Rov Mus Lostsuas

  Share
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 6th 2009, 11:25 pm

  First topic message reminder :

  Rov Mus Lostsuas

  *Siab ualoj ualug yuav rov qab mus tebchaws Lostsuas
  rov qab mus xyuas tej chaw ev dej txiav taws
  saib puas tseem nyob lomzem xauvbo li thaum peb nyob koom teb kom chaw
  qaib qua tshujtshaws thaum ntuj yuav kaj

  *Siab nyob tsis tus ntojnuag mus txog tebchaws Lostsuas
  zejzog bhobxuav havzoov ciaj quavpoj tag
  kev mus ua qoob twb ciaj zes noog kev mus ua teb twb ciaj kab nas
  tojroob hauv hav nyob jiag twbto

  *Tig ntiag mus jia txoj kev ua nkauj nraug
  hnov kab noog saub hu tias koj tuaj los koj los
  los yog nkaujxwb lub suab hu nyhos hais tias zaum no kuv tsis muaj koj
  vim kev tseg koj nyob ncua kev deb

  *Lub siab puastsus yuav rov qab mus Amelikas
  mob siab tsheej zag zaum no yuav tso koj tseg
  tswj txoj siab nyob tos hnub sib jib yog ntuj quas xwb wb yuav tau uake
  av luaj quas ces yuav ncaim mus ib txhis.
  Daim duab no yees ntawm tsev kho mob Nasxus, tig rau pem pobtsuas rov tuaj sab tshav davhlau.


  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 10th 2010, 5:56 pm  Part 14

  Txivhluas, tais hluas, kuv thiab pojniam, peb caij bus mus rau khw sawvntxov Veescas. Thaum mus txog ntawm Wattay hlaplaws ntawm kev tshuam lem sab lauj lawm hauv tshav davhlau rov rau tom nroog khw sawvntxov, txoj kev loj muaj tus jwg kem nruabnrab lawm. Thaum ub tsis muaj tus jwg faib txoj kev no.


  Thaum mus txog rau ntawm uas thaum-ub txoj kev los tom khw tsausntuj los tshuam rau txoj kev loj los tom khw sawvntxov uas yuav los lawm tom tshav davhlau, thiab yuav mus lawm tom tus ntxhw peb lub taub hau, luag puab tau ib tug mlom xismaas sawvcev (Chao Fab Ngoum). Luag puab tau li 1-2 xyoos no lawm raws li txivhluas hais. Tej kev thiab tsev taug ntug kev hloov lawm ntauheev. Tsis zoo li qub lawm. Feem ntau yeej tsis paub tag lawm.


  Peb mus ncig txog hauv khw sawvntxov. Cov neeg muag khoom los coob heev thiab khoom muag los muaj ntau dua yav thaum ub. Cov neeg muag khoom feem coob yog Blog. Pom muaj Hmoob tuspuav muag khoom sib xyaws nrog cov Blog.  Nyob rau hauv lub tsev khw sawvntxhov txheej ntawm boo-av, hauv nruabnrab yog muag tsoostsho hnav, xovtooj, laujkaub taisdiav thiab cuabyeej siv ntau yam. Ob sab ntug vis los rau sab hnub tuaj thiab hnub poob yog muag khoom noj, txiv ntoo ntau yam. Nyob rau txheej ob hauv lub tsev yog muag tsoostsho, nyiaj, kub thiab qubtxeeg qubteg, kaus tsov, kaus ntxhw, kaus buateb, ntau yam.


  Hla kev mus rov rau sab hnub tuaj qab teb, yog tsev muag tsoostsho, chaw nres tsheb bus rau neeg caij mus rau ntau qhov chaw. Peb ncig los txog tom Asnubxamvablis. Tswv tebchaws tshiab tis be ua Pab Tus Xais. Luag puab xismaas ncig thiab cog paj ncig, cog tsopuav ntoo thiab ua ib lub pasdej,ua dej txhawv rau sab hnub tuaj. Zoonkauj dua thaum-ub.Txoj kev Lanxang los muaj jwg xismaas kem nruabnrab plawv kev. Lub qub tsev Licee thaum ub tseem nyob. Peb ncig saib qho mejis ces peb los rau KM 52.

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 18th 2010, 12:47 pm

  Peb muaj 9 leeg li. Peb nce mus txog saum theem siab kawg. Lub tsev muajjis co. Kuv jhai tsam niag tsev lam vau. Kuv siab ua hlawvhlwb nyob tsis tus ces kuv yuam kom peb nqis rov lawm hauv av. Nyob sab hauv niag qub^ (qub qub) lawm thiab tsis muaj chaw plob li!
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 18th 2010, 10:19 pm


  Part 15

  KM-52 - Xeevkhuam

  11/24/05

  Txivhluas, taishluas, kuv pojniam thiab kuv, peb yuav caij nkawv lub tsheb mus lawm pem tiaj rhawvzeb thiab mus Xeevkhuam. Peb los sojjuam xyuas lub tsheb saib peb puas yuav muaj peevxwm lam zaum hauv lub tsheb mus ncua kev deb lintawd. Qhov chaw zaum pem taub-hau tsheb nqaim, tsis txaus 4 leeg zaum. Ib tug yuav tau zaum thiab pw txomnyem heev. Yog li ces peb thiaj tham txog qhov yuav ntiav tsheb mus. Txivhluas nkawv seev tias nkawv xav tau ib lub tsheb los baj rau cov neeg mus America mus tau ntiav caij thiab, vim tsis muaj tsheb ntiav zoo rau cov neeg ntiav caij mus ua si. Ua l ices peb txhawm los tham txog qhov yuav tsheb. Yog yuav tau tsheb ces peb tsis tas ntiav leejtwg tsheb mus uasi li.

  Yuav Tsheb.

  Txivhluas hais tias muaj ob niam txiv Blog. Tus niam yog Hmoob. Tus txiv yog Blog. Nkawv yuav muag nkawv lub tsheb Toyota Hilux Tiger, 4 lub qhovrooj. Tus nqi yuav raug li $16,500. Tham mus ntxiv ces nkawv hais tias nkawv jhaw ib lub tsheb zoo li lub hais no heev. Tiam no txoj kev jhaw ntawd yuav tsis muaj tseeb. Jhai yuav yog lwm tiam xwb. Thaum hais lino ces kuv thiab kuv pojniam wb tsim pomqab hais licas zoo. Wb teb tias yog jhaw heev lawm tiag los peb mus saib lub tsheb nkawv tham ntawd saib nkawv nyiam licas tiag.

  Peb mus rau ntawm yim tswv tsheb thiab nrog nkawv sib tham khom nqi. Hais tias peb caij mus los tso yog nyiam tiag mam yuav. Yog tsis nyiam no ces cia them cov nqi ntiav rau nkawv xwb. Tus tswv tsis kam ua li ntawd. Peb muab tham mus rau seem yuav, thiab tham haum ua $16,000. Wb hais tias wb tsuas muab tau $6,000 xwb vim wb tseem yuav siv nyiaj. Yog tsis tau li no ces peb yov yuav tsis tsheej. Thaum zoo li no ces txivhluas thiab taishluas nkawv thiaj muab tau 4 txhiab los ntxiv, ua $10,000. Wb rov los America tso wb mam xa nyiaj mus ntxiv kom tas rau.

  Peb them nyiaj tas ces peb tsav txivhluas nkawv lub tsheb rov mus cia ntawm nkawv tsev. Peb caij lub tsheb yuav ntawd mus Xeevkhuam. Thaum peb sawv kev ntawm KM-52 yog 9:00 sawv ntxov. Kuv yog tus tsav. Txivhluas zaum sab xis. Taishluas thiab kuv pojniam zaum tomqab. Peb ntim mov thiab ob tug qaib txias qhwv bloojtsawb tsw qabntxiag mus noj sus.

  Kuv tsav tsheb khiav yeev mus ntevtsawv ces tshwmplaws nroog Phonehong. Peb hlaplaws Phonehong ceevnrooj tibpliag li 10 feeb. Peb txog taw roob Phusphab. Lub ncaujkev nce taw roob los tseem yog txoj kev qub. Tej nrojtsuag taug ntug kev ciaj hav tauj, hav xyoob thiab ntoo mos sib xawsdaws.

  Tsheb khiav saiszim taug txoj kev nkausnkhab nkhausnkheev mus ntoplaws saum dawm roob lub roojvag zov thaiv kev thaum-ub. Tig jia tej tsev tseem nyob thiab muaj neeg nyob, tabsis tsis muaj tus qhaub thaiv kev lawm. Tsis pom muaj neeg tuaj thiav kev nug peb thiab.

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 19th 2010, 9:54 am


  Part 16

  Peb dhauplaws nqislias ntxee roob rau sab mus Hin Heup. Tig jia tej tojroob hauvpes uas thaum-ub yog havzoo nujtxeeg ces ciaj quavpoj tag. Tojroob hauvpes ciaj quavnqeeb quavtauj dugdam mus ploj jua muag. Pom koog puav nyuag ntoo txwj ntoo laus nyob pem tej kaum hav thiab roob siab uas neeg mus tsis txog. Txoj kev yeej pua yaas dubnciab thoob plaws. Lub tsheb khiav ntog lam tsis hnob thawv li, tabsis kev muajjis nkhaus. Khiav tsis tau ceev tshaj 35 mph. (Yog swm txoj kev lawm, tejzaum yuav khiav tau ceevzog).


  Peb khiav ib chim ntev li 1 xuajmoo ces peb tshwmplaws Hinheup uas yog tus choj thaum 1975 cov Hmoob raug tua thaum thawj pab neeg los txog saum tus choj. Tej vaj tse nyob ob tog choj txawv qho mejis thiaj muaj tsev ntau dua thaum-ub. Tus choj hla Hinheup los tseem yog tus qub, rauqhov tsis pom txawv dabtsi. Tus dej los yeej yau zog lawm thiab. (Tejzaum mus ncaj lub caij dej yau los tsis paub). Lub ncauj tsis hais, lub siab xav twjywm tias ua cas yus tej neeg yuav los raug tuag rau tej no.

  Peb hla plaws tus choj Hinheup rau sab mus lawm Vangvieng. Pom tej chaw uas thaum-ub luag laug nqaj thaiv tsheb ntawm kev. Lub roojvag thaiv kev tsis muaj lawm. Txawm li ntawd los xav twjywm tias yuav yog tej tub ceevxwm chaw nyob lawm xwb. Yus yeej nco tau tej chaw ntawd zoo vim yus dhau mus los ntau lwm lub neej thaum-ub.

  Peb khiav tsheb ib 1 xuajmoo ntxiv ces txog lub zos Poomxoos uas thaum-ub peb tau los nyob ib zaug. Zej zog neeg coob thiab nyob puvnkaus ob cag ntug kev txhia chaw. Tej havzoov nujtxeeg taug kev ciaj quavpoj tag. Jia ib jua muag rov rau ob sab kev twb tsis pom ib lub havzoov nujtxeeg nyob qhov twg.

  Khiav lib 20 feeb ntxiv ces peb tshwmplaws rau lub zos Huaib Dok Maib uas thaum-ub yog peb lub zos. (Daim duab no jia tig rov sab hnub poob tuaj rau Veescas. Peb muab hlob Nuv thiab Xeeb nkawv tso rau lub roob sab xis tim tsob ntoo, sab xis ntawm txoj kev kawg).  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 20th 2010, 10:42 pm

  (Part 17, from 16)


  Peb mus nres rau ntawm taw choj. Lub tsheb hauv daim duab no yog lub peb tsav mus. Tig jia sab qab teb rov tuaj rau Veescas thiab roob Phusmuet. Sab lauj puab txoj kev, thaum-ub yog peb lub tsev. Nws ciaj ib co ntoo loj thiab fabnyho. Tsis pom tej quatsev lawm. Yog tej neeg tsis paub tias thaum-ub muaj tsev ces yeej tsis paub tias yog qub zos.


  Jia rov sab laug pem hauv dej, pom muaj 1-2 tsob txiv lwszoov tseem ciaj juabxiab nyob hauv kwjhav (ntawm qaumchoj sab laug hauv daim duab). Pom txi txiv lubpuav. Ntxim zoo li cov ntoo ib txwm tsis raug ntov. Txob txiv lwszoov ntawd yog thaum-ub kuv tijlaug lawv cog tseg. Sab laug pem hauv dej uas yog ntawm lub roob peb qaum tsev, neeg muab luaj ua teb bleg tag. Tej roob ua kwj hav mejis tseem pom quavblej dajvog. Thaum-ub yog havzoov.


  Sab xis hnub poob hauv daim duab, thaum-ub yog Txoovnom lawv lub tsev. Tej chaw ciaj havtauj thiab lajkabdais tas. Pom ib lub tsev pheebsuab vov nqeeb tabsis tsis xov nyob ntawm Txoovnom lawv lub qub tsev. Jia sab kev tuaj mus Vangvieng (rov tomqab daim duab no) lub roob sab hnub poob qaum teb yog ib thaj teb bleg. Neeg twb sau blej tas lawm.Qhov txhia chaw bhobxuav.  Thaum dhau plaws Hin Heup taug kev tuaj mus Vangvieng, ib sij pom ib-ob tug Khab Mub (Pub Thawj) kwv 3-4 rooj chav (raj xyoob cuab nas noog) taug kev. Tus laus los muaj. Menyuam tub ntxim muaj li 8 12 xyoos los muaj. Jia lawv taug kev ntxim nkees kawg yamnkaus li thaum-ub peb nyob tej ntawd es peb taug kev thiab ntag. Xav rau hauv siab tias tejzaum nyias yuav muaj kev nyuajsiab raws nyias kev uaneeg.

  Peb mus txog ib lub zos rov tomntej. Taishluas taw tes thiab qhia tias thaum peb khiav Nasxus los xyoo 1975, txiv lawv coj taishluas lawv los pw sab qab ke ntawd. Nws taws tes rau peb. (Mus sab Vees Cas mus yog sab xis.)

  Peb dhau mus rau tom lub zos Xomxabnuv. (Thaum-ub havzoov nujtxeeg. Kuv twb tsis paub tias cov neeg lub zos no nyob sab twg). Ua ntej yuav hla tus choj yog cov neeg Blog thiab Pubthawj. Tsis paub tias cov Blog thiab Pubthawj no puas yog cov neeg huv los tsis huv. Hla tus choj rau sab mus Vangvieng yog cov Hmoob tsis huv nyob. Yeej tsis pom cov neeg tsis huv tabsis tsuas hnov taishluas thiab txivhluas nkawv piav tias yog lub zos neeg tsis huv xwb.


  Huaibmaub


  Tsheb khiav ib ncua ntev tsawv. Peb txog rau zos Huaibmaub, kev ncaim mus Vangvieng thiab Nasxus. Tej neeg tseem nyob taug ntug kev zomzaws li thaum-ub, tabsis tsis paub tias cov neeg nyob ntawd yog qub neeg los yog neeg tshiab. Txoj kev ncaim mus Nasxus yeej tseem yog kev av li qub. Txoj mus rau Vangvieng thiaj yog kev pua yaas. Peb lem tsheb mus rau txoj kev sab laug mus rau Vangvieng.

  (Daim duab no yog cov Blog muag khoom nyob zos Huaibmaub. Nqaij buateb thiab nqaij puamcooskhem).


  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 22nd 2010, 3:09 pm

  Part 18, from 17)

  Peb khiav mus ib chim ntev loo ces tshwmplaws rau ntug zos Nas Morn. Thaum-ub taug tej ntugkev yeej muaj lubpuav zos thiab tsev xwb, tabsis tamsim no yog zos neeg thoobplaws mus tinkaus rau Vangvieng. Mus txog tom ntug Vangvieng, pom ob lub tsev loj nyob sab kev sab xis nchopalug saum rutsev. Txivhluas hais tias yog cov neeg txawv tebchaws tuaj ua tau ob lub tsev ua pobzeb thiab xismaas rau ntawd.
  Vangvieng

  Peb dhau mus txog rau ntug nroog Vangvieng yuav dhau lawm tom tshav davhlau yog tavsu dua. Pom tubnxhais kawm ntawv tabtom los mus tsev zomzaws. Ibtxhiaj caij neeszab taug kev dawbvog. Ib txhia nyob deb thiab ze tsev kawm ntawv los mus kotaw yogtias lawv tsis muaj neeszab. Thaum mus tinkaus rau ntawm ntug tshav davhlau, pom neeg ua tsev nyob taug ntugkev tuabntws. Tej chaw no thaum-ub tsis muaj tsev. Neeg nyob sab puab tug dej Namxong xwb.

  Mus txog tom qab tshav davhlau, tig jia rau sab xis los pom puag tim roob deb lawm xwb vim vajtse taug ntug kev ntis tas lawm. Neeg ua tsev thoobplaws qhov txhiachaw. Tsis pom muaj chaw seem es yuav jia pom mus rau puag tim tej kwj-ha li yav thaum-ub. Zooli tej hav ntoo thiab xyoob loj lawm hovntau.

  Dhau mus rau tom ncauj ke yuav mus lawm tsua pawvblej uas yog ncauj kev yuav dhau lawm Phonesavan, tswv tebchaws muab lub khw Vangvieng uas thaum-ub nyob nram ntug dej Namxong tshais los ua lub tshiab rau sab qab ke puab ntug dej Namxong (Mus sab Veescas mus yog nyob sab lauj). Muaj tsev muag khoom loj thiab neeg muag ntau yam khoom, xwsli khoom siv, zaubmov noj, thiab lwmyam. Peb tsis tau ncig rau hauv lub khw.

  Peb tsis muaj sijhawm ntau ces peb ciali dhauplaws lub khw mus li ob miles rov tom ntej ces peb mus nres tsheb yees duab thiab cov pojniam ho mus xubtsuag mejis. Sab lauj tim tawtsuav yog lub zos Phamthaus uas cov Hmoob rov Thaibteb mus lub zos tshiab.

  Peb tawm zomzaws rau tim ntug kev mus nuamyaj thiab ncab ibce. Thaum nco tig saib ces noob nyom twb chob tawris lawm ntau. Thaum sawvdaws rov los txog ntawm tsheb, mam los rho noob nyom ntawm nyias tej taw ris.

  Peb mus ibpliag nxiv ces dhau plaws lub tsua pawvblej rau lub dawm tsua yuav nxee rov mus rau sab cuab tawtoj nce lawm phoukhoun. Tej havzoov taug ntugkev tsis muaj tag. Pom havtauj, havnqeeb, havpos xyaw havtsawb thiab txwvyeem mos sib xyawsdaws. Ntawm tej ntugkev yog havpos ntau li ntau. Twb tsis zoo nkag tom havfab mus plob thiab. (Tej juabxia taug ntug kev hauv daim duab no yog hav pos cchob xwb. Nce mus zaum saum tus ntaiv xwb pos twb chob lawm!) Saum tej pobtsuas siab^ lawd thiaj muaj ntoo txwj ntoo laus juab xwbxiab.

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 27th 2010, 11:53 pm

  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Koj mas tseem tseem yog neeg sau dab neeg rau koj thiab koj poj niam neb txoj kev ros mus saib lub teb chaws nplog tiag tiag li lau. Vim koj tseem nco tau txhua qhov chaw thiab txhua yam koj mus kev thiab pom nyob rau nruab siab es tseem coj los piav rau peb tau mloog zoo siab kawg li os. xav kom koj tuaj tso nej cov duab kom ntau me ntsis es thiaj li txaus saib thiab nrog koj cov ntawv os. Thiab kuv pom cov nqaij ob tug maum nplog muag hauv koj daim duab mas ntxim yuav zoo txhiab kom daj daj es mam li mus yuav nplog tej mov nplaum los noj ntxuag xwb lau. Tab sis, ntawm tus nab qas dev mas ntxim rhiab heev li os.
  Tej chaw kuv tham no TubHmoob paub tag huvsi. Tabsis tshuav ntau qhov nws tsis paub lawm. Tsis ntev, nej cov hluas yuav tsis pom neeg sau txog tej no lawm lau. Histories derived from factual lives.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 28th 2010, 12:05 am  Part 20

  Nyob rau tej roob pobtsuas uas nxim neeg mus luaj tsis tau ua teb thiaj zooli yog havzoov laus. Paub tias neeg mus txov tsis txog tej havzoov ntawd lawm. Jia ob sab ntug kev pom nrojtsuag juabxiab. Zooli ntawd los neeg tseem muab luaj ua teb tag.

  Ua ntej yuav pib nce taw toj mus rau Phoukhoun, muaj pejxeem Lostsuas muag dib liab thiab dib juab taug ntugkev ua ntuzus. Nyob rau ob sab ntug kev, pom tej thaj teb muaj dib liab nromdov dawbvog. Paub tias thajtsam ntawd yog chaw zoo cog dib.  Pib nce taw toj ibpliag ces rov taug hav nqislias lawm ib chim ntevloo thiaj rov pib nce taw toj dua. Taug lub hav yuav nce lawm Phoukhoun, jia kawg juamuag los yeej tsis pom ib thaj havzoov nyob qhov twg. Pom havtauj thiab nqeeb nyob sib xyawsdaws lawm xwb. Pom tsobpuav ntoo nyob puag tim tej roob lossis kwjha. Yog muab tej ntoo ntawd piv rau neeg mas jhe yuav dai cajdab tuag lawm nxov.

  Mus ib chim ho pom lubpuav chaw so thiab muaj yim puav neeg, zoo li thaum-ub yog yeej tub rog. Muaj xov hluavtawsxob cab taug txoj kev mus thoob plaws. Cov ncej yog ncej pobzeb (xismaas). Tej ntu kev uas luag nrau kev davzog txaus ua tsev ces tej pejxeem lam ua tsev nyob taug txoj kev qabkev, qaumkev. Ob sab kev tsheb nxhab li nxhab. Tsis muaj chaw yuav mus ua tsev rau qhov twg. Tsis paub tias thaum-ub cov neeg Hmoob thiab Khab Mub no los nyob taug tej ntug kev no li cas. Pom roob tsuas loj thiab siab rau ob sab kev. (Nej saib lub pobtsuas daim duab hauvqab no zoo li dabtsi? Kuv tis be hu ua Roob taub-hau tsov. Lub roob no thiaj tsimnyog tis be ua Pobzeb tsov.)

  Ua ntej yuav txog Phoukhoun, peb pom ib co Khabmub ua tsev nyob ntawm ntug kev. Lawv tua tau ib tug tsaug thiab ntes tau ob tug naskos los muag ntawd ntug kev. Ob tug naskos tseem ciaj. Lawv muab khi kotaw. Lawv muab nqa rau peb saib seb peb puas yuav. Tus tsaug tuag lawm tabsis tseem tshiab, nxim yuav kawg, tabsis peb yog neeg togkev ces peb tsis yuav. Hauv lub siab xav tias lam yuav ob tug naskos tso muab tso mus, tabsis ho tsis yuav thiab.  Peb nce toj mus txog ib nta toj. Peb nres tsheb noj sus ntawm ib tug dej los pem kwjha los. Neeg tuam ciavdej rau dej los nrov tsigtsuag saum kwjha roob los poobplaws rau ntawm ntugkev. Tej toj roob hauvpes yeej ciaj quavtauj quavnqeeb tas lawm, tabsis dej tseem txhawv tau ntws loj thiab. Tus xav da los yeej da tau. Ib sij pom ib cov tsev pheebsuab tau tugkev. Cov tsev no yog cov Hmoob tuaj ua rau lawv ev zaub thiab txhiam-laj txhiamxws hauv lawv tej teb muag rau cov neeg caij tsheb dhau kev. Peb nres tsheb rau sab laug ntawm ib lub tsev pheebsuab thiab thau su los noj.

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 28th 2010, 10:25 am

  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Koj cov lus tham txog koj zaj dab neeg mas kho siab kawg li os. Kuv xav tias tej chaw nej mus noj sus nov ntshe yog yus mus txog tej chaw ntawm no tsam pheej muaj qhov xav tias tsam rov mus tsis txog Meskas teb ces yus lam ntshai xwb lau. Kuv ntsia hauv koj daim duab nej noj sus nov mus rau tim cov hav zoov cas pom 2-3 tsob tsawb qus mas ntxim yuav kho siab kawg li. Thiab kuv ntsia mas nej nqa dej tsawg heev ces tsam thaum kawg yog dej tag lawm es ho nqig dej tuaj mas xyov yuav ua li cas lau. Tej chaw so ntawm nej noj mov ntawm puas yog rest area rau sawv daws ntag lov? Kuv mas ntshe txhawj qhov mus hoob nab xwb lau tej chaw dai siab no os.

  Chaw plob ces maub kom taub-hau ploj ntawm cov nroj juabvog ntawd xwb ntag hos! Yog xav mus plob deb ces xa ua hav pos co qignxoog tim kwj ha tiad xwb tiag! Tej qab ke mas fab thiab nxhab li nxhab.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 28th 2010, 10:36 am

  Correction: Part 20 uantej no yog Part 19.  Part 20 yog cov lus hais nram qab no:  Noj sus tas, peb baj tej khoom ntim rau hauv tsheb ces mus dua. Thaum mus ntoplaws roob ces nxee dhau mus txog rau lub zos Phoukhoun kevtshuam mus Luang Prabang thiab Phonesavanh, peb nres tsheb mus ncig saib tej neeg muag khoom ntawm kevtshuam.  Qhov chaw no muaj tsev zeb thiab tsev ntoo zoo pesnrab. Muaj neeg Lostsuas nyob cov tsev. Cov Hmoob tuaj yajsab tuaj muag zaub thiab lwm yam khoom noj rau qhov chaw no. Cov Hmoob ces lam muab ntaub pua ntawm ntug kev muag lawv tej zaub. Hauv cov tsev yog neeg Blog. Luag yeej muaj luag ntau yam khoom muag hauv tsev. Muaj ib yim Hmoob nyob thiab muag khoom hauv ib cha tsev ntawm cov Hmoob muag zaub hauv daim duab no. Cov Lostsuas nyob tsis ze ntawm kevtshuam no kuj tuaj muag nyuag nqaij txhiab, nqaij ci, jes ci taug ntug kev thiab.  Peb mus nres tsheb thiab ncig xyuas qhov me jis ces peb yuav dhau mus lawm Phonesavan. Daim duab no yog zos Phoukhoun, kev sib tshuam mus Luangprabang, Phonesavan thiab Veescas. Sab xis hauv daim duab no yog ncaim mus Phonesavan. Sab lauj mus Luangprabang.

  Ua ntej peb yuav sawvkev, muaj ib tug txivneej Lostsuas los nug tias peb yuav mus lawm qhov twg. Peb hais tias peb yuav mus lawm Phonesavan. Nws hais tias nws mus haulwm sab Luangprabang los (dag thiab tiag los tsis paub). Nws tsis ncav cov tsheb bus mus Phonesavan. Cov tsheb twb dhau tag lawm. Nws nug tias nws nrog peb mus puas tau. Peb kam thauj nws nrog peb mus. Nws zaum ntawm kuv sab xis. Txivhluas nrog ob tug pojniam zaum nramqab.  Txij ncaim ntawd kevtshuam los mus lawm Phonesavan yeej muaj zos neeg nyob dai boo kev tuabntws. Hmoob los muaj. Lostsuas thiab Khabmub los muaj. Tsiaj txhu los muaj coob. Kev los nkhaus thiab nxhab ualuaj. Tsis zoo lam khiav tsheb ceev. Tej tojroob hauvpes yyuag thiab hav ttob. Tej roob hav ces yog hav tauj hav nqeeb xyaw xyoob daws lawm xwb. Pom tej tug ntoo twmzeej nyob tim tej roob lossis tej kwjha.  Peb ncejtoj nqishav ntevtsawv thiaj txog nram zos dej Namchat (Hmoob hua zos Najcab). Peb mus nres tsheb thiab nuamyaj qho mejis. Peb tuaj saum cho saib hauv dej. Pom hluasnkauj Blog dadej hauv qab choj.
  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vamntxawg on January 28th 2010, 9:40 pm

  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Kuv xav noog koj es ua li neb ob niam txiv puas tau mus txog ntawm tus Asnubxamvajlis nov thiab?  Nej tseem hluas heev os vajhuamsib luag, yog hais tias daim duab no yog neb khub niam txiv ces neb tseem hluas nawb. Khwv tau nyiaj los kav tsij mus ua si thaum tseem hluas li neb no thiaj xav mus ncig teb ncig chaw, hos zoo li peb cov laus no lawm ces mus los tsis zoo dab tsi lawm, tsuas yog mus kom pom yus tej neeg lawm xwb. Yog kuv tseem hluas li nej ces kuv ncig teb ncig chaw kom txau txau ntag nawb
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on January 28th 2010, 11:30 pm

  Vamntxawg, Yog Vajhuam nkawv khub niam txiv ma. Yog nkawv mus xyuas qub tebchaws es thiaj li tau cov duab los rau peb tsu saib ntag ma.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 29th 2010, 7:06 am

  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Zoo siab tau nyeem koj zaj dab neeg rov mus Lostsuas teb os. Cas kuv pheej taij neb heev es koj thiaj tso duab ntxiv los yog li cas xwb os. Kuv xav tias thaum neb ob niam txiv me nyuam loj tag lawm ces nws yog ib lub zoo sij hawm rau neb mus ncig txog lub teb chaws twg los tsam no ces koj kheej sau story lawm ces zoo heev li os. Kuv mas nyiam nyeem koj cov dab neeg nrog duab mas yeej zoo li yus twb nrog neb mus txog tej chaw neb mus tib si lawm......hahahahahahahaha.

  Tab sis, kuv hnov coob leej mus nplog teb los es lawv coj poj niam nrog nraim lawv mas muaj tej tsam hluas nkauj yeej nyas nrhw ntawm tej es tos tus poj niam mus twg lawm xwb ces hluas nkauj yeej thab tus txiv kiag xwb. Yog zoo npaum ntawm no cia seb kuv puas yuav mus ib zau ne yom. Yog hnub twg kuv mus nplog teb mas kuv yuav xyaum sau dab neeg li Vajhuamsibluag sau nov mas zoo kawg siab li os. Tab sis, yog kuv mus mas kuv yuav pib sau dab neeg thaum kuv pib nce nyob hoom tawm Meskas teb mus ces yog leej twg tuaj nyeem kuv zaj dab neeg thiab xav ntsib kuv ces yeej sib pom li os.


  Kuv pheej tsis pom hluasnkauj "qhov i" nyob ntawm hauvcaug thiab tiag. Tejzaum yus tsis tsa qhovmuag xwb ho, yuam?
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 29th 2010, 7:13 am  Part 21  Neeg muab pobzeb los teem ua zoo li cuab txajjes hauv plawv dej, tabsis muaj xovtooj cab hauv lub pobtawb los rau saum lawv tsev. Ua tibzoo saib cas yog lawv muab ib lub tshuab (motor) tso rau hauv dej thiab ua ib qhov kom dej ntaus ces lub tshuab kiv. Thaum lub tshuab kiv lintawd ces lub tshuab xa tau hluavtawsxob rau saum Blog cov tsev. Leejtwg tsim tau lintawd ces yim ntawd muaj hluavtawsxob siv.

  Dhau zos Namchat ces rov nce toj mus ibchim tsuas ho rov tig nqishav lawm Muangsui. Peb tshwm rau zos Muangsui los kuv twb nco tsis tau qhov twg lawm. Thaum mus yuav txog ntug pasdej Nongtang, kuv thiaj nco tau tias ntu kev nkhaus ntawd kuv pom dua lawm. (Kuv pom thiab tau taug ntau lwm xyoo 1963-64).  Peb khiav tsheb ib pliag ces tshwmplaws ntug pasdej Nongtang. Thaum no nco tau tseeb lawm. Jia lub pasdej nrobli. Twm thiab os dadej taug ntug pas dej. Tom plaws pasdej mus rau sab puab taw tsua sab tim-ub neeg caij nkoj muab jes rau-ub rau-no. Ob cag taug ntug pasdej muaj lubpuav tsev. Thaum-ub lub pas dej no jia laimntoom thiab juabxiab tinkaus ntug. Yus twb tsis tau luag jia thiab thiab mus kov cov dej. Thaum ntawd hnub twb yuav poob tim boontuj. Taug txoj kev mus rov sab hnub tuaj qaum teb ntawm lub pasdej uas thaum-ub muaj cov tubrog nyob taug ntug pasdej ces yog niag hav ntoo uadog uadig. Tsis muaj tsev nyob tej chaw no lawm. Qhov no yog lub pas dej Nongtang.

  Peb dhau pas dej Nongtang mus ces nkag rau tom tiaj puamkhab thiab hav thuv uadog uadig lawm. Tej hav thuv nxoojnyes thaum-ub tsis muaj tag. Qhov zoo ces tsuas yog txoj kev luag muab pua yaas thoob plaws lawm xwb. Caij tsheb taug kev tsis tshuav hnov thawv.  Twb lig hnub qaij nroos tim boontuj lawm thiab ces peb tsav tsheb khiav ceevnroog mus ib tsam ntevloo. Peb mus hla tus choj Najnyeej. Tig jia hauv qab choj pom dej nro-bli, tabsis tsis paub tias tob los ntiav. Tsis paub tus dej ntws tog twg. Yus tsuas xav tias yeej ntws rov sab qabteb lawm xwb ntag.


  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vamntxawg on January 29th 2010, 11:03 am

  Vajhuamsibluag wrote:
  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Zoo siab tau nyeem koj zaj dab neeg rov mus Lostsuas teb os. Cas kuv pheej taij neb heev es koj thiaj tso duab ntxiv los yog li cas xwb os. Kuv xav tias thaum neb ob niam txiv me nyuam loj tag lawm ces nws yog ib lub zoo sij hawm rau neb mus ncig txog lub teb chaws twg los tsam no ces koj kheej sau story lawm ces zoo heev li os. Kuv mas nyiam nyeem koj cov dab neeg nrog duab mas yeej zoo li yus twb nrog neb mus txog tej chaw neb mus tib si lawm......hahahahahahahaha.

  Tab sis, kuv hnov coob leej mus nplog teb los es lawv coj poj niam nrog nraim lawv mas muaj tej tsam hluas nkauj yeej nyas nrhw ntawm tej es tos tus poj niam mus twg lawm xwb ces hluas nkauj yeej thab tus txiv kiag xwb. Yog zoo npaum ntawm no cia seb kuv puas yuav mus ib zau ne yom. Yog hnub twg kuv mus nplog teb mas kuv yuav xyaum sau dab neeg li Vajhuamsibluag sau nov mas zoo kawg siab li os. Tab sis, yog kuv mus mas kuv yuav pib sau dab neeg thaum kuv pib nce nyob hoom tawm Meskas teb mus ces yog leej twg tuaj nyeem kuv zaj dab neeg thiab xav ntsib kuv ces yeej sib pom li os.


  Kuv pheej tsis pom hluasnkauj "qhov i" nyob ntawm hauvcaug thiab tiag. Tejzaum yus tsis tsa qhovmuag xwb ho, yuam?

  Txhob hais li koj, yog nyob ntawm hauv caug mas pom nyuab nawb, hos yog nyob ntawm 2 ces mas pom yoogyim, cov ntxhais nyob plog teb tsis hnav ris xuab ces muab iav tso rau ntawm koj taw ces ua txuj mus sawv ze ze ces muab ko taw cev mus hauv lawv qab tiab ces pom xwb. Aub kuv niag laus es yuav mus qhia tej niag tswv yim liam no rau tej hluas ua tus dab tsi lau
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on January 29th 2010, 10:14 pm

  Vajhuam,

  Neeg zoo nraug heev li koj ma kuv xav tso txhob coj poj niam nrog ua ke ma yeej pom poj niam qhov i nyob ntawm hauv caug xwb li o..
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on January 29th 2010, 11:54 pm  Phonesavan (Part 22)  Tsausntuj tav li 6 teev nrab, peb tinkaus Phonesavan. Jia pom teeb liabvog taug ntugkev thiab tim tej zos muaj neeg nyob. Peb mus txog hauv nroog. Tus Lostsuas coj peb mus taw tes rau ib lub tsev so (motel). Mloog nws tus nru-lus mas yam-li tus tswv lub tsev so no yog neeg sib paub zoo. Peb thauj nws mus nqis rau pem lub khw. Nws nug tias peb yov yuav nyiaj ntawm nws li cas. Peb hais tias peb tsis yuav nyiaj no. Peb muab nws tso tseg ces peb rov los rau ntawm lub motel uas nws qhia peb los so.  Peb los nrog tus tswv tsev motel khom nqi. Txheej sab hauv qab lawj raug ib cha ib hmos $10. Chav sab saum toj raug ib cha $15. Peb hais tias peb xav pwb ib cha kom muaj ob lub txaj loj. Tus tswv tsis kam. Nws muaj ib cha yog muaj ib lub txaj loj thiab ib lub txaj me txaus ob leeg pw thiab. Muaj ib cha loj muaj ib lub txaj loj xwb. Peb hais tias peb pw chav muaj ib lub txaj loj thiab ib lub txaj me los kavliam. Tus tswv hais tias peb txawm ua li ntawd los tau, tabsis peb yeej yuav tau them tag nrho ob chav. Ua li no ces peb thiaj tau pw ob cha txaj. (Blog lub siab tseem phem kawg!)  Tebchaws Phonesavan no tsis heev, sov tsis heev thiab. Tej vaj tse luag tsis ua cua sov. Sab hauv nruabtiv muaj jis noo tsw pwm tsawv. (Txhob hais leej twg mus pw lub tsev so no ib zaug nxiv lawm). Peb lam pw ib hmos tsw pwm nxiag. Hauv tsev dadej kuj muaj dej kub. Yog tsis muaj dej kub mas yuav da tsis taus dej thiab vim lub sijhawm peb mus ntawd yeej no tsawv. Hauv chav dej muaj lub tsev zaum plob, dab nxuav muag, tsom-iav thiab tus kais dej txias dej kub. Yog yus da dej ces dej yeej ntub lub chaw zaum plob vim tsis muaj chaw kem.  Da dej tas ces kom tswv tsev nqa Beer Lao los haus. Kuv ib leeg haus xwb. Txivhluas los haus tsis taus thiab. Ob tug pojniam los tsis haus beer. Haus beer tas ces ib ce zooj zog. Lam pw ib hmos. Tsav tsheb ncua kev deb thiab ces lam tsaug zog qho me jis ces twb kaj ntug.  11/25/05  Nyob Phonesavan  Sawvntxov, peb tu khoom nqa rau saum tsheb tas. Xav tias yuav mus xyuas tus tijlaug, tabsis tsis paub lawv chaw nyob. Peb tsis muaj sijhawm yuav mus nrhiav. Xovtooj los tsis paub. Taishluas nkawv hu xovtooj rov los KM-52 kom cov neeg sib paub pab nug tus tijlaug xovtooj tso hu rov tuaj rau peb es thiab paub nrhiav lawv, tabsis jiagto tsis hnov teb li ces peb thiaj sib tham tias peb xav mus lawm Muangkham mus xyuas qhov dej kub.  Peb yuav mus ncig xyuas khw saib tej tub lag tub luam muaj tus dabtsi tuaj muag. Yus lub siab los xav mus pom ub pom no vim tsis tau pom tej kiabkhw zoo li no los muaj 30 tawm xyoo lawm. Peb tsav tsheb mus txog tom ntug khw Phonesavan tseem ntxov tsawv thiab muaj jis no. Peb mus nres tsheb rau ntawm ntug kev sab hnub poob ntawm lub khw. Pom cov txivneej Hmoob 5-6 leej twb tuaj sawv ntawm tej kev tos muab nyiaj Blog pauv nyiaj dollar. Wb muab $100 paus tau ib lan (one million Kip) nyiaj Blog.  Peb nkag mus rau hauv khw. Tej neeg tuaj muag khoom noj xws li mov ci, txiv ntoo nyob ntawm ntug khw mas xav kom yus pab yuav lawv tej khoom kawg vim lawv paub tias peb yog neeg Meskas. Peb yeej muaj nyiaj. Peb kuj hais rau lawv tias cia peb mus ncig ib chim tso mam rov los yuav. Hais li ces peb kuj dim coob tus neeg xav kom peb yuav lawv khoom.

  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on January 31st 2010, 9:11 am

  Txawj,

  Twb yog Vamntxawg, hai txog pojniam bottom xwb os.. yog ib yam lus poj niam txiv neej teej tug xwb. Nws tsi yog Dev tug.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on January 31st 2010, 9:38 pm

  Txawj wrote:Davdub,

  Kuv xav tias nyob ntiaj teb no ces yog peb tsis muaj qhov zoo zoo lawm ces qhov ntawm yeej tsis muaj yam dab tsi ua kom neeg txawj sib hlub thiab muaj vam ntxiv li lawm os. Yog li ntawm yawm saub thiaj muab qhiv i los ntxias neeg kom paub sib hlub es peb tsav neeg thiaj li muaj vam xwb. Kuv mas yog hais txog qhov i xwb mas kuv yeej hlub Hmoob tag li os. Li cas los tej ntawm yuav tsis muab hais ua lus dev plhu li.......hahahahahahahahaha.

  Txawj,

  Kuv xav hai tias, yeej yog li koj lus thiab. yog u niam thiab u txiv yug u los es tsi muaj yam khoom ua poj niam li ces u yeej tuag zoo duas vim poj niam xav tau los u tsi muaj ces u xum tuag mus. Poj niam los yuav xav ib yam li thiab, yog nws tsi muaj yam khoom txiv neej need ces nws xum tuag mus zoo dua thiab.

  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vamntxawg on January 31st 2010, 9:53 pm

  Kuv mas ho txawv, yog kuv yus los kuv yeej ib txwm tsis muaj mas kuv tseem ua ntuj tsaug, vim poj niam los yus tsis nyiam txiv neej los yus tsis nyiam, yus nyob thaj yeeb tiag tiag, yus tsis muaj kev nyuab siab txog qhov niag ntawd. Qhov niag khoom ntawd ua tau rau neeg sib tua, xav muaj nyiaj, xav kom zoo nkauj zoo nraug, xav tau nom tau tswv, tej no yog tim muaj qhov niag khoom ntawd xwb. Yog yus tau no hluas nkauj nyiam, yus muaj nyiaj los hluas nkauj nyiam thaum cov no nyiam yus ces yus tau deev yooj yim, Yog yus tsis muaj qhov niag khoom ntawd tej no yus tsis ntshaw ib qhov hlo li, tsuav tau noj kom yus txhob tuag xwb.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on January 31st 2010, 10:07 pm

  Vamntxawg,

  Koj hai kuj yog lawm thiab, yog hai tias koj tsi muaj los koj kujnyob tsi nroos lawm ces nws yuav tsi muaj teeb meem li os.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 1st 2010, 8:56 am


  Part 23.

  Cov tsev loj muag ntaub xov, tsoostsho hnav nyob ncig lub khw yeej muaj neeg Blog thiab Suav sib txuamdaws. Tsis tshua pom Hmoob. Pom tus puav Hmoob ua fawm thiab muag zaub, tsiajtxhu qho mejis xwb. Hauv lub khw muag khoom noj feem coob yog neeg Blog.

  Peb ncig mus txog sab hnub tuaj qab teb uas yog qhov chaw muag khoom siav thiab nyoos, pom neeg muag tsiaj nruabnrag xwsli nraj, noog, nas, kauv qaib, bloos, tsaug thiab lwm yam. Pom cov Hmoob muag bua thiab qaib.

  Cov muag nqaij nyuj, nqaij twm thiab nqaij bua hauv lub tsev loj yog neeg Blog. Peb ncig mus ncig los povkhawv ces peb los yuav tau Paskhees, kuavtxob tawv tawm (cheo bong), qaib ci thiab mejis mov blaum. Peb tawm rov los rau nraum tsheb no ces peb sawv kev mus rau Muangkham.

  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vamntxawg on February 1st 2010, 6:58 pm

  Vajhuam, yog li koj hais ces peb cov hmoob tseem txom nyem heev li? raws li kuv saib cov duab no yeej tsis pom hmoob muaj khw loj li thiab tiag. Kav liam lau, peb hmoob ua neej tom qab ces, txawm poob qab me ntsis lawm los tsis ua li cas.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 1st 2010, 7:15 pm

  Vamntxawg wrote:Vajhuam, yog li koj hais ces peb cov hmoob tseem txom nyem heev li? raws li kuv saib cov duab no yeej tsis pom hmoob muaj khw loj li thiab tiag. Kav liam lau, peb hmoob ua neej tom qab ces, txawm poob qab me ntsis lawm los tsis ua li cas.
  Vamntxawg,

  Kuv los ib yam thiab, thaum kuv saib cov duab no lawm kuv muab xav rau lub caij thaum kuv tseem muaj li 10/12 ntawd kuv pom kuv tus muam lawv thiab KZkZ lawv muag qaib ma yuav ntxim hlub kawg li tiag. U lo txom nyem kawg kiag thiab yog muab xav yav tag los lawm ma yeej tsi xav rov mus rau tim blog lawm os.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 1st 2010, 9:38 pm

  Mus Muangkham

  Peb tsav tsheb taug txoj kev rov sab hnubtuaj mus lawm Nonghet (yog qaumteb Xeevkhuam). Dhau ntug Phonesavan mus tsis deb. Tig jia tim tej tojroob hauvpes yeej tsis pom ib thaj txwvyeem nyob qhov twg. Tsuas pom koogpuav ntoo thuv xyaw lwm yam ntoo dog pes dig. Tebchaws ciaj quavpoj, puamkhab thiab hav tauj hav nqeeb los lawm tsis paub tsawg tiam neeg. Neeg nyob taug ntug kev sibnrhav. Txoj kev yeej pua yaas thiab xismaas du lug.

  Khiav tsheb ib ncua li 5-6 kilo mev xwb txoj kev nqis havlias taug kwjhav nkhaus tej tswbtsem rau nram Muangkham. Tsiaj nyeg los yeej nyob taug ke. Thaum yuav txog chaw neeg nyob ces yeej tsis zoo tsav tsheb khiav ceev tsam lam muaj neeg lospuas

  tsiaj hla kev. Txivhluas hais tias txij Muangkham mus rau sab Nonghet, tshuav li 50-60 kilo mev xwb txog Nonghet.

  Thaum nqis tinkaus nram tiaj yuav txog tom Muangkham, tabtom yuav luag tavsu. Peb khiav tau muaj li 50-60 kilo mev lawm. Peb mus nres ntawm ntug kev ib sab khw Muangkham yuav mejis khoom noj thiab dej haus.

  Peb caij tsheb dhau zog li 5-6 kilo mev rov rau mus Nonghet, muaj ib txoj kev tsheb ncaim mus rau sab xis rau sab qab teb lawm. Zooli kev ncaim mus ua teb, tabsis tseem yog kev tsheb pua yaas.


  Qhov Dej Kub Muangkham

  Peb ncaim taug txoj kev ntawd mus deb li 4-5 kilo mev ces nkag rau hauv lub vajloog qhov dejkub. Ua ntej yuav nkag lawm hauv vajloog dejkub, muaj zos Blog thiab Hmoob nyob sib puab. Neeg thiaj tsiajtxhu nyob pawglug taug kev. Thaum mus tinkaus ntug vajloog, tej tswv kav tebchaws ua ib lub roojvag thiab tso ib tug qhaub thaiv kev. Muaj ib tug txivneej hluas zov lub roojvag sau nyiaj. Cov neeg yuav nkag mus xyuas lub qhov dejkub yuav tau them nyiaj ib lub tsheb 2,000 Kip (20 cents).

  Peb them nyiaj tas. Peb nkag rau hauv lub vajloog. Tig jia ib puag ncig los yam li bhob xwbxuav. Pom tus puav neeg. Hnov hais lus plojloog tom tej deb tuaj. Tej tswv kav tebchaws ua tau muaj li 7-8 lub tsev txais qhua zoo nyob hauv lub vajloog, tabsis zoo li nyob jiag twbto thiab qhov txhia chaw bhob xwbxuav. Paub tau tias tsis tshua muaj neeg tuaj ncig xyuas thiab pw tej tsev no. Xav hauv siab tias tejzaum yog nyob deb kev vammeej. Neeg txawv tebchaws tsis tuaj xyuas txog tej qhov dej kub no. Cov neeg Blog los txomnyem thiab tsis tshua mus them nyiaj pw tej chaw uasi ntawd. Tswv tebchaws thiaj tsis muaj nyiaj los tu thiab kho (maintain the conditions) tej tsev txais qhua ntawd.

  Peb ncaim ntawm qhov chaw sau nyiaj li 30 yards ces txoj kev yog kev av lawm. Txog ntawm kaum vajloog, txoj kev faib ua ob txoj. Ib txoj ncaim rau sab laug. Ib txoj ncaim rau sab xis.

  Peb lem taug txoj sab laug rov sab hnubtuaj mus deb li 20 yards ces peb lem taug ib txoj lw kev tsheb nkag rau hauv ib lub tsev txais qhua. Lub tsev loj yog chaw pw. Lub yau zog nyob sab hnubpoob puab lub tsev loj yog lub tsev ua mov noj.

  Txivhluas thiab taishluas nkawv tawm mus aws tau ob chav pw tas ces peb los thau khoom hauv tsheb nqa mus rau hauv peb ob chav pw. Wb pw chav sab hnub tuaj qaum teb. Nkawv pw cha sab hnub tuaj qab teb. Ib chav pw raug nyiaj Blog ib hmos 30,000 Kip ($3.00 per night).


  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 3rd 2010, 9:34 pm

  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Koj txawm yuav sau dab neeg mus nplog teb kom peb nrog koj nco lub teb chaws nplog tag li tiag tiag los?

  Zoo siab rau koj tej duab thiab tej lus zoo rau peb tau nyeem kom paub txog lub teb chaws nplog nawb mog.


  Txawj,

  Kuv mloog koj zaj nkauj no, koj yuavtsum yog neeg loj hlob thiab paubtab sab tim ub tuaj lawm xwb lau. Tsis lintawd mas koj yeej tsis txawj mloog tej nkauj zoo lino kiag lau.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 3rd 2010, 9:38 pm

  Davdub,

  Kuv nyiam tus hluas no lub suab heev nawb. Yuav ua cas thiaj nrhiav tau nws los hu kuv cov nkauj ua collection ne? Kuv tshuav cov nkauj tshiab ntau thiab.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 3rd 2010, 11:01 pm

  Vajhuamsibluag wrote: Davdub,

  Kuv nyiam tus hluas no lub suab heev nawb. Yuav ua cas thiaj nrhiav tau nws los hu kuv cov nkauj ua collection ne? Kuv tshuav cov nkauj tshiab ntau thiab.

  Tus Khab Lis no nyob tim blog teb o. Yog koj xav tau nws los hus koj cov yas suab ma yuav tau mus nrhiav nws xwb, tsi tag lis, kuv yam lawv qoj li no thiab kuv nyiam kom yog lub accordion yog muab koj cov music collection rau tus singer no hus ma kuv nyiam kom siv Accordion thiab qoj lub violin
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 4th 2010, 12:51 pm

  Part 25

  Hauv chav pwb muaj ib lub txaj loj txaus ob leeg pw. Chav dadej muaj lub tsev zaum plob, lub dab ntxuav muag thiab lub dab dadej loj (bath tub) zoo li cov dab dadej nyob Meskas thiab. (Ntawm lub qhovrooj sab xis hauv daim duab no yog nkag rau hauv peb cov chav pw. Yees tig rau sab hnubtuaj).

  Peb mus nyob tus ces peb mus tso dej kub rau hauv lub dab dadej. Ib leeg mus zaum thiab pw tsau dej kub ib tsam kom kumyees ces ho hloov rau ib tug mus tsau. Tejzaum ces ob leeg mus zaum thiab pw tsau dej kub ua kev. Cov dej yus da txiaszog lawm, muab tso tawm. Tso dua cov tshiab kom kub zoo da los rau. Cov dej tsuas kub lug kom yus tiv taus thiab xwb vim twb ntws ntawm lub qhov dej kub los taug kav yaas deb li mile lawm mam txog ntawm tsev

  Peb mus tsau dej kub thiab so povkhawv. Yav tavsu dua ces peb ncig taug ib txoj kev ncig lub vajloog rov rau sab hnub tuaj. Txoj kev nkhaus ua kaumtsev lem rov rau sab qab teb. Peb lem taug raws txoj kev nkhaus. Luag ua ib txoj kev dav txaus lub tsheb khiav ncig lub vajloog cov tsev so. Peb mus deb li 100 yards ntawm chaw pw ces muaj ib txoj kev luag yeej tho dulug cia, ncaim rov rau sab hnub tuaj rau tom lub qhov dejkub lawm.

  Txoj kev no luag tsis pub neeg tsav tsheb taug. Peb mus kotaw taug txoj kev ncajnraim rau tom lub qhov dej kub.

  Thaum tawm ntawm ntug vajloog tsev so taug txog kev mus rau tom lub qhov dej kub ces thiaj yog zoov txwj zoov laus. Tej too thiab nrojtsuag tsis muaj neeg txiav. Tsuas yog pom neeg txiav tho kev xwb. Muaj lw neeg mus qab kev qaum kev qho mejis. Muaj nyuag ntoo vajkhaum, qos tsov, ntoo zesqaib, nroj lajkabdais, hmab thiab lwmyam nrog tsuag. Jia ces tus mojyam zoo li tom havzoov laus ntag.

  Peb taug kev deb li 300 yards ces txog ib qhov chaw luag thws du lug thiab ua ib lub tsev mme txawb rau hauv ib co qab ntoo loj ntxoovnyes rau cov neeg mus xyuas tau pab nyiaj thiab rho ntawv xeem hmoov. Luag tabtom ua dua ib lub tsev loj. Tejzaum yog ua chaw teevhawm ntag. Thaum peb mus txog ntawd, luag twb vov tau tas lawm. Samsim muaj ib tug neeg khob nrujnrawv, zoo li tseem samsim pua xwb.

  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 4th 2010, 4:42 pm

  Txawj wrote:Nyob zoo Vajhuamsibluag,

  Kuv ces me nyuam yaus xwb. Tab sis, kuv muaj cov neeg laus lawv nyiam mloog nplog thiab thaib cov yas suab es kuv paub tias zaj twg lawv nyiam mloog heev thiab tsis nyiam xwb os.

  Qhov kuv zoo siab heev mas koj yog ib tug neeg twj lim heev vim koj ua twb zoo los sau koj tej dab neeg txhua qhov chaw koj mus tsuj daim av nplog rau peb nyeem es kuv xav tias yog thaum koj retired lawm mam li muab los sau ua tej phau ntawv Hmoob ntshe yuav zoo heev li os. Tsis li los lub neej nim no ces kawg cia rau online los tau es nws thiaj tsis siv sij hawm rau yus mus print cov ntawv ua tej phau los saib. Qhov xav print ua tej phau los saib mas yog thaum yus zaum hauv tsheb, mus ua si puag tom tej tw roob, thiab ya nyob hoom tej ces ho tau thau kiag koj phau dab neeg los nyeem seb koj sau li cas rau li cas. Kuv xav tias koj zaj dab neeg zoo heev li os.

  Txawj,

  Tim ib qho qhov twg lawm es cov font script thiaj li too small.. kuv twb kho Vajhuam cov font tag ib cov lawm tab si tseem tshuav qhov twg thiab es thiaj li ua rau daim page no cov font too small lawm.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 4th 2010, 9:27 pm

  Kuv tso cov Normal Character xwb. Tsis yog cov Large. It is OK.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 5th 2010, 2:44 pm

  Txawj wrote:Davdub thiab VajHuamsibluag,

  Davdub, koj mus saib hauv koj qhov main control seb puas yog hom font twg os. Yog hom font uas nyias xaiv ces yuav tau kho seb yus nyiam pom loj li cas xwb los tau.
  Ok, kuv mam li mus saib o.zoo li yog font size yog 12 lawm os. tiam si, nws ho tseem zoo li no, kuv xav yuav tsi yog hauv maim control.. yog cov font code nws muaj error xwb ... yog daim page no over rau new page lawm yuav rov normal lawm os.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 5th 2010, 8:42 pm


  Part 26.
  Peb dhau lub tsev mus li 10 yards rau tomntej rov sab hnub tuaj ces tinkaus ntug pasdej kub. Muaj ib nyuag qhov chaw dav txaus lib 5-6 leej sib txiv sawv jia rau hauv lub pas dej kub. Ob cag ncig lub pasdej yog hav nroj lajkabdais, tsawb, hmab, muastxhov thiab lwmyam nroj nreegnyho thaiv tag. Mus rau sab lauj taug ntug pasdej rau sab hnub tuaj muaj ib txoj lw neeg mus. Zoo li yog cov neeg saib tej pasdej mus xwb, vim luag txwv tsis pub cov neeg mus xyuas ntawd lam mus rau tom tej. Ntawm qhov chaw sawv jia rau hauv lub pasdej muaj lw neeg nkag mus rau hauv lwm puav thiab. Yeej yog cov neeg ua haulwm mus xwb, tam yus jia.


  Tuaj nram no jia mus rau qhov siab uas los pem roob los, tabsis ho yog jia rov sab qab teb, yeej pom tagnrho lub pasdej kub. Muaj tsawb liab tuaj ntxoojnyes. Lub qhovdej kwvyees dav li 10 yards dav hos 15 yards ntev, lospuas 15 yards diameters. Tuaj nram qab pasdej jia rov rau pem qaum pasdej pom tus blaim dej ncho pa tsimtsawv xwb vim tias nws yog nruabhnub nrig thiab tshav ntuj nrig. Pom tsausnyos juabxiab thiab muaj ib tsos txho dawb-lias rau hauv av lawm xwb.  Rov rau nram hav uas ze chaw sawv no los yeej juabxiab thiab muaj ib tsos txho dawb-lias tib yam. Rov rau ob cag ntuj kuj pom av hauv qab thu. Tej nroj tsuag yeej juabxiab tinkaus ntug pasdej. Muaj ib lub hauv paus ntoo luaj li ko riam tuaj hauv cov dej tuaj, nyob ntawm sab ntug pasdej sab laug. Tus txivhluas hais tias thaum-ub lawv tuaj xyuas ib zaug, tsob ntoo tseem ciaj thiab muaj blooj. Tsis paub tias yog nws tuag lawm es cov saib lub pasdej mam muab txiav tawm los yog li cas. (Qhov no yog pas dej kub).

  avatar
  Admin

  Registration date : 2008-08-21

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Admin on February 6th 2010, 10:31 am

  Txawj wrote:Nyob zoo Vajhuamsibluag,

  Zoo siab koj tso lub pas dej kub nov rau peb saib os. Kuv xav tias yog lub pas dej no kub taus li hais tias mag nyob hauv lub pas dej yuav tsum tsis muaj ib tug hmo dab tsi nyob hauv hlo li, lub pas dej yuav tsum tsis tuaj ntxhua thiab muaj nroj tsuag nyob ncig lub pas dej, lub pas dej yuav tsum kub nyog zoo hlab qaib, thiab lub pas dej yuav tsum muaj zaj laug nyob hauv los li cas vim lub pas dej no mas nws tsis yog dej ntws thiab txhawv qhov twg los ne tam kuv xav xwb. Nov tsuas yog tham pem xwb.
  Nyob zoo Txawj thiab Vajhuam,

  Txawj, lub pa dej kub dej baus no yog peb muaj txoj hmoob es peb mus tus kom zoo heev thiab pua cement kom zoo heev thiab ua vaj tsev zoo rau tsi tag li peb mus suck cov hot water ntawd rau neeg das tej zaum make some dollars thiab os? haaaa tam kuv xav xwb ma nws yuav kav tag ntau tim neej. Vim lub qhov no nws yog ib lub qhov coal mine xub nws yuav tsi muaj qhov danger rau human thiab nws yuav tsi muaj explosive rau qhov twg lawm. Txawm nyobb mus es ho muaj explosive los kawg ua siab tuag xwb ma.

  Vajhuam, Koj pua xav hai tias, qhov kuv tham no nws yuav ua rau cov tourism no tuaj tau nyiaj? thiab nws yuav ua rau tham chaws no zoo nkauj heev?

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 6th 2010, 9:17 pm


  Part 27.
  Tswv tswjfwm tebchaws muab ib tug kav yaas kwvyees muaj 4 inches diameter tuam kiag hauv lub pasdej (sab cov neeg mus sawv saib pasdej) tawm ncajnraim nqislias taug ib sab hav ntxhabblav rov los rau tom cov tshev txais qhua uas peb pw. Hauv cov tsev so, luag yeej tuam dej kub los rau hauv txhua lub. Jia rov sab hnub tuaj ntawm lub pasdejkub, muab 3-4 tsob ntoo txwj ntoo laus nrog rau cov ntoo yau tuaj sib xyaws pesdaws nrog rau hmab ntau yam sib nreeg pesnyho. Thaum peb mus ntawd, tabtom tavsu thiab tshav kub. Tsis pom nchopa hauv lub pasdej tuaj.

  Peb nyob saib povkhawv ces peb taug kev rov los sab hnub poob rau tom lub vajloog chaw so. Thaum los tshwm ntawm ntug vaj, pom ib co Hmoob caij ib lub tsheb Toyota ob kab rooj zaum tuaj txog ntawd thiab. Muaj ib tug tub Hmoob los Meskas los yuav tau ib tug pojniam tseem hluas. Jia zoo li menyuam yaus tsis tau paubtab li. Nws coj lub yeebyam tsis tshua txaus nyiam. Yus jia mas yam-li hauv nws lub siab nws xav tias nws yuav txiv Hmoob Meskas ces nws coj tus xeebceem siab tshaj cov. Peb sib tham mejis ces cov caij lub tsheb ntawd rov los rau Phonesavan lawm.

  Peb lem rau sab laug taug ntug vaj sab laug nqislias rauv sab nqiszog rau nram kwjdej. Pom tej nroj lajkabdais juabvog, samsim ua cos paj. Ib txhiaj kuj tawg zomzaws lawm. Muaj qostsov tuabntws ntawm tej ntug kev

  Peb mus txog nram hav dej, luag tauv tau ib lub tsag dej siab hausim. Saum lub pas dej, tejzaum cov tswv zos yug jes. Jia rau hau tus dej, bhobxuav. Zooli tsis muaj jes nce tuaj nyob tej dej ntawd li. (Dej muaj jes mas hauv tej pobzeb yeej tshiabkhiv). Luag muab ob tug kav ntoo kheej tuam hla tus dej rau sab tim yuav nce lawm pem cov pas jes. Peb hla tus cho rau sab tid thiab yees duab ua si qho me jis xwb.

  Tas li ntawd, peb taug kev raws tus ntug zaj qab vajloog los rau sab qaum teb rov los lawm tom chaw so. Los txog tom cov tsev muaj neeg nyob. Peb jib peb tug tub ntxhais hluas Hmoob samsim taug kev los nrawm nroos. Nug tias lawv yuav mus lawm qhov twg. Ib tug tig jia rov sab qab teb, thiab taw tes rau peb tias lawv tseem yuav nce lawm puag saum lub dawm tsua pom iab-oo tsawv mam txog lawv zos. Yus lub siab xav twjywm xam tias tsis yog yus lau. Lawv rausiabjo mus lawm. Lawv tseem yuav nce roob lawm puag saum lub dawm tsausnyos saud  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 10th 2010, 9:29 pm  Part 28

  Peb dhau los tomntej no rov los sab peb chaw pw, ib tug menyuam tub Blog muaj li 8 xyoo nce ib tso ntoo siab tsawv yuav mus kho xov hluavtawsxob. Yog plam tes poob ntoo no tejzaum tuag taus.

  Peb taug kev rov los tshuam rau tom lub roojvag sau nyiaj nkag hauv vajloog chaw so. Lub roojvag kaw, thiab tus tub zov qhovrooj twb mus tsev lawm. Peb taug kev los li 50 yards rov tom zos neeg ncaujke yuav rov los Phonesavan. Peb los nug ob niamtxiv Khabmub nyob sab ntug kev sab xis. Peb xav yuav nkawv tus puav qaib mus tua noj hmo. Peb kom nkawv ntes qaib tseg rau peb. Nkawv hais tias qaib tseem tsis tau los pw. Cia ibchim tsausntuj qaib los pw tso nkawv mam ntes nqa tuaj rau pem peb chaw pw.

  Peb dhau rau tom cov tsev ntau mejis. Peb xav mus yuav lub puav txiv taubntoos noj. Peb mus yuav tau ob lub txiv taubntoos ces tig rov los. Thaum los txog ntawm ib tog kev yuav txog yim Khabmub peb yuav qaib, pom ib tug poj Hmoob nhubnyoog kwvyees li 30 xyoo ev ib lub kawm thiab muaj ib co ntoo kheej (taws) jaws hauv lub kawm taug kev los. Peb nug tias nws mus qhovtwg los. Nws tias nws mus ua teb los. Jia mas nws yeej txajmuag rau peb thiab, tabsis ua tsis tau licas. Dhau los txog ntawm ob niam txiv yuav qaib, peb hais kom nkawv muag tus puav qaib ntxiv thiab ib chim tsaus ntuj kom nkawv ntes tuaj.

  Ib chim tsaus ntuj nyov, pom nkawv tuaj txog ntawm peb chaw pw. Nkawv nqa tau ob tug qaib tuaj xwb. Nkawv hais tias nkawv tus tub tsis kam muag cov qaib ntxiv. Thaum kawg, peb tau ob tug qaib xwb. (Xav luaj nyuj, xu luaj ntuj!)

  Hmo ntawd tsaus ntuj, taishluas thiab txhiv hluas nkawv muab ob tug qaib tua tseev cia. Peb muab cov nqaij twm uas peb yuav tom Phonesavan tuaj kib ua hmo. Thaum ua siav, peb qee tau ib co hov ntau tseg rau ob niamtxiv Blog zov lub tsev ntawd, vim pom tias nkawv txomnyem heev. Yuav noj ib pluag nrhiav ib pluag. Mov muaj noj los tsis muaj zaub thiab nqaij nxuag.

  Peb twb ua hmo siav tas. Ntuj tsaus nyos, maub xwb los yog. Muaj ib lub teeb hluavtawsxob cig liabpliv dai hauv tsev ua mov. Pom tus pojniam Blog muab ob-peb tug noog luaj ntiv taw xoo los hlawv tseev ua hmo. Jia mas yam li lawv kuj txajmuag kawg rau peb. Tabsis peb lub siab xav hlub lawv ntau dua. Peb hais rau tus niam tsev tias peb twb tseg rau nqaij kib ntau rau nej lawm thiab. Nws teb tias, Uatsaug ntau nawb.

  Sijhawm sawvdaws ua hmo zomzaws, kuv thiab txivhluas wb zaum daum samthiaj lastshav sab nraum tsev ua mov. Tus tub zov lub tsev ntawd txiv thiab ib tug xeebntxwm tabtom tuaj xyuas nkawv. Tus yawg thiab tus tub xeebntxawv dadej tas ces kom nkawv los nrog txivhluas wb zaum tham. Yuav tau ob fwj bias Lao rau nkawv haus nrog wb sib tham uasi.

  Noj hmo tas, peb los pw lub tsev pw txuas rov rau sab hnub tuaj siabzog ib theem saumtoj no lawm. Tsis paub tias cov Blog lawv noj lawv hmo licas tom qab lawm.

  Thaum los rau hauv txaj, jiagto qhov txhia chaw, tabsis cov suab qav thiab kab ntau yam quaj nrov jhoonrooj txij pes txej nram tej hav liaj, hav pas dej thiab tom tej havzoov tuaj. Tsaug tsis tau zog li. Pw ntev sab lawm ces dab ntub lam laum ua rau yus tsaug zog tsam puav thiab. Tsim dheev thaum twg mas tej suab kab thiab suab qav nrov zawjqees lintawd txog kajntug.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 10th 2010, 10:06 pm

  Hello, friends. Welcome to the Hmong World, this forum is your forum please feel free to help your seft and unlimited to use. Thank you so much for coming have fun.

  If any confusing feel free to ask Admin.

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 12th 2010, 10:24 pm

  Tusiab kawg lau. Muaj ib nhub twg ces yus yuav phem^ li tej laus no. Thaum hluas nyias zoo nyias kawg mas lawv. Thaum laus lawm ces yuav yog txhob muaj tus hais lus txhaum yus lub siab xwb.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 12th 2010, 10:39 pm

  Vajhuamsibluag wrote: Tusiab kawg lau. Muaj ib nhub twg ces yus yuav phem^ li tej laus no. Thaum hluas nyias zoo nyias kawg mas lawv. Thaum laus lawm ces yuav yog txhob muaj tus hais lus txhaum yus lub siab xwb.
  Yog lawm tiag, tsi tham los yeej tus siab ua ntej lawm os. Yog lawv nyob tim no ma tej zaum lawv tseem yuav hlua zog thiab tiam si, tus siab hai tias, lawv nyob rau tim blog lawm ces yuav pab tsi tau li lawm os.


  Last edited by Davdub on February 13th 2010, 12:08 pm; edited 1 time in total
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 13th 2010, 9:19 am

  Txawj wrote:Vajhuamsiblag,

  Koj piav tau nej zaj dab neeg mus laos zoo heev es kuv xav tias yog thaum twg koj xyeej sij hawm no koj yuav tau qhib computer es nruab video rau pem front es kom ho rov nyeem koj cov lus thiab tso duab rau peb saib ntxiv kom hnov kiag koj lub suab tham mas yuav zoo ib tom ntxiv rau peb sawv daws kawm li os.
  Lam tham^ li neb tham no thiab es kuv thiaj muaj siab tuaj tso lus nxiv.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 13th 2010, 12:00 pm

  Vajhuamsibluag wrote:
  Lam tham^ li neb tham no thiab es kuv thiaj muaj siab tuaj tso lus nxiv.
  Yog tsi tuaj ua si li no ces kawg tsi tau txog caij mus tus na ne, yuav yog lub 9 hli ma thiaj li qhib na ces kawg yuav tau tuaj hauv no es thiaj li tsi nkee nyob, vim peb cov lau nyob lub teb chaws no tsi muaj chaws mus qhov twg li o. mus los ntshai tus swine flu.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 13th 2010, 10:24 pm

  Txawj wrote:
  Vajhuamsibluag wrote:Lam tham^ li neb tham no thiab es kuv thiaj muaj siab tuaj tso lus nxiv.
  Vajhuamsibluag, kuv xav tias peb cov Hmoob mus nplog los ntau lwm los lawv yeej tsis muaj ib qho peev xwm yuav sau tau ib zaj dab neeg rau peb Hmoob nyob rooj teb no tau nyeem thiab kawm hlo li. Kuv muaj lus qhuas txog koj lub siab zoo thiab koj kev kawm txawm ntse vim koj to taub txog qhov koj yuav sau rau peb nyeem mas zoo siab kawg li os. Tus los zaum es ua zoo nyeem ib page zuj zus mas nws muaj qee tsam tseem ua rau yus kua muag teev yees thiab os.  Lawv zaj nkauj tis be ua "Lub tebchaws nco" no lov? Kuv xav mas yog "Lub tebchaws yus nco" no thiaj yog. Koj xav puas yog li kuv hais mas. Tis be li lawv tis no ses yog lub tebchaws nco yus laiv. Zoo li lawv qhov meaning yog lub tebchws yus nco lossis tseem nco thiaj yog.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 13th 2010, 10:50 pm  Part 29 11/26/05

  Muangkham-Phonesavan


  Tagkis kajntug huv, peb muab qaib vom qhwv blooj tsawb ntim su. Ua tau ib co mov txua. Muab blooj tsawb qhwv. Tav tshais laus ces peb nqa khoom rau hauv tsheb yuav rov los Phonesavan. Tagkis ntawd, ib niamtxiv zov cov tsev qhua ntawd tus menyuam tub muaj li 5-6 tseem sawv nxov yuav mus kawm ntawv. Zoo li tsis muaj dabtsi rau tus menyuam noj nxuag mov. Pom nws niam muab tau cov kuavtxob (cheo bong) uas peb muab rau nkawv rau tus menyuam jw mov blaum noj tas tso yuav mus kawm ntawv. Xav twjywm rau hauv siab tias yog yus no yus yuav tsis muaj tswvyim mus nrhiav noj nrhiav haus ib yam li lawv thiab, vim deb kev vammeej. Nyiaj los tsis muaj nqi.

  Ua ntej sawvkev, poniam muab tau 30,000 Kip rau tus nyab Blog (ob niam txiv zov lus tsev ntawd). Tus nyab Blog hais tias, Ua tsaug nawb, niamnxawm. Tsis tau pom muaj neeg pub nyiaj rau peb ib zaug li koj. Thov ntuj pab kom nej mus zoo mog.

  Kuv pojniam teb tias, Tsis uacasos. Yog muaj txoj mhoo, peb mam rov los xyuas koj dua mog. Tsimnyog yuav muab ntauzog. Peb los lawm siab daidhuam. Jia mas yam li cov Blog los kuj nco peb thiab.

  Peb caij tsheb tig rov los rau Phonesavan. Los lawm kho siab zim. Tej neeg nyob taug ntug kev los lawv yeej nyob lawv li qub. Jia tim tej kwjha, nyuag hav tsawb liab nxuag hav tauj hav nqeeb thiab hav muastxhov nyob bog lwb luas. Pom tej blooj tsawb, blooj tauj thiab blooj nqeeb co laimtxias. Paub tias cua tuaj blawm lawv vau rau sab no , ho vau rau sab tod yamnkaus li neeg yoj tes rau peb. Yog tej nroj tsuag txawj hais lus jhai lawv twb hais zom zaws tias Mus zoo nejos mog. Xyoo puav nej ho rov los saib peb nawb. Xav twjywm rau nruab siab tias yog tojroob hauvpes quas xwb ces peb yuav tau sib jib. Av luaj quas ces peb yuav ncaim mus ib txhis. Tej toj roob hauvpes txwv los puajtiam tseem nyob li qhov qub. Tsuas yog tej nrogtsuag txawv lawm xwb.

  Phonesavan-Xeev

  Peb los txog Phonesavan, tav tshais laus. Txog ntawm khw Phonesavan, peb lem sab laug rov sab qab teb nhub tuaj. Dhau lub khw li 1-2 mais, txoj kev tsheb lem sis zas tig rov rau tom Xeevkhuam. Txoj kev pua yaas thoobplaws khiav tav tej roob hav thuv sibnrhav. Qee ntu kev nkag rau tej dawm roob.

  Thaum taug txoj kev tsheb mus txog tom Lathuang los yeej tsis paub tias yog Lathuang lawm. Lub zos Lathuang thaum-ub uas tsev ncee-ai ntawd, niam no pom lub puav tsev taug kev lawm xwb. Tsis muaj tsev muag khoom taug ob cag ntug kev li thaum-ub lawm. Tej havzoov nxoojnyes nyob nruabnrab ntawm Lathuang thiab pasdej juab, neeg muab ntov tag. Tojroob hauvpes dodus mus ploj juamuag. Yav thaum tebchaws tajyeeb, peb tuaj nraum peb zos nqis rau Latkhaib rau Latxeem ces tuaj tshwm rau Lathuang. Sihawm ntawd, lub zos Lathuang muaj neeg nyob coob. Muaj kiabkhw muag khoom ntau.

  Twb dhau mus txog rau tom ob lub pasdej juab (ib lub nyob ib sab kev) los yeej zeem tsis tau qhovtwg vim tias tej havzoov nxoovnyos taug ntug kev ntawd ciaj hav puamkhab tag. Yeej pom ib lub pasdej nro-bli li lub hawv twm thiab, tabsis tsis faj tias yog lub pasdej juab. Tsuas zeem tau qho mejis tias thaum mus tom Lathuang no mus, txoj kev taug lub voshav sab lauj mus rau tom Xeev xwb.
  (Nov yog lub pasdej juab.)


  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 13th 2010, 11:38 pm

  Ca, yuav tau tej duab kho siab zim xwb laud. yog xav txog tej no ces yuav nyob tau txom nyem heev li os. Yog u nyob rau tim Lao ma yus yuav mus khwv noj qhov twg li laus.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 14th 2010, 7:39 am

  Txawj wrote:
  Vajhuamsibluag wrote:Lam tham^ li neb tham no thiab es kuv thiaj muaj siab tuaj tso lus nxiv.
  Vajhuamsibluag, kuv xav tias peb cov Hmoob mus nplog los ntau lwm los lawv yeej tsis muaj ib qho peev xwm yuav sau tau ib zaj dab neeg rau peb Hmoob nyob rooj teb no tau nyeem thiab kawm hlo li. Kuv muaj lus qhuas txog koj lub siab zoo thiab koj kev kawm txawm ntse vim koj to taub txog qhov koj yuav sau rau peb nyeem mas zoo siab kawg li os. Tus los zaum es ua zoo nyeem ib page zuj zus mas nws muaj qee tsam tseem ua rau yus kua muag teev yees thiab os.  Kawm American History ces yog lawv muab ntawm tej personal diary no los sau xwb tiag. 50-100 tomntej no ces peb tej xeebleej xeebnxwv muab tej no los ua kev kawm lawm xwb mas.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on February 14th 2010, 7:43 am

  Davdub wrote:Ca, yuav tau tej duab kho siab zim xwb laud. yog xav txog tej no ces yuav nyob tau txom nyem heev li os. Yog u nyob rau tim Lao ma yus yuav mus khwv noj qhov twg li laus.
  Lub pasdej juab no, thaum ub peb taug ntug kev tsheb mas juabxiab, laimtxias xwb. Yog havzoov nxoojnyes. Tsis muaj tsev puag tim tej roob tid li lau. Nxee lub roob siab sab laug sab nraud yog Roob Phus Kheb. Hlaj dej Najlees rau sab tim ub yog zos Najtoos uas yug kuv tiag. Mus ntawm lub pasdej juab no rau lub zos yug kuv yog ib nhub thawsthawv thiab nawb.
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 14th 2010, 8:52 am

  Vajhuamsibluag wrote:
  Lub pasdej juab no, thaum ub peb taug ntug kev tsheb mas juabxiab, laimtxias xwb. Yog havzoov nxoojnyes. Tsis muaj tsev puag tim tej roob tid li lau. Nxee lub roob siab sab laug sab nraud yog Roob Phus Kheb. Hlaj dej Najlees rau sab tim ub yog zos Najtoos uas yug kuv tiag. Mus ntawm lub pasdej juab no rau lub zos yug kuv yog ib nhub thawsthawv thiab nawb.

  VajHuam, koj tham tau kho siab kawg, koj tseem piav tau nej lub zo Naj Tuas thiab yog lub zo yug koj thiab ma zoo kawg, kuv tsi tau mus pom tej kos li, kuv tsua pom lawv tej movie nkau xwb. Kuv qhov chaws niam yug kuv ces yog nyob rau phou ser or phu xawb. Kuv nco lem loog, thaum kuv muaj 2 xyoo, niamthiab txiv lawv khiav lo rau PhonSaVahn, kuv tseem me li 2 xyoo thaum no, tsi paub yog xyoo twg, zoo li koob les thiab Vaj pov lawv twb sib tua tag, twb tsi muaj sib tus lawm, kuv pom ib lub tsev Wat hauj sam nyob rau ib qhov ntav zag. Nco tsi tau, xyov yog tsawg hli xwb niam thiab txiv lawv ris kuv los rau phu kees tej vaj tsev tsi muaj dab tsi. Raws li nco mentsi, zo li kuv muaj 3 xyoo lawm, Kuv pom toj xeem xaiv tuaj lawv kuv tseem nco tau, lawv muaj ib lub Jeep yog tus blog Bat Khom ua tus Driver. Tsi ntev, tsi paub yog xyoo twg, cia li tsi pom lawv tag lawm ces tej zaum yog nyab laj tuaj tuas ce lawv khiav tag lo rau Moung Suie lawm, tshuav kuv txiv thiab zoo li peb muaj li 4 yim tseem nyob rau Phu Keng xwb, Lub caij no kuv yuav muaj li 4 xyoo lawm kuv pom VP cov T 28 tuaj pov bomb rau peb tej vaj tsev, kuv tseem tau tuav niam tes mus nkaum peb qaum tsev, vim niam mob mob qhov muag niam tsi pom kev, tsi paub yog xyoo twg, cov kwv tij mam li tuaj tom Moung Suie tuaj tos kuv txiv peb lo rau Moung Suie Peb los nyob rau Moung Suie tshiab tshiab ces Toj Xeem Xaiv Tuaj lawv pab txiv tub thiaj li tuaj rau Looj Ceeb los yog Pham Khaum VP thiaj li kom neeg tuas Toj Xeem, kuv tsi nco xyoo, tiam si zoo li lawv hai tias yog xyoo 65, Thaumno kuv yuav ntxim li yog 5/6 xyoo lawm, kuv tseem khiav khiav mus saib lawv tsev neeg es nyia quaj nyia. Kuv tseem nco tau tej no zoo kawg.


  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vamntxawg on February 14th 2010, 9:01 am

  Vajhuam, koj mas txawj tham kawg, tham tau rau peb kho siab zim xwb, cov hluas uas lawv pom lub teb chaws no tsis tau tseeb mam lawv tsis nco, tabsi cov laus ces yog tham li koj tham no thiab ho muaj duab thiab mas xav tuag tam si rov mus thawj ua tus tshiab, ho ntshai tsam tsis txawj thawj lawm thiab no mas ua rau yus ua hlawv hlwb xwb tiag. kav liam laus tsam no ces laus lawm ces rov mus txog tim ub los tsis zoo dab tsi lawm tsuas yog coj yus 2 txais taw rov mus tsuj ib zaug lawm xwb. Vajhuam yog muaj duab no rov coj tuaj tso dua nawm

  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vamntxawg on February 14th 2010, 9:17 am

  Davdub wrote:
  Vajhuamsibluag wrote:
  Lub pasdej juab no, thaum ub peb taug ntug kev tsheb mas juabxiab, laimtxias xwb. Yog havzoov nxoojnyes. Tsis muaj tsev puag tim tej roob tid li lau. Nxee lub roob siab sab laug sab nraud yog Roob Phus Kheb. Hlaj dej Najlees rau sab tim ub yog zos Najtoos uas yug kuv tiag. Mus ntawm lub pasdej juab no rau lub zos yug kuv yog ib nhub thawsthawv thiab nawb.

  VajHuam, koj tham tau kho siab kawg, koj tseem piav tau nej lub zo Naj Tuas thiab yog lub zo yug koj thiab ma zoo kawg, kuv tsi tau mus pom tej kos li, kuv tsua pom lawv tej movie nkau xwb. Kuv qhov chaws niam yug kuv ces yog nyob rau phou ser or phu xawb. Kuv nco lem loog, thaum kuv muaj 2 xyoo, niamthiab txiv lawv khiav lo rau PhonSaVahn, kuv tseem me li 2 xyoo thaum no, tsi paub yog xyoo twg, zoo li koob les thiab Vaj pov lawv twb sib tua tag, twb tsi muaj sib tus lawm, kuv pom ib lub tsev Wat hauj sam nyob rau ib qhov ntav zag. Nco tsi tau, xyov yog tsawg hli xwb niam thiab txiv lawv ris kuv los rau phu kees tej vaj tsev tsi muaj dab tsi. Raws li nco mentsi, zo li kuv muaj 3 xyoo lawm, Kuv pom toj xeem xaiv tuaj lawv kuv tseem nco tau, lawv muaj ib lub Jeep yog tus blog Bat Khom ua tus Driver. Tsi ntev, tsi paub yog xyoo twg, cia li tsi pom lawv tag lawm ces tej zaum yog nyab laj tuaj tuas ce lawv khiav tag lo rau Moung Suie lawm, tshuav kuv txiv thiab zoo li peb muaj li 4 yim tseem nyob rau Phu Keng xwb, Lub caij no kuv yuav muaj li 4 xyoo lawm kuv pom VP cov T 28 tuaj pov bomb rau peb tej vaj tsev, kuv tseem tau tuav niam tes mus nkaum peb qaum tsev, vim niam mob mob qhov muag niam tsi pom kev, tsi paub yog xyoo twg, cov kwv tij mam li tuaj tom Moung Suie tuaj tos kuv txiv peb lo rau Moung Suie Peb los nyob rau Moung Suie tshiab tshiab ces Toj Xeem Xaiv Tuaj lawv pab txiv tub thiaj li tuaj rau Looj Ceeb los yog Pham Khaum VP thiaj li kom neeg tuas Toj Xeem, kuv tsi nco xyoo, tiam si zoo li lawv hai tias yog xyoo 65, Thaumno kuv yuav ntxim li yog 5/6 xyoo lawm, kuv tseem khiav khiav mus saib lawv tsev neeg es nyia quaj nyia. Kuv tseem nco tau tej no zoo kawg.


  Dav aw! 65 koj nyuam qhuav muaj 5-6 xyoo xwb mas nej tseem hluas heev, Kuv xyoo 65- kuv twb kawm ntawv nyob 7 divxes lawm, peb blog teb mas niag loj loj laus lawm los tseem kawm hoob qis qis xwb los muaj, thaum ntawd kuv yog hluas nraug 18-19 los xyov tseem tshaj thiab rau qhov cov laus thaum mas twv ntawm daim teb plej uas lawv ua los xwb. Rau qhov yus fwjtxwv yeej dub nciab lawm nas. Nej mam hluas heev nawb, raws li kuv pom Vajhuam nkawd 2 niamtxiv cov duab xwb ces kuv hais tias nej hluas heev lawm ntag, rov mus nplog los tsis khuv xim dag zog mus, hos zoo li kuv ces rov mus txog tim blog los yeej tsis los yus lub dag zog lawm
  avatar
  Davdub
  member
  member

  Registration date : 2009-12-19

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Davdub on February 14th 2010, 9:40 am

  Nyob zoo VamNtxawg,

  Yog lawm los ma, kuv ces niam txiv twb laus laus lawm mam li yug kuv xwb, koj saib kuv daim duab Avatar, daim duab yog yog xyoos 75 lub ib hlis los yog 2 hli ntawd kuv yuav mus xyeem ntawd los yog kawm tag P 6 es ua daim student ID, yuav mus xeem ntawv, kojsaib daim duab no ces koj paub hai tias, kuv muaj tsawg xyoo. Kuv yeej tseem yau heev tab si kuv kawm ntawv li cov nyob tebchaws no, ib xyoo ib hoob koj saib ? thaum 75 kuv nrog Vajhuam nkawv tsev neeg khiav los rau Thaib Teb, kuv tseem yog menyuam tub thiab xwb.

  Sponsored content

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Sponsored content


   Current date/time is October 18th 2018, 9:21 pm