BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Share
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug on December 16th 2010, 4:12 pm

  [Only admins are allowed to see this image]  

  Buagtxhim (Leej Vwj) Keebpuam


  Leej tubnxhais lhuas twg muaj lajlim tswvyim xav khaws peb Hmoob dabneeg hais txog kev ua tubrog, kev phem thiab kev piamsij qeeyam tshwmsim nyob rau phaum kev ua rog uas yog Tub Bis Lifoom thiab Pov Vaj ua ob tug los coj Hmoob txij late 1940's los txog rau 1975 hauv lub tebchaws Lostsuas, nej yeejmeem taug qab nyeem qhov keebpuam no kom kawg. Nej yuav tsis paub tagnrho txhua yam hauv Hmoob lub neej phaum kev uarog no, tabsis nej yuav muaj kev totaub txog qeeyam, qee lub jiabtseeb hauv Hmoob kev coj fab kev ua tubrog.

  NTU 1:

  Kuv yog gawm niamtxiv Txawjxwm Vwj tus menyuam thij 5. Muaj kwvtij gaujmuam tagnrho 12 leeg. Niamtxiv yug kuv xyoo 1937 nyob lub zos Phableeb, xeev Xeevkhuam, Lostsuas teb. Tomqab yug tau kuv muaj 5 lhis, raws li niamtxiv tham, niam thiab txiv coj tsev neeg khiav mus nyob zos Najtoos xyoo 1937 txog thaum kuv muaj 12-13 xyoo.


  Xyoo 1949, kuv tau mus kawm ntawv rau lub tsev qhia ntawv hauv lub zos Nab baum (Ban Lan) nyob sab qabteb ntawm zos Najtoos. Kuv pib kawm cov ntawv thiab lus Lostsuas qib 1 ncezus rau qib siab.

  Xyoo 1952 uas yog xyoo 3, kuv tau mus sib tw nce qib kawm ntawv rau qib 4 nyob rau lub nroog Phonesavan. Kuv tau yeej kev sib tw nce qib thiab yuav tau mus kawm qib 4 nyob rau tsev kawm ntawv lub xeev Xeevkhuam.

  Kuv txiv coj kuv mus sau be kawm ntawv nyob Xeevkhuam. Ib nhub kuv thiab kuv txiv wb mus hais tsis tau chaw kawm nyob hauv Xeevkhuam. Tus xibfwb loj hais tias tsev kawm ntawv puv tas lawm.
  Kev sojjuam tej nomtswv tus xeebceem coj thiab hais lus, yus paub tias lawv muaj tsos saib tej pejxeem nyob yajsab qis. Ua lino ces cov nomtswv pheej rau tswvyim kom cov xibfwb dag liub lino kom tsis txhob txais cov menyuam nyob tojsiab tuaj kawm. Lawv xav aws tej chaw kawm ntawv rau lawv tej neeg nruabze thiab neeg zej neeg zos. Lawv tsis xav kom tej tubnxhais tuaj yajsab tuaj muaj chaw kawm.Tej no yog kev lim-hiam, tsis muab kev ncajncee rau tej pejxeem huabhwm txog kev sib tw, tsis hais kev kawm ntawv lossis ua haulwm qib qis rau qib siab.

  Nhub tomqab, kuv thiab kuv txiv wb rov mus rau ntawm Tub Bis Lisfoom tsev thiab thov kom Tub Bis pab hais saib puas tau chaw rau kuv kawm ntawv hauv Xeevkhuam. Xav tias Tub Bis yog ib tug nom Hmoob nyob hauv Xeevkhuam thiab nrog tej nomtswv Blog sib paub zoo. Nxim nws yuav muaj peevxwm pab tau.

  [Only admins are allowed to see this image]
   
  Hais rau seem kev sib paub, Tub Bis thiab kuv txiv yog neeg sib paub zoo. Tsis paub tias gawv puas sib nug txog kev sib txheeb. Kuv txiv thiab Tub Bis gawv yog kwvtij kwvbawg, vimtias kuv txiv yawg tus kwvtij ib plab hu ua Zampov Vwj yuav Tub Bis yawg Pajtxhim Lis tus muam ua niamyau.


  Tub Bis txib rau Tub Nxawg, Tub Bis tus kwv, kom mus pab hais tsev kawm ntawv rau kuv. Tub Nxawg zaum ntawm lub rooj ib ntawm phabja hauv nrab tsev, sab xis gag nraum zoov no mus. Tamsim ntawd, niam Tub Bis nyob ntawm qhovrooj sab hauv tsev txawm tebntua hais tias, “Nxawg, txhob pab^ luag. Pab^ luag, lwmnhub luag tau zoo, luag tsis lhub yus.” Niam Tub Bis hais lintawd ces Tub Nxawg txawm tsis teb. Niam Tub Bis hais cov lus ntawd kuj yog ib qho rhuav jejmuag.


  Ibpliag tsis ntev tomqab ntawd, pom Bistsu Lauj (Lauj Tsu) tuaj txog ntawm Tub Bis tsev thiab. Tub Bis thiaj rov hais Lauj Tsu tias kom mus nrog hais saib puas tau chaw rau kuv kawm ntawv.

  Nhub tshiab tuaj, tagkis ntawd kuv txiv thiab kuv nrog Lauj Tsu mus rau tom tsev kawm ntawv. Bistsu gag mus hauv tsev lawm ntev tsis nhov hais dabtsi. Sijhawm kuv txiv wb nyob sab nraum zoov tos ntawd, pom tus thawj xibfwb tawm tuaj ncig nraum zoov. Kuv txiv thiaj hais rau tus thawj xibfwb tias, “Thov cia kuv tus tub kawm ntawv ntawm no thiab. Yog nws mus kawm lwm qhov los nws tsis muaj chaw nyob. Ib qho los kuj tsis muaj phoojywg nrog mus thiab.”

  Tus thawj xibfwb ntawd txawm cem tias, “Tsev kawm ntawv puv tag lawm. Kuj mus kawm lwmqhov thiab. Tsis muaj phoojywg no ho yuav kom kuv ua phoojywg nrog mus no los cas?” Hais li ntawd ces kuv txiv tsis hais dabtsi nxiv lawm. Paub tias luag saib tsis taus yus lawm.


  Tos ntev twb lig sijhawm lawm mam pom Bistsu tawm los hais tias tsev kawm ntawv puv tas lawm ces yuav ua tsis tau licas, ces tso tseg lintawd.

  Tshem Mus Kawm Ntawv Rau Phonesavan

  Kuv thiab kuv txiv taug kev ntawm nroog Xeevkhuam mus rau nroog Phonesavan. Siv sijhawm mus kotaw ib nhub thiaj txog.

  Kuv tau kawm ntawv hauv Phonesavan, tabsis tsis muaj chaw nyob. Tsis muaj ib tug txheebze nyob Phonesavan li. Kuv tau mus nrog tus xibfwb nyob thiab nrog luag noj mov. Vim lino, kuv thiaj yuav tau muab lub zog mus pab tus xibfwb tam li tus tubtxib luag thiaj xav cia kuv nrog luag nyob thiab noj. Ib kis nyiaj los tsis muaj. Vim lino kuv thiaj yuav tau niajnhub mus txiav taws, xov vaj, khawb vaj cog zaub pab tus xibfwb.


  Last edited by Tubzoonraug on December 22nd 2010, 9:23 am; edited 1 time in total
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug on December 16th 2010, 4:21 pm

  Ntu 2

  Sijhawm ntawd tomthawj rau kev ua Rog Qabntuj Zaum II (World War II) xaus tsis ntev. Tseem tshuav Fabkis thiab Nyab-laj qaumteb tseem sib tua loj heev. Neeg Lostsuas thiab Hmoob tseem raug kee mus ua tubrog rau Fabkis tsis tu ncua. Vim pom tias kuv txoj kev kawm ntawv yuav tsis muaj chaw mus, kuv thiaj txiav txim siab tso kev kawm ntawv tseg tso cia mus ua tubrog rau Fabkis.

  Kuv Txoj Kev Jhaw.

  Qee yam kuv ibtxhis jhaw kom nrog luag muaj:
  A. Lus txawj je
  B. Muaj nyiaj
  C. Muaj tsoostsho nrog luag nhav
  D. Muaj noj qab nhav zoo
  E. Muaj vajtse zoo nrog luag nyob
  F. Nrog luag ua nom ua tswv
  G. Muaj tsheb nrog luag caij
  H. Kev tiaj tus nrog luag tau mus  Yog lino, tsis hais kev kawm txuj kawm ci, kev ua haujlwm yam dabtsi los kuv tau txiav txim siab ua lawm, kuv muab siab rau thiab kawm tiag, ua tiag saib puas yuav raws cuag lub homphiaj tej yam yus jhaw ntawd. Txawm tsis tau loj, tsis tau ntau baum licas los kuj tsis poob qis heev.
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug on December 16th 2010, 4:23 pm

  [Only admins are allowed to see this image]

  Tomqab txoj kev kawm ntawv poob tas txhua yam, kuv rov baj siab ntaus dua tswvyim taug txoj kev tshiab. Qhov yuav pib taug txoj kev tshiab, kuv yuav tau tos kom txog rau qee yam tshwmsim tuaj tom hauvntej.


  Thaum muaj kev sau neeg mus ua tubrog tomqab tiam Rog Qabntuj Zaum 2 xaus, kuv thiaj txiav txim siab gag ua tubrog zov zos, tiv tua tog Koomsas (koos mis niv). Sijhawm ntawd yuav yog xyoo 1953. Sim kuv lub peevxwm saib yuav mus tau siab baum licas. Ib fab kuj yog kev nrhiav nyiaj los daws teebmeem thiab txhawb nqa yus lub neej txoj kev txomnyem. Ristsho ntuagrhe ntawm yus cev los tsis muaj cev tshiab nhav.


  Tsis hais tus xav ua tubrog los tsis xav, yeej tau ua tubrog yuavluag txhua tus Hmoob, vimtias tej thawj coj kom sawvdaws yuavtsum mus sib pab tivthaiv tua koomsas.


  Lub tsamthawj ntawd, Fabkis ya cov davlhau dub puag Nyab-laj qabteb tuaj pov phoobpob rau ib cheebtsam Xeevkhuam mus rau ciam teb Nyab-laj qaubteb ntau heev, vimtias muaj Fabkis lub yeej tsovrog loj nyob Phonesavan thiab Loojhej. Fabkis yuavtsum tivthaiv tuagnthi. Kev Fabkis tuaj tso phoobpob ua rau muaj qhov phoobpob raug av tawg liabvog txhia chaw thoobplaws cheebtsam lub xeev Xeevkhuam, Phonesavan ua ntuzus rau Loojhej.


  Fakis lub yeej zov rog nyob Loojhej yog ib qho chaw nyob tiv tsovrog rau Fabkis thiab yog Fabkis ua tus tsim tsa muaj los ntev lawm. Vim lino, cov tubrog nyob rau Xeevkhuam thiaj tau mus nyob rau lub yeej Loojhej ua ntuzus tsis tuncua. Txij kuv gag ua tubrog, kuv tau mus nyob rau lub yeej Loojhej ntawd thiab. Cov tubrog Hmoob feem ntau kuj raug mus nyob rau lub yeej ntawd tibyam.  


  Hmoob ua tubrog rau ntawm Fabkis coob thiab. Cov tubrog Hmoob tseemceeb tiam ntawd muaj: Vaj Pov, Lis Fwm, Neejtswb Thoj. Lawv 3 tug no ua tubrog rau ntawm Fabkis xubntiag. Fabkis thiaj tso Vaj Pov mus kawm kevcai tubrog. Thaum Vaj Pov rov los, nws tau nhubqub 1. Fabkis ho tso Lis Fwm thiab Neejtswb gawv mus kawm. Thaum gawv kawm tiav, gawv tau nhubqub 1 tibyam.  


  Lub tsamthawj ntawd, Fabkis thiab Nyab-laj qaum teb sib tua mus^ los^ ces Fabkis thiab Nyab-laj qaumteb thiaj sib tham haum tias cias bav mus sib tua nyob Dien Bien Fu. Yog tog twg yuav swb los kom mus swb rau Dien Bien Fu. Thaum kawg, Fabkis swb rog rau Nyab-laj qaum teb nyob Dien Bien Fu.


  Last edited by Tubzoonraug on December 20th 2010, 7:43 pm; edited 1 time in total
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug on December 16th 2010, 4:24 pm

   NTU 3: Fabkis Muab Cov Tubrog Neeg Lostsuas Tso Rau Nomtswv Lostsuas


  Tawmplaws rau xyoo 1954, Fabkis swb rog sab Indochine. Fabkis muab cov tubrog neeg tawv daj tso rau nomtswv Lostsuas saib xyuas. Ntawm cov Hmoob yog Tub Bis Lisfoom ua tus saib xyuas.


  Vaj Pov, Lis Fwm thiab Neejtswb Thoj lawv rov los nyob ua haulwm rau lub xeev Xeevkhuam. Vaj Pov yog tus xub kawm tau los uantej Lis Fwm thiab Neejtswb gawv. Vaj Pov thiaj tau nce mus rau nhubqub 2 xyoo 1954 lawm. Lis Fwm thiab Neejtswb tseem tau nhubqub 1 li qub xwb.


  Tiam Fabkis swb rog no yog tiam tsa nom tsa tswv tshiab. Lub sijhawm ntawd, Tub Bis yog tus Fabkis jeeg siab. Lub neej yuav mus licas tomntej, Fabkis yeej qhia rau nws paub tas, tabsis Tub Bis uatxuj tsis pom tsis nhov vimtias nws yog ib tug nom tsis tshua lhub Hmoob. Vaj Pov, Lis Fwm, Neejtswb Thoj thiab kuv los rau coob tus uas tsimnyog yuav tau nce qib ua nom theem siab thiaj tsis tau nce qib.


  Tub Bis yog ib tug nom qiadub. Tsis xav kom yus cov Hmoob tau ua nom, tau nai loj. Nws tsis mob siab nrog xyuas cov tubrog thiab tsis muab cov qib nom nce kom siab rau cov Hmoob. Qhov nws tsis mob siab no, ua rau tej mabsua muab lawv cov neeg mus jaws rau cov qib nom tagnrho los yog, thiaj ua rau cov mabsua tau nom qib siab coob. Tshuav cov Hmoob poob qis heev. Pivxam li Vaj Pov, Neejtswb thiab Lis Fwm lawv cov no tsimnyog yuav nrog cov neeg Lostsuas nce qib mus rau nhubqub 4-5 los lawv tsis tau li.  


  Cov neeg Lostsuas tau nhubqub 1 tshem tawm ntawm pawg tubrog Fabkis los rau Koosthav Lao los kuj muaj coob. Cov Lostsuas mob siab saibxyuas luag cov neeg. Luag ciali muab cov neeg Lao nce kiag mus ua nom nhubqub 4 thiab 5 lha dhau uantej cov Hmoob tus puav hais saum toj no.


  Qhov tej mabsua tau nom qib siab los vim luag ciali muab luag cov neeg sau be tsawgtsua. (Tsis txawv tiam thaum Vaj Pov nyob Loojceeb). Thaum tsoomfwv muab nom tuaj ces mabsua tau feem ntau raws lawv kev xaiv muab lawv neeg sau rau daim ntawv nce qib nom. Ntawm cov Hmoob ces ua “Bua tshom rau dev noj!” vim Tub Bis tsis mob siab pab cov Hmoob. Vim lino, cov Hmoob ciali poob qab caum tsis cuag cov Lostsuas.


  Ntawm kuv tus kheej los tsimnyog tau nhubqub 1 rau xyoo 1954 lawm thiab, rauqhov Fabkis twb muab kuv ua tus saib pab tubrog guerrilla coob txog 30 leej lawm. Lub luag haujlwm no yog ib tug nai nhubqub 1 saib thiaj raug txoj cai.


  Tus Naiphone saib tubrog “Koosthav Lao” yog ib tug Caobmoos neeg Lostsuas. Nws lub be hu ua Sounthone Pathammavong. Thaum Lostsuas teeb tau pawg tubrog lawm, lawv mam sib tw rho ntaw. Leejtwg hmoov txog thiab coj tau zoo, rho tau leejtwg be ces cia tus ntawd ua tus tuav pawg tugrog Koosthav Lao. Ua lino ces Sounthone Pathammavong thiaj tau los ua tus thawj tug tuav tubrog Koosthav Lao.


  Thaum Fabkis muab cov tubrog guerrilla (Commando) Hmoob gag ua tubrog Lostsuas (thab ham liab), tag cov tubrog Hmoob thiab Lostsuas yeej gag tib lub sijhawm, tiamsis thaum muab cov qib nai tubrog yog Tub Bis Lisfoom thiab Neejthooj Lis gawv tso cai rau Pajxyeem Lis ua tus rau be. Pab Hmoob Lis ntawd coj cai tsis ncaj. Nws muab nws cov neeg nce rau qib siab tasnrho tsis txawv li tiam thaum Vaj Pov sawv los ua nom xyoo 1960 mus rau 1975 thiab.


  Lawv ua luajzus muab lawv tej neeg nyob hauv liaj hauv tsev gag tuaj txeeb cov tubrog tej qib nom tas. Pivxam li pawg Hmoob Lis Nongkheo, Loojhej thiab lwm qhov chaw tau coj nhubqub dajvog. Ua lintawd ces cov neeg ua tubrog thiab ua haujlwm tseemceeb tsimnyog nce qib nom rau los nce tsis tau, rauqhov cov qib nom ntau dhau kevcai tsoomfwv teeb muaj tseg lawm.


  Cov Hmoob Lis ntawd muaj kev jhai thiab khib tsam luag lwm pab lwm pawg tau zoo tshaj. Vim tej siab xav lim-hiam lintawd los txuas rau kev ua tsovrog, Hmoob thiaj muaj kev tsis xav sib pab tivthaiv tsovrog, thiab thiaj muaj kev nxheb nxhov los txog rau nhub Hmoob khiav tawm tebchaws Lostsuas xyoo 1975.


  Last edited by Tubzoonraug on December 22nd 2010, 10:15 am; edited 1 time in total
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug on December 16th 2010, 4:25 pm

  [Only admins are allowed to see this image] NTU 4: Vaj Pov thiab Lis Fwm

  Nyob rau Xeevkhuam tiam ntawd muaj ib pawg tubrog Battalion Guerrilla No. 2 uas Fabkis yog cov tsim tsa. Muaj ib tug neeg Lostsuas ua nom nhubqub 3 ua tus saib pawg tubrog Battalion Guerrilla No. 2 no. Nws lub be hu ua Xabkoun. Thaum Fabkis swb rog Indochine, Fabkis muab cov tubrog guerrilla uas yog neeg Hmoob gag rau hauv Battalion Guerrilla No. 2. Tub Bis Lisfoom ua tus nrog saib yuas. Tomqab Vaj Pov tau nhubqub 3 xyoo 1955, cov nom qib siab thiaj muab Vaj Pov los hloov tus Xabkoun. Txij ntawd, Vaj Pov thiaj muaj cai siab nxiv. Tiamsis Lis Fwm yog tus muaj kev txawjje siab dua Vaj Pov thiab Neejtswb Thoj.

  Ntawm kuv tuskheej, kuv tseem taug txoj kev ua tubrog mus nxiv. Lub luag haujlwm kuv ua nyob hauv tubrog yog ua tus sau ntawv hauv (Kooshuaib (Company)) thawj zaug. Zaum ob yog raug xaiv mus ua tub sau ntawv hauv (Koosphas( Battalion)). Zaum peb, nce mus ua tus sau ntawv hauv (Koosthav Lao (Lao Army Force)). Kuv tau mus kawm dhiakaus rau Nyab-laj qabteb xyoo 1954. Mus kawm kevcai tubrog rau Thaibteb xyoo 1963. Mus kawm kevcai tubrog nyob Khangkhai, Lostsuas teb. Qhov kuv raug xaiv mus ua tus sau ntawv (Secretary) hauv Koosthav tubrog ua ntuzus vimtias kuv yog ib tug txawj ntawv Blog thiab lus Blog zoo tshaj.

  Neejtswb Thoj yog Vaj Pov tus yawmyij nyob hauv kooshuaib tubrog guerrilla No. 3 nyob Loojhej uas Vaj Pov ibtxhis yog tus saib uantej nws yuav los lhoov tus Xabkoun. Vaj Pov ua-zaj ua-nxeev kom Neejtswb ciali tau saib pab tubrog guerrilla No. 3 no yam tsis muaj kev hloov. Neejtswb thiaj tau los saib pab tubrog guerrilla No. 3 nyob Loojhej raws li Vaj Pov lub tswvyim.

  Tib lub sijhawm 1954-55 ntawd, tau muab tagnrho cov tubrog guerrilla nyob Xeevkhuam sau los uake rau hauv Koosphas (Battalion) guerrilla No. 2. Muaj ntau kooshuaib, xwsli kooshuaib No.3 nyob Loojhej, Neejtswb yog tus saib. Kooshuaib No. 4 nyob Thajthoos Thajvees yog neeg Lostsuas saib. Kooshuaib No. 16 nyob  Loojhej yog Lis Fwm ua tus saib. Kooshuaib No. 17 nyob Moosnyaj yog Juabvaj Lis ua tus saib. Kooshuaib No. 43 nyob Mooshiab, neeg Lostsuas ua tus saib.


  Vaj Pov yog tus tau nom qib siab dua Lis Fwm los zoo li Lis Fwm lub hwjchim pheej siab dua Vaj Pov rauqhov Lis fwm muaj kev txawj je dua Vaj Pov raws li hais uantej no, thiab muaj Tub Bis Lisfoom yog Lis Fwm kwvtij. Cov Hmoob Lis thiaj Vaj Pov hwjchim pestsawg los ua rau Vaj Pov ceevfajjoov txog cov neeg muaj kev txawjje nyob ntawm Vaj Pov ib puag ncig baum ntawd.

  Tomqab Lis Fwm tau ua tus saib pab tubrog guerrilla No. 16 nyob Loojhej tsis ntev, Lis Fwm ciali raug tshem tawm mus nyob rau Phamthi, Xeev Xasniam. Muab Camthaus Lauj Xeeb los saib pawg tubrog guerrilla No. 16 lhoov Lis Fwm.


  Xyoo 1955, Koosphas guerrilla No. 2 raug lhoov be ua Koosphas No. 21. Koosphas 21 raug xa mus zov lub yeej rog nyob Phou Pham Luab. Kuv yog ib tug nyob hauv Koosphas 21 uas yog tus sau ntawv txhua yam.

  Kuv kuj tsis paub qhov tseeb tias vim licas tiag, tabsis yuav piav tus xwmtxheej rau tus nyeem cov ntawv no nrog xav. Nyias mam juam xyuas thiab txiav txim rau nyias txoj kev jeeg.

  Txij li kuv mus gag ua tubrog, kuv ciali tau mus ua Vaj Pov, Lis Fwm thiab Neejtswb Thoj lawv 3 tug no tus neeg sau ntawv (Secretary) ncig mus ncig los. Kuv paub thiab pom tagnrho tej ntawv thiab lwmyam xov tseemceeb los txog rau ntawm kuv thiab tau nhov.

  Tomqab Koosphas 21 mus nyob tshavrog Phou Pham Luab, kwvyees qab xyoo 1956, losyog hauvxyoo 1957 txawm pom Lis Fwm tawm ntawm lub yeej Phamthi los nrog pawg tubrog guerrilla No. 16 nyob rau ntawm lub yeej zov rog Phou Pham Luab. Pawg tubrog No. 16 ntawd yog pab tubrog Lis Fwm tau saib uantej yuav muab Lauj Xeeb los lhoov Lis Fwm raws li hais uantej lawd.

  Tsis paub tias muaj teebmeem dabtsi. Lis Fwm los nyob rau ntawm lub yeej Phou Pham Luab tau tsis ntev ces txawm nhov lus hais tawm tias muaj kev teevhawm saub caobfab nyob hauv lub yeej tubrog No.16 uas yog Lis Fwm ua tus teevhawm.

  Dua lintawd kuj muaj qee lo lus hais tsis tshua raug cai, dhau cai, dhau qhov tseeb. Xwsli tias pom ib tug tsiaj qus xwsli qaib, os, nas noog nws mus dua nws kab, nws kev los kuj hais tias yog niamtxiv caobfab yuav nqis los. Tej yeebncuab uas yeej zov yuav nrog yus sib tua los hais tias yog niamtxiv caobfab neeg xwb. Kom tsis txhob tua lawv. Hais lintawd mas nws cuamtshuam rau kev ua haujlwm tsovrog tivthaiv yus lub tebchaws lawm thiab.

  Tomqab ua lintawd tsis ntev, pab tubrog guerrilla No. 16 txawm khiav tawm ntawm lub yeej zov rog rov los rau Xeevkhuam.  Tsis ntev tomqab qhov lhoov ntawd, Lis Fwm ris ib rab phom tasxoos nrog rau tshamtiam raj muastxwv puagncig duav tuaj ntawm Lis Fwm chaw nyob deb kwvyees muaj 1 kilo mev ntawm lub yeej loj Vaj Pov nyob. Lis Fwm gag los txog hauv kuv chaw ua haujlwm. Nws los zaum ntawm rooj. Kuv tseem tabtom ntaus ntawv ntawm rooj nyob ib sab ze^ ntawd thiab.

  Kwvyees li 5 nathis tomqab, pom Vaj Pov tuaj ntawm Vaj Pov chaw nyob deb kwvyees 50 mev, tuaj txog ntawm kuv chaw ua haulwm thiab.  Thaum Vaj Pov tabtom gag los hauv kuv chaw ua haujlwm, Vaj Pov tsa ncauj hais rau Lis Fwm tias, “Leejtwg nim yuav tua nej na!” Vaj Pov mus zaum ntawm lub rooj sab tim ceskaum tsev. Vaj Pov thiab Lis Fwm pheej sib tham lujloos ntev li 10 nathis. Kuv tsis nco mloog xyov nkawv cov lus yog hais licas. Tas ntawd, gawv sawv tawm mus nraum zoov. Nyias rov mus nyias tsev lawm jiagto.

  Dhau ntawd los tsis ntau lhi, Lis Fwm tawm khiav ntawm lub yeej tubrog guerrilla No. 16 los rau Xeevkhuam. Lis Fwm ris ib rab phom Mat 49, ntim 30 lub muastxwv. Muab txoj lhua phom khuam ntawm cajdab. Rab phom dai ntawm xubntiag. Muaj ib tug tubrog ua Lis Fwm luag los mus thiab, tabsis tus tubrog ua Lis Fwm ntej. Lis Fwm caij nees tawm hauv yeej zovrog taug kev los deb kwvyees 5 kilomev ces Lis Fwm txawm raug neeg phem tua. Tus tubrog ua Lis Fwm luag ua Lis Fwm ntej lawm. Thawj phom raug Lis Fwm hauvsiab, tabsis mhoov zoo thiab. Lub muastxwv mus jia rau rab phom ntawm yav kavphom txuas rau lub raj ntim rau thooj lhau tus koob gaug plavtooj, ua rau lub muastxwv tshabkiag rau hauv nrog phom thiaj tsis raug cev nqaij.

  Thaum nhov phom nrov, Lis Fwm tsa qhovmuag hlo saib ntawm qhov suab phom nrov tuaj. Nws pom ob tug neeg tua nws. Ib tug yog Thoj Yob (Bliajyob) Vaj Pov tus yawmyij. Ib tug yog Lwm Vaj (Nyiajlwm Vaj) Vaj Pov kwvtij Hmoob Vaj. (Cov neeg no Lis Fwm ua tus piav rau kuv tomqab no, nxiv rau cov ntawv kuv tau nyeem nhub Lis Fwm raug tua).

  Thaum Lis Fwm pom tseeb lintawd, Lwm Vaj tiglho khiav lawm. Tus khiav lawvqab yog Thoj Yob. Thoj Yob tsa lho phom rov tua Lis Fwm ib phom loos nxiv. Tamsim ntawd, Lis Fwm tso cev vaulho saum nees nraubqaum rau hauv av. Lis Fwm txhais ceg tsalho ces muastxwv thiaj raug kiag ntawm txhais cajlhaub thiab raug ib tug pobtxha. Lis Fwm twb ntakiag phom tua ob tug neeg ntawd tabsis Lis Fwm rab phom daig lawm. Tua tsis tau.

  Tomqab phom nrov tas, tus tubrog nrog Lis Fwm mus mam lug kev rov los xyuas, rauqhov tus tubrog mus uantej dhau debzog lawm. Nws pom Lis Fwm twb raug mob lawm. Tus tubrog mam khiav rov qab los hais rau cov tubrog nyob ntawm yeej zovrog paub. Cov tubrog tom qab mam txhij neeg mus xyuas thiab muab Lis Fwm xa mus kho mob lawm.

  Nhubntawd, nhubqaij, pom Camthaus Lauj Xeeb, tus thawj coj pab tubrog guerrilla No. 16, nyob ntawm lub yeej me tuaj txog hauv kuv chaw ua haujlwm. Nws muab tau ib daim ntawv sau muaj 4-5 kab cev rau kuv. Kuv txais los nyeem. Cov lus sau hais tias “Lis Fwm raug tua tim kev mus rau zos Nasmoos, ncaujkev yuav los lawm Xeevkhuam. Thoj yob thiab Lwm Vaj yog ob tug tua.”

  Lauj Xeeb luag^ thiab hais tias “Uacas thiaj ua lintawd?” Camthaus Lauj Xeeb muab daim ntawv rau kuv khaws cia ib mhos. Nhub tomqab, nws rov tuaj nqa mus lawm ces tas lintawd.

  Raws li lus hais, Vaj Pov yuav kom cov tubrog kwv Lis Fwm rov mus rau ntawm lub yeej loj Phou Pham Luab Vaj Pov nyob es coj Lis Fwm rov mus kho ntawd, tiamsis cov tubrog uas yog Lis Fwm kwvtij tis pom zoo.

  Dhau ntawd los tomqab no, Vaj Pov thiab Lis Fwm nyias mus daws nyias plaubntug tas, nkawv kuj rov los ua haujlwm nyob rau Xeevkhuam li qub. Vaj Pov raug hloov tawm hauv Koosphas 21. Lis Fwm rov los ua haujlwm hauv Koosphas 21.

  Vaj Pov yog hom neeg muaj pluaj siab khuvhiv nrognraim. Nws tsis nyiam nyob hauv rooj ntaub ntawv. Nws nyiam khiav fabtawsjos rau-ub rau-no. Ua yam twg nyiam ua ywj siab. Muaj lub xeebceem nyiam tus-ub tus-no.

  Vaj Pov tawm ntawm Hmoob mus nyob qhovtwg los kuj tsis yoojyim, rauqhov nws yog ib tug tau nom nyob qib loj lawm. Yuav tau tuav lub luag haujlwm loj thiaj phim, tiamsis nws tsis muaj lus txawjje txaus yuav los ua tau tej haujlwm ntawd. Txog kawg, hauv koos bas xas kas loj thiaj tso Vaj Pov ua tus saib cov tubrog kawm nyob rau lub tsev kawm ntawv Khaabkhaim.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Davdub on December 16th 2010, 10:41 pm

  NTU 5: Lis Fwm Khiav Tawm Ntawm Hmoob  Vaj Pov thiab Lis Fwm zoo ib yam li roj thiab lhuavtaws. Yog muab roj los ces yuav tau tshem lhuavtaws tawm. Lhuavtaws thiab roj nyob uake yuavtsum kubnyhiab xwb.


  Vimtias Vaj Pov thiab Lis Fwm yog ob tug neeg sib muaj teebmeem lawm, Lis Fwm yuav tau tawm mus nyob lwm pab pawg tubrog los yog lwm lub xeev. Vim lintawd, Lis Fwm thiaj tau yaum coj qee tus phoojywg tubrog xwsli kuv, Xoom Tsab thiab Lis Txhim kom nrog Lis Fwm mus nyob rau Savannakhet, yav qabteb hauv tebchaws Lostsuas.


  Peb 3 leeg mus nrog Lis Fwm nyob tau 4 lhis xwb ho tshem mus nyob rau Luangprabang tau 3 lhis. Dhau ntawd, peb raug los nyob rau Veescas. Lis Fwm kuj tsis qhia qhov tseeb tias yog vim licas peb thiaj mus nyob tsis muaj chaw lintawd. Txog thaum kawg, kuv, Xoom Tsab thiab Lis Txhim thiaj txiav txim siab tshem rov mus nyob rau pawg tubrog Koosphas 21 nyob Xeevkhuam li qub. Thaum ntawd yuav yog xyoo 1958-59 lawm.


  Kev rov los nyob rau Xeevkhuam. Lub sijhawm ntawd tebchaws raug tubrog Koosles nce Veescas tuaj tua tawg khiav tas. Vaj Pov coj tubrog khiav mus gaum pem tej hauv roob siab tas. Mus nyob rau Pajdoos, Phakhao thiab Loojceeb. Tej tubrog Hmoob thiab Lostsuas nyob rau Loojhej los rau Xeevkhuam tawg khiav tag rau havzoo. Nyias khiav nyias kom dim txoj sia. Muaj tej pab khiav 4-5 leeg ua ke los muaj. Cov tuag los tuag lawm coob.


  Thaum tebchaws thiab tej tubrog tawg rirws rau-ub rau-no ntawd, cov tuav ntawv tseemceeb hauv Koosphas 21 uas yog neeg Lostsuas tau ya davlhau mus gaum rau Paksan tag. Lawv jhai tuag. Lawv tsis kam nce tuaj rau pem tshavrog Xeevkhuam. Thaum ntawd kuv yog tus los tuav tej ntawv txhua yam nyob hauv Koosphas 21.


  Luag lo lus hais tias, “Thooj siab koom plawv ces sau tau ua pab ua pawg.Tsis thooj siab koom plawv ces yuav sib tawg ploj plag tsis muaj tag.”


  Nomtswv Rhuav Hmoob

  Thaum luag pom Hmoob sib tawg lintawd ces luag ciali kavxyeem tshum lub qhov ntawd kom tawg loj nxiv. Vim licas paub tau lintawd? Kuv yog tus tuav tej ntawv txhua yam nyob hauv Koomphas 21. Hauv qhov chaw loj sau ntawv tuaj hais tias cov nom nhubqub 1 coob tshaj lawm. Muab cov Hmoob tshem 1-2 tug tawm, nom ho xa cov neeg Lostsuas nhubqub 1 thiab 2 tuaj lhoov rau. Qhov no yog qhov luag yuav muab cov Hmoob tshem tawm kom sau tsis tau ua pab pawg. Luag muab cov nai tubrog loj mejis ncaws tawm uantej. Xwsli Vaj Pov yog thawj tug raug ncaws tawm vim teebmeem Vaj Pov thiab Lis Fwm.


  Cawm Neejtswb Thoj Nyob Koosphas 21


  Neejtswb Thoj nhubqub 2 raug ncaws tawm hauv koosphas 21. Thaum Neejtswb pom lino lawd, nws jhai tias yog nws tawm ntawm cov Hmoob lawm ces yuav txomnyem. Neejtswb tsis xav khiav tawm Koosphas 21. Neejtswb thiaj tau thov tus nai nhubqub 4 hu ua Khamsouk uas yog neeg Lostsuas thiab yog tus los saib Koosphas 21 hloov Vaj Pov, kom Khamsouk pab tawm tswvyim sau ntawv thov cov tub tuav haujlwm ntaubntawv xee be sawvcev hais tias cov tubrog hauv Koosphas 21 tseem nyiam Neejtswb. Thov kom hauv chaw loj lhoov Neejtswb rov los nyob Koosphas 21 li qub. Sijhawm ntawd, muaj kuv (Leej Vwj), Muas Pos, Lis Tsas, Nxhais Xyooj thiab 2 tug Lostsuas yog cov tub sau ntawv thiab tuav cov be tubrog kooshuaib thiaj xee be thov Neejtswb rov los nyob rau Koosphas 21 hauv Xeevkhuam li qub. Neejtswb Thoj thiaj los nyob hauv Koosphas 21 txuas nxiv los rau thaum nws tau nhubqub 4.


  Kev Coj Tsis Ncaj Qee Yam Ntawm Neejtswb Thoj


  Thaum Neejtswb Thoj los coj los yeej coj tsis ncaj. Cov be tubrog tshiab nyob rau cim rog Vaj Pov coj ntawd, cov nom tubrog coj nhubqub ib tug muaj 2-3 lub be. Tus tswv be yuav ib lub lawm, tseem tshuav 1-2 lub be. Nai Cam los muaj, nhubqub 1 los seem coob tus. Muaj be tsis muaj tus neeg. Lino los Neejtswb tsis kam muab cov be seem ntawd lhoov rau cov tubrog uas siv siav siv zog tiv thaiv lub tebchaws tabsis tseem poob qab deb tsis tau nce qib. Pivxam li kuv tus kheej twb tsimnyog tau nhubqub 1 puagthaum Fabkis muab cov tubrug Fabkis uas yog neeg Hmoob thiab Lostsuas cob rau tsoomfwm Lostsuas thaum Fabkis swb rog rau Nyab-laj qaumteb los kuv tsis tau nce qib nom. Txawm tsis tau thaum ntawd los, tsimnyog Neejtswb thiab Vaj Pov gawv muab nhubqub 1 lossis 2 (qhov qis kawg) rau kuv thaum nyob Phakhao lawm, vim kuv twb nrog Vaj Pov, Neejtswb thiab Lis Fwm lawv ua tubrog Fabkis, kuv tseem yog tus txawj ntawv tshaj lawv, thiab yog tus tuav tagnrho cov tubrog cov ntaubntawv.


  Thaum Neejtswb Thoj los coj, kuv yog tus tseemceeb tuav tagnrho cov tubrog cov be thiab ua haujlwm txhua yam nyob hauv Koosphas 21 nyob rau Phakhao raws lis hais los. Neejtswb lawv muab nyuag Castri rau kuv xwb. Tshaj ntawd, tseem nhov kuv cov kwvtij uas niaj nhub niaj mho ntaus yeeb rau Neejtswb Thoj haus nxhi qhia rau kuv tias yog Neejtswb lawv muaj nom qib siab rau kuv mas lub tebchaws Moospham ntawd yuav yog kuv ua tus saib tagnrho. Vim lino, Neejtswb Thoj thiaj txiav kuv kev tsis pub kuv tau nce nom qib siab. Cov Hmoob Lis uas yog neeg liaj neeg teb sab Nongkheo, Loojhej thiab ib thamtsam ze coob tus tau coj nhubqub dajvog vimtias Tubpos Lis lawv pab no coj tsis ncaj thiab raws li hais tas los saum toj no.


  Hais txog ntawm feem nyiaj xa tuaj rau cov tubrog nyob hauv Vaj Pov kev tswjfwm, Neejtswb yuav ib tug neeg Puabyib be hu ua Kham Uan ua tus tuav nyiaj. Neejtswb thiab tus puabyib muab cov be tubrog ntawd zais (tuag lawm los lub be tseem nyob hauv ntawv yuav nyiaj) ua nyiaj sib faib yuav, cia yus cov Hmoob txomnyem, poob qab thiab ua qhev rau lawv noj nyiaj. Tus puabyib nyiag tau nyiaj ntau. Nws coj mus ua tsev rau nram Savannakhet kom tsis muaj cov tubrog Koosphas 21 paub pom txog li.


  Qhov tseeb tiag twb yog Neejtswb ua tus koom tawm tswvyim zais cov be tubrog cuav lintawd, nws thiaj tsis kam cia Hmoob ua tus tuav cov nyiaj. Tej no yog lub tswvyim “Ua liaj rau yus cov neeg Hmoob nraubqaum” ib yam li los lus hais tias “Tus noj mas noj tsau. Tus tau mas tau tshaj. Tus noj mas tau noj qab nhav zoo. Tus yoo mas yoo^ tuagkus!”


  Last edited by Davdub on July 11th 2012, 10:52 pm; edited 6 times in total
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag on December 19th 2010, 4:48 pm

  [Only admins are allowed to see this image]
  NTU 6: Khamhou Raug Tua

  Vaj Pov tau rov los ua tus tuav cov tubrog nyob Xeevkhuam. Lub tsamthawj no Lostsuas teb muaj kev sib tua nxhovniab. Cov nomtswv los raug lhoov tsis tseg. Tabtom raug rau yawg nhubqub 5 Khamhou zeeg los ua tus saib cov tubrog thiab lub tebchaws Xeevkhuam.  


  Xyoo 1958-59. Muaj ib nhub, nhubqub 5 Khamhou tawm hauv nroog Xeevkhuam mus ua haujlwm rau sab qaumteb ntawm nroog Xeevkhuam. Thaum nws rov los txog ntawm tus choj lha dej ntawm ntug zos Lathuang rov sab qaumteb, deb kwvyees li 1 mile. Khamhou raug neeg phem tos kev tua, tabsis muastxwv mus raug lub tshuab (engine) lub tsheb Khamhou tabtom tsav khiav taug kev tokiag, ua dej tshaulug. Khamhou khiav dhau los txog Lathuang. Nws los gaum hauv Tub Bis Lisfoom tsev ib mhos mam rov gag hauv yeej tubrog hauv nroog Xeevkhuam.


  Tsis ntev ntawd, Khamhou raug lhoov tawm lub luag haujlwm ua tus saib cov tubrog thiab saibxyuas Xeevkhuam. Tsoomfwv tso Vaj Pov rov los lhoov Khamhou.


  Rog Koosles (Tog Nruabnrab)


  Txog rau lub 9/8/1960, Koosles nxeev Veescas. Cov tubrog tog Koomsas tabtom gag los sib hais haumxeeb rau tog tsoofwm Veescas. Ib pab tubrog Lao Koomsas los nyob rau tiaj rhawv zeb. Kev sib cog lus koom uake hais tsis haum, rauqhov tog tsoomfwv Veescas tsis muab cov qib theem ua nom raws li tau sib cog lus. Tog Lao Koomsas thiaj tawg khiav mus gag havzoov dua. Vaj Pov thiaj coj cov tubrog tabtom kawm thiab cov tubrog nyob rau Xeevkhuam mus raws cov tubrog Lao Koomsas mus rau sab qabteb Xeevkhuam.


  America thiab Vaj Pov

  Xyoo 1961, America ntiav cov Hmoob ua tubrog pab tivthaiv tua cov Koomsas nyob phab Axias nhubtuaj sab nram hav. Kob rog no Vaj Pov yog tus coj. Lis Tubpos yog tus tuav cov tubrog tshiab be, ua rau cov Hmoob Lis sab tebchaws Loojhej tawm tom liaj tom teb tuaj chob nhubqub dajvog thaum los nyob Phakhao thiab Loojceeb raws li hais tas los no. Kev nce qib ua nom tsis txawv li tiam neeg Lostsuas ua thaum phaum rog Fabkis thiab tso tebchaws muaj “em kaj laj” rau Blog.  


  Sijhawm no, cov Hmoob nyob lub zos Najtoos, lub zos kuv loj lhob tiav neeg, uas muaj Xaivtuam Vaj ua tus thawj coj kuj tau nqa ib co phom los zov zos tivthaiv tus yeebncuab Koomsas. Cov tubrog zov zos no muaj kuv cov kwvtij koom pog koom yawg thiab muaj nhubnyoog tsuav nqa tau rab phom tau ua haujlwm caum Vaj Pov ua ntuzus mus txog rau Phakhao. Lawv raug mus nyob zov rog rau saum lub roob siab^ saum qaum zos Phakhao sab nhubtuaj qabteb, tabsis Xaivtuam Vaj khiav rov mus nyob puag tim qub zog Najtoos. Txog caij nyiaj tuaj, Xaivtuam mam rov tuaj nqa nyiaj xwb.  


  Muaj ib nhub Xaivtuam Vaj tuaj txog Phakhao. Vaj Pov tuaj rau hauv lub tsev kuv ua haulwm thiab. Kuv hais rau Vaj Pov tias yuav tau hais kom Xaivtuam tuaj saib nws pab tubrog. Vaj Pov teb tias, “Nws tsis ua los nws tus kwvtij twb ua lawm.” Ntaus nqi tias Xaivtuam tsis ua los Vaj Pov twb ua lawm. Nqe lus kuv hais ntawd ces tso tseg tsis haiv nxiv lawm.

  [Only admins are allowed to see this image]
  Thaum pab tubrog zov zos no pom tias ua haujlwm li ntawd xwb yuav tsis muaj nqi dabtsi rau lawv lub neej yav tomntej. Lawv xav gag ua tubrog Koosthav. Lawv tau sau ntawv rau Vaj Pov, tiamsis tsis nhov Vaj Pov teb dabtsi li. Txog thaum kawg, pab tubrog zov zos no thiaj tawg ib leeg mus ib qho. Feem coob mus gag ua tubrog Koosphas 24 nyob Mooscab. Pab tubrog zov zos uas yog Hmoob Najtoos ces xaus rau qhov ntawd.


  Vaj Pov ua haujlwm nyiam ua ywjsiab. Vaj Pov yeej ibtxhis hais tias “Tus neeg twg txawm nyob xwb los Vaj Pov xav muab ua nom, ua nai ces tus ntawd yeej yuav tau. Tus neeg twg txawm ua haujlwm zoo baum licas los Vaj Pov tsis xav muab nom, muab nai rau ces tus ntawd yeej tsis tau.” Vaj Pov ib txhis hais tias “Tus neeg txawj neeg je, tus neeg ua haujlwm zoo mas tus ntawd yog tus yuav nxeev siab, yuav nxeev Vaj Pov tus nom.”  


  Vaj Pov tus xeebceem ua hauhlwm nyiam siv “Phab dev kas”, nyiam tuav ntawm tes nxo ntawm ncauj. Lauj tau los noj. Noj tas povtseg ntawm taw. Mus tom ntej tsis nug xubtw. Tsis xav pom tsis xav jib cov neeg twg ua paub zoo txog nws lub lajlim tswvyim.


  Last edited by Vajhuamsibluag on February 12th 2018, 3:17 am; edited 2 times in total
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag on December 20th 2010, 11:07 pm

  [Only admins are allowed to see this image] NTU 7 Vim Licas Kuv Thiaj Khiav Rau Tog Nruabnrab? (Tog Koosles)

   
  Tomqab Koosphas 24 mus ntaus rog tau ib xyoos rovlos txog thiab los so tau ib ntus, Koosphas 24 raug muab nres tseg thiab muab cov tubrog tshem mus nyob rau Koosphas 23 hauv Moos Oo, Thajvees Xeeskhoo. Cov tubrog muaj feem tsis kam mus rau Koosphas 23 rauqhov muaj tsovrog loj heev. Sijhawm ntawd cov Nyab-laj qaumteb lha thajtsam ntawd Moos Oo tuaj mus ntaus rog rau Nyab-laj qabteb. Ib qhov yog lawv nyuamqhuav mus nyob hav tsovrog los. Lawv tsis xav rov mus nyob chaw tsovrog loj. Cov tubrog khiav mus nyob rau lwm pab pawg lawm. Tshuav Lwm thiab Bliajtsab gawv tseem nyob rau zos Phakhao.


  Muaj ib nhub, pom ib tsab ntawv xovtooj uas yog Koosphas 23 ntaus tuaj hu kom Lwm thiab Bliajtsab gawv mus ua haujlwm rau Koosphas 23. Sijhawm no kuv yog tus tuav tagnrho cov ntawv thiab be tubrog nyob hauv Phakhao. Kuv muaj cai tshawb nrhiav txhib cov tubrog kom mus nyob rau nyias pab pawg. Kuv thiaj hais rau Lwm thiab Bliajtsab kom mus raws li Koosphas 23. Gawv kuj hais tias gawv tsis mus.


  Kuv xav tias muab Lwm thiab Bliajtsab kho be pauv chaw nyob rov los rau Koosphas 21 los tau, tabsis twb pom tias Neejtswb saib Koosphas 21 twb yog tus neeg siab tsis ncaj. Pivtxwv: Kuv muaj ib tug kwvtij hu ua Cheeb yog tus ua mov noj, ua haujlwm (ua qhev) rau Neejtswb tsev neeg tau ntau xyoo, tabsis Cheeb yog nyuag tubrog “xab xoom” xwb. Neejtswb tsis nce qib nai rau Cheeb txawm tias nyob hauv tsab ntawv cai hais tias tus nai Koosphas muaj cai nce qib tubrog txog rau tus nom xiv thaus (Caparal Chef) los xij. Neejtswb tsis nce qib nai rau Cheeb li.


  Thaum muab tsab ntawv nce qib nom rau Cheeb ua tus “xivtri” kom Neejtswb xee kiag rau Cheeb, Neejtswb tsis xee thiab tsiv siab ces nws cem^ thiab muab Cheeb ncaws ib ncawstaw, thiab yuam kom Cheeb mus tiv rog tom hauvntej. Qhov xov no yog Cheeb niam ua tus pom Neejtswb ntaus Cheeb ces nws los piav qhia kuv. Qhov no ua kom yus paub txog lawv lub siab lim-hiam, xav kom yus ua lawv qhev tas musli xwb ces txawm zoo. Tsis xav pub yus ua nom ua nai kiag.


  Sijhawm cov pejxeem thiab tubrog khiav tebchaws los nyob Phakhao, kuv yog tus txawj ntawv thiab tua tagnrho cov tubrog cov be raws li hais no. Txawm muaj coob leej ntau tus Hmoob txawj ntawv thiab los tsuas siv tau sau tau rau nws cov Hmoob siv xwb. Tsuas txawj paub khaws ntaub ntawv cia xwb. Tsis txawj sau tej ntawv mus rau hauv nomtswv txheej siab.


  Tus Neejtswb tseem hais tias, “Tseem nce qib nai loj rau kuv (Leej Vwj) ces kuv yuav dhau mus ua lawv tus thawj coj tom ntej hauv lub Koosphas 21 los yog lub tebchaws Xeevkhuam thiab.” Tej lus no yog kuv cov kwvtij ua qhev ntaus yeeb rau Neejtswb haus tham rau kuv.

   [Only admins are allowed to see this image]

  Thaum kuv mus ua tubrog Fabkis nyob Loojhej, kuv tseem yog tub lhuas thiab txawj ntawv Blog thiab lus Blog zooheev. Kuv cov neejtsa xeem Lauj (kuv pojniam cov neejtsa) txawm thuam tias Neejtswb lawv ua nom loj, tabsis Hmoob Lauj ob tug yawmyij txawj ntawv tshaj. Ob tug ntawd yog kuv thiab Nxhais Xyooj (kuv tus txivlaus). Lo lus qhuas thiab lus thuam no nrov nchanthw thoob lub tebchaws Loojhej thiaj ua rau cov nom nai loj ciali muab tej lus no khaws chim, cibnyeej twjywm rau nruabsiab ib tiam dhau ib tiam txog rau nhub lawv laus tuag los daws lo lus no tsis poob rauqhov hais txog fab ntawv ces khiav tsis dhau kuv ntej li lawm. Lino, ces sijhawm lawv ho muaj cai saib xyuas nyob rau txheej siab mejis, lawv thiaj ua txhua yam kom cov neeg txawj je nce tsis dhau mus nyob tom lawv hauvntej.


  Thaum cov Hmoob thiab tubrog tawg tag los nyob rau Phakhao, tsoomfwv txheej siab kom muab cov tubnrog los sib teeb ua be tshiab nyob kom muaj pab pawg thiab muaj be nyob rau hauv Koosthav Lao. Kuv mam xeem los muab cov be tubrog kho kom nyeem raug Hmoob cov be Hmoob thiab kho dua tshiab tagnrho. Kuv los ua haujlwm rau hauv hoobkan 1 tau muaj ib xyoos tawm ces thiaj muab cov be tubrog sau tiav tso tseg.


  Tas lintawd, kuv tseem yuav tau caij davlhau mus rau txhua lub yeej zov rog, xwsli Pajdoo, Khaaskhaib, thiab lwm qhov es mus sau cov tubrog tej be kom tiav tag huvsi. Tag tej haujlwm tseemceeb no yuav yog kuv ob txhais tes mus ua thiaj tiav. Tabsis Neejtswb lawv txiav kev txhua yam kom kuv nce tsis tau mus ua nom qib siab. Puas tsimnyog kuv txoj kev ua haulwm rau lawv?


  Vim pom Neejtswb lub siab tsis ncaj, kuv txawm tshem Lwm thiab Bliajtsab los nyob rau Koosphas 21 los tsuas los ua qhev, ua “Bua tshom rau dev noj” xwb. Kuv tsis tshem Lwm thiab Bliajtsab mus nyob rau Koosphas 21 los kuj tsis muaj txoj kev yuav daws tau gawv cov teebmeem qhov tsis xav mus nyob Koosphas 23. Yog xa gawv rau Koosphas 23 ces gawv yuav raug txim raws txoj cai tubrog. Lub caij ua tsov ua rog, nyias tsis mus txumtim rau nyias qhov chaw nyob, tej nom yuav liam tias yus khiav tawm hauv tshav rog. Muaj txim loj heev.


  Ntawm kuv tus kheej txawm nyob hauv Koosphas 21 no mus txog nhub kawg los yeej yog cia lawv “Ua liaj rau saum kuv thiab cov kwvtij lub nraubqaum” rau cov neeg lim-hiam noj thiab siv xwb.


  Thaum hoobkas 1 uas yog kuv ua tus tuav ntawv tau txais hoobkas 2 tsab ntawv lawm, hoobkas 1 yuav tau sau ib tsab ntawv tso cai rau hoobkas 2 kom ntes tus neeg muaj kev txhaum los rau txim raws txoj cai. Kev ua lino ces yog kuv muab kwvtij coj mus rau txim nxiv rau qhov uas kuv tuskheej tseem raug txiav kev nce qib ua nom qib siab lawm thiab. Kuv thiaj hais rau Lwm thiab Bliajtsab tias yog gawv xav tias yuav tsis mus nyob Koosphas 23 ces gawv mus xyuas tom tus kwvtij Xaivtuam Vwj nyob hauv tog tubrog nruabnrab (Koosles). Yog gawv nyiam ua lintawd ces muab sijhawm 10 nhub rau nkawv mus xyuas. Lwm thiab Bliajtsab thiaj siv sijhawm mus xyuas. Kuv thiaj muab cov ntawv kaw tseg tos gawv rov los txog mam txiav txim siab mus raws li cov lus tau hais tseg.


  Tomqab gawv rov los txog, tas sijhawm teem tseg lawm, thiab gawv txiav txim siab mus raws li cov lus tham tseg. Gawv baj tawm hauv zos Phakhao mus rau tiaj rhawv zeb.


  Vim Neejtswb thiab Vaj Pov lawv yeej muaj lub siab phem raws li hais tas saum toj no, kuv thiaj tau nrog gawv mus rau Koosles thiab coj kuv cov kwvtij ib tse mus kom tas. Yog kuv tsis mus ces yuav ua ib qho kev nyuaj. Yog gawv ua tsis ruaj ntom ces yuav muaj teebmeem rau kuv thiab cov kwvtij. Vim lino, kuv thiaj txiav txim siab tawm mus rau Koosles lub 4 hlis 1964.


  Vim lino, Vaj Pov thiaj ua nxeev ua bhau muaj caub cos, muaj kev chim rau kuv, kuv pab kwvtij thiab Xaivtuam Vwj. Vaj Pov thiaj ua nxeev ua bhau tso tubrog sojqab taug Xaivtuam lw txog nhub Vaj Pov ntes tau Xaivtuam Vwj los tua povtseg. Xaivtuam tsuas yog ib tug Tomxeem Hmoob nyob tog Koosles xwb. Xaivtuam tsis yog tus yuav txeeb Vaj Pov tus nom ua. Tsis tsimnyog Vaj Pov tua Xaivtuam Vwj!


  Thaum kuv mus txog rau Koosles ciam av lawm, kuv tau sau ib tsab ntawv thiab mua rau Tshuteeb Yaj uas yog Yaj Saub cov kwvtij nqa rau Neejtswb Thoj nyob Phakhao. Cov jiab lus hauv tsab ntawv, kuv hais tias, “Kuv tusiab tsis tau nrog koj koom tes ua haulwm mus nxiv lawm. Ntawm kuv cov kwvtij tseem nyob rau ntawm koj xubntiag, cia lawv ua noj ua haus ywj siab raws kevcai tog ywjpheej. Yog koj lam muab leejtwg rau txim es koj tsis tso, kuv yuav los tso nawb.”  


  Last edited by Vajhuamsibluag on February 12th 2018, 3:12 am; edited 3 times in total
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag on December 22nd 2010, 6:11 am

  [Only admins are allowed to see this image] NTU 8: Kuv Tawm Kev Ua Tubrog


  Tsis ntev tomqab ntawd, tog Lao Koomsas thiab tog nruabnrab rov sib tua. Ib nrab tubrog nruabnrab tawg mus koom nrog Lao Koomsas. Ib nrab khiav nrog Naiphoo Koosles mus nyob rau Vangviang.  


  Txog  xyoo 1969, pom tias cov neeg Lostsuas sib tawg ua coj ua ces ntau pab ntau pawg, tsis sib haumxeeb. Tsis tas lintawd, txhua pab tubrog tseem tawg ua nxog ua nxwg tsis ua qhov chaw ruaj siab, kuv thiaj txiav txim siab tawm kev ua tubrog rov los ua neeg pejxeem.


  Thaum kuv tawm los ua pejxeem, kuv tau txais lub luag haujlwm ua Tojxeem saib lub Khej Najbab, Moos Pem, tebchaws Xeevkhuam nrog Lao Koomsas sib huas kev txeeb niamtxiv pejxeem rau lub caijnyoog peb tog neeg Lostsuas los sib sau rau xyoo 1973. Kuv lub thwj Tojxeem yog Huabtais Lostsuas pom zoo thiab kos nws lub be rau daim ntawv tsimtsa kuv tus Tojxeem.


  NTU 9: Xaus Lus


  Xam txij xyoo 1969 txog xyoo 1975, raug tog Lao Koomsas nxeev tebchaws, ua rau Huabtais Lostsuas thiab tsoomfwv Huabtais poob hwjchim, tso tebchaws rau tog Lao Koomsas, kuv thiaj tau nres tsis ua haujlwm Tojxeem txij li xyoo1975.


  Txog rau xyoo 1979, kuv tau tawm hauv tebchas Lostsuas mus rau zos Vibnai, Thaibteb, los rau Phabnabnibkhoo. Kuv tau txais kev teebtsa ua tus pab UNHCR tau ib xyoo, txij 1984-85. Tau tawm hauv Phabnabnibkhoo mus America, mus ua lub neej tshiab nyob rau xeev California.


  Kev piamsij thiab kev zoo hauv kuv tsev neeg uas yog cajces koom ib tug pog ib tug yawg yug tau txais rau tiam tsovrog Fabkis thiab Vaj Pov kuj tsis muaj yam zoo ua kom kuv tsev neeg tau ua nom ua tswv qib siab lossis ua neeg bluanuj. Tej no los vim kuv poob rau theem cov neeg lim-hiam thiab muaj kev khib, nxub nxaug vim lawv kev txawj caum tsis cuag kuv txiav kuv kev thaum lawv muaj sijhawm los ua cov coj txheej siab. Kuv cov kwvtij tsis muaj ib tug tau plojtuag rau kev uarog zaum no. Qhov no yog qhov kev zoo siab rau kuv mus txog nhub kawg. Peb sawvdaws muaj txoj mhoo tuaj txog rau tebchaws America. Tus tau tuag los nws tuag raws kev mobgeeg ntuj tsim (Natural causes).

  [Only admins are allowed to see this image]
  Qhov tusiab loj tshaj ntawm kuv cov kwvtij ncau pog yawg los ntau tiam yog cov raug Vaj Pov tua. Cov raug Vaj Pov tua muaj xwsli Qhuaxab Vwj, Xaivtuam Vwj thiab Juabnus Vwj. Qhuaxab thiab Juabnus Vwj yog pejxeem Hmoob. Qhuaxab raug Neejtswb Thoj cov tubrog tua nyob rau Phakhao. Juabnus Vwj yog Qhuaxab cov tub. Raws cov neeg pom tus xwmtxheej, tsuas pom Vaj Pov cov tubrog ntes Juabnus thiab muab nws nce davlhau lawm xwb, tabsis thaum davlhau tsaws tsis pom Juabnus nqis hauv davlhau los. Txog nhub no los tsis nhov Juabnus moo.


  Txoojkuam thiab Txawjtoog Vwj rov sib tua tuag tag rau Loojceeb los yog Vaj Pov tswvyim nxias kom gawv sib tua. Qhov no tu siab qhov tias gawv ruam thiaj raug Vaj Pov nxias sib tua tuag tas.


  Tej keebpuam no, kom nej txheej lhuas khaws tseg ua dabneeg qhuabqhia tias ib qhov ntawm neeg Hmoob txoj kev phem yog phem li kuv piav tas no.


  Zoo siab thiab uatsaug rau ib tshoob Hmoob laus lhuas uas tau nyeem thiab totaub txog kuv lub keebpuam los xyaw rau kev pom thiab tham txog lwm tus Hmoob nyob rau hauv no. Tej no yuav dhau mus ua dabneeg rau ib tsoom tubnxhais lub neej tomntej.

  December 3, 2010


  Last edited by Vajhuamsibluag on February 12th 2018, 3:13 am; edited 2 times in total
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag on April 5th 2011, 10:21 am

  Daim duab no yog Xaivtuam Vwj uas yog ib tug Tojxeem nyob tog Nruabnrab (Neutral). Xaivtuam raug Pov Vaj tso tubrog ntes los tua  povtseg lawm. Yog tus tua Xaivtuam Vwj tau pom daim duab no, nws yuav xav twjywm rau nws lub siab tias nws yuav khiav tsis dhau nws txoj kev txhaum.

  [Only admins are allowed to see this image]


  Last edited by Vajhuamsibluag on January 27th 2018, 10:58 am; edited 3 times in total
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Davdub on June 26th 2012, 3:26 am

  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug on July 23rd 2013, 6:19 pm

  [Only admins are allowed to see this image]   [Only admins are allowed to see this link]
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag on September 2nd 2014, 9:15 pm

  Zaj keebpuam no koj muab lhoov licas es tus author ho yog koj lawm ne?
  avatar
  Tubzoonraug

  Registration date : 2009-12-15

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Tubzoonraug on September 3rd 2014, 12:08 am

  Lub topic Boua See Keeb Puam nov  Kuv yeej tsim tau los rau ntawm nov lawm,  koj tsi tau los sau rau hauv nov, Kuv thiaj li copy koj cov Topic lo tso rau hauv ces koj thiaj li tsi pom tus (Author)  Cov koj sau muaj tus Author ces yog 2 lub "Topic" Khiav Tebchaws Los Tsuas thiab lub "Topic" Teb Chaws Laos.

  2 lub Topic  koj sau cev yog li hauv qab nov. Ntev lawm kuv tsi tau lo saib cov duab zoo li tsi pom lawm yuav tau mus nrhiav cov duab lo kho rau kom rov pom li qub rau.  [Only admins are allowed to see this link]

  [Only admins are allowed to see this link]   [Only admins are allowed to see this link]
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Vajhuamsibluag on November 4th 2014, 8:10 pm

  Tubzoonraug wrote:Lub topic Boua See Keeb Puam nov  Kuv yeej tsim tau los rau ntawm nov lawm,  koj tsi tau los sau rau hauv nov, Kuv thiaj li copy koj cov Topic lo tso rau hauv ces koj thiaj li tsi pom tus (Author)  Cov koj sau muaj tus Author ces yog 2 lub "Topic" Khiav Tebchaws Los Tsuas thiab lub "Topic" Teb Chaws Laos.

  2 lub Topic  koj sau cev yog li hauv qab nov. Ntev lawm kuv tsi tau lo saib cov duab zoo li tsi pom lawm yuav tau mus nrhiav cov duab lo kho rau kom rov pom li qub rau.  [Only admins are allowed to see this link]

  [Only admins are allowed to see this link]

  Cas cov ntawv ho yog kuv cov ntawv sau tshiab ne? Confuse kuv kawg tiag.

  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Davdub on November 4th 2014, 10:38 pm

  Vaj Huam,  Koj Confused lawm sub,  Koj 2 lub topic  koj sau nyob ntawm nov  koj saib  lub npe Author  mus Laos    2 lub ntawd yog koj sau ces nws puav leej nws nyob nws.

  Lub Bua Txhim Keeb Puam, ces  kuv mam li copy koj cov lo tso rau xwb es koj thiaj li pom  kuv yog tus Author xwb.  Koj saib  qhov nov es koj ntsia  2 lub koj sau muaj koj npe, lub kuv copy koj li lo tso rau ces muaj kuv npe os.

  [Only admins are allowed to see this link]

  Sponsored content

  Re: BuagTxhim (Leej Vwj) Keeb Kwm

  Post by Sponsored content


   Current date/time is August 17th 2018, 11:37 am