntseg nrov mus thoob lub qab ntuj no,thov nej sawv daws los saib tau.  Last edited by TubHmoob on July 14th 2010, 6:48 pm; edited 4 times in total

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on December 15th 2008, 10:48 am  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on September 22nd 2009, 8:15 pm


  Caws tau nej los mloog Ywj Phee Xyooj piav txog Hmoob lub neej tshwm sim.


  Huab Tais Hmoob

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on September 28th 2009, 7:03 pm

  naxus wrote:

  Mloog tau keeb kwm Fabkis
  Nyob zoo cov nkauj muaj, cov phooj ywg hmoob. Nej puas paub tus siab txog txoj kev tsawb fawb los ntawm Ywj Pheej Xyooj? Kuv mloog nws cov lus tag kuv yeej tus siab heev vim kuv paub hai tias peb hmoob tsi paub ntshaws haiv thiab muaj tus cwj pwm tsi zoo yog neeg txom fav thiab nyiam ua dev raws nqaim rau luag lwm haiv neeg tuas nkau xwb. Nws tsi muaj lub hom phiaj hlub hmoob kiag li.

  Raws li cov lus Ywj Pheej hai no, kuv nkag siab hai tias lub caij nyoog blog twb tag lub yim tswv lawm ces peb hmoob yuav yog tus los ua tswv ntawm daim av thiab peb hmoob yuav los ua haiv yuav tig los hlub hmoob dua. Yog li Yaj Soob Lwj thiaj li muaj cov ntawv Pahawh no thiab ib tus chij qhia rau peb tej menyuam hmoob kom lawv paub ntawv hmoob thiab paub ras haiv. Kuv tus siab hai tias lub caij ntawd ces muaj cov nyuag dev raws nqaij rau American es thiaj li muab Yaj Soob Lwj tuas lawm yog li no peb hmoob thiaj li poob rov rau mus ua luag lawm haiv neeg qhev lawm.

  Cov phooj ywg, nej xav li ca rau cov lus no? kuv yeej hnov tau yam los ntawm cov tub kawm ntawv los tau PHD, lawv yeej tsi hai txhog pebhmoob lawm, lawv hai txog luag lawm haiv neeg li txuj lawm xwb nws tsi paub txog hai tias nws yog leej twg thiab yog hom neeg twg yug nws lo? Cov tub kawm ntawv siab no yuav luag 100% yeej yog neeg thaug hai xwb yeej tsi paub txog hmoob kom muaj haiv. Kuv pab tus siab kawg hai tias cov neeg thaug haiv no ma ceeb laj los ua tau ib tus hmoob zoo li. Zoo li tus neeg thaug haiv ua dag VP yuav riam phom ntag.. qhov no twb yog luag muab Lauj Chab Thoj los ua tus mus ntxia VP kom ma luag cuab khis ntag. Nej muab xav tej no mus ces tus siab heev. Kuv lus xav ces li no xwb muaj ntau heev tab si nov yog kuv lus xav.

  Guest
  Guest

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Guest on September 28th 2009, 7:48 pm

  Cov phooj ywg, nej saib ntawm daim duab no, nej yuav pom huab tai Txiv yawg (Chi You) lub face and nose.

  My father BangZhong Wu is the 1st among all Hmoob who help researched our Ancestor Chi You with the invitation from the chinese officials/ generals. He was also invited to present the 3 Ancestor Hall to the public in Zhoulu County of China back on July 25, 1995 . This is just an introduction for those who have questions about Hmong (miao), where we came from? We all know that Hmong originated from Indochina, But this clarifies just a little, enough to understand that we Hmong did have a place and time of history. That we once had a ruler who was so powerful and that this is why we should preserve our culture, tradition, religion because one day we may not no who we are. As the future becomes our present and our present becomes our past , our past will become history. If we don't keep our history we will have nothing. If we have nothing Hmong will not exist, Hopefully this will lead you to a new door to explore and respect who Hmong (miao) people really are... So please injoy this video....
  For Chi You's Ghost... look in the hole and pause it. if you look closely you can see Chi You's eyes, nose and mouth.

  Thank you, i hope you all enjoy this video.

  if any questions please feel free to message me anytime.
  Category: Education
  Tags:
  BangZhong Wu

  Sponsored content

  Re: Yaj Soob Lwj Niam Ntawv

  Post by Sponsored content


   Current date/time is September 21st 2018, 5:43 am