Rov Mus Lostsuas

  Share
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 6th 2009, 11:25 pm

  Rov Mus Lostsuas

  *Siab ualoj ualug yuav rov qab mus tebchaws Lostsuas
  rov qab mus xyuas tej chaw ev dej txiav taws
  saib puas tseem nyob lomzem xauvbo li thaum peb nyob koom teb kom chaw
  qaib qua tshujtshaws thaum ntuj yuav kaj

  *Siab nyob tsis tus ntojnuag mus txog tebchaws Lostsuas
  zejzog bhobxuav havzoov ciaj quavpoj tag
  kev mus ua qoob twb ciaj zes noog kev mus ua teb twb ciaj kab nas
  tojroob hauv hav nyob jiag twbto

  *Tig ntiag mus jia txoj kev ua nkauj nraug
  hnov kab noog saub hu tias koj tuaj los koj los
  los yog nkaujxwb lub suab hu nyhos hais tias zaum no kuv tsis muaj koj
  vim kev tseg koj nyob ncua kev deb

  *Lub siab puastsus yuav rov qab mus Amelikas
  mob siab tsheej zag zaum no yuav tso koj tseg
  tswj txoj siab nyob tos hnub sib jib yog ntuj quas xwb wb yuav tau uake
  av luaj quas ces yuav ncaim mus ib txhis.
  Daim duab no yees ntawm tsev kho mob Nasxus, tig rau pem pobtsuas rov tuaj sab tshav davhlau.


  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 8th 2009, 8:46 am

  Personal Diary: First Trip to Laos, 11/2005

  Chivkeeb Rov Lostsuas

  Lub tebchaws Blog poob rau koossam (communist) tswjfwm tau muaj 30 xyoo no txij Hmoob tso lub tebchaws tseg xyoo 1975. Hmoob yog pab neeg tuav kev ywjpheej kawg nkaus nyob hauv tebchaws Blog uantej yuav poob tau koossam.

  Lub siab xav los ntev lawm tias yuav rov mus xyuas lub tebchaws Blog ib zaug, tabsis yam-li baj tsis tau txhij. Paub tsis meej tias kev mus los puas yuav yoojyim li lub siab xav. Hnov kwvtij neejtsa mus los coob leej kuj tsis muaj dabtsi. Muaj qee tus lias muaj teebmeem thiab.

  Txawm li cas los, thaum kawg nkaus lub 11/2005 wb nkawm niamtxiv kuj tau txiav txim siab mus xyuas ib zaug vim tseem tshuav niamtais Iab thiab txivhluas Buagtsab Thoj, hlob Nomhuas thiab Vajkos Vwj (Txivntxawm Soobtxos tus tub) nrog tsev neeg nyob Blog teb. Cov txheeb ze ces tag rau peb yig no. Tshuav Yawglaus Vamhawj Vaj thiaj Phauj Ntxawm nkawv ib niamtxiv thiab. Phauj Ntxawm yog kuv txiv tus muam.

  Thaum baj siab tau thiab tham haum tias mus tiag ces wb mam xa wb ob daim Passports nrog rau nqi ua visa, ib leeg $65 (tus nqi hauv Blog daim ntawv qhia nqi tuaj hauv Embassy Blog nyob D.C. ces yog ib leeg $50 xwb, tabsis lawv yuav kom them $65) xa mus rau Embassy Blog nyob Washington D.C. Ntev li 2-3 lijpiam xwb ces wb ob daim Passports tuaj txog. Ua kev ntawd, wb kuj kom ib tug Hmoob nyob Sacramento yuav pib davhlau rau wb. Mus los huv si raug ib leeg $..
  Kev yuav pib davhlau los kuj baj tau lig zog lawm. Yog ya tawm hauv Sacramento mus rau San Francisco kuj yoojyim rau yus, tabsis cov nqi davhlau ho kim zog tshaj ib leeg $100 + lawm thiab. Yog li no wb thiaj txiav txim siab mus ya davhlau lawm San Francisco. Cov ntxhais vauv lawv kuj lees tias lawv mam xa wb mus rau San Francisco thiab, tabsis ua li ntawd kuj nyuaj rau sawvdaws vim nws deb thiab tsheb ntau heev. Cov dab laug los kuj tsis ua lus tias mam pab wb li thiab. Zoo li no ces thiaj tham haum tias cia wb tsav wb tsheb mus tso tseg rau ntawm txiv ntxawm Pov Muas. Nws xa wb mus nce davhlau. Thaum wb rov los txog, nws tuaj tos wb ntawm tshav davhlau rov los rau ntawm nws tsev xwb tso wb mam rov tsav wb tsheb los tsev rau Marysville. Very Happy

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 8th 2009, 10:00 am  Personal Diary: First Trip to Laos, 11/2005

  Chivkeeb Rov Lostsuas

  Lub tebchaws Blog poob rau koossam (communist) tswjfwm tau muaj 30 xyoo no txij Hmoob tso lub tebchaws tseg xyoo 1975. Hmoob yog pab neeg tuav kev ywjpheej kawg nkaus nyob hauv tebchaws Blog uantej yuav poob tau koossam.

  Lub siab xav los ntev lawm tias yuav rov mus xyuas lub tebchaws Blog ib zaug, tabsis yam-li baj tsis tau txhij. Paub tsis meej tias kev mus los puas yuav yoojyim li lub siab xav. Hnov kwvtij neejtsa mus los coob leej kuj tsis muaj dabtsi. Muaj qee tus lias muaj teebmeem thiab.
  Txawm li cas los, thaum kawg nkaus lub 11/2005 wb nkawm niamtxiv kuj tau txiav txim siab mus xyuas ib zaug vim tseem tshuav niamtais Iab thiab txivhluas Buagtsab Thoj, hlob Nomhuas thiab Vajkos Vwj (Txivntxawm Soobtxos tus tub) nrog tsev neeg nyob Blog teb. Cov txheeb ze ces tag rau peb yig no. Tshuav Yawglaus Vamhawj Vaj thiaj Phauj Ntxawm nkawv ib niamtxiv thiab. Phauj Ntxawm yog kuv txiv tus muam.Very Happy

  Thaum baj siab tau thiab tham haum tias mus tiag ces wb mam xa wb ob daim Passports nrog rau nqi ua visa, ib leeg $65 (tus nqi hauv Blog daim ntawv qhia nqi tuaj hauv Embassy Blog nyob D.C. ces yog ib leeg $50 xwb, tabsis lawv yuav kom them $65) xa mus rau Embassy Blog nyob Washington D.C. Ntev li 2-3 lijpiam xwb ces wb ob daim Passports tuaj txog. Ua kev ntawd, wb kuj kom ib tug Hmoob nyob Sacramento yuav pib davhlau rau wb. Mus los huv si raug ib leeg $..
  Kev yuav pib davhlau los kuj baj tau lig zog lawm. Yog ya tawm hauv Sacramento mus rau San Francisco kuj yoojyim rau yus, tabsis cov nqi davhlau ho kim zog tshaj ib leeg $100 + lawm thiab. Yog li no wb thiaj txiav txim siab mus ya davhlau lawm San Francisco. Cov ntxhais vauv lawv kuj lees tias lawv mam xa wb mus rau San Francisco thiab, tabsis ua li ntawd kuj nyuaj rau sawvdaws vim nws deb thiab tsheb ntau heev. Cov dab laug los kuj tsis ua lus tias mam pab wb li thiab. Zoo li no ces thiaj tham haum tias cia wb tsav wb tsheb mus tso tseg rau ntawm txiv ntxawm Pov Muas. Nws xa wb mus nce davhlau. Thaum wb rov los txog, nws tuaj tos wb ntawm tshav davhlau rov los rau ntawm nws tsev xwb tso wb mam rov tsav wb tsheb los tsev rau Marysville. Very Happy
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 9th 2009, 9:11 pm

  Lus qhia txog cov ntawv tshiab sau hauv kuv cov diary no.

  NTS = J

  NP = B

  Cov lus hais ob los uaka mam yog ib los, sau lino:

  KAB TSIB = KABTSIB thiab lwm lo lus kuj sau tibyam.

  Cov lus hais ob los zoo ibyam, muab sau uake lino:

  COOB COOB = CCOOB. Thaumtwg nej pom thaum sau lo

  11/16/05

  Tav li 2:45 tavsu dua, wb tau tsav lub tsheb Toyota Tacoma dawb sawv kev ntawm tsev mus rau ntawm Txiv Pov Muas tsev nyob Hayward, CA uas yog nyob zeb lub tshav davhlau San Francisco. Thaum sawv kev mus, kev kuj tsis muaj tsheb ntau. Wb yeej khiav tau ceev xwmyeem nkaus. Tsuas yog khuam qeeb mejis rau tom Woodland vim kev loj nkag rau kev me lawm mam rov nce mus tshuam rau kev loj.

  Tav li 4:00 tsaus ntuj, wb mus txog rau ntawm lub chaw so (tsev plob) nyob tim roob uas ntxee hlo rov rau nram ntug hiavtxwv. Tuaj qhov siab jia ces twb pom hiavtxwv tawm rau qee ces hav tuaj mus deb rov rau pem roob no lawm. Wb mus nres tsheb thiab so mejis ces wb mus dua. Thaum nqis ti nram tiaj nyov nyov ces samsim yog lub caij neeg tawm tsev ua haulwm los coob. Mus ze zus ces tsheb coob zus. Thaum mus ti nkaus nram tiaj ces tsheb swb yuav lawm xwb. Wb majmam nrog cog neeg tsav tsheb swb mus dhau taw choj mus San Francisco lawm hov deb ces tsheb rov sib zujzus ces wb thiaj rov khiav tau tsheb ceev.

  Txog Hayward, CA.

  Tsaus ntuj tav li 6:30 wb mam mus txog ntawm ib cheeb tsam txiv Pov Muas tsev. Thaum txog ntawm qhov rooj ncauj ke nkag lawm tom cov tsev, wb tseem dhau txoj xub ke nkag rau tom txiv Pov lawm thiab. Wb rov khaub zig ncig los dua thiaj nkag tau rau txoj kev mus lawm tom txiv Pov. Txawm li ntawd los yeej tseem lam xuas dub mus saib puas pom txoj kev lub be hu li txiv Pov qhia. Mus mejis ces pom txoj kev nkag mus rau pem txiv Pov tsev. Wb thiaj taug txoj kev mus nres tsheb rau ntawm txiv Pov qhovrooj. Zej zog nyob jiag twbto. Txiv Pov tsev nyob tsaus nyos. Pom ib lub teeb ci qaujles hauv tsev xwb.

  Wb mus khob qhovrooj. Pom ntxawm Pov tuaj qhib wb qhovrooj. Wb nkag mus txog, pom pog Nkajneeb zaum ntawm nws lub rooj muaj log (wheelchair). Ntxawm Pov samsim ua haulwm zoo li rau mov noj, tabsis pom wb mus thiab ces zoo li nws rov ua mejis zaub ntxiv. Wb mus zaum li 2-3 feeb ces txiv Pov nqis saum theem tsev saum toj los. Peb sib tham thiab noj mejis hmo tas.

  Peb noj hmo tas ces peb los tham txog qhov yuav mus yees duab thiab wb tsis nqa wb lub camcorder vim jhai tsam tsis muaj txoj xov hluavtawsxob yuav ntxiv tau roj teeb (charge battery) thaum mus txog Blog teb vim Blog cov hluavtawsxob muaj zog dua. Txiv Pov kom wb nqa nws lub mus xwb. Tham haum rauqhov tias kom txiv Pov coj wb mus xyuas saib puas muaj tej lub camcorder ntxim wb yovyuav tau coj mus. Yog tsis tau los mam nqa txiv Pov lub mus. Peb mus ncig xyuas tom tshev muag khoom qho mejis, tabsis kuj tsis muaj tej lub tsimnyog yuav thiab. Wb thiaj lam yuav tau ib pob cassette los rau txiv Pov lub camcorder es nqa nws lub mus xwb.
  Smile

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 9th 2009, 9:57 pm


  Lus qhia txog cov ntawv tshiab sau hauv kuv cov diary no.

  NTS = J
  NP = B

  Cov lus hais ob los uaka mam yog ib los, sau lino:
  KAB TSIB = KABTSIB thiab lwm lo lus kuj sau tibyam.
  Cov lus hais ob los zoo ibyam, muab sau uake lino:
  COOB COOB = CCOOB. Thaumtwg nej pom thaum sau lo lus
  11/16/05

  Tav li 2:45 tavsu dua, wb tau tsav lub tsheb Toyota Tacoma dawb sawv kev ntawm tsev mus rau ntawm Txiv Pov Muas tsev nyob Hayward, CA uas yog nyob zeb lub tshav davhlau San Francisco. Thaum sawv kev mus, kev kuj tsis muaj tsheb ntau. Wb yeej khiav tau ceev xwmyeem nkaus. Tsuas yog khuam qeeb mejis rau tom Woodland vim kev loj nkag rau kev me lawm mam rov nce mus tshuam rau kev loj.

  Tav li 4:00 tsaus ntuj, wb mus txog rau ntawm lub chaw so (tsev plob) nyob tim roob uas ntxee hlo rov rau nram ntug hiavtxwv. Tuaj qhov siab jia ces twb pom hiavtxwv tawm rau qee ces hav tuaj mus deb rov rau pem roob no lawm. Wb mus nres tsheb thiab so mejis ces wb mus dua. Thaum nqis ti nram tiaj nyov nyov ces samsim yog lub caij neeg tawm tsev ua haulwm los coob. Mus ze zus ces tsheb coob zus. Thaum mus ti nkaus nram tiaj ces tsheb swb yuav lawm xwb. Wb majmam nrog cog neeg tsav tsheb swb mus dhau taw choj mus San Francisco lawm hov deb ces tsheb rov sib zujzus ces wb thiaj rov khiav tau tsheb ceev.
  Txog Hayward, CA.
  Tsaus ntuj tav li 6:30 wb mam mus txog ntawm ib cheeb tsam txiv Pov Muas tsev. Thaum txog ntawm qhov rooj ncauj ke nkag lawm tom cov tsev, wb tseem dhau txoj xub ke nkag rau tom txiv Pov lawm thiab. Wb rov khaub zig ncig los dua thiaj nkag tau rau txoj kev mus lawm tom txiv Pov. Txawm li ntawd los yeej tseem lam xuas dub mus saib puas pom txoj kev lub be hu li txiv Pov qhia. Mus mejis ces pom txoj kev nkag mus rau pem txiv Pov tsev. Wb thiaj taug txoj kev mus nres tsheb rau ntawm txiv Pov qhovrooj. Zej zog nyob jiag twbto. Txiv Pov tsev nyob tsaus nyos. Pom ib lub teeb ci qaujles hauv tsev xwb.

  Wb mus khob qhovrooj. Pom ntxawm Pov tuaj qhib wb qhovrooj. Wb nkag mus txog, pom pog Nkajneeb zaum ntawm nws lub rooj muaj log (wheelchair). Ntxawm Pov samsim ua haulwm zoo li rau mov noj, tabsis pom wb mus thiab ces zoo li nws rov ua mejis zaub ntxiv. Wb mus zaum li 2-3 feeb ces txiv Pov nqis saum theem tsev saum toj los. Peb sib tham thiab noj mejis hmo tas.

  Peb noj hmo tas ces peb los tham txog qhov yuav mus yees duab thiab wb tsis nqa wb lub camcorder vim jhai tsam tsis muaj txoj xov hluavtawsxob yuav ntxiv tau roj teeb (charge battery) thaum mus txog Blog teb vim Blog cov hluavtawsxob muaj zog dua. Txiv Pov kom wb nqa nws lub mus xwb. Tham haum rauqhov tias kom txiv Pov coj wb mus xyuas saib puas muaj tej lub camcorder ntxim wb yovyuav tau coj mus. Yog tsis tau los mam nqa txiv Pov lub mus. Peb mus ncig xyuas tom tshev muag khoom qho mejis, tabsis kuj tsis muaj tej lub tsimnyog yuav thiab. Wb thiaj lam yuav tau ib pob cassette los rau txiv Pov lub camcorder es nqa nws lub mus xwb.

  Puas Nco Qub Teb C...


  Last edited by TubHmoob on August 9th 2009, 11:35 pm; edited 2 times in total
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 10th 2009, 11:14 pm

  Mus Tshav Davhlau San Francisco, CA

  Kwvyees li 9:00 tsaus ntuj, txiv Pov tsav nws lub tsheb thauj wb mus rau tom tshav davhlau San Francisco. Thaum tawm plaws ntawm nkawv tsev taug txoj kev wb tuaj dhau mus rau cov kev wb tsis tau pom dua ces yeej tsis paub tej kev lawm vim wb tsis tau nyob dua thajtsam ntawd. Tsuas paub tias lub tsheb tig ncaj nraim rau sab hnub poob lawm. Jia pom teeb ci jaistsias taug ob cag ntuj kev thiab tej zejzog, yam li hnub qub jais zaum ntuj. Tsheb khiav ntev li 30-40 feeb ces pib pom tej tsev loj siab ua rau yus paub tias yog ntawm tshav davhlau lawm. Peb ncaim taug txoj kev mus rau hauv International Airport ib pliag ces nkag rau hauv chaw nres tsheb. Siab xav twjywm tias yog cia kuv tuaj kuv ces yeej laj nrhiav tau ncauj kev nkag hauv tshav davhlau.

  Txiv Pov nres tsheb rau theem 2. Wb tsis tau mus dua ces tsis paub tias yuav mus check-in lawm qhovtwg. Txiv Pov nqa wb lub hnab loj. Wb nyias cab nyias lub hnab ntim ristsho hnav thiab ob lub hnab yau nqa ntawm tes. Peb nqi ntaiv mus rau theem ntawm boo av. Nkag rau hauv tsev ces ho rov nce rau theem ob uas yog theem yuav mus luj khoom rau hauv davhlau thauj. Peb mus txog chaw. Neeg coob li coob twb mus sawv ua ntau kab ua ntej lawm. Tus yuav mus qhov twg los muaj. Wb mus sawv rau ib kab, lawv cov ua ntej qab tag ces txiv Pov tso wb tseg. Wb hais rau Txiv Pov tias lwmhnub rov los txog no mam hu rau nws rov tuaj tos wb dua. Hais li ces Txiv Pov rov los tsev lawm. Txij li ntawd mus tom ntej ces wb xeev pheev xeem tawm. Paub tsis paub los nyob ntawm yus lub qhovmuag thiab qhovncauj lawm xwb. (on our own!)

  Thaum wb check-in tas los rau ntawm lub qhovrooj A9 uas yog qhov yuav nce davhlau mus rau Taipei twb yog 10:45 tsaus ntuj lawm (California Time). Cov neeg yuav nce tib lub davhlau mus rau Taipei tau nyob tos yuav txog 12:00 ib tag hmo sawvdaws mam pib nkag mus rau hauv davhlau Boeing 747.
  avatar
  Tub Soj Ntsuam
  member
  member

  Registration date : 2009-08-01

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Tub Soj Ntsuam on August 11th 2009, 12:57 pm

  Nyob zoo Vaj Huam Sib Luag,
  Wow! Kuv zoo siab heev uas koj post ib daig duab hauv Looj Ceeb rau peb saib ua dab muag. Nws pom zoo kawg nkaus thiab ntxim kho siab heev li ntag. "I wish I was there too" Tom ntej no muaj sij hawm kuv mam rov mus kom txog kiag hauv Looj Ceeb ib zaug ntxiv. Ua tsaug rau koj daim duab nawb mog.

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 11th 2009, 3:09 pm

  Tub Soj Ntsuam, Vajhuam

  Tub Soj Ntsuam, daim duab koj pom ntawd tsi yog Looj Ceeb os. yog nyob rau nram Naxus lub tshav dav hlau xwb Vajhuam nkawv ob leeg mus thaum lub xyoo 05 and 06 ntawd ne.. cov duab ntawd yog nkauj mus took los tiag to pom zoo li koj hai na.
  avatar
  Tub Soj Ntsuam
  member
  member

  Registration date : 2009-08-01

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Tub Soj Ntsuam on August 12th 2009, 12:59 pm

  Nyob zoo TubHmoob,
  Ohh! Lov...hehe! Ua tsaug uas koj qhia rau kuv paub nawb. Kuv xav hais tias ntshe nws yog hauv lub Looj Ceeb uas kuv xav no. Anyway,lwm zaus kuv tau rov mus saib los tsuas teb kuv mam mus kiag lawm hauv Looj Ceeb es thaij kom ntau daim puav duab coj rau peb sawv daws tus puav tau saib uas dab muag nco txog txheej puag thaum ub peb haiv Hmoob lub neej nyob ywj siab ywj ntsws.

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 12th 2009, 2:48 pm

  Nyob zoo Tub soj Ntsuam, Vajhuamsibluag thiab cov phooj ywg sawv daws.

  Tub Soj Ntsuam, yog koj mus no ua tib zoo thaij kom tau cov duab zoo coj los pub rau peb tau khaws cia ua dab muag tseg. Kuv yeej tsi tau mus pom Looj Ceeb txim li xyoo 71 los lawm os. Koj sim xav saib 71 rau tam sim no muaj tsawg xyoo lawm? lub caij ntaws kuv tseem yog ib tus menyuam tub me me xwb ne!! tam sim no kuv twb dawb hau tag lawm ma.. tej menyuam los twb laus li kuv lawm thiab hov..

  Tsi paub yog li ca es kuv thiaj li tsi tau mus saib li laud.. Lub tebchaws Hmoob no kuv twb hai puag thaum xyoos 81 lo txog kiag rau 09 no lawm lo kuv tseem mus tsi tau thiab. Tshe yuav yog u tus soul thiaj li yuav pom xwb laus.. Tsi tag li los xav mus saib tej cov nang ej thiab na..
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 13th 2009, 9:15 am

  TubHmoob wrote:Nyob zoo Tub soj Ntsuam, Vajhuamsibluag thiab cov phooj ywg sawv daws.

  Tub Soj Ntsuam, yog koj mus no ua tib zoo thaij kom tau cov duab zoo coj los pub rau peb tau khaws cia ua dab muag tseg. Kuv yeej tsi tau mus pom Looj Ceeb txim li xyoo 71 los lawm os. Koj sim xav saib 71 rau tam sim no muaj tsawg xyoo lawm? lub caij ntaws kuv tseem yog ib tus menyuam tub me me xwb ne!! tam sim no kuv twb dawb hau tag lawm ma.. tej menyuam los twb laus li kuv lawm thiab hov..

  Tsi paub yog li ca es kuv thiaj li tsi tau mus saib li laud.. Lub tebchaws Hmoob no kuv twb hai puag thaum xyoos 81 lo txog kiag rau 09 no lawm lo kuv tseem mus tsi tau thiab. Tshe yuav yog u tus soul thiaj li yuav pom xwb laus.. Tsi tag li los xav mus saib tej cov nang ej thiab na..
  Kuv tseem xav nrhiav sijhawm mus saib kom pom ntau qhov chaws thiab, rauqhov yus lam yug Blog teb xwb. Yus tsis pom thoob lub Blogteb. Tabsis nrhiav tsis tau nyiaj ua nqi taw lawm lau. Dhuav qhov caij davhlau kawg thiab. Zaum saum davhlau 13-14 xuajmoo thiaj txog! affraid

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 13th 2009, 3:41 pm


  Kuv tseem xav nrhiav sijhawm mus saib kom pom ntau qhov chaws thiab, rauqhov yus lam yug Blog teb xwb. Yus tsis pom thoob lub Blogteb. Tabsis nrhiav tsis tau nyiaj ua nqi taw lawm lau. Dhuav qhov caij davhlau kawg thiab. Zaum saum davhlau 13-14 xuajmoo thiaj txog! affraid
  Kuv los xav li koj thiab tiag, tsi paub yuav ua zaj twg thiaj li yog qhov zoo. Kuv twb yog tus xav mus xyua Lao puag thaum xyoos 83 los txog rau tam sim no, kuv twb mus tsi tau li thiab. Kuv daim passport twb expired 2 times kuv renew twice lawm tab si mus tsi tau li thiab. Qhov tiag ces twb tsi muaj ib tus neeg ua txiv ntxia nrog u es thiaj li tso siab ne.. Lus blog los paub tsi heev lawm qhov twg los tsi paub li ces thiaj li tsi kam mus xwb.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 13th 2009, 9:45 pm

  TubHmoob wrote:

  Kuv tseem xav nrhiav sijhawm mus saib kom pom ntau qhov chaws thiab, rauqhov yus lam yug Blog teb xwb. Yus tsis pom thoob lub Blogteb. Tabsis nrhiav tsis tau nyiaj ua nqi taw lawm lau. Dhuav qhov caij davhlau kawg thiab. Zaum saum davhlau 13-14 xuajmoo thiaj txog! affraid
  Kuv los xav li koj thiab tiag, tsi paub yuav ua zaj twg thiaj li yog qhov zoo. Kuv twb yog tus xav mus xyua Lao puag thaum xyoos 83 los txog rau tam sim no, kuv twb mus tsi tau li thiab. Kuv daim passport twb expired 2 times kuv renew twice lawm tab si mus tsi tau li thiab. Qhov tiag ces twb tsi muaj ib tus neeg ua txiv ntxia nrog u es thiaj li tso siab ne.. Lus blog los paub tsi heev lawm qhov twg los tsi paub li ces thiaj li tsi kam mus xwb.
  Thaumtwg kuv nrhiav tau nyiaj ua nqi taw tso kuv mam hais koj baj peb mus uanke ib zaug. Mus li 2-3 nkawm niamtxiv xwb thiaj lomzem. Coob tshaj nov tsis lomzem lawm thiab. Koj muaj tubntxhais tsimtxiiaj coob tus lawm. Neb yuav tau mus ib zaug xwb. Kuv mas nyuaj lau! Sad affraid

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 13th 2009, 10:15 pm


  Thaumtwg kuv nrhiav tau nyiaj ua nqi taw tso kuv mam hais koj baj peb mus uanke ib zaug. Mus li 2-3 nkawm niamtxiv xwb thiaj lomzem. Coob tshaj nov tsis lomzem lawm thiab. Koj muaj tubntxhais tsimtxiiaj coob tus lawm. Neb yuav tau mus ib zaug xwb. Kuv mas nyuaj lau! Sad affraid
  Xav li lawm tiag, qhov yuav tsi tau mus ma yog luag tsi tso cai rau u mus ntev xwb. Yog mus es lawv tsi them nyiaj lo tau ces mus xwb ma.. Ua ntej yuav mus ma yuav tau plan kom zoo ua ntej ma thiaj li baj tau. Kuv ma tseem yog neeg toj siab heev kuv tseem muaj ntsi ntshai tsam poob zoo thiab. haaaaaaaaaa.

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 15th 2009, 3:37 pm

  Vajhuamsibluag wrote:Yog neb leejtwg khoom no muab mus hloov kuv tus avatar uas yog lub hnubqub thiab lub hli ma. Kuv tsis txawj hloov nav. Smile What a Face

  Txawj,

  Koj muab mus nrhiav lub hli nrog lub hnub qub rau vaj haum os, ua avatar rau nws nws thiaj li nyiam no. koj mus look cov animation ua zoo zoo li vaj huam hai na.. es muab tso rau Vajhuam nws mam li coj mus up load rau nws tus avatar.

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 16th 2009, 10:19 am

  Muab kho kom plaub hau dub zog thiab ntev zog rau ma thiaj li ib yuav tsi do hau na!! kuv tsi kheej heev txog photo shop ces kuv ua tsi tau li os. Kuv ua taus los tsi zoo nkauj thiab

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 16th 2009, 3:11 pm

  Txawj,

  Koj daim Video no ma tus ntxhai no ma hai tau music zoo kawg thiab zoo body heev li os. Saib tej no ntau ces yuav vwm li os.

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 16th 2009, 4:10 pm

  Yog lawm os Txawj

  Kuv los yog tsi xav rau txoj kev ua neeg zoo thiab kuv tsi beblieve Jesus ces kuv twb mus xyaum lawm thiab. haaaaaa j/k

  Qhov tiag, kuv niam yeej hai txua yam tseg rau kuv lawm ces kuv yuav tau keep kuv niam cov lus cia kom txog rau hnub kuv tuag. Vim kuv txiv tuag tso kuv tseg thaum kuv tseem yaus kuv txiv tsi tau hai dab si zoo rau kuv li. Kuv txiv tsua piav qhia me ntsi txog thaum kuv txiv niam thiab txiv tuag tag lawm cov tij laug tsi hlub tej niam tij los tsi hlub es kuv txiv thiaj li mus nrog kuv txiv tus Uncle Lauj Kiab Toom Nyob loj, thiab Uncle tsa kuv lub cuab yig.

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 16th 2009, 7:57 pm

  Yog lawm os Txawj, ua zoo ces tau lub ntuj ntoos ua phem ces yuav tag mus tsiag moos. Tej no tej niam tej txiv yeej hai tag mus li lawm hai tias kom ua txoj kev zoo xwb yam phem ces thov txhob ua. Luag tej lawv ua lawv u ces tsi txhob xyaum no. Tej no kuv yeej kaws tej lus no cia kuv yeej tsi xyaum tej kev phem no.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 16th 2009, 8:34 pm

  Txawj wrote:Tubhmoob,

  Koj yeej yog los ntawm cov txwv feej zoo thiab muaj zog heev li os. Kuv los yeej xav tej yam zoo ib yam koj xwb os. Tsuas yog hauv online no mas wb thiaj tuaj lom zem heev xwb. Peb ua neeg nyob ces yeej kawg txoj kev ncaj ncees xwb thiaj li kav ntev.


  Zaj movie Vauvtshiab 18 no, very emotional thawj qhov action kawg nawb. Kuv saib tsis tas, tabsis kuv xav tau tias ntxiv nkawv yog niamtxiv sib nrauj lawm.Lossis yog qub hluasnkauj hluasnraug sib swm heev, tabsis tus hluasnkauj mus yuav txiv nrauj rov los. Ob tug ntxhais ua phoojywg tuaj tham ob tug tub. Tus tub mus jib tus ntxhais ntawm ntug dej no yog tus qub txiv lossis tus qub hluasnkaug.

  *Koj niam....thaum koj txiav siab khiav ncaim kuv mus
  tsaus ntuj zus kuv lub siab quaj dhuj dhi
  txajchaw txiasto vajtse tsau ntujnti
  tsis pom koj ncig qabvag tsibtaug li
  *Koj txiv ....thaum kuv txiav siab khiav ncaim koj mus
  tsis muaj tug tsis tsheej ib cuab ib yig
  wb tej menyuam jejmuag nros jhwb jhis
  muaj niam muaj txiv los tsis muaj neeg hlub
  *Cas niam no es lub neej tsis zoo li yav tag
  noj los tsis qab pw los tsis tuaj dab ntug
  ib sab ua niam ib sab ua txiv hlub
  lub neeh puas tsu qhia tsis tau leej twg
  *Koj niam/txiv...thov koj ciali tig rov qab los
  cia zaum no wb ho hloov siab hloov jws
  koj tuag kuv hlub kuv tuag rau koj phlws
  thiaj tsimnyog wb ua ib zaug niamtxiv.
  Sad Sad
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 16th 2009, 8:41 pm


  Nce Davhlau San Francisco

  Davhlau loj tshaj lub tsev thiab. Hauv nruabnrog muaj peb leej rooj zaum. Leej sab laug muaj peb lub rooj. Leej nruab nrab muaj plaub lub. Leej sab xis muaj peb lub. Luv davhlaus whov ntev tsis paub. Lub davhlau thauj tau li 600-700 leej yog ntim puv nkaus. Lub siab xav twjywm tias tsam dav hlau tshoom tsis tau ntawm boo av ya rau nruabntug.

  Thaum 12:00 ib taghmo, wb mus zaum ntawm wb ob lub rooj hauv davhlau leej rooj sab xis. Pojniam zaum lub puab rhovrai. Kuv zaum lub puab nws rov rau hauv nruabnrog. Ib yawg Suav zaum lub sab laug puab kuv. Lub siab xav twjywm tias yog zaum ntawm qhovrai yuav pom ntiajteb tseeb.

  11/17/05

  Tav lis 12:20 teev sawvntxov (AM) davhlau pib tshoj tawm mus rau ntawm qhov chaw cuabzog ya. Jia ob cag tsaus ntujnti. Pom teeb ci txaijvog taug ntuj tshav davhlau. Jia tej tsev pom teeb ci txaijvog.

  Lub davhlau mus txog rau ntawm qhov chaw cuab zog yuav ya. Tus tsav davhlau thiab cov ntxhais ua haulwm hauv davhlau hais kom sawvdaws zaum zzoo thiab qhia sawvdaws khi hlua rau ntawm nyias duav. Thaum lub davhlau cuab zog khiav yuav ya rau nruab ntug, hnov lub suab nrovvoog lloj ua pobjeg lagzi. Hnov lub davhlau nkag nquszws lawm ceev zujzus. Li 1-2 feeb ntxiv ces tsis hnov log davhlau chwv hauv av lawm. Xav tias nyhav tag baum li es yuav ua cas ya tau rau saum nruab ntug.

  Thaum 12:30 sawvntov tsis hnov lub davhlau chwv hauv av lawm. Lub taub hau tshoom plaws nce ntuj ntxhab kwvyees li 15-20 degree. Tig jia ntiajteb pom teeb jaistsias. Pom tsev thiab teeb ci txaijvog. Lub davhlau ya tshoomyos siab zujzus rau saum ntuj rau sab hiavtxwv lawm. Jia ntijteb pom dubnciab xwb. Tsis paub tias yog av los yog hauv hiavtxwv. Tej qhov pom ciblas.

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 17th 2009, 7:54 pm

  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Koj zaj paj huam saum zoo kawg li os. Puas yog koj sau zaj nkauj lawm ntag lov Los yog paj huam xwb?
  Yog ib zaj nkauj mas. Smile
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 18th 2009, 6:31 am

  Txawj wrote:Vajhuamsibluag,

  Koj zaj nkauj saum lub npe hu li cas es puas tau muaj nyob online ne?

  Thiab koj paus yog hais zaj movie nov ne?

  Zoo saib kawg thiab mas yom ...


  Zaj nkauj be hu ua "Koj Niam". Muaj nyob hauv audio cassette lawm. Zaj movie kuv tsis tau pom, tabsis kuv pom qhov introduction uantej qhov koj tso tawm no. Yog #24 saumtoj no. Laughing
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 18th 2009, 6:37 am  Rov Lostsuas. (Txuas ntxiv los ntawm Ntu 4)

  Siab xav tias qhov ciblas ntawd yuav yog hauv hiavtxwv ntag. Ib pliagjhis rov tig jia ntiajteb tsausnti lawm xwb. Tsis pom teb ci qhovtwg lawm.

  Davhlau ya li 15 feeb ces lub davhlau rov tiajzog thiab hnov lub suab davhlau nrov xoobzog lawm. Thaum no jia ntiajteb tsaus ntuj nti. Tsis pom teeb ci qhov twg. Tsis paub xyov lub davhlau ya rau qhovtwg lawm, tabsis hauv lub siab yeej xav twjywm tias yeej yog ya mus rau sab hnub poob lawm xwb.

  Tav li 1:15 sawv ntxov (US time), lub davhlau ya ttus lawm. Qee tsam hnov zoo li lub davhlau nres twjywm saum boo av. Tej tsam zoo li cua hlob ua rau davhlau poob tej theem ua yus siab poob nthav. Cov ntxhais Suav ua haulwm hauv davhlau muab dej qho mejis los rau peb haus thiab muab txiv laumhuabxeeb los peb txomncauj. Tus ntxhais Suav los ua haulwm rau cheebtsam ntawm wb zaum ntawd, jia zoo li nws muaj tus xeebceem tsis tshua nyiam yus pes tsawg. Txawm li ntawd los yog nws teebmeem. Who cares!

  Tig jia rov rau ntiajteb, tsaus nti. Xav twjywm tias qhov dubnciab hauv yeej yog hiavtxwv tob li tob ntag. Thov ntuj pab kom lub davhlau txhob plosntxhias lawm hauv xwb ces yeej zoo. Uatxuj xav lwmyam kom txhob jhai los lub siab pheej xav tau tias yog lub davhlau poobnthav rau hauv hiavtxwv lawm es thaum txoj sia yuav tu es yus zoo licas. Yog tsis tau tuag es shark muab yus noj ho yuav mob licas. Yog yus ob niamtxiv poob uake, thaum ob leeg yuav tuag ho yuav zoo licas. Lub siab xav txhij xav txhua, tabsis tsis tham qhia tus pojniam. Pheej xav pheej jhai. Muab lub siab yuam xav lwmyam tas zog.

  Saib hauv lub TV ntawm xubntiag, lawv tso daim kab ntiajteb muaj txoj kab cab lawv lub davhlau qab qhias tias lub davhlau txog qhovtwg lawm. Txoj kab nkhaus lem rau sab Alaska mam nkhaus rau sab Asia lawm. Thaum ntawd yus thiaj xav tias lub davhlau ya rau sab Alaska mam lem rov rau sab Nyivpooj. Tsis paub tias ya txog qhov twg. Pom tus duab davhlau thiab kos ib kab dawb-lias lawv lub davhlau qab qhia rau yus paub tias lub davhlau ya txog qhov twg. Twb nntev lawm los lub davhlau tseem txav mus mme xwb. Xav twjywm tias yuav tav twg mam txog Taipei. Yuav tavtwg mam ya puv 14 xuajmoo. Zaum qaij, zaum qauj. Tsaug zog kuj tsaug tsis taus vim davhlau nrov rau yus lub qhov jej heev. (Thaum txog Blogteb, kuv thiaj muaj duab nej saib)
  Basketball

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 18th 2009, 2:43 pm

  Daim mob vim no ma zoo saib kawg nkau thiab ua raws li cov tub ntxhai laib tsi mloog lus kiag li ntag nawb!! cov tub ntxhai nyob rau hab Thaib tej zaum yuav liam tsham peb cov niag hmoob ntxhai nyob rau usa no po?
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 19th 2009, 9:56 pm

  Rov Mus Lostsuas (Txuas ntxiv los ntawm ntu 5)

  Tav li 11:00 sawv ntxov (US Time), yog 2:00 sawvntxov lub 11/18/05 (Taipei Time), ntuj tseem tsausnti xwb. Cov ntxhais ua haulwm rau tshais rau sawvdaws noj ib zaug. Thaum lawv muab tau ib leeg ib txoj phuam qhwv sovso zooli tus kabyaub los rau sawvdaws so tes thiab so qhovmuag, tsis paub tias yog dabtsi. Jia ntxim zoo noj diam. Kuv yeej paub tias yog phuam so tes, tabsis lam nug pojniam tias, Ntxim qab diam. Lawv muab los noj los ua dabtsi ne?

  Pojniam teb tias, Tsis paub as. Jia saib luagtej ua licas yus mam ua li lawv xwb. Qhov Hmoob piav dabneeg muab phuam zom hauv davhlau yog cov no ntag ho, koj txiv! Wb nyias luag nyias twjywm.

  Jia tej neeg muab tus kav ddawb ntawd tev cas yog daim phuam. Lawv muab so tes thiab so jemuag tas. Lawv muab tso rau ntawm lub rooj ntawm nyias xubntiag. Thaum no wb mam ua lawv qab li yus yog neeg ppaub lawm thiab. Qhov tseeb tiag, yus tuaj puag Phwvnyawm tuaj diam!

  Lawv muab tshais los noj tas ces cov ntxhais ua haulwm tsuas ho los sau sawvdaws tej phaj thiab ntawv mus povtseg. Kuv kom lawv muab tau ib poom beer Japanese los haus. Noj mov tas, haus beer rau. Tsau heev lawm. Xav mus hauv tsev dej yuav uacas ne, kuv xav hauv lub siab. Zoo qhov wb zaum ze lub tsev dej, tabsis kuj tsis paub tseeb tias yog tsev dej nyob qhovtwg thiab. Jia cas pheej pom neeg nkag rau hauv ib lub qhovrooj thiab nrov li neeg muab lub qhovrooj liaj rau lawm. Ib pliag ho tawm los lawm. Xav twjywm tias lub tsev dej yeej nyob hauv ntag.
  Basketball

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 20th 2009, 4:02 pm

  Nyob zoo TXawj thiab Vajhuam,

  Qhov vaj huam piav txog tsev dej nyob rau hauv dav hlaus, qhov no ma kuv xav hai tias Vajhuam yeej paub haaaaaaaaa tej yuav yuav sau qhov dab neeg kom muaj luag xwb.. Qhov tiag ces u mus zaum tsi tau rau ntawm lub toilet seat xwb... vim nws ze ze rau cov kua dub dub tsws tsws phem ntaws xwb o.. kuv ma yeej uv tiag tiag kom mus txog chaws xwb kuv yeej tsi kam mus zaum rau ntawm lub niag hole ntawd li os.. vim yog thaum koj drop ces cov kua dub dub ntawd nws yuav txaws tuaj lo u lub as lawm thiab na.. haaaaaaaaaa, kuv tsua mus urine xwb os yog neeg coob heev ma tsi phem heev thiab tsi zoo zaum li o..
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 22nd 2009, 10:07 pm

  (Part 7. Txuas ntawm Part 6. Txiav tawm ntau lawm)

  Nqis Thaibteb.

  Thaum 12:20 tavsu dua (Thai Time) peb los nqis rau tshav davhlau Bangkok. Thaum tawm hauv davhlau Suav los rau hauv tshav davhlau Thaib yog nkag qhovrooj ibyam li tebchaw America no thiab. Thaum tawm mus rau hauv tsev lawm ces yeej tsis tshua paub lawm vim kev tos txais neeg thiab kev qhia (directions) tsis tshua meej.

  Cov uantej nug cov Thaib hnav tsho dawb sawv ntawd hallway ces lawv thiaj coj sawvdaws mus ua kevzawv li pab niag tshis. Los deb tsawv thiaj txog ib qho chaw zoo li chaw so. Muaj rooj thiab tabsis tsis muaj neeg ua haulwm. Tus Thaib hais tias kom sawvdaws zaum tos txog tav li 4:00 teev tavsu dua thiaj yuav muaj neeg los zaum ntawd cov rooj ua kheej ua vojvoog yuav txheeb xyuas cov neeg ya lawm Blog teb.

  Peb sawvdaws los zaum qaij zaum qauj txog sijhawm hais tseg ces thiaj pom cov ntxhais los zaum ntawm cov rooj. Peb thiaj mus nug thiab txheeb xyuas peb cov pib davhlau. Lawv txheeb peb tej ntawv tas ces lawv qhia kom peb nqis lawm txheej ntawm boo av, lub qhovrooj #2, tabsis thaum kawg, lawv kom peb mus qhovrooj #3 lawm.


  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 22nd 2009, 10:24 pm

  Txawj wrote:Tub zoo nraug,

  Kuv tsis tau mus kev deb es yuav caij dav hlau koj txog li 8hrs ces tsis tau muaj qhov li koj hais li os. Yuav yog thaum twg wb tau mus li Vajhuamsibluag nkawv ob niam txiv mus mas thiaj li yuav xav txog. Kuv ya nyob hoom mus los hauv peb lub teb chaws no mas. Qhov kuv xam pom mas zaub mov lawv muag nyob hauv tshav dav hlau mas yeej kim kawg li os. Tab sis, thaum yus mus hauv nyob hoom tawm rau sab nraum xwb ces twb xav mus yuav ub no noj txoj ncauj lawm. Hahahahahahahahaha


  Lub toilet koj hais puas yog lub no os Tub zoo nraug? Lub no ces yeej zoo siv lawm mas. Kuv xav tias yuav tsis tsw heev thiab vim lawv cov tshuaj thiab dej ntau yeej zoo kawg lawm mas. Tab sis, kuv tsis tau mus plob hauv nov ib zaug li es tsis tau paub xwb os.  Qhov kuv pom mas, hauv qab dulug li'ov, es kuv thiaj poobsiab tsawv tiag! affraid
  Txawj,

  Koj pom lub toilet no ma nws clean heev vim yog lawv ua show rau neeg hai tias lub toilet nyob rau hauv dav laug no nws zoo li no. Tab si, lub ua muaj neeg coob mus kev deb li 2 hnub 1 hmos none stop ces koj yeej pom thiab paub li kuv hai ntag.

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 23rd 2009, 7:14 am

  Txawj

  Cov tsev dej no yog muaj neeg coob heev thiab fly none stop lawm dej lo tag tsi muaj dej yaug thiab thaum no cov waist yuav tsi nqi lawm ces koj yuav pom puv tag lawm os. Yog cov nws muaj stop ces thaum lawv stop, yeej muaj neeg los change lub tank under the bottom lawm ces tsi tsws heev lawm.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 25th 2009, 5:54 am


  (Part 8. Txuas ntawm Part 7)

  Ya Mus Blogteb

  Peb mus zov tos txog 6:50 tsausntuj mam muaj ib lub tsheb los thauj cov neeg mus nce lub davhlau yuav ya mus Blog teb. Peb sawvdaws nkag rau hauv lub tsheb tag ces lub tsheb khiav mus rau tos tiaj tshav davhlau lawm ntev tsawv thiaj txog lub davhlau.

  Thaum mus txog, lub davhlau twb baj txhij. Thaum pom lub davhlau yuav ya mus Blog teb, yus lus ncauj tsis hais, tabsis lub siab xav tias Blog yeej tseem poob qab deb tiag. Lub davhlau tseem yog hom davhlau siv kivcua. Yeej thauj taus coob leej thiab. Kuv xav txog ib co xovxwm hais tawm hauv US Embassy tias cov neeg saib xyuas davhlau yeej tsis kam certify Blog cov davhlau thauj neeg vim cov davhlau qub heev lawm. Thaum xav tau lino kuj ntaus siab yau thiab.

  Sawvdaws nqis ntawm tsheb mus nce rau hauv lub davhlau. Kuv yog tus mus ua ntej tshaj. Thaum nkag rau hauv lub davhlau yeej pom tus ntxhais thiab tus tub Blog sawv ntawm qhovrooj davhlau tostxais cov neeg li kevcai Blog thiab hais lus Blog. Kuv yeej paub lus Blog zoo, tabsis kuv coj li tus tsis paub lus Blog, tabsis kuv yeej coj lub yeebyam luagntxhi thiab ncaws hau rau ob tug tias yus lees paub lawv kev tostxais yus.

  Sawvdaws mus zaum tus tag ces lub davhlau pib tshoj mus rau tom qhov chaw ya. Saib cov neeg zaum hauv davhlau kuj puvnkaus. Xav tias tsam sawv ya tsis tau ntawm boo av.

  Thaum lub davhlau yaplaws ntawm boo av lawm, kuj ya tshoomyos rau nruabntug lawm thiab. Tog taub-hau siab dua tog kotw. Xav mas ntxim yuav tsis muaj zog, tabsis kuj ya tau lawm thiab, tsuas yog ya qeeb mejis xwb.

  Thaum lub davhlau ya nto ntuj, lub sub nrov xoobzog lawm, thiab tus lawm ces tus tub thiab ntxhais Blog rau mov los rau sawvdaws noj. Cov khoom noj yog Bun & Hot Dog uas lawv yeej muab kauv tau zzoo tso hauv lub refrigerator (Tub yen).

  Peb ya li 1 xuajmoo ces jia hauv ntiajteb pom teeb ci liabpliv sibnrhav. Xav twjywm hauv siab tias yuav yog ze thajtsam rov rau ciamteb Thaib thiab Lostsuas lawm.

  Thaum sawvdaws noj hot dog tas, luag jaig taisdiav mus cia tas ces luag faib ib leeg ib daim ntawv luaj li ib xib los. Daim ntawv ntawd yog nug tias yus lub be hu li cas, nyob qhovtwg, yuav mus lawm qhovtwg, mus so hauv leejtwg thiab yus muaj khoom dabtsi. (Thaum yuav nqis rau Taipei thiab Thaib teb los luag kuj nug tibyam thiab). Kuv muab kuv daim sau tag cia. Cov Hmoob laus uas tsis txawj ntawv kuj zaum zeb kuv thiab. Lawv tsis paub sau ces lawv muab lawv cov los rau kuv pab sau. Kuv muab lawv cov ntawv sau tag rau lawv. Tus puav cev tau $1.00 nyiaj los ua kuv nqi tes, tabsis kuv tsis yuav.

  Thaum kawg, kuv totaub tias yog yuav nqis mus yos lub tebchaws twg yus thiaj sau daim ntawv lawv muab los no. Daim ntawv no yog yuav muab cob rau cov neeg ua haulwm tshuaj xyuas neeg thiab khoom nkag tebchaws (Immigration). Yog yus tsis nqis yos hauv luag lub tebchaws ces yus tsis tas sau.

  Tig jia ntiajteb los yeej tsausnti. Paub tias yog ya rau suam tsis muaj neeg coob lawm. Ya li 40 feeb tom qab ces jia pom teeb ci sibnrhav. Mus mejis ntxiv thiaj pom teeb txaijvog hauv ntiajteb. Tabsis tsis paub tias txog qhov twg lawm.

  Question

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 26th 2009, 8:21 pm

  Txawj aw,

  Kuv nyiam koj lub dav hlau Lao airline kawg li os. Xav hai tias hnub twg thaum twg thiaj li tau mus zaum rau hauv lub driver seat li os. Xav kom muaj ib zaug xwb laus..
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 27th 2009, 9:21 am

  Txawj wrote:
  Nyob zoo Tub zoo nraug thiab Vajhuamsibluag,

  Zoo siab ntsib neb hnub no lawm os. Kuv tuaj nres nov hais lus rau neb xwb os. Vajhaumsibluag mas sau tau dab neeg ntau kawg li lawm os. Kuv khoom mam tuaj nyeem thiab xav kom koj tso me me duab ntxiv puas tau thiab os Vajhuamsibluag?


  Qhov kuv tsis tau muaj duab tso nrog kuv cov lus mas vim tias thaum nyob hauv davhlau lawv tsis pub yus yeesduab. Thaum txog nkawm tshav davhlau los tsis muaj sijhawm yuav yeesduab thiab. Yus jia tej neeg tsis yeesduab ces yus tsis muaj cuabkav yees thiab. Thaum txog Blog teb lawm thiaj yees tau daim puav. Blog los phem kawg thiab. Lawv tsis tshua kam yus yeesduab ywjsiab. Qho no yog teebmeem ua rau kuv tsis tau yeesduab ywjsiab. affraid

  neeg ib
  Guest

  lus nug

  Post by neeg ib on August 28th 2009, 1:09 pm

  nyob zoo os Vajhuamsibluag.
  kuv tuaj hauv no ntau zaus tab sis tsi tau pom koj tso koj li duab li.
  thaum tau nyeem koj cov lus hais rau tsoom phooj ywg sawv daws twb yeej qhia tau tias koj yuav yog ib tug zoo neeg thiab muaj kev txawj xav nrog rau kev txawj ntse. hnub no peb tuaj pom koj tso kiag koj daim duab thiab koj poj niam pub rau peb pom lawm, koj kuj yog kiag tus li kuv xav nyob hauv hlwb lawm tiag. ib qho kuv tsi tshuam to taub yog, yav tag los koj hais lus ncaj heev thiab tsuas yog hais general xwb. tab sis hnub no kuv pom koj post ib zaj paj huam tu siab heev txog tus poj niam khiav tus txiv lawm no. ua rau kuv ceeb loj kawg nkaus txog tus Vajhuamsibluag uas kuv tau nyeem nws tej ntaub ntaw los. kuv tuaj hauv internet tau peb lub xyoo no kuv tsi tau pom Vajhuamsibluag post kev nkauj kev nraug nrog rau kev piam sij nrog leej twg li, ua rau kuv xav tsi tag hnub no es lam nug xwb mog. peb tsi tau nyob ua zej ua zos es xav yuam kev rau koj lawm los thov qhia, hos yog koj lub neej ho raug kev nyuaj siab raws koj txoj paj huam lawm no los peb to taub zoo, vim koj kuj tsi yog ib tug neeg dog dig thiab. luag hais tias txawm tus Hauj Sam kiag los nws twb yeej ua kev txhaum tau, vim tias nws twb yog tib neeg thiab xwb. lus nug koj li no xwb mam ntsib koj dua.
  neeg ib zog

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 28th 2009, 2:38 pm

  neeg ib wrote:nyob zoo os Vajhuamsibluag.
  kuv tuaj hauv no ntau zaus tab sis tsi tau pom koj tso koj li duab li.
  thaum tau nyeem koj cov lus hais rau tsoom phooj ywg sawv daws twb yeej qhia tau tias koj yuav yog ib tug zoo neeg thiab muaj kev txawj xav nrog rau kev txawj ntse. hnub no peb tuaj pom koj tso kiag koj daim duab thiab koj poj niam pub rau peb pom lawm, koj kuj yog kiag tus li kuv xav nyob hauv hlwb lawm tiag. ib qho kuv tsi tshuam to taub yog, yav tag los koj hais lus ncaj heev thiab tsuas yog hais general xwb. tab sis hnub no kuv pom koj post ib zaj paj huam tu siab heev txog tus poj niam khiav tus txiv lawm no. ua rau kuv ceeb loj kawg nkaus txog tus Vajhuamsibluag uas kuv tau nyeem nws tej ntaub ntaw los. kuv tuaj hauv internet tau peb lub xyoo no kuv tsi tau pom Vajhuamsibluag post kev nkauj kev nraug nrog rau kev piam sij nrog leej twg li, ua rau kuv xav tsi tag hnub no es lam nug xwb mog. peb tsi tau nyob ua zej ua zos es xav yuam kev rau koj lawm los thov qhia, hos yog koj lub neej ho raug kev nyuaj siab raws koj txoj paj huam lawm no los peb to taub zoo, vim koj kuj tsi yog ib tug neeg dog dig thiab. luag hais tias txawm tus Hauj Sam kiag los nws twb yeej ua kev txhaum tau, vim tias nws twb yog tib neeg thiab xwb. lus nug koj li no xwb mam ntsib koj dua.
  neeg ib zog
  Nyob zoo Neeg Ib,

  Hai txog ntawm Vajhuam ma, nws yog neeg zoo neeg ncaj heev thiab neeg kawm ntawv siab. Qhia rau koj paub li no koj thiaj li tsi xav yuam kev. Nws yog Social worker. BA (Bacherlor's degree) hai li rau koj tsi tag li nws yog ib tus song writer. Hai txog koj nqe lus koj hai txog Vajhuam sau txoj paj huam poj niam khiav no. Kuv tsi tau nyeem thiab kuv tsi tau saib xyov nyob qhov twg. Tab si Vajhuam poj niam yog neeg zoo, tsi muaj teeb meem dab tsi li laiv.. koj xav yuam kev rau nws cov paj huam xwb.. paj huam ma yog tus neeg twg txawj sau ces nws yuav sau txhua yam kom raug rau neeg lub neej xwb tsi tau ntau nqi hai tias nws lub neej ua li ntawd.

  Zam txim pub kuv los teb koj cov lus ua ntej lawm, tos kuv teb ua tej Vajhuam ma vim kuv tsi nkag siab koj qhov lus kawg koj piav hai tias ua li vaj huam lub neej muaj kev ntxhov siab li ntawd lo ua li ca.. Yog li kuv thiaj li los teb rau koj paub hai tias none of the above..

  Qhov twg kuv hai ho yuam kev los zam txim pub rau kuv thiab os.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 29th 2009, 9:28 am

  neeg ib wrote:nyob zoo os Vajhuamsibluag.
  kuv tuaj hauv no ntau zaus tab sis tsi tau pom koj tso koj li duab li.
  thaum tau nyeem koj cov lus hais rau tsoom phooj ywg sawv daws twb yeej qhia tau tias koj yuav yog ib tug zoo neeg thiab muaj kev txawj xav nrog rau kev txawj ntse. hnub no peb tuaj pom koj tso kiag koj daim duab thiab koj poj niam pub rau peb pom lawm, koj kuj yog kiag tus li kuv xav nyob hauv hlwb lawm tiag. ib qho kuv tsi tshuam to taub yog, yav tag los koj hais lus ncaj heev thiab tsuas yog hais general xwb. tab sis hnub no kuv pom koj post ib zaj paj huam tu siab heev txog tus poj niam khiav tus txiv lawm no. ua rau kuv ceeb loj kawg nkaus txog tus Vajhuamsibluag uas kuv tau nyeem nws tej ntaub ntaw los. kuv tuaj hauv internet tau peb lub xyoo no kuv tsi tau pom Vajhuamsibluag post kev nkauj kev nraug nrog rau kev piam sij nrog leej twg li, ua rau kuv xav tsi tag hnub no es lam nug xwb mog. peb tsi tau nyob ua zej ua zos es xav yuam kev rau koj lawm los thov qhia, hos yog koj lub neej ho raug kev nyuaj siab raws koj txoj paj huam lawm no los peb to taub zoo, vim koj kuj tsi yog ib tug neeg dog dig thiab. luag hais tias txawm tus Hauj Sam kiag los nws twb yeej ua kev txhaum tau, vim tias nws twb yog tib neeg thiab xwb. lus nug koj li no xwb mam ntsib koj dua.
  neeg ib zog
  Neeg ib,

  Zoo siab rau koj cov lus. Yuavluag txhua tus neeg sau yas suab lub neej tsis zoo li cov lus nws hais tawm rau hauv zaj yas suab. Tej no, lus Blog hu ua "Nak pra phan". Muaj dabtsi, tham tuaj sawvdaws paub.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 29th 2009, 9:33 am


  ( Part 9. Txuas ntawm Part 8 ) Smile

  Txog Blogteb

  Thaum lub davhlau ya mus yuav txog Blogteb, tus tsav davhlau qhia tias lub davhlau yuav jaub mus tsaws rau hauv tshav davhlau Wattay. Lub ncauj tsis hais, lub siab xav tias tej chaw lawv hais ntawd yog yus chaw ncig 30 xyoo dhau los lawd. Hauv yus lub siab yeej xav (visualize) tau tias lub Wattay nyob qhovtwg thiab zoo licas.Yog ya nruabhnub es yus jia pom hauv lub nroog no ntxim yuav paub.

  Lub davhlau pib jaub qis zujzus. Yus lub siab xav ntau yam tias tsam luag cia li kom yus nce davhlau rov los lawm Thaib teb. Xav pom lub tebchaws saib txawv li cas lawm. Xav pom tej neeg tuaj tos yus saib zoo li cas, tej vajtse thiab kev, etc. Zoo siab thiab ho jhai thiab!

  Mejis ces pom teeb thiab pom tsev tseeb zujzus. Paub tias lub davhlau ya qis lawm. Tig jia hauv nroog, tsuas paub qabteb, qaumteb, hnubtuaj thiab hnubpoob xwb, vimtias tsev ntau dua yav thaum-ub lawm. Tej kev los hloov tag lawm ntau. Txawv ntau, ua rau kuv nco tsis tau qhovtwg meej lawm.

  Thaum lub davhlau chwv av ntoglam raws lub tshav davhlau thiaj zoo siab tias zaum no nyob saumboo av. Davhlau yuav poob tsis taus rau qhovtwg lawm. Txoj sia loj zog tuaj. Tabsis tseem tshuav qhov jhai tias tsam mus tsis dhau Blog lub qhovrooj Immigration rauqhov hnov moo ntau yam tias ib txhiab Hmoob raug Blog muab xa rovqab thaum txog ntawm tshav davhlau. (Thaum ntawd tav li 8:00 tsausntuj (Vientiane Time).

  Thaum lub davhlau mus nres tus, sawvdaws pib tawm nqis saum lub davhlau rau hauv av tom tshavpuam. Tsis muaj lub tsev neeg cab tuaj dhos rau lub davhlau li sab Thaibteb thiab Suavteb rau cov neeg nkag los rau hauv tsev. Sawvdaws nqis rau hauv av ces mus kotaw zomzaws nkag rau ib lub qhovrooj lub tsev loj nyob ntawm tshav davhlau. Lub siab ua pujpoog, xav tias tsam cov neeg saib qhovrooj lam muab yus khuav xa rovqab.

  Cov Hmoob laus zog twb tawm zomzaws ceevnrooj rau hauv tsev thiab mus xyuas lawv tej khoom lawm. Cov niag laus ces tej tub ceevxwm thiab Immigration tsis quavjej ntau. Wb ob niam txiv lawv qab qeeb mejis. Muaj ib cov Hmoob nyob Marysville, California sib paub nrog wb mus tib lub davhlau thiab. Lawv los kuj ua ntej zog wb lawm.

  Thaum nkag mus txog qhov chaw tshuaj xyuas ntawv (Passport), tsis pom cov Hmoob nyob hauv Marysville lawm. (Hnov kuv pojniam hais tias cov pojniam Hmoob no tham tias cov tub ceevxwm muag lawv cov txiv faib mus rau sab xis ces muab ntiab rov los Thaib teb lawm. Luag tso cov pojniam tawm rau Blog teb lawm xwb no).
  Smile

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 29th 2009, 10:51 pm

  Txawj

  Kuv dej Mekong no loj kawg lawm laus. Thiab dej nyab ntau qhov kawg li thiab o.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 30th 2009, 4:35 am

  Tshav davhlau Viengchan, thawj daim duab. Sab xis yog ntawm hau tshav davhlau. Ntawm txoj kev tshuam pom ib lub tsev liabpliv. Txoj kev taug ntujdej Najkhoom, tsis nco be lawm. Txoj ncaim mus sab laug yog mus rau KM 52 lawm. Sab xis mus rau tom khw sawvntxov. Basketball

  Guest
  Guest

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Guest on August 30th 2009, 3:55 pm  Phou Bia nyob rau peb Hmoob Tebchaws

  Cov phooj ywg, nej saib ntawm no yog lub teb chaws Australia mus khawb kub nyob rau Hmoob Tebchaws phou Phia.
  Nej saib lawv muab tej roob hav khawb dus lug txhua yam los muab nqas tag mus rau Australia lawm xwb yog li nej ho xav li ca?  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 30th 2009, 10:00 pm

  Txawj wrote:Nyob zoo Tubhmoob thiab Vajhuamsibluag,

  TubHmoob, tus dej Nab Khoom nov yeej hlob kawg li os. Yog lub caij raining season ces dej thiaj lu nquag nquag nyab nplog lub city. Thiab qhov music kuv tso saum ces yog kuv cia li sau li wb tso tso duab es mam nrhiav link los tso rau xwb os. Yooj yim kawg li thiab mas tam kuv xav.

  Vajhuamsibluag, koj paub Vees Cas zoo kawg li. Kuv ces pom duab xwb tsis paub hauv xyov yog tog twg rau tog twg li lau.


  Thaumtwg koj txawmsiv mus yees tau tejduab no los tso na? Basketball
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on August 31st 2009, 9:30 pm

  (Part 10)
  Roojvag Txheeb Neeg Nkag Tebchaws

  Wb los rau ntawm ib tug txivneej saib wb ob daim passport. Nws lub yeebyam thiab lub jejmuag yog Hmoob, tabsis hais lus Blog xwb ces kuv kuj hais lus Blog rau nws thiab xwb. Kuv muab wb ob daim passport thiab ob daim ntawv luag muab los sau thaum nyob hauv davhlau cev rau tus txivneej ntawd xyuas. Wb tsis nco thiab sau tsis tau txivhluas nkawv xovtooj rau daim nyuag ntawv quav dev ntawd xwb. Nws tseem hais tias Neb ua ntawv tsis meej.

  Kuv nug tias, Tshuav qhovtwg tsis meej, kuj qhia wb sau ntxiv rau.

  Nws hais tias, Sau tus neeg neb yuav los so hauv nws tsev tus xovtooj rau. Xyov cas wb los zooli wb thiab. Thaum ntawd nrhiav tsis tau tus xovtooj qhovtwg los sau rau lawm.

  Nws muab wb khuav tseg li 4-5 feeb thiab. Kuv txawm xav tsis txog tias jhai yog nws xav tau nyiaj es nws thiaj lam ua li ntawd xwb. Kuv tsis nco muab mejis nyiaj pub nws thiab.

  Wb tos ntevtsawv lawm los nws pheej tsis muab wb ob daim passport los. Tos ntev dhau qhov tsimnyog lawm los wb pheej tsis muab nyiaj pub nws thiab ces nws thiaj muab wb ob daim passport cev los rau wb.

  Dhau mus rau lub roojvag kawg yog qhov chaw lawv tshuaj cov khoom thiab saib daim ntawv sau hauv davhlau. Ib tug muab daim ntawv saib zoj. Nws hais tias kom kuv sau saib kuv muaj khoom dabtsi. Kuv tseem xav thiab sau tau yam puav xwb. Muaj ib tub Blog dub doog tsawv. Tus yeebyam zoo li neeg quavyeeb. Nws ntoo ib lub kausmom caupliaj los zuagzog cov ntawv thiab hais yyau rau kuv thiab ib tug ua ntej tias Thov mejis nyiaj haus dej xwb ces nej mus nej losmas.

  Kuv hais kuv pojniam kom muab qhov nyiaj puasta kom baj tseg los. Pojniam tseem tsis nco zoo lawm thiab. Pojniam cev tau $5.00 los. Kuv cev kiag rau niag Blog dub ntawd ces kuv zuagzog kuv daim ntawv thiab ob lub hnab ntim kuv tej cuabyeej yeesduab ces tawm plaws los lawm.

  Dhau plaws qhov ntawd ces yog tawm los rau sab nraum chaw neeg tuaj tos sawvdaws. Wb tsa qhovmuag xam. Pom txivhluas thiab niamhluas nrog cov menyuam sawv sab nraum no tos wb lawm. Sawvdaws zoo siab tas zog li. Nkawv cov menyuam tsis paub wb. Jia pom lawv luagntxhi xwb.

  Tom qab no, tus niamhluas piav rau kuv pojniam tias, thaum pom cov Hmoob tawm zomzaws los tsis pom wb nrog lawv los. Nkawv poobsiab heev tias tsam wb raug xav rovqab lawm. Tus niamhluas nug cov Hmoob tias, Nej puas pom kuv tus niamlaus thiab txivlaus los?

  Cov Hmoob teb tias, Pom ob niamtxiv hluas tseem lawv qab. Tsis nug nkawv be, tabsis yog Hmoob xeem Vwj sub no. Tais hluas hnov li no ces nws zzoo siab twjywm tias yeej yog wb xwb.

  Peb tawm los rau ntawm qhov chaw muab khoom. Luag muab sawvdaws tej khoom tawm los rau ntawm lub rooj kiv cov khoom tawm los rau sawvdaws. Nyias nrhiav nyias khoom. Pob twg yog yus li ces yus rub tawm.

  Wb tos cov khoom kiv los tsawg ncig los tsis pom wb khoom li. Khoom los tag lawm los tsis pom wb cov khoom los li. Thaum no paub tias cov khoom khuam rau qhov twg lawm. Wb thiaj los hais rau lub rooj saib xyuas khoom los txawv tebchaws los. Wb los sau be tag rau luag. Luag hais tias kom wb rov mus nug dua lub 11/19/05.

  Tham li no tas ces peb tawm los rau nraumzoov no. Peb yuav caij nkawv lub tsheb los rau KM-52 uas yog txivhluas nkawv lub zos nkawv nyob. Peb los nkag rau hauv nkawv lub tsheb. (Yog hom tsheb muaj rooj zaum ob sab thiab thauj tau li 20 tawm leej). Yog nkawv lub tsheb tsav thauj neeg yuav nyiaj
  .
  Basketball
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on September 1st 2009, 8:50 am

  Txawj wrote:Nyob zoo Tubhmoob thiab Vajhuamsibluag,

  TubHmoob, tus dej Nab Khoom nov yeej hlob kawg li os. Yog lub caij raining season ces dej thiaj lu nquag nquag nyab nplog lub city. Thiab qhov music kuv tso saum ces yog kuv cia li sau li wb tso tso duab es mam nrhiav link los tso rau xwb os. Yooj yim kawg li thiab mas tam kuv xav.

  Vajhuamsibluag, koj paub Vees Cas zoo kawg li. Kuv ces pom duab xwb tsis paub hauv xyov yog tog twg rau tog twg li lau.


  Jia tomno mus, kuv zaum ntawm sab lauj, nruabnrab hauv lub davhlau no tiag. Cov neeg nyob hauv ces yog neeg dub hau ntau xwb. Smile
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on September 1st 2009, 10:04 pm

  (Part 11)
  Tawm Hauv Tshav Davhlau

  Tig jia ib cheebtsam ntawm ntug tshav davhlau. Tsis zoo li qub yav 30 xyoo dhau los lawm. Qhov txhia chaw txawv thiab muaj vajtse zoo ntxiv thiab ntau dua qub lawm. Twb nco tej chaw ntawd tsis meej lawm. Tabsis yeej nco tias txoj kev yuav tawm mus sab twg thiaj tshwm kev loj. Tawm los txog ntawm qhovrooj yuav los rau txoj kev loj ncaim rau KM-52, vajtse ja-iab taug ntug kev. Tsheb los coob. Neeg los coob. Neeg tsav tsheb khiav tsis muaj cai li (traffic rules). Cov tsheb nyob hauv kev muaj tus yeebyam zooli cov jes khiav hauv havdej. Tus yuav khiav lem sab twg los muaj.

  Peb caij tsheb khiav taug kev los mus ces kuv yeej nco tsis tau qhov twg li lawm vim ob cag ntug kev muaj zos tuab ntws los lawm. Qhov paub ces tsuas yog paub tias txoj kev los KM 52 tseem yog txoj qub xwb. Thaum-ub mas tsis muaj tsev tuabntws taug ntug kev. Tsuas muaj zos neeg sibnrhav xwb.

  Txog KM-52

  Thaum yuav txog KM-52, zejzog thiaj sib mejis. Peb khiav tsheb li 1 xuajmoo ntxiv thiaj txog KM-52. Peb los txog nkawv tsev twb yuav ib tag hmo. Wb los thau wb tej khoom qho mejis nqa ntawm tes rau hauv txivhluas nkawv tsev. Cov hnab ntim ristsho khuam tas lawm.

  Peb los so mejis. Da dej tas thiab noj mejis mov tas ces pw. Hmo ntuj Blog teb tabsis tseem samsim yog nruabhnub America teb. Txawm tsis yog wb caij tsaugzog los cia li tsaugzog lawm thiab vim tsis tau tsaugzog txij lub 11/16/05 txog ntua 11/18/05 ib tag hmo lawm.

  Wb cov khoom los khuam tau ob hnub tsis txog chaw. Wb tsis muaj ristsho hloov. Kuj tsis nco mus yuav ristsho los hloov thiab. Wb muab txivhluas thiab tais hluas nkawv ristsho los hloov thiab xwb. Lintawd los yeej tsis KK vim zoo siab heev lawm.

  What a Face

  Vamntxawg
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2008-09-12

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vamntxawg on September 1st 2009, 10:45 pm

  TubHmoob wrote:


  Phou Bia nyob rau peb Hmoob Tebchaws

  Cov phooj ywg, nej saib ntawm no yog lub teb chaws Australia mus khawb kub nyob rau Hmoob Tebchaws phou Phia.
  Nej saib lawv muab tej roob hav khawb dus lug txhua yam los muab nqas tag mus rau Australia lawm xwb yog li nej ho xav li ca?
  Txhob khuv xim tej ntawd os!! tsam no koj twb tsis yog neeg nplog lawm nas, koj yog neeg melikas lawm ces kav liam, cov tswv cuab twb tsis khuv xim es yus yuav mus khuv xim ua tus dab tsi, tseem xav kom nplog muab kiag lub teb chaws nplog qau Australia. Tsam no mas peb pab melikas lawm xwb nawb.
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on September 2nd 2009, 2:51 pm

  Txawj wrote:  Kuv mus sab tid mas kuv tsis lam noj tej zaubmov qqab li tej lau. Yog kuv xav noj ces kuv yuav zaubmov "xam laub" ntawm tej ntug kev xwb as. Question Exclamation
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on September 18th 2009, 8:14 am

  Thawj Hnub Nyob KM-52

  Tagkis sawvntxov, tais hluas thiab txivhluas nkawv coj wb mus kotaw mus ncig lub khw KM-52. Taug kev ntawm nkawv tsev rov rau sab hnub tuaj qaum teb rov lawm tom kev loj tuaj Veescas tuaj, deb li 300 yards. Txog tom kev loj, peb lem sab xiv taug kev loj rov rau sab mus Veescas. Ntawm kev tshuam tuaj tom txivhluas nkawv tsev tuaj mus rau hauv lub khw muaj li 200 yards.

  Taug tej ntug kev yog tsev muag khoom thoobplaws, tabsis feem coob yog neeg Blog. Cov Hmoob muaj lub puav tsev muag khoom taug tug kev loj thiab. Cov tswv khw tuspuav nyob ntawm ntug kev xav muab nyiaj Blog pauv nyiaj dollar kuj thab saib peb puas kam pauv nyiaj.

  Qee lub tsev muag khoom yog Hmoob Suav. Nrog lawv tham lus Hmoob, tabsis lawv lub suab sis li lus Suav. Cov tseem Hmoob Blog hais lus li Hmoob Blog. Hauv khw KM-52, Blog muaj tej khoom noj ntxim qab kawg.

  (Daim duab no yog Pas Daek, juag qaub los rau tej txujlom xyaw nqaij jes ntau yam).

  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on September 22nd 2009, 9:59 pm

  Cas kuv pom tsis tas cov ntawv thiab cov duab lawm ne?
  avatar
  Tub Soj Ntsuam
  member
  member

  Registration date : 2009-08-01

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Tub Soj Ntsuam on October 11th 2009, 2:18 pm

  Txawj wrote:

  Mus nplog teb kuv yeej xav noj fawm ntag. Tab sis mas kuv pheej ntshai tsam mob plab es tsis muaj chaw tawm rooj xwb.

  Nplog tej mov nplaum thiab qaub mas yeej ntxim qab kawg li. Tab sis, thaum mus txog veev Cas lawm yus puas yuav xis xwb lau.

  Mus nplog teb xav mus ntsib tej me poj nplog zoo li nov saib lub siab puas yuav nqig tau.

  Nyob zoo os yawg Txawj,

  Ua tsaug uas koj coj yam puav tuaj share rau peb sawv daws tau saib ua kev lom zem.
  Kuv twb mus ob peb zaug lawm. Nws tsuas zoo ntawm daim duab xwb thiab tsuas zoo thaum yus
  cov nyiaj dollars tseem ntau ntau xwb....hehehe!
  avatar
  Vajhuamsibluag
  Moderators
  Moderators

  Registration date : 2009-02-28

  Character Sheet
   :

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Vajhuamsibluag on December 2nd 2009, 12:31 pm

  Part 13.  Cov tsev tham xovtooj los rau Meskas yeej pom Hmoob tham xwb. Nyob puab lub khw sab qaum teb hnub poob yog cov Hmoob ua chaw txiav tsoostsho pojniam feem ntau thiab txiav plaub-hau. Sab qab teb puab khw yog cov Blog tsev muag khoom siv ntau yam xwsli laujkaub taisdiav thiab lwmyam khoom siv. Sab hnub tuaj hauv lub nroog khw yog chaw muag khoom noj siav thiab nyoos. Cov khoom noj siav muaj xwslis nqaij jes ci, mov blaum cub, khobpoob, nyhuvntxwm ci thiab khoom noj siav ntau yam. Txivhluas tabtom yuav ib co taujdub thiab dos ntawm tus poj Blog coj mus noj ntawm nws tswv. Tsis paub xyov nws hais nws tus dabtsi. Xa ua ncauj zig tag thiab. Zooli poj Blog tseem tsis tshua totaub!

  Puab rov rau sab hauv plawv tsevkhw mejis yog muag txiv ntoo xwsli lasmyais, txiv kabntxwv, apple, txiv xuabzeb thiab lwmyam txiv ntoo. Rov rau tom nruabnrab yog muaj nqaij jes, nqaij bua, nqaij nyuj, nqaij twm, thiab nqais nruab nrag, pomlem, pomkhees thiab lwm yam ntau heev. Nyob rau sab puab kev loj uas yog sab hnub poob ntawm lub khw yog chaw muag tsoostsho hnav thiab khoom siv ntau yam.  Thawj tagkis, yam twg los yam tshiab. Pom tej neeg los neeg tshiab. Tej neeg nyob txawm tebchaws pom yus los luag yeeb paub tias yus yog neeg los Meskas los. Yus pom luag los lawv yeej yog neeg tshiab rau hauv yus lub siab thiab ntawm lub qhovmuag. Mus hauv tej chaw muag khoom, luag yeej thab kom yus pab yuav yam-ub yamno. Qhov yus yuav tsis yuav los yuav tau teb mas vim yus swm tus yeebyam cai sib luag lawm.  Thaum xubthawj kuj teb heev thiab. Ntau thiab ntau ces yus ciali nkees teb lawm. Zooli cov neeg ntawd yeej coj tus yeeb yam zooli ntawd ces yus ciali kavliam lawm thiab. Tsam teb yeej los teb. Tsam teb tsis yeej los yus mus yus lawm thiab. Kuj ua rau yus tsis xisnyob rau hauv yus lub siab. Cov pojniam ces cov neeg muag khoom tseem muab tuav cia. Ua li no ces ciali tau hais lus nyhav rau cov neeg muab yus tuav tseg ntawd thiab.  Mus ntau tagkis ntxiv los yeej pom tsis dhuav qhovmuag. Tejzaum muaj cov ntxhais Nyab-laj tuspuav nqa khoom ntawm tes los thab cev ncujncuv thov kom yus pab yuav. Tsis muaj yam yus xav yuav los yuav tau pab yuav qee yam. Cov poj Hmoob thiab txivneeg Hmoob txomnyem tuspuav kuj los thov nyiaj (thov khawv). Thaum thov thawj zaug ces kuj cev tau phav puav nyiaj Blog rau. Ntau zaus tom qab no tseem yog cov neeg qub los thov thiab ces tsis muab lawm vim yus tsis muaj nyiaj yuav niajzaus pub rau cov neeg thov ntawd thiab.  Sponsored content

  Re: Rov Mus Lostsuas

  Post by Sponsored content


   Current date/time is July 21st 2018, 5:59 pm